2015 yılı Hac görevlendirme talimatı

2015 yılı Hac görevlendirme talimatı

T.C.BAŞBAKANLIKDiyanet İşleri BaşkanlığıKonu : 2015 Hac Organizasyonu Görevli Seçimi Talimatı

T.C.
BAŞBAKANLIK

Diyanet İşleri Başkanlığı

 

Konu : 2015 Hac Organizasyonu Görevli Seçimi Talimatı

Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek yolcuların, bu ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirmelerinde organizasyonda görev alacak personelimize büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu nedenle; ömründe bir defa hac farizasını ifa edecek olan yolculara hizmet vermek üzere organizasyonun her kademesinde görev alacak, ehliyet ve liyakat sahibi personelin seçimi büyük önem arz etmektedir. Önceki yılların hac organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmeler de dikkate alınarak, 2015 yılı hac organizasyonunda çeşitli unvanlarda görevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili hususlar aşağıda sunulmuştur.

1- Personel Seçimine İlişkin Kriterler

A) Kafile Başkanı olarak görevlendirilen k lerde;

a) Başkanlığımız merkez ve taşra birimlerinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olup halen İl Müftüsü, Din İşleri Yüksek Kurulu Uz ma ' / Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Eğitim Merkez. Müdü ü, i Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi, Vaiz, Şube Müdürü, Murakıp, Uzman, Baş İmam - Hatip ve Kur'an Kursu Baş Öğreticisi olarak çalışıyor olmak,

b) 18 Şubat 2015 tarihi itibariyle Br şk ılıktaki toplam hizmet süresi en az 7 yıl olmak,

c) Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla herhangi bir engel bulunmamak,

ç) Geçmiş yıllarda görevlendirildiği hac ve umre organizasyonlarında başarılı olmuş

olmak,

d) Sevk ve idare kabiliyetine haiz olmak,

e) 2014 yıJınL1. 3 ve daha uzun süreli, 2015 yılında ise Ramazan ayı dahil yurt dışı görevinde bulunmamış olmak,

f) 2014 hac ve 2014-2015 umre organizasyonlarında (Grup oluşturanlar hariç) görevlendirilmemiş olmak,

g) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

ğ) Ek-1 tabloda belirtilen sayılar doğrultusunda en geç 20 Şubat 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar birimi tarafından tespiti yapılarak, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonrasındaki sıralamaya göre görevlendirilmek üzere Başkanlığa teklifi yapılmış olmak,

B) Din Görevlisi olarak görevlendirileceklerde;

Dini yükseköğrenim mezunu olup Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi, Vaiz, Şube Müdürü, Uzman ve Murakıp unvanlarında fiilen çalışan ve bugüne kadar hac organizasyonunda hiç görevlendirilmemiş olanlarda;

2- 18 Şubat 2015 tarihi itibariyle -sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dahil; askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK'da geçen süreler hariç- Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup son 2 yılını da yukarıda belirtilen unvanlarda çalışarak geçirmiş olmak,

3- Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla herhangi bir engel bulunmamak,

4- 31 Aralık 1954 tarihinden sonra doğmuş olmak,

ç) 2014 yılında 3 ay ve daha uzun süreli, 2015 yılında ise Ramazan ayı dahil yurt dışı

görevinde bulunmamış olmak,

5- Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

6- 2014-2015 umre organizasyonunda görevlendiril m. miş (Grup oluşturanlar hariç) ve

-Tecrübeli görevliler için; 2014-2015 umre organizasyonunda görev almak için yapılan sözlü sınava katılıp görevlendirilmek üzere pasaportları istenmemiş,

-Tecrübesiz görevliler için ise; 13-21 Aralık 2014 tarihleri arasında düzenlenen 'Umre Eğitim Seminerine' katılmamış olmak,

7- Müracaat edenler arasından en geç 20 Şubat 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar birimi tarafından tespiti yapılarak Başkanlığa teklifi yapılmış olmak,

8- Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan mülakata katılarak görevlendirilmesi uygun görülmüş olmak,

2. Kur'an I.rs' Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım unvanlarında çalışanlaı d ;

C) 18 Şubat 2015 tarihi itibariyle -sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dahil; askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK'da geçen süreler hariç- Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi en az 5 yıl olmak,

D) Başkanlı ğa 2012 / 2013 yıllarında yapılan MBSTS'nin hac ve umre ağırlıklı

bölümünden veya 2014 yılında yapılan MBSTS'den en az 50 puan almış olmak,

E) Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla herhangi bir engel bulunmamak,

