1. HABERLER

  2. EMNİYET PERSONELİ

  3. 2016 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı
2016 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı

2016 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı

Kalkınma Planları ve Hükümet Programı çerçevesinde; Bakanlığımızca temel eğitimde tüm çağ nüfusunun % 100 okullaşmasının sağlanması, eğitimde kalitenin arttırılması, kalabalık sınıf mevcutlarının düşürülmesi, ikili eğitim uygulamasının azaltılarak tam gün

A+A-

GENELGE

2016/13

Kalkınma Planları ve Hükümet Programı çerçevesinde; Bakanlığımızca temel eğitimde tüm çağ nüfusunun % 100 okullaşmasının sağlanması, eğitimde kalitenin arttırılması, kalabalık sınıf mevcutlarının düşürülmesi, ikili eğitim uygulamasının azaltılarak tam gün eğitime geçilmesi, yenilenen müfredatın gerektirdiği ortamların ve donanımın sağlanması hedef olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede yatırıma ayrılan sınırlı kaynakların, mahallince elde edilebilecek kaynakların ve her yıl giderek artan bütçe dışı imkânların daha da artırılmasına paralel olarak, eğitim hizmetlerinin etkili bir şekilde sunulması amacıyla; 2016 yılı içerisinde amaç ve önceliklere uygun olarak devam eden projelerin tamamlanarak eğitim hizmetine sunulması ve önemine göre yeni projelerin planlanması suretiyle eğitimde öngörülen hedeflerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76’ncı maddesinde, il özel idaresi bütçelerine bu Kanun hükümleri gereğince sağlanacak gelirler hariç olmak üzere, yıllık gelirlerinin en az%20’si oranında ilköğretim ödeneği ayrılması gerektiğinin hükme bağlandığı bilinmektedir. Bu hüküm gereğince 76’ncı maddede sayılan gelirler doğrudan ilköğretim ödeneğine ilave edilecek, ayrıca İl Özel İdaresi yıllık gelirinin en az %20’si oranında ödenek ayrılacak ve bu ödeneğin artırılması için de çaba sarf edilecektir.

2016 Yılı Temel Eğitim Kurumlan Yapım Programında yer alan projeler için; 2015 yılından devreden ödenekler, 2016 yılı için il özel idare bütçesinden ayrılan ödenekler, 2016 yılı için Genel Bütçeden gönderilen ödenekler, yerel imkânlarla sağlanabilecek ödeneklerle birlikte hayırsever katkıları dikkate alınarak 2016 Yılı İl Yapım Programı Valiliklerce hazırlanacaktır.

2015    Yılı Temel Eğitim Kurumlan Yapım Programında olup sözleşmeye bağlanmış yıllara sari projelerin ödenek tutarları toplamı kadar ödenek, yılı ödeneği olarak konulduktan sonra kalan ödenekle; 2015 yılı programında yer alan ihale edilmemiş projelere öncelik verilerek proje tutarlarının en az %35’i kadar yılı ödeneği konulduktan sonra programa yeni iş alınabilecektir. Yeni işlerden, yıl içinde bitmesi planlanan projelerin ödeneklerinin tamamı, yıllara sari projelerin ise proje tutarlarının en az %35’i kadar ödenek 2016 yılı ödeneği olarak konulacaktır.

Kamu yatırımlarının etkili, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesinin temini için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, arsa temin edilmesini takiben geoteknik raporların ve uygulama projelerinin hazırlanması suretiyle, etkili ve isabetli planlama yapılması sağlanacaktır. Atıl durumda kalacak ya da bir başka hizmette kullanmak amacıyla yapılacak hiçbir yatırıma yer verilmeyecektir.

Proje bedelleri; arsa durumu, mahalli imkânlar ve benzeri durumlar dikkate alınarak hazırlanacak fizibilite raporlarına göre tespit edilecek, planlanan maliyet tavanı ve süresi içerisinde bitirilmesi sağlanacaktır.

Yeni işler; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62'nci maddesinde belirtilen hüküm ve mer'i mevzuatı gereği, yeterli ödenek, arsa, zemin etüdü, uygulama projesi ve diğer bilgi ve belgeler tamamlanmadan ihaleye çıkarılamayacağından, hazırlıkların ve bütçesinin buna göre yapılması gerekmektedir.

