2015 yılı 4/C kadro kararnamesi

2015 yılı 4/C kadro kararnamesi

2015 yılı 4/C kadro kararnamesi

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 29222 (4. Mükerrer)

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/7140

Ekli "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 17/12/2014 tarihli ve 7098 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI SONUCUNDA tŞ SÖZLEŞMELERİ SONA EREN İŞÇİLERİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLMELERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Amaç ve dayanak

MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamma girenlerin, ekli listede kurumlan ve dağılımı belirtilen azami (50.000) pozisyonda geçici personel olarak çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam ve aranacak şartlar

MADDE 2- (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirilmek üzere özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) istihdam azaltanına gidilmesi veya bu kuruluşların kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde veya diğer sebeplerle bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla İş Kanunu hükümlerine tabi daimi veya geçici işçi statüsünde istihdam edilen ve 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelden iş sözleşmesi özelleştirme tarihinden önce kamu tarafından veya özelleştirme tarihinden sonra 2 yıl içinde özel sektör tarafından; kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdirilenler 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında kamu kuram ve kuruluşlarında istihdam edilirler. Programa alınma tarihinden sonra özelleştirme programındaki kuruluşlarda istihdam edilmeye başlanılan personel bu esaslardan yararlanamaz.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren personelin bu madde ile tanınan istihdam hakkından yararlanabilmesi için; müracaat tarihi itibarıyla emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazanamamış olması ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin 1, 4, 6 ve 7 nci alt bentlerinde yer alan genel şartları taşıması gereklidir.

(3) Bu durumdaki personelin, bu haktan yararlanabilmesi için; iş akitlerinin kamu tarafından feshedilmesi halinde kuruluşları kanalıyla, iş akitlerinin özel sektör tarafından feshedilmesi halinde ise kuruluşları kanalıyla veya bizzat, fesih tarihini müteakip 60 gün içerisinde Ek-l'de yer alan formu kullanmak suretiyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvurmaları gerekir.

(4) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bu madde kapsamında yapılacak müracaatları değerlendirerek hak sahibi olduğu tespit edilenleri Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ve her dönem için tek liste halinde Ek-II'de yer alan formu kullanmak suretiyle yazılı ve manyetik ortamda Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirir.

(5) Bu kapsamda bildirilen personelin, 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a), (b) ve (e) bentlerinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal güvenlik kurumlarında geçici personel statüsünde istihdamına ilişkin atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılır. Söz konusu Başkanlıkça yapılan atama tekliflerinde, ekte yer alan kontenjanlar çerçevesinde tespit edilen geçici personel pozisyonları göz önünde bulundurulur.

Kurumların atama süreci

MADDE 3- (1) Kuramlar, Devlet Personel Başkanlığınca atama teklifi yapılan personelin atama işlemlerini 30 gün içerisinde tamamlar ve 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgiliye tebliğ eder.

(2) Devlet Personel Başkanlığınca atama teklifi yapılan geçici personel, kurumun atama teklifi yapılan ilde teşkilatının bulunmaması durumu hariç olmak üzere iade edilemez.

Görev yeri

MADDE 4- (1) Geçici personel, ataması yapılan kurum veya kuruluşta çalıştırılır. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde ücreti görevlendirildiği Kurumca ödenmek ve personelin muvafakati alınmak kaydıyla ilgili Bakanlıkta veya kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere o Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevlendirilebilir.

(2) Her bir üniversitede çalıştırılması öngörülen geçici personel sayısı, bu Esasların ekinde üniversitelere tahsis edilen toplam geçici personel pozisyon sayısını geçmemek üzere Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir.

(3) Geçici personel öncelikle tercih ettikleri illerde, bu illerde istihdamlarının mümkün olmaması halinde diğer illerde istihdam edilir.

(4) Geçici personel, talebi üzerine istihdam edildiği ilin dışında başka bir ilde, kurumun hizmet ihtiyaçları doğrultusunda ve yeni hizmet sözleşmesi yapılması kaydıyla istihdam edilebilir.

İşe başlama

MADDE 5- (1) Geçici personel, atandıkları yerin iş akitlerinin feshedildiği andaki görev yerlerinin yer aldığı mahalli sınırlar İçerisinde olması halinde atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen iş günü, başka yerlerdeki görevlere atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 günü izleyen iş günü içerisinde işe başlamak zorundadırlar.

(2) Personelin raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber, yukarıda belirtilen süreler rapor müddetinin bitiminde başlar.

(3) Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanların ve belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aşanların atamaları iptal edilir.

(4) Bu madde kapsamında istihdam edilenlerden herhangi bir şekilde görevinden ayrılanlar (askerlik hizmeti dolayısıyla ayrılanlar ile bir kamu iktisadi kuruluşunda yeniden işçi olarak çalışırken özelleştirme uygulamaları neticesinde bildirilenler hariç) ile istihdam işlemleri tamamlanmasına rağmen göreve başlamayanlar ikinci kez bu haktan faydalanamazlar.