ç) 31 Aralık 1954 tarihinden sonra doğmuş olmak,

F) Geçmiş yıllarda hac organizasyonunda hiç görevlendirilmemiş veya en fazla 3 defa görevlendirilmiş olmak, (4'üncü kez görev almak isteyenler müracaat edebilir)

G) 2012,2013 ve 2014 yıllarında hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

H) 2014 yılında 3 ay ve daha uzun süreli, 2015 yılında ise Ramazan ayı dahil yurt dışı görevinde bulunmamış olmak,

9- Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

ğ) 2014-2015 umre organizasyonunda görevlendirilmemiş (Grup oluşturanlar hariç) ve

-Tecrübeli görevliler için; 2014-2015 umre organizasyonunda görev almak ı 'in yapılan sözlü sınava katılıp görevlendirilmek üzere pasaportları istenmemiş,

-Tecrübesiz görevliler için ise; 13-21 Aralık 2014 tarihleri arasında düzenlenen 'Umre Eğitim Seminerine' katılmamış olmak,

10- Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve *arihte yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olmak,

İ) Bayan İrşat Görevlisi olarak görevlendiril cek 'rde;

h) Dini yükseköğrenim mezunu olup Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı / Uzn an Yardımcısı, İl Müftü Yardımcısı, Eğitim Görevlisi, Şube Müdürü, Vaiz ve Uzman olarak fiilen çalışanlarda;

a) 18 Şubat 2015 tarihi itibariyle -sö. leşn sl: statüde geçen hizmet süresi dahil; SGK, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve fahrilikte geçen süreler hariç- Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup son 2 ynını da yukarıda belirtilen unvanlarda çalışarak geçirmiş olmak,

b) Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla herhangi bir engel bulunmamak,

c) 2013 ve 2014 yjlları. ,a .^c organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

ç) 2014 yılında ? 'e aha uzun süreli, 2015 yılında ise Ramazan ayı dahil yurt dışı görevinde bulunmamış olmak,

d) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

e) 2014-2^15 umre organizasyonunda görevlendirilmemiş (Grup oluşturanlar hariç) ve

-Tecrübeli görevliler için; 2014-2015 umre organizasyonunda görevlendirilmek üzere pasaportları istenmemiş,

-Tecrübesiz görevliler için ise; 13-21 Aralık 2014 tarihleri arasında düzenlenen 'Umre Eğitim Seminerine' katılmamış olmak,

f) Müracaat edenler arasından en geç 20 Şubat 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar birimi tarafından tespiti yapılarak Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilmek üzere Başkanlığa teklifi yapılmış olmak,

Daha önce hac organizasyonunda hiç görevlendirilmemiş olanlar için Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan mülakata katılarak görevlendirilmesi uygun görülmüş olmak,

11- Ekip Personeli, İdari Personel, Muhasebe ve Bilgisayar Personeli ile Mubayaacı, Yemekhane Kontrol Memuru, Yemek Servis Personeli, Depo Memuru, Teknisyen unvanlarında görevlendirileceklerde;

J) Halen; Şube Müdürü (4 yıllık dini yükseköğrenim mezunları hariç), murakıp (4 yıllık dini yükseköğrenim mezunları hariç), mühendis, programcı, çözümleyici, uzman, sayman, musahhih, şef, memur, VHKİ, daktilograf ve kadro itibariyle benzeri unvanla 'da çalışıyor olmak,

K) 18 Şubat 2015 tarihi itibariyle -sözleşmeli statüde geçen süre dahil; askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç en az 5 yıl Başkanlık teşkilatında veya i tkiye Diyanet Vakfı'nda çalışmış olmak,

L) 3 yıldır (a) bendinde belirtilen unvanlarda çalışıyor olmak,

ç) Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla herhangi bir engel bulunmamak,

M) 31 Aralık 1954 tarihinden sonra doğmuş olmak,

N) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

O) Hac organizasyonlarında en fazla 3 defa görevlendirilmiş olmak, (4'üncü kez görev almak isteyenler müracaat edebilir)

P) 2013 ve 2014 hac veya 2013-2014, 2014-2015 umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,

ğ) 2014 yılında 3 ay da.ı uzun süreli, 2015 yılında ise Ramazan ayı dahil yurt dışı görevinde bulunmamış olmak,

Q) Ek-1 tabloda belirtilen sayılar doğrultusunda en geç 20 Şubat 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar birimi tarafıma., tespiti yapılarak Başkanlığa teklifi yapılmış olmak,

