1. HABERLER

  2. MEMUR HABER

  3. 666 sayılı KHK sonrası vekalet ücreti nasıl ödenir?
666 sayılı KHK sonrası vekalet ücreti nasıl ödenir?

666 sayılı KHK sonrası vekalet ücreti nasıl ödenir?

666 sayılı KHK sonrasında vekaleten yapılan atamalarda nasıl bir süreç izleneceği ve ödemelerin nasıl yapılacağı yönünde tereddütler yaşanmaktadır

A+A-

666 sayılı KHK sonrasında vekaleten yapılan atamalarda nasıl bir süreç izleneceği ve ödemelerin nasıl yapılacağı yönünde tereddüt yaşanması nedeniyle 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II Sayılı Cetvelde belirtilen unvanlarda görev yapanların, yine aynı cetvelde yer alan boş bir kadroya vekalet etmesi halinde veya II sayılı cetvelde yer almayanların II sayılı cetvelde yer alan unvanlı kadrolara vekaleten atanması halinde her hangi bir fark ödemesi yapılıp yapılmayacağı ile yapılması durumunda hangi unsurların dikkate alınması gerektiğini örneklerle açıklayacağız.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ek 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; "Ekli (II) sayılı Cetvel kapsamında yer alan kadrolara vekaleten atananlara vekalet görevi nedeniyle birinci fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz. Ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde yer alan kadrolarda bulunan ve ekli (II) sayılı Cetvel kapsamındaki başka kadrolara veya diğer kadrolara vekaleten atanan personele, birinci fıkrada belirtilen ödemeler dikkate alınmaksızın, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde ve 175 inci maddesine göre vekaleten atanılan kadrolar için belirlenmiş olan aylık göstergeleri ve ek göstergeler esas alınarak vekalet aylığı ve anılan Kanunun 152 nci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararının vekalete ilişkin hükümleri uyarınca işgal ettikleri kadrolar ve vekaleten atandıkları kadrolar için belirlenmiş olan zam ve tazminatlarının toplam tutarı esas alınarak zam ve tazminat farkı ödenir." hükmü ile son fıkrasında; "Bu maddenin uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

161 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 10 uncu Maddesi Uyarınca Ödenecek Ücret ve Tazminata İlişkin Açıklamalar başlıklı B bölümünün 4 üncü maddesinde; (II) sayılı Cetvel kapsamında yer alan kadrolara vekaleten atananlara, vekalet görevi nedeniyle vekalet ettikleri kadro unvanı için öngörülen ücret ve tazminat ödemeleri yapılmayacağı; bu durumdakiler ile kadro unvanları (II) ve (III) sayılı Cetvellerde bulunanlardan anılan Cetvellerde yer almayan bir kadroya vekalet edenlere, mevcut uygulamada olduğu gibi 657 sayılı Kanunun 86 ve 175 inci maddeleri ile 152 nci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararının vekalete ilişkin hükümlerine göre, vekaleten atanılan kadrolar için belirlenmiş olan aylık göstergeleri ve ek göstergeler esas alınarak vekalet aylığı, işgal ettikleri kadrolar ve vekaleten atandıkları kadrolar için belirlenmiş olan zam ve tazminatların toplam tutarı esas alınarak zam ve tazminat farkı ödeneceği belirtilmiştir.

Yukarı yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde; mevzuatta belirtilen şartların bulunması kaydıyla, yani asilde aranan şartların yerine getirilmesi kaydıyla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II Sayılı Cetvelde yer alan kadrolarda görev yapanlardan II sayılı Cetvel kapsamındaki başka boş kadrolara vekalet edenlere,

1- 657 sayılı Kanunun 86 ncı ve 175 inci maddeleri kapsamında aylık gösterge ve ek göstergeleri esas alınmak suretiyle vekalet aylığı ile 152 nci maddesine istinaden yürürlüğe konulan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca zam ve tazminat farkının ödenmesi gerekmektedir.

2-Vekalet ettikleri kadro unvanları için öngörülen ücret ve tazminat göstergeleri esas alınarak ödeme yapılmasının ise mümkün değildir.

Örneklerle vekalet aylığının izahı

GENEL MÜDÜR YARDIMCISININ GENEL MÜDÜR KADROSUNA VEKALET ETMESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Genel Müdür Yardımcısı kadrosunda görev yapan ve aynı Bakanlıkta boş bulunan Genel Müdür kadrosuna vekaleten atanan bir Devlet memuruna, vekalet görevi nedeniyle vekalet edilen Genel Müdür kadro unvanı için ekli (II) sayılı Cetvelde öngörülen ücret ve tazminat ödemeleri yapılmayacak, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın "Vekalet" başlıklı 9 uncu maddesinde belirtilen şartların taşınması halinde, işgal edilen kadro ile vekalet edilen kadroya ilişkin zam ve tazminat farkı ödenecektir.