(5) Askerlik görevini yapmakta olanlardan özelleştirilen kuruluşta işe başlamak istemeyen veya işe başlatılmayanlar için bu maddenin bildirim ve diğer esaslara ilişkin süreleri terhislerini takip eden ayın 15'inden itibaren başlar. Askerlik dönüşü özelleştirilen kuruluşta işe başlayanlar ise bu Esasların 2 nci maddesi hükümlerine tabi olurlar.

Devlet Personel Başkanlığına bildirim

MADDE 6- (1) Kurumlarca, ataması yapılan personel ile ataması yapıldığı halde göreve başlamayan personel 30 gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bakanlıklarca bağlı veya ilgili kuruluşlarda görevlendirilen personel de bağlı ve ilgili kuruluşlar itibarıyla ayrı ayrı elektronik ortamda adı geçen Başkanlığa bildirilir.

(2) Kurumlarca, ataması yapılan personelden herhangi bir şekilde görevinden ayrılanların son durumları, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarıyla birlikte geçici personelin bilgilerini içerecek şekilde, yılın 5 inci ve 11 inci aylarında Devlet Personel Başkanlığına elektronik ortamda bildirilir.

Ücretler

MADDE 7- (1) Bu Esaslara göre istihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle aşağıdaki brüt aylık ücretler ödenir:

a) Yükseköğrenim mezunlarına 25.808 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.

b) Lise ve dengi okul mezunlarına 23.833 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.

c) İlköğretim (ilkokul mezunu veya okur-yazar dahil) mezunlarına 21.833 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.

(2) Geçici personelden, bu Esaslarda belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli oldukları memuriyet mahalli dışında görev yapacaklara 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.

(3) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde fiilen görev yapan geçici personel, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin asli personeli gibi iaşe edilir.

(4) Geçici personel, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecck Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar dahilinde faydalandırılır.

(5) Geçici personele, 657 sayılı Kanunun 203 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere aynı usul ve esaslar çerçevesinde eş için 2.533 ve her bir çocuk için 297 gösterge rakamı üzerinden aile yardımı ödeneği verilir.

(6) Geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında tazla çalışma ücreti ödenir.

(7) Geçici personele, bu Esaslar ve ilgili yıla ilişkin toplu sözleşmelerde yapılması öngörülen ayni ve nakdi ödemeler dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulmaz.

(8) Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulmaz.

Ödeme günü

MADDE 8- (1) Ödemeler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15'inde yapılır. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde kist olarak hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden ayın başında ödenir.

İş sonu tazminatı

MADDE 9- (1) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre yapılan çalışmaların toplam süresi üzerinden hesaplanarak bu maddedeki esaslara göre iş sonu tazminatı ödenir.

(2) Ücretli izin süreleri dahil en az 12 ay fiilen çalışan geçici personelden;

a) Sosyal Güvenlik Kurumunca kendilerine yaşlılık veya malullük aylığı bağlanması veya toplan ödeme yapılması,

b) İlgilinin ölümü,

c) İlgilinin keııdi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi veya yenilememesi,

hallerinden birinin vukü bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, çalışılan her 1 yıl için, ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı brüt aylık ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. 12 aydan artan süreler için 12 ay için hesaplanan miktardan artan süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.

(3) Bu tazminatın ödenmesinde; daha önce iş sonu tazminatı ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmaz. İş sonu tazminatında dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmez. Ölüm halinde, birinci fıkra uyarınca hesaplanacak tutar, ölenin kanuni mirasçılarına ödenir.

(4) Geçici personelin sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından; sözleşme hükümleri dışında herhangi bir nedenle kendileri tarafından; sözleşmenin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde iş sonu tazminatı ödenmez.

(5) İş sonu tazminatı ödemesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Çalışma saatleri

MADDE 10- (1) Geçici personelin çalışma saat vc sürelerinin belirlenmesinde, çalıştıkları kurumdaki Devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri uygulanır.

izinler

MADDE 11- (1) Bu Esaslar gereğince istihdam edilecek geçici personele, çalıştıkları her ay için azami 2 gün ücretli izin verilebilir. Bu izinler sözleşme dönemi içinde toplu olarak da kullandırılabilir.

(2) Geçici personele, resmi tabip raporu ile belgelenen hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür. Bir yılda 30 günü aşan hastalık hallerinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.

(3) Geçici personelin isteği üzerine; eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin, ana, baba veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 7 gün ücretli mazeret izni verilir. Ayrıca, birim amiri tarafından uygun görülmek şartıyla bir sözleşme döneminde toplamda 10 günü geçmemek üzere ücretli mazeret izni verilebilir.

(4) Geçici personele, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile ücretli izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde tabibin onayı ile geçici personel, isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, geçici personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi iznin kullanılamayan bölümü doğum sonrası izin süresine ilave edilir. Yukarıda öngörülen süreler geçici personelin sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği geçici personelin ücretinden düşülür. Geçici personele, çocuklarım emzirmeleri için, doğum sonrası izin süresinin bitiminden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1,5 saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır.