ı) Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olmak,

12- Aşçı / Aşçı Yardımcısı ve Mutfak Personeli olarak görevlen'iri'eceklerde;

i) Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı'nda Çalışanlarda;

g) Başkanlık merkez ve taşra birimleri ile Türkiye Diyanet Vakfı'nda -kadro unvanlarına 'akılmaksızın- 3 yıldır fiilen aşçı olarak çalışıyor olmak,

h) Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla herhangi bir engel bulunmamak,

i) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

ç) Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olmak,

13- Kurum Dışından Müracaat edeceklerde;

R) Herhangi bir kamu kurumunda aşçı kadrosunda çalışıyor/emekli olmak ya da Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi (açık öğretim mezunları hariç), Aşçılık Meslek Yüksek Okulu, Otelcilik ve Turizm Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı aşçılık sertifikası sahibi olmak,

S) Kamu kurumunda çalışanlar için 2015 yılı hac organr.syo.'inda görevlendirilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığına dair kurumundan alacağı muvafakat belgesini Ek-2 müracaat dilekçesine eklemiş olmak,

T) 31 Aralık 1959 tarihinden sonra doğmuş olmak,

ç) Kamu kurumunda çalışanlar için son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

U) Ek-2 dilekçe ve (a) bendinde istenen bel ge ile en geç 18 Şubat 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar müracaatını bulunduğu yerdeki il müft ılüğüne yapmış olmak,

V) Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla herhangi bir engel bulunmamak,

W) Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olmak,

G) Şoför olarak gö 'ev 'ndirileceklerde;

j) 18 Şubat 2015 tarihi itibariyle, Başkanlık merkez ve taşra birimleri ile Türkiye Diyanet Vakfı'nda -askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç- hizmet süresi toplam 5 yıl olmak,

k) 3 yıldır şoför olarak çalışıyor olmak,

l) Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla herhangi bir engel bulunmamak,

ç) 31 Aralık 1959 tarihinden sonra doğmuş olmak,

m) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

n) 2013 ve 2014 hac veya 2013-2014 ve 2014-2015 umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,

o) Ek-1 tabloda belirtilen sayılar doğrultusunda en geç 20 Şubat 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar birimi tarafından tespiti yapılarak Başkanlığa teklifi yapılmış olmak,

p) Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan teorik ve uygulamalı sınavda başarılı olmak,

Ğ) Hizmetli, Yemek Taşıyıcı (Dağıtıcı), Mutfak Personeli, Mutfak Bulaşık Personeli, Yemekhane Bulaşık Personeli, Çamaşırcı ve Ütücü olarak görevlendirileceklerde;

14- 18 Şubat 2015 tarihi itibariyle, Başkanlık teşkilatı veya Türkiye Diyanet Vakfı'nda toplam fiili hizmet süresi -askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç- en az 5 yı' olmak

15- Son 3 yıldır hizmetli veya kadro itibariyle benzeri unvanlarda çalışıyor olmak,

16- Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla herhangi bir engel bulunmamak,

ç) 31 Aralık 1964 tarihinden sonra doğmuş olmak,

17- Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

18- 2014 hac veya 2013-2014 ve 2014-2015 umre organi. iyonlarında görevlendirilmemiş

olmak,

19- Ek-1 tabloda belirtilen sayılar doğrultusunda en g 'ç 20 Şubat 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar birimi tarafından tespiti yapılarak Başkanlığa teklifi yapılmış olmak,

20- Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olmak,

Şartları aranacaktır.

X) Müracaat, Teklif, Sınav ve Diğer İşlemlere İlişkin Hususlar

q) a) Dini yükseköğrenim m 'zunu olup Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi, Vaiz, Uzman, Murakıp unvanlarında görev yapanlardan, Hac organizasyonunda hiç görevlendirilmemiş olan ve Din Görevlisi olarak görev almak isteyenler,

j) Dini yükseköğrenim mezunu olup Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı / Uzman Yardımcısı, İl Müftü Yardımcısı, Vaiz ve Uzman unvanlarında görev yapan ve Bayan İrşat Görevlisi olarak görev almak isteyenler,

k) Din Görevlisi, Bayan İrşat Görevlisi (Kur'an Kursu Öğreticileri), Tercüman, olarak görev almak isteyenler;

Mü. caatlarını 03-18 Şubat 2015 tarihleri arasında http://hac.diyanet.gov.tr adresinde bulunan "2015 yılı Hac Görevli Müracaatları" linkinden, T.C. Kimlik Numarası ile giriş yaparak istenilen bilgileri doldurmak ve alacakları çıktıyı (Ek-2 dilekçe) ilgili müftülüklere/birimlere (TDV 'ariç) teslim etmek suretiyle yapacaktır.

