1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. 75 milyon oy pusulası basılacak
75 milyon oy pusulası basılacak

75 milyon oy pusulası basılacak

75 milyon oy pusulası basılacak

A+A-

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kumlu Başkanlığından:

Karar No: 1646

-KARAR-

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 10/09/2015 tarihli yazıda;

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin yenilenmesine karar verilmiş ve bu karar 24/08/2015 tarihli, 29455 sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmış olup, durum Bakanlar Kurulunun 25 Ağustos 2015 tarihli ve 2015/8060 sayılı kararı ile Resmi Gazete'nin 25 Ağustos 2015 tarihli, 29456 sayılı 3. mükerrer sayısında ilan edilmiştir.

Kurulumuzun 25/08/2015 tarihli ve 1539 sayılı kararı ile 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi seçim tarihinin (oy verme günü) 1 Kasım 2015 Pazar günü olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Birleşik oy pusulalarının basımına Seçim Takvimi gereğince 28/09/2015 tarihinde başlanacaktır.

Yüksek Seçim Kumlunun 26/08/2015 tarihli, 2015/1543 sayılı kararıyla; 26. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının (360-380) olarak, mezra gibi toplu yerleşim birimleri için de mesafe durumu ve ulaşım güçlükleri ile 298 sayılı Kanun'un 5. maddesinde sandık bölgesi oluşturulması işlemlerinde oluşturulan sandık bölgelerinde de sandık seçmen sayısı (360-380) olarak belirlenmiş olup, köylerde de seçmen sayısı (400)'ü aşmadığı takdirde bir sandıkta oy kullanılabileceğine karar verilmiştir.

Bu açıklamalar doğrultusunda; söz konusu birleşik oy pusulalarının mahalle bazında 390 adedi, köy bazında ise 405 adedi kapsayan paketlerde ekli listede ilgili il - ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca verilen 26/08/2015 tarihli ve 2015/1541 sayılı karar ile 1 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak olan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanan Seçim Takvimi gereğince, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde 8 Ekim 2015 tarihinde oy verme işlemi başlayacaktır.

Geçmiş dönemlerde yapılan uygulamalara göre;

1- 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçiminde, 13 gümrük kapısında, 228.019 seçmen oy kullanmış olup, 1.500.000 adet oy pusulası,

2- 21 Ekim 2007 tarihinde yapılan Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulmasında 9 gümrük kapısında, 25.103 seçmen oy kullanmış olup, 305.000 adet oy pusulası,

3- 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulmasında 25 gümrük kapısında, 196.299 seçmen oy kullanmış olup, 500.000 adet oy pusulası,

4- 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçiminde, 25 gümrük

kapısında,129.283 seçmen oy kullanmış olup, 600.000 adet oy pusulası, '

5- 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçiminde,

a) 42 gümrük kapısında, 297.340 seçmen oy kullanmış olup, 1.500.000 adet oy pusulası,

b) 103 yurt dışı temsilciliğinde, 232.795 seçmen oy kullanmış olup, 3.070.080 adet oy

pusulası,

6- 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde,

a) 33 gümrük kapısında, 124.432 seçmen oy kullanmış olup, 897,000 adet öy pusulası,

b) 112 yurt dışı temsilciliğinde, 931.646 seçmen oy kullanmış olup, 2.917.200 adet oy

pusulası

bastırılmıştır.

Kurulumuzca verilen 31/08/2015 tarihli, 2015/1576 sayılı karar ile 1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak olan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 30 yerde Gümrük Kapısı Geçici Seçim Kurulları,

 

 

 

 

Yine Kurulumuzca verilen 31/08/2015 tarihli, 2015/1570 sayılı ve 05/09/2015 tarihli, 2015/1616 sayılı kararlar ile 1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak olan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 113 yer Yurt Dışı Temsilciliğinde sandık kurulları

oluşturulmuştur.

Bu açıklamalar doğrultusunda;

30 gümrük kapısında kullanılmak üzere, ekli listede miktarları belirtilen 390'lık paketler halinde toplam 787.800 adet (2.020 paket),

113 temsilcilikte kullanılmak üzere, ekli listede miktarları belirtilen 200'lük paketler halinde toplam 3.100.000 adet (15.500 paket),

Yurt içinde kullanılmak üzere, ekli listede miktarları belirtilen mahalle bazında (390)'lık paketler, köy bazında (405)'lik paketler halinde ve buna ek olarak her ilçe seçim kurulu başkanlığına da (390)'lık paketler halinde (5)'er adet yedek paket halinde toplam (ceza infaz kurumlan dahil) 71.401.155 adet,

olmak üzere genel toplamda; 75.288.955 adet oy pusulasının bastırılması gerekmektedir.

