1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. 24 saat esasına göre çalışan memur, resmi bayram tatillerinde de mesaiye gelmeli mi?
24 saat esasına göre çalışan memur, resmi bayram tatillerinde de mesaiye gelmeli mi?

24 saat esasına göre çalışan memur, resmi bayram tatillerinde de mesaiye gelmeli mi?

Danıştay, 24 saat usulüne göre çalışma sistemiyle ilgili önemli bir karar verdi.

A+A-

Mamak Belediyesinde yaşanan olayda, zabıta amiri, 30 Ağustos'ta göreve gitmemiş, göreve gitmediği için de kendisine, 657 sayılı Kanun'un 125'inci maddesinin C-(b) maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verilmiştir.

Açılan davada, idare mahkemesi cezayı onaylamıştır. Danıştay ise, zabıta amirine, 30 Ağustos'ta görevlendirme yapılıp yapılmadığına bakılması gerektiğini, buna bakmadan cezayı uygun gören idare mahkemesi kararını bozmuştur.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 51 inci maddesinin son fıkrasında; Zabıta hizmetlerinin kesintisiz olarak yürütüleceği, zabıta personelinin çalışma süresi ve saatlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Açılan davada, Danıştay 12. Dairesi " resmi tatil olan 30 Ağustos 2010 tarihinde davacı hakkında bir görevlendirme olup olmadığı hususu araştırıldıktan sonra bir karar verilmesi gerekirken, eksik araştırmaya dayanılarak verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir." demiştir.

Bu karar özellikle, 24 saat esasına göre çalışılan mesleklerde, idarenin, resmi tatil günleri için ayrıca görevlendirme yapması yönüyle önemlidir.

DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE

E. 2012/4386
K. 2016/218
T. 26.01.2016

İstemin Özeti : Ankara 15. İdare Mahkemesince verilen 16/12/2011 tarihli ve E:2011/248; K:2011/2138 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi : Fatih Yıldırım
Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile temyize konu kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava; Mamak Belediye Başkanlığında zabıta amiri olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Kanun'un 125'inci maddesinin C-(b) maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali ve bu işlem nedeniyle mahrum kaldığı parasal hakların yasal faiziyle tazmini istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davacının resmi tatil günü kendisine görev verilemeyeceğini beyan ettiği, mazeret bildirmeden ve izin almadan bir gün görevine gelmeme fiilinin sübuta erdiği, işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-(b) maddesinde "Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek" aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 51 inci maddesinin son fıkrasında; Zabıta hizmetlerinin kesintisiz olarak yürütüleceği, zabıta personelinin çalışma süresi ve saatlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

11/04/2007 tarihli 26490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde; " (1) Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde aynı Kanunun 101 inci maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonrabelediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.
(2) Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısı az olan zabıtalarda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dahilinde personele 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün ilave izin verilebilir. " kuralına yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Mamak Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü'nde zabıta komiseri olarak görev yapan davacının, zabıta noktasında görevli olduğu 30 Ağustos 2010 tarihinde mazeret bildirmeden ve izin almadan hiç göreve gelmediği iddiası ile açılan disiplin soruşturması sonucunda, fiilinin sübuta erdiği belirtilerek 657 sayılı Kanun'un 125'inci maddesinin C/b bendi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

Olayda, davacı tarafından resmi tatil olan 30 Ağustos 2010 tarihinde, çalıştırılmalarına ilişkin bir programın ilan edilmediği, bu tarihte görev yapacağının kendisine bildirilmediği beyan edilmekte olup, resmi tatil olan 30 Ağustos 2010 tarihinde davacı hakkında bir görevlendirme olup olmadığı hususu araştırıldıktan sonra bir karar verilmesi gerekirken, eksik araştırmaya dayanılarak verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 26.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 
Memurlar.Net - Özel

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.