Bu çerçevede, Genel Müdür Yardımcısı kadrosu için anılan Karara ekli I sayılı Cetvelin (A) bölümünün 7 nci sırasından (800) puan iş güçlüğü zammı ile (900) puan temininde güçlük zammı olmak üzere toplam (1700) puan zam ve II sayılı Cetvelin (A) bölümünün 5 inci Grubunun 4 üncü sırasından %210 oranında özel hizmet tazminatı, Genel Müdür kadrosu için I sayılı Cetvelin (A) bölümünün 6 ncı sırasından (975) puan iş güçlüğü zammı ile (975) puan temininde güçlük zammı olmak üzere toplam (1950) puan zam ile II sayılı Cetvelin (A) bölümünün 4 üncü Grubunun 2 nci sırasından % 330 oranında özel hizmet tazminatı öngörüldüğü dikkate alınarak, vekalet nedeniyle ödenecek zam ve tazminat farkı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

 

(Asli Kadro)

(Vekalet Edilen Kadro)

Hakedişler

  

Zam Tutarı

1.700x 0,025149=42,75

1.950xx0,025149= 49,04

Özel Hizmet Tazminatı Tutarı

9.500x0,079308x2,10=1.582,19

9.500x0,079308x3,30=2.486,30

Zara ve ÖHT Toplamı

1.624,94

2.535,34

Kesintiler

  

Damga Vergisi

1624,94x0,00759=12,33

2.535,34x0,00759=19,24

Gelir Vergisi

42,75x0,15=6,41

49,04 x 0,15 = 7,35

Kesinti Toplamı

18,74

26,59

Net Tutar

(1.624,94-18,74)=1.606,2

(2.535,34 - 26,59)=2.508,75

Fark

2.508,75-1.606,2 = 902,55

Görüleceği üzere, vekil memura, vekalet edilen Genel Müdürlük için anılan Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro ve görevi karşılığında fiilen alman zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması nedeniyle, aradaki 902,55 TL'lik fark, 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapılmasını müteakip ödenecektir.

ŞUBE MÜDÜRÜNÜN DAİRE BAŞKANI KADROSUNA VEKALET ETMESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Şube Müdürü kadrosunda görev yapan ve aynı Bakanlık bünyesinde bir Genel Müdürlükte boş bulunan Daire Başkanı kadrosuna vekaleten atanan bir Devlet memuruna, vekalet görevi nedeniyle vekalet edilen Daire Başkanı kadro unvanı için ekli (II) sayılı Cetvelde öngörülen ücret ve tazminat ödemeleri yapılmayacak, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar'ın "Vekalet" başlıklı 9 uncu maddesinde belirtilen şartların taşınması halinde, işgal edilen kadro ile vekalet edilen kadroya ilişkin zam ve tazminat farkı ödenecektir.

Bu çerçevede, Şube Müdürü kadrosu için anılan Karara ekli I sayılı Cetvelin (A) bölümünün 25/a sırasından (600) puan iş güçlüğü zammı ile (500) puan temininde güçlük zammı olmak üzere toplam (1100) puan zam ve II sayılı Cetvelin (A) bölümünün 10 uncu Grup 5 inci sırasından %135 oranında özel hizmet tazminatı, Daire Başkanı kadrosu için, I sayılı Cetvelin (A) bölümünün 8 inci sırasından (800) puan iş güçlüğü zammı ile (900) puan temininde güçlük zammı olmak üzere toplam (1700) puan zam ve II sayılı Cetvelin (A) bölümünün 6 nci Grubunun 1 inci sırasından %200 oranında özel hizmet tazminatı öngörüldüğü dikkate alınarak, vekalet nedeniyle ödenecek zam ve tazminat farkı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

Şube Müdürü (Asli Kadro)

Daire Başkam (Vekalet Edilen Kadro)

Hakedişler

  

Zam Tutarı

1.100x0,025149=27,66

1.700xx0,025149=42,75

Özel Hizmet Tazminatı Tutarı

9.500x0,079308x1,35=1.017,125

9.500x0,079308x2,00=1.506,85

Zam ve ÖHT Toplamı

1.044,78

1.549,6

Kesintiler

  

Damga Vergisi

1.044,78 x 0,00759 = 7,92

1.549,6x0,00759=11,76

Gelir Vergisi

27,66 x0,15=4,149

42,75x0,15= 6,41

Kesinti Toplamı

8,97

28,17

Net Tutar

(1.044,78-12,069) = 1.032,71

(1.549,6-28,17)=1.521,43

Fark

1521,43 - 1.032,71=488,72

Görüleceği üzere, vekil memura, vekalet edilen Daire Başkanı için anılan Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro ve görevi karşılığında fiilen alman zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması nedeniyle, aradaki 405,76 TL'lik fark, 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapılmasını müteakip ödenecektir.