r) Kurum içi veya dışından Aşçı / Aşçı Yardımcısı olarak görev almak isteyenler müracaatlarını 03-18 Şubat 2015 tarihleri arasında il müftülüklerine gerekli başvuru evrakını teslim etmek suretiyle yapacaklar ve başvuru evrakı il müftülüklerince sisteme girilerek en geç 20 Şubat 2015 tarihine kadar Başkanlığa gönderilecektir.

s) Kafile Başkanı, Ekip Personeli, Şoför ve Hizmetli olarak görev almak isteyenlerin teklifleri 20 Şubat 2015 tarihine kadar müftülüklerince/birimlerince tespiti yapılarak, Ek-1 listede belirtilen sayılar doğrultusunda yapılacaktır.

21- İlgili müftülükler/birimler müracaat formlarını inceleyecek ve görevli programından kontrol ettikten sonra şartları uygun ve eksiksiz olanların müracaatlarını onaylayacaklardır.

22- Tekliflerde organizasyonun başarısı ve hizmetin kalitesi açısından personelin ehliyeti ve performansı dikkate alınacak ve organizasyonun hangi kademesinde olursa ol. un ' hil olmak şartıyla az görev alanlar, çok görev alanlara tercih edilecektir.

23- Bu görevlerden ancak biri için müracaat alınacak veya teklif yapılacaktır. Ayrı ayrı görevler için müracaat kabul edilmeyecek ve teklifte bulunulmayacaktır.

24- Bu talimatta belirtilen diğer şartları taşısalar bile geçu' o .araı Başkanlık dışındaki kurumlarda görevli olanlar, kurum değişikliği talebinde bulunanlar, 2015 yılı içinde 3 ay veya daha uzun süreli kursta bulunanlar / kursa katılacak olanlar / kursu tamamladığı halde ataması yapılmayanlar, halen askerde olanlar ve yurt dışı görevi için planlamaları yapılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve teklifleri de yapılmayacaktır.

25- Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Yemek Servis Personeli, Yemek Taşıyıcı (Dağıtıcı), Mutfak Personeli, Mutfak Bulaşık Personeli, Yemekhane Bulaşık Personeli olarak görevlendirileceklerden bilahare sağlık kuruluşlarından alacakları "Portör Muayene Belgesi" şartları isteneceğinden, söz konusu unvanlar için yapılacak müracaat ve tekliflerde bu husus göz önünde bulundurulacaktır.

26- Teklifler; merkezde birim amirlerince, Türkiye Diyanet Vakfı'nda ise Genel Müdürlükçe yapılacaktır.

Y) İllerde; İl Müftüsünün başkanlığında hac ve umre hizmetlerinden sorumlu il müftü yardımcısı ve ilçe müftülerinin tamamının katılımıyla yapılacak müşterek tespitten sonra İl müftülüklerince,

Z) Eğitim merkezleri me e' ati*, merkezi müdürünün başkanlığında ve eğitim görevlilerinin tamamının katılımı ile yapılacak müşterek tespitten sonra Eğitim Merkezi Müdürlüklerince,

Yapılacak olup müşterek ıslak imzalı teklif listesini içeren tutanak Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

27- Belirlenen süre içerisinde müracaatta bulunmayan, teklifi yapılmayan, yapılacak sözlü sınav, mülakat ve seminerlere katılmayan personelin daha sonraki talepleri dikkate alınmayacak ve bunlarla ilgili ek tekliflerde bulunulmayacaktır.

28- Organizasyonda görevlendirilmek üzere müracaat eden veya teklifi yapılan personel, müracaat yaptığı veya teklifinin yapıldığı tarihteki unvanına göre değerlendirilecek olup, söz konusu tarihten sonraki unvan değişiklikleri görevlendirmede dikkate alınmayacaktır.

29- Bu talimatta belirtilen kriterlere göre yapılacak olan müracaat ve tekliflerin, belirlenen kriterlere uygun olup olmadığı hususu ilgili birimlerce titizlikle kontrol edildikten sonra; Merkez birimleri, İl Müftülükleri, Eğitim Merkezi Müdürlükleri ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü, müracaat ve teklifi uygun görülecek personele ait bilgileri, bilgisayardaki "Hac Görevli Programı"na girdikten sonra, teklif edilen görev unvanlarına göre dökümlerini ayrı ayrı alacak ve ilgililerin son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraflarını da bilgisayar ortamında tarayarak en geç 20 Şubat 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.

30- Müracaat eden personele ait dilekçeler, birimlerince muhafaza edilecek ve Başkanlığa sadece onaylanmış isim listeleri gönderilecektir.

