16 bin 49 diş ikinci kez çekilmiş

16 bin 49 diş ikinci kez çekilmiş

Devlet hastanelerindeki tedavi ve ameliyat malzemelerinin SGK’ya şişirilmiş olarak fatura edildiği ortaya çıktı. Sayıştay, fazladan fatura edilen işlemler sonucu sağlık personeline “performans” üzerinden yersiz ek ödeme yapıldığını raporladı.16 bin 49 diş

Sa­yış­tay ra­por­la­rı, sağ­lık sek­tö­rün­de­ki fa­hiş har­ca­ma­la­rı tek tek or­ta­ya çı­kar­dı. Tür­ki­ye Ka­mu Has­ta­ne­le­ri Ku­ru­mu­’n­da yap­tı­ğı de­ne­tim­de, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de or­ta­la­ma fi­ya­tı 1,27 TL olan iğ­ne ucu­nun 10 ade­di 32 bin 400 TL’­ye, fi­ya­tı 1,54 TL olan la­teks mu­aye­ne el­di­ve­ni­nin üç ade­di­nin 15 bin 962 TL’­ye fa­tu­ra edil­di­ği gö­rül­dü. Aşı­rı fi­yat­lan­dı­ğı gö­zü­ken mal­ze­me­le­rin fa­tu­ra top­la­mı ile Tür­ki­ye or­ta­la­ma­sı fi­yat­la­rı ara­sın­da­ki fark­la­rın top­lam tu­ta­rı 15 mil­yon 584 bin 670 TL ola­rak he­sap­lan­dığı ifade edildi. Söz ko­nu­su uy­gu­la­ma­ların 15 mil­yon 584 bin 670 TL faz­la gös­te­rildiği belirtildi.

OL­MA­YAN Dİ­Şİ ÇEK­MİŞ­LER

Sa­yış­tay de­ne­tim­le­rin­de da­ha ön­ce bir sağ­lık te­si­sin­de çe­ki­len bir di­şin tek­rar çe­kil­miş gi­bi gös­te­ri­le­rek fa­tu­ra edil­di­ği be­lir­len­di. Bu du­rum ra­por­la­ra­“İn­ce­le­me­miz­de 2012 ve 2013 yıl­la­rın­da söz ko­nu­su SUT kod­la­rı­nın uy­gu­lan­dı­ğı diş nu­ma­ra­la­rı tes­pit edil­miş, ay­nı diş nu­ma­ra­la­rı­na tek­rar çe­kim iş­le­mi uy­gu­la­na­rak fa­tu­ra edi­lip edil­me­di­ği araş­tı­rıl­mış, so­nuç ola­rak 2013’te da­ha ön­ce çe­ki­len 16 bin 49 adet di­şin ye­ni­den çe­kil­miş ol­du­ğu gö­rül­müş­tü­r” tes­pi­ti­ne yer ve­ril­di.

Hatadan kaynaklandı

Tür­ki­ye Ka­mu Has­ta­ne­le­ri Ku­ru­mu, de­ne­tim­ler ne­ti­ce­sin­de ha­zır­la­nan Sa­yış­tay ra­po­ru­na iti­raz et­ti. Ce­vap ni­te­li­ğin­de­ki ya­zı­da, yan­lış mal­ze­me eş­leş­tir­me­le­ri­ne rast­la­nıl­dı­ğı, tüm branş­la­ra yö­ne­lik tıb­bi mal­ze­me­le­rin po­zi­tif lis­te­le­ri­nin ha­zır­lan­ma­sı ve her bir mal­ze­me­ye ger­çek pi­ya­sa fi­ya­tı­nın ve­ril­me­siy­le bir­çok so­ru­nun or­ta­dan kal­ka­ca­ğı ifa­de edil­di. Ku­rum, “Sarf mal­ze­me­le­rin aşı­rı yük­sek fi­yat­lar­la fa­tu­ra­lan­dı­rıl­ma­sı ME­DU­LA sis­te­min­de­ki muh­te­mel ha­ta­lar­dan kay­nak­lan­mış ola­bi­li­r” sa­vun­ma­sı yap­tı.

KAMİL ELİBOL - BUGÜN GAZETESİ

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.