Vekaleten atamalarda ek ödeme alınır mı?

 

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca ek ödeme yapılan personelden; kurumlarınca bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekalet görevinin Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadrolar için ilgili bakan, diğer kadrolar için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi, vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, ek 9 uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenecektir.

 

Ancak mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenler ile ek 9 uncu maddenin beşinci fıkrasında öngörülen tüm şartları bir arada taşımadıkları için tedviren görevlendirildikleri kabul edilecek olanlara ek ödeme farkı ödenmeyecektir.

 

Söz konusu ek 9 uncu madde 15/1/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden, vekaleten yürütülen görevler için anılan tarihten önceki döneme ilişkin olarak bu maddeye göre ek ödeme farkı ödenmeyecektir.

Şef kadrosunda bulunan ve 1 inci dereceden aylık alan bir memurun boş şube müdürü kadrosuna vekaleten atanması halinde ilgiliye vekalet nedeniyle yapılacak ek ödeme farkı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (T) sayılı cetvelde, 1 inci dereceden aylık alan şef için %115 ve şube müdürü için %170 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür.

 

Ek Ödeme

Oranı

(%)

Brüt Ek Ödeme (TL)

Damga Vergisi (TL)

Net Tutar (TL)

Şef (Asli kadro)

115

9500x0,079308x1,15 = 866,43

866,43x0,00759 = 6,57

859,86

Şube müdürü (Vekalet edilen kadro)

170

9500x0,079308x1,70 = 1.280,82

1.280,82x0,00759 = 9,72

1.271,1

Fark ödemesi

Vekalet edilen kadro ek ödeme tutarı - Asli kadro ek ödeme tutan 1.271,1 - 859,86

411,24

Buna göre ilgili personele, asli kadrosu için hesaplanan 859,86 TL net ek ödemeye ilave olarak ayrıca vekaleten atandığı şube müdürü kadrosu için 411,24 TL net ek ödeme farkı, vekalet görevinin fiilen yapılmasını müteakip ödenecektir. Ancak, vekalet nedeniyle bu ödemenin yapılabilmesi için vekalet eden personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasındaki şartları taşıması gerekmektedir.

Bu personele vekalet nedeniyle ayrıca aşağıda hesaplanan zam ve tazminat farkı da verilecektir.

 

Şef (Asli Kadro)

Şube Müdürü (Vekalet Edilen Kadro)

Hakedişler

  

Zam Tutarı

700x0,025149=17,6

1.100x0,025149=27,66

Özel Hizmet Tazminatı Tutarı

9.500x0,079308x0,6=452,05

9.500x0,079308x1,35=1.017,125

Zam ve ÖHT Toplamı

469,65

1.044,785

Kesintiler

  

Damga Vergisi

469,65 x 0,00759 = 3,56

1.044,785x0,00759=7,92

Gelir Vergisi

17,6 x0,15=2,64

27,66 x0,15= 4,149

Kesinti Toplamı

6,2

12,069

Net Tutar

(469,65-6,2)= 463,45

(1.044,785-12,069)=1.032,716

Fark

1.032,716 - 463,45 = 569,266

Şef kadrosunda görev yapan bir personelin Şube Müdürü kadrosuna vekalet etmesi nedeniyle ödenecek toplam tutar ise; 411,24 TL ek ödeme farkı + 569,266 TL zam ve tazminat farkı= 980,5 TL'dir.

Vekalet aylığı alınır mı?

Boş kadroya vekalet nedeniyle, vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için ayrıca vekalet aylığı da ödenecektir. Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri ödenmektedir. Daha önce boş kadroya vekaletlerde vekalet aylığı ödenmemekteydi. Ancak, Anayasa Mahkemesi 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesindeki ibareyi iptal edince boş kadroya vekalet halinde de vekalet aylığı ödenmeye başlamıştır.

Ödenecek vekalet aylığı ise vekalet edilen Şube Müdürünün göstergesinin 1.500 ve ek göstergesinin 2.200 olduğu varsayımıyla 1500+2200= 3.700*0,079308/3 = 97,8 TL tutarında olacaktır. Bu tutardan damga vergisi ve gelir vergisi de kesilecektir.

www.memurlar.net

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.