2016 YGS Sorularının Analizi

2016 YGS Sorularının Analizi

            2016 YGS gerçek anlamıyla bütün beklentileri karşılayan bir sınav oldu. Bilgiyi ve bilgiyi kullanarak yorum yapma kabiliyetini ölçen soruları beklenildiği gibiydi. Hiç sürpriz yoktu desek yeridir. Emek veren öğrencinin emeğinin karşılığını bulacağı tarz sorular tüm kesimlerin beğenisini topladı. Yanlış olduğu iddia edilen sorular da vardı. Alanının uzmanı öğretmenlerimizle YGS'yi ana hatlarıyla değerlendirmeye çalıştık. Bu değerlendirmeyi yaparken sınava 3 açıdan baktık.

            1- Soruların konu dağılımı nasıldı ve güçlük derecesi nedir?

            2-  Geçmiş birkaç yılla 20016 YGS soru dağılımı mukayese edilmiş, soruların güçlük dereceleri karşılaştırılmıştır.

            3- 2017 YGS'nin nasıl bir sınav olması beklenmektedir.  Öğrenciler bu sınava nasıl hazırlanmalıdır.

            Bu bakış açısıyla derslerin genel değerlendirilmesi şu şekildedir.

2016 YGS TÜRKÇE SORULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

            2016 YGS Türkçe soruları geçmiş yılların soru dağılımından çok farklı olduğu söylenemez. Anlam sorularının daha da önemsendiği görülmektedir. Kırk sorunun otuzu yani Türkçe sorularının % 75’i anlam sorusundan oluşmaktadır. Hatta % 5 (iki soru) anlatım bozukluğu ve parçanın dil ve anlatımına ilişkin % 5’lik(iki soru) bölüm de bu orana dâhil edilirse soruların % 85’lik kısmı anlamla ilgili denebilir. Geriye kalan % 15’lik bölümdeki soru dağılımı ve oranları şöyledir:

Yazım noktalama % 5 (iki soru)

Ses bilgisi % 2,5 (bir soru)

Dil bilgisi % 7,5 (üç soru)

            Dil bilgisi sorusunun zarfla ilgili olanı da anlam sorusu gibi sorulmuştur. Yüklemin türü bakımından farklı olanın sorulduğu soru ise tartışma yaratacak türdendir. Çünkü “görünür, sorar, atılmıştır” yüklemleri eylem, “perişandır ve gelmektedir.” yüklemleri ad yüklemidir. Anlamla ilgili sorularda dikkat çeken nokta ise geçmiş yıllarda ortaokuldan liselere geçiş sınavlarında sorulan paragraf oluşturma tipinde bir sorunun sorulmuş olmasıdır. Yine anlam sorularının, geçmiş yıllara oranla daha kolay çözülebilir olması da dikkat çekmektedir

2016 YGS MATEMATİK TESTİ DEĞERLENDİRMESİ

            Matematik testinde 33 matematik 7 geometri sorusu soruldu. Geçen yıl 32 matematik 8 geometri sorulmuştu. Geçen yıl 8 yargı problemi sorulmuştu bu yıl ise 13 yargı problemi soruldu. YGS matematik soruları bu sene daha yalın ve anlaşılır. Geçen sene herkesin yapabileceği 5 soru varken bu sene 10 soru sorulmuş. Zorluk derecesi orta seviyede bir sınav. İlk 10-15 soru kolay ve yapılabilir sorular, öğrencilerin denemelerde sıklıkla karşılaştığı soru tipleridir. Kalan sorularda da üç tane eleyici soru bulunuyor. Eleyici sorular olasılık ve problem konularından sorulmuş. Geçen seneye nazaran daha kolay bir sınavdı.