Öte yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun;

"Doğrudan temin" başlıklı 22. maddesinin "i" bendinde;

"Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir.

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, milletvekili genel ve ara seçimleri, mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri genel ve ara seçimi dönemlerinde Yüksek Seçim Kurulunun ihtiyacı için yapılacak filigranlı oy pusulası kağıdı ile filigranlı oy zarfı kağıdı alımı, oy pusulası basımı, oy zarfı yapımı hizmetleri ile bu seçimlere yönelik her türlü seçim malzemelerinin alımı ile yurt dışı seçim harcamaları, il seçim kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı.

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu madde de sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir." hükmü,

"İstisnalar" başlıklı 3. maddesinin "e" bendinde de ise;

"Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumlan, tutukevleri işyurtları kurumlan, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları ile Başbakanlık Basımevi İşletmesi tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve hizmetler için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, yük, yolcu veya liman hizmetleri için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden, akaryakıt ve taşıt için Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar (Ek İbare: 20/11/2008-5812/1 md.) ile araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan yapacakları mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları, et ve et ürünleri için Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden, ray üstünde çeken ve çekilen araçlarda kullanılan monoblok tekerlek ve tekerlek takımları için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar, " hükmü

yer almaktadır.

 

 

 

 

Bu hükümler çerçevesinde, birleşik oy pusulalarının basımı işinin, Kurumumuzca hazırlanan teknik şartnameye göre Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce ihale edilmek suretiyle karşılanması düşünülmekle birlikte; işin seçim işi olması, önemi, ivediliği ve herhangi bir aksamaya veya gecikmeye meydan verilmemesi gerektiği ile ihale süreci için öngörülen sürenin yeterli olmayacağı hususları birlikte değerlendirildiğinde;

26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde;

Balıkesir İli Seçim Çevresi dışındaki 80 ildeki seçim çevreleri (70.101.155 adet) ile yurt dışı temsilcilikler (3.100.000 adet) ve gümrüklerde (787.800 adet) kullanılacak birleşik oy pusulası basımı işinin, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde kullanılan birleşik oy pusulalarının basımı işinde, Açık Teklif Usulü ile yapılan açık eksiltme ihalesinde; ihaleye katılan dört ayrı iş ortaklığı arasında en uygun teklifi sunan ve 21/04/2015 tarih ve 2015-454 sayılı sözleşme ile 73.988.955 adet oy pusulası basımı işini üstlenmiş olan yüklenici Ertem Basım Yayın Dağıtım San. Ltd. Şti.- Özyurt Matbaacılık İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı'ndan, Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği'nin "Malzeme miktarının artırılmasf'nı düzenleyen 33. maddesindeki; "Ofis yüklememin muvafakatim almak kaydıyla sözleşme konusu malzemeyi ilk ihale miktarını aşmamak ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası saklı kalmak üzere, aynı şartlarla artırabilir. " hükmüne istinaden %100'e kadar artırım suretiyle anılan iş ortaklığından karşılanması, lüzumu halinde altyükleniciye izin verilmesi, sonuç alınamaması halinde ise; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/i maddesi kapsamında temin edilmesi,

Seçmen sayısına göre basılacak birleşik oy pusulasının yüzde yüzlük kısmını aşan sayıya tekabül eden seçmen sayısı göz önünde bulundurularak belirlenen Balıkesir İli Seçim Çevresinde (1.300.000 adet) kullanılacak olan birleşik oy pusulaları basımı işinin ise Adalet Bakanlığı Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Basımevince karşılanması

hususlarında gerekli Kurul Kararının alınmasını takdirlerinize arz ederim denilmiş olmakla konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 14/1 ve 78/1. maddeleri, seçimde kullanılacak birleşik oy pusulalarını bastırma ve ilçe seçim kurullarına ulaştırma görev ve yetkisini Yüksek Seçim Kuruluna vermiştir.

Kurulumuzca verilen 26/08/2015 tarihli ve 1541 sayılı karar ile 1 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak olan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanan Seçim Takvimi gereğince, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde 8 Ekim 2015 tarihinde oy verme işlemine başlanacaktır.