(5) Geçici personele; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla 1 yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar ücretli mazeret izni verilir.

(6) Kadın geçici personele, tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğin yirmidördüncii haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli geçici personele de isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

Başka iş yapma yasağı

MADDE 12- (1) Geçici personel, istihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.

Suç sayılan fiil ve hareketler

MADDE 13- (1) Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar bu Esaslar gcreğince istihdam edilecek geçici personel için de geçerlidir.

Sosyal güvenlik

MADDE 14- (1) Geçici personel. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

Sözleşmenin sona ermesi

MADDE 15- (1) Bu Esaslar kapsamında istihdam edilecek geçici personel ile imzalanan hizmet sözleşmeleri, tip sözleşme örneği vizesinde değişiklik oluncaya kadar her mali yıl yenilenmiş sayılır.

(2) Bu Esaslar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin hizmet sözleşmeleri, 5510 sayılı Kanun kapsamında yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer ve söz konusu tarih kurumlarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından talep edilir.

Vize zorunluluğu

MADDE 16- (1) Bu Esaslar uyarınca istihdam edilecek geçici personel için tip sözleşme örneği Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanır.

(2) Halihazırda geçici personel istihdam eden kamu idarelerinin, istihdam ettikleri geçici personele ilişkin Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak tip sözleşme örneğini değişiklik oluncaya kadar uygulanmak üzere Maliye Bakanlığına vize ettirmeleri zorunludur.

(3) Bu Esaslar uyarınca ilk defa geçici personel istihdam edecek olan kamu idarelerinin, geçici personele ilişkin Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak tip sözleşme örneğini Maliye Bakanlığına vize ettirmeleri zorunludur. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.

(4) Bu Esaslar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin hizmet sözleşmeleri tip sözleşme örneğinde değişiklik oluncaya kadar yeni bir vize yapılmasına gerek kalmaksızın kullanılmaya devam olunur.

Görev

MADDE 17- (1) Bu kapsamdaki geçici personel öğrenim durumu ve mesleki becerileri göz önünde bulundurularak istihdam edilirler.

İstihdam yasağı

MADDE 18- (1) Bu Esaslar kapsamında, özelleştirme uygulamaları sonucunda iş sözleşmesi sona eren işçiler dışında personel istihdam edilemez.

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 19- (1) %50'nin üzerinde kamu payına sahipken özelleştirme programına alman kuruluşlarda, programa alınma tarihi itibarıyla geçici personel olma hakkını haiz olanların kayıtları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu kuruluşlardan kamu payı %50'nin altına düşecek şekilde özelleştirilen kuruluşlarda, ilk bildirimde yer alıp geçici personel olma vasfını devam ettirenlerin kayıtları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığına yeniden bildirilir. Söz konusu kayıtlar her iki kurum tarafından saklamr.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 20- (1) 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yetki

MADDE 21- (1) Bu Esasların uygulanmasında, mali konular dışında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Esasların 2 nci maddesinde getirilen istihdam hakkından bu Esasların yayımı tarihinden önce özelleştirilen kuruluşlarda çalışmakta iken 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Esaslar çerçevesinde başvuru yapmayan veya başvuru yapıp atama teklifleri yapılanlardan, göreve başlamayan, istifa eden, herhangi bir nedenle hizmet sözleşmesi sona erdirilenler, bu Esaslar çerçevesinde başvuru yapma hakkına sahip değillerdir.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte özelleştirme programında olan kuruluşlarda, Esasların yürürlük tarihi itibarıyla çalışmakta olanlar bu Esasların 2 nci maddesine tabi olurlar.

Yürürlük

MADDE 22- (1) Bu Esaslar, 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23- (1) Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

LİSTE

Kurum Adı

Adedi

Avrupa Birliği Bakanlığı

50

Adalet Bakanlığı

4.000

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

750

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

500

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

200

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

800

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

100

Gençlik ve Spor Bakanlığı

50

Gıda. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

4.000

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

300

içişleri Bakanlığı

4.500

Kültür ve Turizm Bakanlığı

1.000

Maliye Bakanlığı

1.500

Milli Eğitim Bakanlığı

13.500

Milli Savunma Bakanlığı

50

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

750

Sağlık Bakanlığı

1.750

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

500

Danıştay Başkanlığı

100

Yargıtay Birinci Başkanlığı

200

Devlet Personel Başkanlığı

100

Gelir idaresi Başkanlığı

800

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

1.000

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

2.000

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı

3.000

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

100

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü

1.500

Karayolları Genel Müdürlüğü

250

Orman Genel Müdürlüğü

1.500

Spor Genel Müdürlüğü

300

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

1.250

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

100

Üniversiteler

3.500

Toplam

50.000

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.