            2015 YGS sınavında sorular işlem yönüyle değil yorumlanması yönüyle zaman alıcıydı. Kolay soru sayısı azdı, geçen sene geometri soruları da zorlayıcıydı. Bu sene öğrenciler tarafından da geometri sorularının geçmiş yıllara göre çok daha kolay olduğu ifade edilmiştir. Sorular 9 ve 10.sınıf müfredat programını kapsamakta olup, kazanımlara uygun olarak sorulmuştur. Sorular öğrencinin okuduğunu anlayıp yorum yapabilme gücü ile dört işlem becerisini ölçüyor. Problem konusuyla ilgili soru sayısında diğer yıllara göre artış olduğu gibi paragraf biçiminde hazırlanmış zorlayıcı sorularda bulunuyor. Bazı problem sorularının anlık algılama ve analiz yeteneklerini ölçecek şekilde olduğu görülüyor.

            Öğrencilerimizin 2017 YGS sınavına çalışmalarını okuduğunu anlama, analiz yapabilme, problem çözme yeteneklerini geliştirerek devam etmeleri gerekmektedir. MEB kitaplarında ve EBA da verilen soruları ve MEB kazanım testlerini çözmelerinin yararlı olacaktır.

2016 YGS FELSEFE GRUBU TESTİ DEĞERLENDİRMESİ

                Konu dağılımı ve güçlük derecesi bakımından  Felsefeye Giriş ve Sanat felsefesi hariç tüm ünitelerden soru bulunmaktadır. Bilgi felsefesi(epistemoloji) ve Ahlak Felsefesi(etik)den ikişer soru çıkmış olup bu beklenen bir durumdur. Çünkü epistemoloji, ontoloji, etik felsefenin temel disiplinleridir. Çıkan soruların niteliğine bakıldığında soruların tamamen bilgi ağırlıklı olup yorumdan yola çıkılarak yapılabilecek soru sayısı çok iyi mantık yürütüldüğü takdirde bir ya da iki soruyu geçmemektedir. Soruların zorluk derecesine bakıldığında 28, 29, 31, 33, 35. Sorular bilgi sorusu olup, bilgi var ise ilk bakışta yapılabilecek tarzdadır. 30, 32, 34. Sorular ise bilgi ile birlikte anlama kabiliyetini ölçen sorulardır. Önceki yıllarda felsefe soruları tamamen paragraf tarzında yorum sorusu olup bilgi gerektirmemekteydi. Ancak son birkaç yılda bilgi ağırlıklı yorum soruları sorulmaya başlandı. Bu sınavda ise tamamen bilgi içeren sorular ağırlıklı durumdadır.  2017 YGS' ye girecek olan öğrencilerin Felsefe dersinden çıkacak olan 8 soruyu çözebilmeleri için  11 sınıfta okutulan felsefe dersini  tam anlamıyla öğrenmeliler. Soruların yorumdan çok bilgiye dayalı olması Felsefe'nin temel kavramlarını iyi öğrenmeyi elzem kılmaktadır.

2016 YGS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DEĞERLENDİRMESİ

            Geçmiş yıllardaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi soru dağılımı aşağıdaki gibidir.

2013 YGS Soru Dağılımları

 Kuranı Kerim ve Akıl (1)  /    Hazreti Peygamberin Görevleri ( 1 ) / İlahi Kutsal Dinlerin Ortak Mesajlar (1)   Musahiplik(Yol Kardeşliği)  (1 ) Ayetlere İnanç     (1)

 

 

2015 YGS Soru Dağılımları

1 Kur’an-ı Kerim'in Anlaşılması ve Kavranması (3)/  İncil ve Kur’an-ı Kerim ayetlerinin Ortak Noktaları 1

  Alevilik ve Bektaşilik (1)

2016 YGS Soru Dağılımları

Kuranın Temel Amaçları (Doğru Bilgi-İnanç-Davranış)       (1)

Haklar Özgürlükler ve Din (1)

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar(Alevilik-Bektaşilik)        (1)

İbadetler (İbadet-Temizlik İlişkisi)    (1)