Kurulumuzca verilen 31/08/2015 tarihli, 2015/1576 sayılı karar ile 1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak olan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 30 yerde gümrük kapısı geçici seçim kurulları, yine Kurulumuzca verilen 31/08/2015 tarihli, 2015/1570 sayılı ve 05/09/2015 tarihli, 2015/1616 sayılı kararlar ile 1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak olan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 113 yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturulmuştur.

Öte yandan, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 26. maddesinde; "Milletvekili seçimlerinde kullanılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulaları ile bağımsız adayların oy pusulaları aşağıdaki esaslar dahilinde hazırlanır:

a) Oy pusulaları, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı bendindeki esaslara uygun olarak, kağıdında "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunan kağıtlara Yüksek Seçim Kurulu tarafından bastırılır.

 

 

 

 

b) Birleşik oy pusulasının en üstüne "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına seçime katılan siyasi parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kura sırasına göre, en başta ve ortada partinin özel işaretinin altında kısaltılmış adı, onun altında da tam yazı halinde adı, onun altında koyu renkli harflerle parti genel başkanının adı ve soyadı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki santimetre olan bir boş daire basılır ve bütün bunların altı çizilir. Bu çizginin altına o partinin kesinleşen aday listesinde yer alan adayların ad ve soyadları, aldıkları sıra numarasına göre yazılır.

c) Siyasi parti sütunları arasında (0,75) santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılır.

d) Bağımsız adaylar, birleşik oy pusulasının en sağ tarafındaki siyasi parti sütunundan sonra ve aynı hizada olmak üzere, (0,75) santimetre aralık bırakılarak, dikey ve kalın bir çizgi çizildikten sonra yerleştirilir. Bir seçim çevresinde birden fazla bağımsız aday varsa sıra, aralarında çekilecek kura ile belirlenir. Başta ve ortada bağımsız adayın adı ve soyadı yazılır. Belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki santimetre olan bir boş daire basılır ve bunların altı çizilir. Birden fazla bağımsız aday sütunları arasında, (0,75) santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılır.

Siyasi parti sütunlarının altında bağımsız adaylara yer verilmez. Ancak, bağımsız aday sayısının fazla olması ve bunların oy pusulasına yerleştirilmesinin mümkün olmaması halinde, siyasi parti adaylarından sonra kalın bir çizgi çizildikten ve beş santimetre boşluk bırakıldıktan sonra tekrar bir çizgi çizilerek, kalan bağımsız adaylar filigranlı kağıt ebadına uygun olarak yerleştirilir.

e) Oy pusulasında, genel başkan ve adayların nüfus kimlik belgelerindeki ad ve soyadları tam olarak yazılır. Herhangi bir kısaltma, unvan veya sıfat kullanılamaz.

fi Birleşik oy pusulasında siyasi partilerin özel işaretleri, tüzüğüne uygun biçimde renkli olarak bastırılır. Siyasi partilerin oy pusulasında kullanılacak özel işareti, adı ve kısaltılmış adının belirlenmesinde parti tüzüğü esas alınır. Tüzüklerine göre, kısaltılmış adları mevcut olmayan siyasi partilerin, birleşik oy pusulalarında tam adı yazılır. Birleşik oy pusulalarında, bağımsız adaylar için herhangi bir özel işaret veya ibare kullanılamaz.

Yurt dışı seçmenler tarafından kullanılacak birleşik oy pusulaları, bu maddede öngörülen usul ve esaslara göre hazırlanır."

hükmü ile 13/03/2008 tarihli, 5749 sayılı Kanunla 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna eklenen "Yurt dışı seçmenlerin oy verme yöntemleri ve genel ilkeler" başlıklı 94/A maddesinde; "Milletvekili genel seçimlerinde, üzerinde Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan özel imal edilmiş kağıtlara basılı birleşik oy pusulalarında; sadece seçime katılan siyasi partilerin özel işaretleri, kısaltılmış isimleri ve tam yazı halinde adlarıyla her siyasi parti için ayrılan bölümün altında çapı iki santimetre olan boş bir daire bulunur.

Yurt dışı seçmenler, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında oy verebilirler.

Yurt dışı seçmenler sadece seçime katılan siyasi partilere oy verebilirler.

Yurt dışında ve yurt dışı temsilciliklerde seçim propagandası yapılamaz."

hükmü yer almaktadır.