Geçmiş yıllardan devreden ödenekler ile bu yıl ayrılan ve gönderilen ödeneklerin 2016 yılı sonuna kadar eğitim yatırımlarına harcanması için gerekli tedbirler alınacaktır. 2017 yılına devreden herhangi bir ödenek/nakit bırakılmaması hedefiyle programda yer alan işlerin yasada öngörülen süre içerisinde ihalelerinin yapılabilmesi için ihale öncesi çalışmaların zamanında tamamlanması bakımından ilgili personellerin bu hususları göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Mevcut eğitim kurumlarının fiziki altyapı eksikliklerinin ve bakım onarımlarının yanı sıra, afetlerin önlenmesi ve afet hasarlarının telafisine yönelik olarak, geçen yıllarda olduğu gibi, öncelikle birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde yer alan mevcut eğitim kumullarından başlanmak üzere binaların güçlendirilmesine devam edilecek, gerekmesi halinde hukuki süreçle birlikte güçlendirme uygulamalarına ağırlık verilecektir. Bu kapsamda öncelikle yatılı hizmet veren eğitim kurumlan ve diğer binalar arasında yeni deprem yönetmeliğine göre incelenemeyen ve gerekmesi halinde güçlendirilemeyen eğitim kurumunun kalmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Eğitimin yaygınlaştırılmasında merkezi idarenin yanı sıra mahalli idareler, gönüllü kuruluşlar ve özel sektörün katkısının artırılmasına çalışılacaktır. Bu amaçla bağış ve yardımları teşvik için yapılan yasal düzenlemeler ve uygulamaya konulan projeler (Eğitime % 100 Destek Projesi) doğrultusunda elde edilen gelirler, yatırım programlarıyla ilişkilendirilmek suretiyle hedeflere ulaşılması sağlanacaktır.

Yatırım projeleri, finansman kaynağının türüne bakılmaksızın (hibe, arsa karşılığı ve benzerleri dahil) yatırım programı ile ilişkilendirilecektir.

Hayırsever katkılarıyla yapılacak okullar için Valiliklerce yapılacak protokoller Bakanlığımızın uygun görüşü alındıktan sonra uygulamaya konulacaktır.

Büyükşehir olan illerimize; büyük onarım, ilk tesis okul eşyası, kamulaştırma-satın alma ve cari harcamalara ilişkin ödenekler, ilgisine göre Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından proje, dosya, okul veya toplu halde il-ilçe millî eğitim müdürlükleri adına gönderildiğinden, Büyükşehir olan iller Tablo-1 ve Tablo-3’ün bu ödeneklere ilişkin kısımlarına gelir-gider-harcama girmeyeceklerdir.

Büyükşehir statüsündeki iller; 2016 yılı genel bütçe kapsamında mahalline gönderilen İlköğretim Okulları+Ek Derslik Proje ödeneklerini sadece inşaat projelerinde kullanılmak üzere planlayacaklardır.

Ödenek aktarımında birliktelik sağlamak ve okul bazlı bütçe uygulamalarını yaygınlaştırmak için büyükşehir kapsamında olmayan 51 ilin özel idarelerine aktarılmak üzere Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce gönderilen cari nitelikteki ödenekler; 2016 yılından itibaren il merkezlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine, ilçelerde ise İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri adına ilgili Mal Müdürlüklerine gönderilecektir. Gönderilen ödenekler İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından kullanılacaktır.

İl Özel İdarelerinin yıllık gelirlerinin en az %20 oranında eğitim için ayıracakları ödenekler, Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların yapım, onarım ve donatım gibi harcamalarında kullanılacak olup bu alanlara ayrılan ödeneğin yeterli olması durumunda; okulların birikmiş borçları, geçmiş dönemden kalan ödenmemiş faturaları ve diğer cari giderleri için de planlanabilecektir.
222 sayılı Kanun gereğince büyükşehir kapsamında olmayan 51 ilin Temel Eğitim 

Kurumlan Yapım Programında, ilk tesis ve okul eşyası için ayrılan ödenekleri, önceki yıllarda binaları yapılmış ancak donatımı tamamlanamamış okullar ile eşyaları kullanılamaz durumda olan ve yenilenmesi gereken okullar için de planlanabilecektir.

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öngörülen ödenekler il bazında Devlet katkısı adı altında detay programına bağlandıktan sonra. Maliye Bakanlığının serbest bırakma oran ve ilkeleri doğrultusunda il özel idareleri bütçelerine aktarılmak üzere Millî Eğitim Müdürlükleri adına veya Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıklarına Millî Eğitim Müdürlükleri adına gönderilecek ve yerel imkânlarla temin edilen ödeneklerle birlikte onaylı il yapım programı dâhilinde kullanılacak, programda yer almayan projeler için kesinlikle harcama yapılmayacaktır.