Kuranda Örnek İnsan ve Özellikleri  (1)

                Soru dağılımları üzerinden bir değerlendirme yaparsak; YGS’de çıkan beş sorudan dördü yorum becerisiyle çözülebilecek sorular olduğu anlaşılıyor. Bir soru ise bilgi sorusu olarak değerlendirilebilir. Ancak bu yıl çıkan sorularda bu kural genel olarak geçerli olmakla birlikte dikkat çeken yön; dini, ahlaki, itikadi kavramlardan haberdar olma, kavramların anlam içeriklerine aşina olma becerisi de gerekmektedir. Yorum becerisi yanında konuları anlayarak öğrenme, ilgili kavram ve kelimelerin ne anlama geldiği bilme soruları doğru cevaplamada etkili olacak gibi görünmektedir.

2016 YGS COĞRAFYA  TESTİ DEĞERLENDİRMESİ

      Sorular zorluk derecesi açısından bakıldığında geçen yıllara göre kolay ve anlaşılır durumdadır. Öğrencilerin bilgi seviyesi yükseldiğinden son dört yıldır coğrafya sorularının bir kısmı Dünya Haritası üzerinden sorulmaktadır. Bu yılda gelenek bozulmamıştır. Harita üzerinden sorulan sorular tek bilgiyi test eder gibi görünse de öğrenciler o bilgiyi bilmeseler de bağlantı konulardan o soruyu çok rahat biçimde doğru cevaplayabilecekleri beklenmektedir. İki soru(örgütler ve medeniyetler) LYS konularından gibi görünse de temelde 9. ve 10. Sınıf konuları olan bölge kavramı ve iklim konusunu test etmeye yöneliktir. Bilgi seviyesi yüksek öğrencileri test etmeye yönelik iki soru da farklı konuların bilgilerini kullanabilen öğrenciler tarafından doğru olarak cevaplanabilecek düzeydedir. Konular ve soru bağlantılarının dengeli olması da soruların kolaylık derecesini arttırmıştır.

2016 YGS TARİH TESTİ DEĞERLENDİRMESİ

      İlk 3 üniteden her yıl mutlaka soru gelmiş. Bu üniteler mutlaka öğrencilere anlatılmalı. Türk-İslam

 

Devletlerinden gelen sorularda ise aynı istikrar yok. Osmanlı Tarihinde her zaman siyasi tarihten ve Avrupa'daki gelişmelerin Osmanlı Devletine ve topluma etkisinden soru sorulmuştur.

       Fransız İhtilali'nin, Sanayi Devrimi'nin Coğrafi Keşiflerin v.b Osmanlı'ya etkisi mutlaka her yıl soru olarak soruluyor.

 Islahatlardan özellikle dağılma dönemi ıslahatlarından( II.Mahmut,Tanzimat Dönemi),

Osmanlı kuruluş dönemi ve yükselme dönemi olaylarından   soru geliyor. Bu konular

detaylı olarak işlenilmelidir.

 

İnkılap Tarihi sorularında son yıllarda ilkelerden Atatürk dönemi dış politikadan soru azaldı.

 

 Kurtuluş Savaşı Hazırlık dönemi, İç Politika ve Devrimlerden ağırlıklı olarak soru soruluyor.

 

Osmanlı devletinden 9/10 soru sorulduğu için bu konuda daha dikkatli çalışılmalıdır.

 
  

2016 YGS tarih dersi soruları gayet iyidir. Yorum soruları amaca hizmet etmektedir. Yanlış soru bulunmadığını da ifade edebiliriz.