Görüldüğü üzere;

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 26. maddesinin birinci fıkrasında, milletvekili seçimlerinde birleşik oy pusulası kullanılacağı, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde bu oy pusulalarının "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunan özel surette yaptırılmış kağıtlara bastırılacağı,

 

 

 

 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 94/A maddesine göre de yurt dışı seçmenlerin sadece seçime katılan siyasi partilere oy vereceği,

belirtilmiştir.

Bu duruma göre,

1) Yurt içinde kullanılacak olan birleşik oy pusulası;

26. Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılacak bağımsız adayların birleşik oy pusulasındaki sıralaması (yerlerinin), 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 26. maddesinin (d) bendine göre; birleşik oy pusulasının en sağ tarafındaki siyasi parti sütunundan sonra ve aynı hizada olmak üzere yazılması,

Birleşik oy pusulasının en üst kısmına "26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ SİYASİ PARTİLER VE BAĞIMSIZ ADAYLAR BİRLEŞİK OY PUSULASI" ibaresi ve bunun altına birleşik oy pusulasının hangi İl'e ve hangi numaralı seçim çevresine ait olduğunun başlık olarak yazılması, başlıktaki bu ibarelerin 17 punto ve tamamının büyük harf olması,

Bu ibarelerin altına, seçime katılan siyasi parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kurada belirlenen sıraya göre; en başta ve ortada 3 cm x 3 cm ebadındaki kare çerçeve içerisine siyasi partinin özel işareti, özel işaretinin 0,5 cm aralıktan sonra altına 14 punto olarak kısaltılmış adı, onun altına da 11 punto olarak tam yazı halinde adı, onun altına koyu renk ve büyük harflerle 10 punto olarak siyasi parti genel başkamnın nüfus kayıt örneğindeki adı ve soyadının yazılması, sonra 0,5 cm aralık bırakılarak altına 2 cm Tik yatay çizgiden sonra 0,5 cm aralık bırakılarak çapı 2 cm olan boş bir daire basılması, altına 0,5 cm aralık bırakılarak 2 cm'lik yatay çizgiden sonra bu çizginin altına o partinin kesinleşen aday listesinde yer alan adaylarının 8 punto olarak ad ve soyadlarmın aldıkları sıra numarasına göre yazılması,

Birleşik oy pusulasındaki her bir siyasi parti sütununun 3,5 cm olması ve siyasi parti sütunları arasında 0,75 cm ve iki dikey çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılması,

Bağımsız adayların; birleşik oy pusulasının en sağ tarafındaki siyasi parti sütunundan sonra ve aynı hizada olmak üzere 0,75 cm aralık bırakılarak, dikey ve 0,2 cm kalınlığında bir çizgi çizildikten sonra 0,75 cm aralık bırakılarak yerleştirilmesi, bağımsız aday sütunu içerisinde ve en üst ortada 2 cm'lik yatay çizgi çizilir, bunun 0,75 cm altına başta ve ortada olmak üzere kesinleşen aday listesinde yer alan bağımsız adayın nüfus kayıt örneğindeki ad ve soyadlarmın koyu renk büyük harflerle ve 10 punto olarak kura sonucu aldıkları sıra numarasına göre yazılması, bunun altına 0,5 cm'lik aralık bırakılarak çapı 2 cm olan boş bir daire basılacak, altına 0,5 cm aralık bırakılarak 2 cm'lik yatay çizgi çizilmesi, bağımsız adaylar filigranlı oy pusulası kağıt ebadına uygun şekilde yerleştirilmesi,

Birleşik oy pusulasındaki her bir bağımsız aday sütunu genişliği 3,5 cm yüksekliği 4 cm olacak ve birden fazla bağımsız aday sütunları arasında 0,75 cm ve iki dikey çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılması, bağımsız adaylara ilişkin satırlar arasında da 0,75 cm'lik boşluk bırakılması,

Oy pusulasında, genel başkan ve adayların nüfus kimlik belgelerindeki ad ve soyadlarmın tam olarak yazılması, herhangi bir kısaltma, unvan veya sıfat kullanılmaması,