Her türlü yapım, onarım, güçlendirme, inşaat işlerine esas; ihale öncesi mühendislik ve mimarlık, inşaat aşaması kontrollük ve inşaat sonrası danışmanlık (müşavirlik) adı altındaki hizmet atımları, Bakanlığımız uygun görüşü alınmadan kesinlikle yapılmayacaktır.

2016 Yılı Temel Eğitim Kurumlan Yapım Programının uygulamasının, programda değişiklik yapılmayacak şekilde planlanarak gerçekleştirilmesi esastır.

Çağın gereksinimlerini karşılayacak şekilde, bölge ve arsa koşullarına uygun, güvenli, ekonomik, estetik ve nitelikli eğitim ortamlarının oluşturulmasına yönelik Bakanlığımızca 2014 yılında yeni tip projeler hazırlanarak uygulanmak üzere Valiliklere gönderilmiştir. Bundan dolayı kaynağı ne olursa olsun eğitim yapılarının yapımında MEB 2014.... no.lu yeni tip projeler uygulanacaktır.

Arsa şekli, büyüklüğü, topografyası, zemin özellikleri gibi nedenlerle Bakanlığımız tip projelerinin uygulanamadığı yatırımlar haricinde hiçbir yatırım için özel proje uygulanmayacaktır.

Programa dahil edilen projelerin ilave finansman ihtiyaçları, öncelikle programda yer alan diğer projelerin ödeneklerinden sağlanacak olup Valilikler ek ödenek taleplerini bütçe imkanlarını da dikkate alarak acil ve zorunlu ihtiyaçlarıyla sınırlandıracaklardır.

2016 Yılı Temel Eğitim Kurumlan Yapım Programı Bakanlığımızca onaylanarak uygulamaya konulduktan sonra; programda yapılacak değişiklikler, programa alman yeni projeler ve bütçesinde oluşacak gelişmeleri kapsayan Ek Yapım Programları; kişi, kurum ve kuruluşlarca bağış olarak yapılanlar dâhil Bakanlığımız onayı alındıktan sonra uygulamaya konulacaktır.

Bakanlık onayı ile programa bağlanmış (Tablo-2) işlerin proje parametrelerinde (ad, yer, karakteristik, proje tipi, başlama-bitiş yılı, proje tutarı, harcaması, ödeneği) yapılan değişikliklerin bazılarının Valiliklerce iş ihale edildikten sonra Bakanlığımıza intikal ettirildiği tespit edilmiş olup bu durum inşaatların tasfiyesine ve dolayısıyla eğitim yapılarının hizmete açılmasının gecikmesine, gereksiz maliyet artışlarına ve yatırım programının aksamasına neden olduğu gibi ödenek temininde de güçlüklerle karşılaşılmasına neden olmaktadır.

Bu nedenle, 2016 Yılı Temel Eğitim Kurumlan Yapım Programında (Tablo-2) yer alan ancak parametreleri (ad, yer, karakteristik, proje tipi, başlama-bitiş yılı, proje tutarı, harcaması, ödeneği) revize edilmesi gereken -Valilik tarafından hesaplanan tahmini bedeli programda yer alan proje tutarından yüksekse, proje karakteristiğinde bir değişiklik yapılacaksa, proje yeri ilin ilçeleri arasında değiştirilecekse- projeler için Valiliklerce Ek Yapım Programı (Tablo-7) düzenlenecek ve Bakanlık onayından sonra uygulamaya konulacaktır.

Valilikler, 222 sayılı Kanunun 76’ncı maddesine göre oluşturacakları bütçe ile bizzat İl Millî Eğitim Müdürlüklerince yapılacak programlarda belirlenen ilke ve politikaları dâhilinde Genelge eki program hazırlama esaslarına göre 2016 Yılı Temel Eğitim Kurumlan Yapım Programlarının en kısa sürede İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından usulüne uygun olarak hazırlanmasını sağlayarak, (2) örnek ile birlikte elektronik ortamda (excel formatında) Bakanlık onayı için İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığına gönderecek ve onaylanmasına müteakip e-yatırım sistemine gireceklerdir.

2016    Yılı Temel Eğitim Kurumlan Yapım Programı Hazırlama Esasları, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığının (http://iedb.meb.gov.tr) internet sayfasında yayınlanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve yukarıda yapılan açıklamalar ile ekli esaslar çerçevesinde gereğinin yapılmasını önemle rica ederim.

Nabi AVCI Bakan

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.