 
  
  

YGS TARİH DERSİ SORU ANALİZİ

DERSİN KONUSU

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

İLKÇAĞ UYGARLIKLARI

1

1

1

1

X

X

1

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ

1

1

1

1

X

X

1

İSLAM TARİHİ

1

1

1

1

X

X

1

TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ

X

X

1

X

X

X

X

TÜRKİYE TARİHİ

X

X

X

1

X

X

1

OSMANLI TARİHİ

5

4

3

4

X

X

4

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

X

X

X

X

X

X

X

20.YY. BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ

1

3

1

X

X

X

2

KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ

3

2

1

2

X

X

2

KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBE DÖNEMİ

X

1

3

1

X

X

X

DEVRİMLER VE İÇ POLİTİKA DÖNEMİ

1

2

3

1

X

X

3

İLKELER

2

1

X

1

X

X

X

ATATÜRK DÖNEMİ DIŞ POLİTİKA

1

X

1

1

X

X

X

MİLLİ GÜVENLİK

1

X

1

1

X

X

X

 

 

2016   YGS FİZİK TESTİ DEĞERLENDİRMESİ

Sorular işlem gerektirmeyen okuma anlama ve görüp işaretleme temelli olup oldukça basit seviyede hazırlanmıştır. 3 soruda basit matematiksel işlem vardır.  Ders kitabına ve kazanımlara uygun sorular hazırlanmıştır. Geçmiş yıllarda seçici zor sorulara yer verilirken bu yıl zor diyebileceğimiz seçici sorulara yer verilmemiştir. Çok ciddi anlamda fizik dersine emek vermeyen öğrenci de bu sınavda pek çok soruyu çözebilecek durumdadır. Son birkaç yıllık soru dağılımları incelendiğinde bir  uyum söz konusudur. 2017  YGS'ye girecek öğrenciler öncelikle kendilerine fizik sorularını çözebileceklerine dair güvenmelidirler.

YGS FİZİK DERSİ SORU ANALİZİ

DERSİN KONUSU

2010

2011

2012

2013

2016

FİZİĞİN DOĞASI

X

X

X

X

1

MADDE VE ÖZELLİKLERİ

1

1

1

1

1

KÜTLE-ÖZKÜTLE

1

1

X

X

X

HAREKET

1

1

1

1

1

KUVVET

1

X

X

1

2

ENERJİ

1

1

1

1

1

DENGE

1

X

1

X

X

KÜTLE MERKEZİ

X

1

X

X

X

BASİT MAKİNELER

X

1

X

X

X

KALDIRMA KUVVETİ

1

1

1

1

X

BASINÇ

1

X

2

1

1

ISI-SICAKLIK-GENLEŞME

2

2

1

2

2

ELEKTROSTATİK

X

1

X

1

1

ELEKTRİK AKIMI

1

1

3

2

1

SES

X

X

X

1

1

MAGNETİZMA

1

1

1

1

1

OPTİK

2

2

2

1

1

TOPLAM

14

14

14

14

14

 

 

2016   YGS BİYOLOJİ  TESTİ DEĞERLENDİRMESİ

Geçmiş üç yılın soruları değerlendirildiğinde 2016 YGS diğer yıllarla aynı güçlük derecesine sahip

sorular vardır. Sorular 9. sınıf konularından sorulmuştur.  10/ 11. sınıf konularından da 3 soru

sorulmuştur.