Birleşik oy pusulasında siyasi partilerin özel işaretlerinin, tüzüğüne uygun biçimde renkli olarak basılması, siyasi partilerin oy pusulasında kullanılacak özel işareti, adı ve kısaltılmış adının belirlenmesinde parti tüzüğünün esas alınması, tüzüklerine göre, kısaltılmış adları mevcut olmayan siyasi partilerin, birleşik oy pusulalarında tam adının yazılması, birleşik oy pusulalarında, bağımsız adaylar için herhangi bir özel işaret veya ibare kullanılmaması,

Birleşik oy pusulalarının, yukarıda açıklanan biçimde her seçim çevresinde seçime katılan siyasi parti ve bağımsız adaylar dikkate alınarak Yüksek Seçim Kurulunca bastırılarak seçim çevrelerinin sandık sayısına göre,

 

 

 

 

-Mahalle için kullanılacak olan paketlerin 390 adetlik,

-Köy için kullanılacak olan paketlerin 405 adetlik,

-İlçe seçim kurullarına yedek olarak verilecek olan paketlerin 390 adetlik

olmak üzere hazırlanarak, seçim kurullarına gönderilmesinin uygun olacağı,

2) Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde kullanılacak oy pusulası;

Birleşik oy pusulasının en üst kısmına "26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ SİYASİ PARTİLER BİRLEŞİK OY PUSULASI" ibaresinin 17 punto ve tamamının büyük harf olarak yazılması,

Bu ibarenin altına, seçime katılan siyasi parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kurada belirlenen sıraya göre; en başta ve ortada 3 cm x 3 cm ebadındaki kare çerçeve içerisine siyasi partinin özel işareti, özel işaretinin 0,5 cm aralıktan sonra altına 14 punto olarak kısaltılmış adı, onun altına da 11 punto olarak tam yazı halinde adı, onun altına koyu renk ve büyük harflerle 10 punto olarak siyasi parti genel başkanının nüfus kayıt örneğindeki adı ve soyadının yazılması, sonra 0,5 cm aralık bırakılarak altına 2 cmTik yatay çizgiden sonra 0,5 cm aralık bırakılarak çapı 2 cm olan boş bir daire basılması, altına 0,5 cm aralık bırakılarak 2 cm'lik yatay çizgi çizilmesi,

Birleşik oy pusulasındaki her bir siyasi parti sütununun 3,5 cm olması ve siyasi parti sütunları arasında 0,75 cm ve iki dikey çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılması,

Oy pusulasında, genel başkan ve adayların nüfus kimlik belgelerindeki ad ve soyadlannın tam olarak yazılması ve herhangi bir kısaltma, unvan veya sıfat kullanılmaması,

Birleşik oy pusulasında siyasi parti özel işaretlerinin, tüzüğüne uygun biçimde renkli olarak basılması, siyasi partilerin oy pusulasında kullanılacak özel işareti, adı ve kısaltılmış adının belirlenmesinde parti tüzüğünün esas alınması, tüzüklerine göre, kısaltılmış adları mevcut olmayan siyasi partilerin, birleşik oy pusulalarında tam adının yazılması,

Birleşik oy pusulasında yer alacak siyasi parti özel işaretlerinin altına kısaltılmış adlarının yazılması, 2839 sayılı Kanun'un 26. maddesi hükmü gereği olduğundan, seçime katılabilecek nitelikte olan ve aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna vermiş bulunan siyasi partilerin adlarının kendi parti tüzüklerinde gösterildiği şekilde yazılması,

Gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının, 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçiminde, 21 Ekim 2007 tarihinde yapılan Halkoylamasında, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Halkoylamasında, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçiminde, 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçiminde ve 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kurulan gümrük kapısı geçici seçim kurullarında ve yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oy sayıları ile baskı sayıları da gözetilerek yukarıda açıklandığı biçimde geçici gümrük kapısı seçim kurullarına (390)Tık paketler halinde 2.020 adet, yurt dışı temsilciliklerinde kullanılacak birleşik oy pusulalarının da (200)'lük paketler halinde 15.500 adet olmak üzere toplam 3.887.800 adet bastırılıp yeteri kadar paketin gümrük kapılarındaki ilçe seçim kurullarına ve yurt dışı temsilciliklerine gönderilmesinin uygun olacağı,

Söz konusu oy pusulalarının basımı işinde; Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Basım İşletme Müdürlüğünün Gebze/Kocaeli deposunda bulunan beyaz renkli filigranlı 1. hamur;

- 400 ton 70 gr/m2100 cm bobin,

- 600 ton 70 gr/m2 70 cm bobin,

kağıtlardan birleşik oy pusulasına yetecek miktarda kullanılmasının gerektiği,

 