31- Merkez ve taşra birimleri tarafından tekliflerin yapılması ve müracaatların alınmasıyla oluşacak listelerin Başkanlığa gönderilmesinden sonra; atama, nakil, emeklilik, istifa, vefat gibi her hangi bir sebeple personelin durumunda meydana gelebilecek değişiklikler ive dilikle Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

32- a) Din Görevlisi olarak görev yapacak personelin seçimine ilişkin, yer ve tarihi bilahare bildirilecek sözlü sınava, müracaat eden personel arasından MBSTC pu nına göre, ilin hac yolcusu sayısı oranınca % 20 tecrübeli ve % 80 tecrübesiz oranı dikkate alınarak, en yüksek puan alandan başlanarak yapılacak sıralama sonucuna göre Başkanlıkça oluşturulacak listede yer alan personel katılabilecektir. Sözlü sınavda başarılı olmak için 70 ve üzeri puan 'lm ış olmak gerekmektedir.

AA) Kuran Kursu Öğreticilerinden Bayan İrşat Görevlisi olarak görev yapacak personelin seçimine ilişkin, yer ve tarihi bilahare bildirilecek sözlü sınava, müracaat eden personel arasından ilin hac yolcusu sayısı dikkate alınarak MBSTS puanına göre her il için en yüksek puan alandan başlanarak Başkanlıkça oluşturulacak listede yer alan personel katılabilecektir. Sözlü sınavda başarılı olmak için 70 ve üzeri puan almış olmak gerekmektedir.

BB) Görevlendirmelerde sözlü sınav puanı ile MBSTS puanının ortalaması alınarak oluşturulacak başarı listesi sıralaması esa^ alına caktır. Puan eşitliği durumunda hizmet yılı çok olana, bu durumda da eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi daha önce olan personele öncelik verilecektir.

33- Din Görevlisi ve Bayan İrşat Görevlisi olarak görev yapacak personelin seçimine ilişkin sözlü sınav Ek-3 puanlama kriterleri ve Ek-4 kaynaklar dikkate alınarak yapılacaktır.

34- Ekip Personeli, k'.ri Personel, Muhasebe ve Bilgisayar Personeli ile Mubayaacı, Yemekhane Kontrol Memuru, Yemek Servis Personeli, Depo Memuru, Teknisyen unvanlarında görevlendirilecek olanlar için yapılacak sözlü sınavda ise Ek-5 kaynaklar esas alınacaktır.

35- Hangi unvanda olursa olsun daha önceki yıllarda hac organizasyonlarında görev alanlar "tecrübeli", hac o. ^a^ zasyonunda görevlendirilmeyenler ile sadece umre organizasyonlarında görevlendirilenler "tecrübesiz" kategorisinde değerlendirilecektir.

36- Görevli olarak yurt dışından hacca gidenlerin gittiği yıllar görevlendirme sayılarına dahil edilecektir.

37- Hac organizasyonunda görev alacak ekip başkanları, ekip başkan yardımcıları, bölge, acenta, basın ve protokol sorumluları ile kiralama ekibi personeli Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecektir. Organizasyonun özellik arz eden hizmet kademelerinde, ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça doğrudan görevlendirme de yapılabilecektir.

38- Organizasyonun her kademesinde görev alacak personel, gerektiğinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek yer, tarih ve program çerçevesinde bilgilendirme ve eğitim seminerlerine alınabilecektir. Çağrılan personelin görevlendirilebilmesi için bu seminerlere katılımı esastır.

39- Sözlü sınav, mülakat veya seminerlerden sonra, görevlendirilmelerine mani her angi >ir durumu ortaya çıkanlar ile bu talimatta belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin görevlendirilmesi yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir. Bu durumda olanlar ivedi Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek, aksi halde doğacak sonuçtan birimleri sorumlu olacaktır.

40- Personel seçimine ilişkin yukarıda belirtilen kriterler 2015 yılı hac o.ganizasyonu görevlendirmeleri için geçerli olacak olup gelecek yıllar için bir hak teşkil etmeyecektir.

41- Görevlendirmeler Hac ve Umre Hizmetleri Genel M ıdürlüğ'mün teklifi üzerine Başkanlık Makamınca yapılacaktır.

42- Bu talimatın bir sureti, il müftülüklerince ilçe müftülüklerine ivedilikle ulaştırılacak, ayrıca talimatta yer alan hususlar ilgili personele, birimlerince imz ' kar ,ılığı tebliğ edilecektir.

Bilgilerini ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Dr. Ekrem KELEŞ 
Başkan a. 
Başkan Yardımcısı

 

Memurlar.Net

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.