YGS BİYOLOJİ DERSİ SORU ANALİZİ

DERSİN KONUSU

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

BİLİMSEL YÖNTEM

X

X

2

1

X

X

X

EKOLOJİ

2

1

1

1

1

X

1

EVRİM

1

1

1

X

X

X

1

ORGANİK BİLEŞİKLER

2

2

2

1

1

X

3

METABOLİZMA

1

X

X

X

X

X

X

HÜCRE VE ORGANELLER

1

1

1

2

X

1

1

HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ

X

1

1

X

X

1

2

SINIFLANDIRMA

2

X

2

X

X

1

2

HÜCRE BÖLÜNMELERİ

X

1

X

1

X

X

X

BAĞIŞIKLIK VE VİRÜSLER

1

X

X

X

X

X

X

OKSİJENSİZ SOLUNUM

1

X

X

X

X

X

1

FOTOSENTEZ/KEMOSENTEZ

1

X

X

X

X

X

1

KALITIM-KAN GRUPLARI

X

1

1

1

1

X

X

SOLUNUM SİSTEMİ

1

X

X

X

X

X

X

DOLAŞIM SİSTEMİ

1

X

X

X

X

X

X

BİTKİSEL DOKULAR

1

1

X

X

X

X

X

FOTOPERİYOT

1

X

X

X

X

X

X

BİTKİ ÜREMESİ

1

X

X

X

X

X

1

SİSTEMLER KARMA

X

X

1

1

X

X

X

ÜREME

X

X

X

1

1

X

1

PROTEİN SENTEZİ

X

X

X

1

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016   YGS KİMYA  TESTİ DEĞERLENDİRMESİ

      YGS2016’ da kolay ve temel kavramlardan oluşan kimya soruları sorulmuştur. Ancak bazı sorularda dikkat ölçülmüştür. Geçmiş yılların YGS sorularına göre 2016YGS soruları çok daha kolaydır. Önümüzdeki yıl sınava girecek öğrenciler, yeni müfredat programında öğretim görmektedirler.  Bu nedenle, 2017YGS soruları ile geçmiş yılların YGS soruları yeni konulardan dolayı benzerlik göstermeyebilir.

 

 

KONULAR

2016 YGS KONULARI

ÜNİTE

KİMYANIN GELİŞİMİ

 

1

A

Simyadan Kimyaya

---

B

Kimyanın Temel Kanunları

---

C

Kimyasal Bağ Kavram Gelişimi(Fiziksel Bağlar)

(Isı ve sıcaklık)

1

2

  •  

 

A

Bileşikler Nasıl Oluşur(Periyodik Cetvel)

2

B

İyonik Bileşikler ve bağları

1

C

Kovalent Bileşikler ve Bağları

2

D

Organik Bileşikler

1

3

 

KİMYASAL DEĞİŞİMLER

 

A

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

1

B

Tepkime türleri ve Yük-İnd.

2

C

Polimerleşme ve Hidroliz

 

4

 

  •  

 

A

Karışımlar ve Çözünürlük

1

B

Karışımların Ayrılması

1

5

 

HAYATIMIZDA KİMYA

 

A

Temizlik Maddeleri

1

B

Yaygın Maddeler

 

C

Çevre Kimyası

 

 

 
  
  
  
  
  

            Görüleceği üzere 2016 YGS sorularla geçmiş yıllarla uyum göstermektedir. Sorular kazanımlara uygun olarak  hazırlanmıştır. Öğrencilerden beklenen okul derslerini önemsemeleri ve bilgiyi zamana yayacak şekilde çalışmalarıdır. Özellikle YGS daha ziyade sentez yeteneğini esas alan bir sınavdır. Gelecek yıllarda YGS'ye girecek öğrenciler kendini sayısalcı veya sözelci olarak sınırlamayarak bu sınavdaki bütün derslerden temel kazanımları elde edecek şekilde sınava hazırlanmalıdır. 9 ve 10. sınıf müfredat programları bütün öğrencilere hitap edecek şekilde her dersin temel kavramlarını öğretme esasıyla hazırlanmıştır. Üniversiteye girişi yaklaşık %40 oranında etkileyen YGS'ye asıl hazırlanılacak sınıflar 9 ve 10. sınıflardır. Bu sınıflar iyi değerlendirilirse sınava hazırlık yılında küçük bir tekrar yeterli olacaktır.  Ders kitaplarındaki ünite kazanım sorularını çözmenin de çok faydalı olduğu görülmüştür. 

           YGS'de başarılı olmak isteyen her öğrencinin yolu okumaktan, okumaya zaman ayırmaktan ve çok vurgulanmasa da en çok yazmaktan geçer.

 

                                                                                                    Bayram AKYÜZ

 

                                                                                                      Eğitim Yazarı

 

 

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.