 

 

 

Öte yandan, birleşik oy pusulalarının basımı işinin, Kurumumuzca hazırlanan teknik şartnameye göre Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce ihale edilmek suretiyle karşılanması düşünülmekle birlikte; işin seçim işi olması, önemi, ivediliği ve herhangi bir aksamaya veya gecikmeye meydan verilmemesi gerektiği ile ihale süreci için öngörülen sürenin yeterli olmayacağı hususları birlikte değerlendirildiğinde;

26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde;

Balıkesir İli Seçim Çevresi dışındaki 80 ildeki seçim çevreleri (70.101.155 adet) ile yurt dışı temsilcilikler (3.100.000 adet) ve gümrüklerde (787.800 adet) kullanılacak birleşik oy pusulası basımı işinin, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde kullanılan birleşik oy pusulalarının basımı işinde, Açık Teklif Usulü ile yapılan açık eksiltme ihalesinde; ihaleye katılan dört ayrı iş ortaklığı arasında en uygun teklifi sunan ve 21/04/2015 tarih ve 2015-454 sayılı sözleşme ile 73.988.955 adet oy pusulası basımı işini üstlenmiş olan yüklenici Ertem Basım Yayın Dağıtım San. Ltd. Şti.- Özyurt Matbaacılık İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı'ndan, Devlet Malzeme Ofisi Satmalına Yönetmeliği'nin "Malzeme miktarının artırılması"nı düzenleyen 33. maddesindeki; "Ofis yüklememin muvafakatini almak kaydıyla sözleşme konusu malzemeyi ilk ihale miktarını aşmamak ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası saklı kalmak üzere, aynı şartlarla artırabilir. " hükmüne istinaden %100'e kadar artırım suretiyle anılan iş ortaklığından karşılanması, lüzumu halinde altyükleniciye izin verilmesi, sonuç alınamaması halinde ise; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/i maddesi kapsamında temin edilmesi,

Seçmen sayısına göre basılacak birleşik oy pusulasının yüzde yüzlük kısmını aşan sayıya tekabül eden seçmen sayısı göz önünde bulundurularak belirlenen Balıkesir İli Seçim Çevresinde (1.300.000 adet) kullanılacak olan birleşik oy pusulaları basımı işinin ise Adalet Bakanlığı Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Basımevince karşılanması,

Birleşik oy pusulası gönderilerinin PTT. Kargo ile dağıtımının gerçekleştirilmesi, PTT Genel Müdürlüğü (PTT) ile sözleşme yapılması ve bu sözleşme bedellerinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim giderleri tertibinden ödenmesi

gerekmektedir.

SONUÇ:

1- Bu açıklamalar çerçevesinde; Kurul kararma ekli oy pusulası basımı işine ilişkin teknik şartnameye bağlı kalınmak suretiyle, birleşik oy pusulası basımı işinin, 4734 sayılı Kanun'un 3. maddesinin "e" veya 22. maddesinin "i" bentleri kapsamında ve yukarıda açıklandığı şekilde;

Balıkesir İli Seçim Çevresi dışındaki 80 ildeki seçim çevreleri (70.101.155 adet) ile yurt dışı temsilcilikler (3.100.000 adet) ve gümrüklerde (787.800 adet) kullanılacak birleşik oy pusulası basımı işinin Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce,

Balıkesir İli Seçim Çevresinde (1.300.000 adet) kullanılacak olan birleşik oy pusulaları basımı işinin ise Adalet Bakanlığı Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Basımevince

karşılanması,

2- Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Basım İşletme Müdürlüğünün Gebze/Kocaeli deposunda bulunan beyaz renkli filigranlı birinci hamur;

- 400 ton 70 gr/m2100 cm bobin,

- 600 ton 70 gr/m2 70 cm bobin,

kağıtlardan birleşik oy pusulasına yetecek miktarda kullanılmasına,

 

 

 

 

3- Yurt içinde kullanılmak üzere basılacak birleşik oy pusulasının; 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılacak bağımsız adayların birleşik oy pusulasındaki sıralaması (yerlerinin), 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 26. maddesinin (d) bendine göre; birleşik oy pusulasının en sağ tarafındaki siyasi parti sütunundan sonra ve aynı hizada olmak üzere yazılmasına,

Birleşik oy pusulasının en üst kısmına "26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ SİYASİ PARTİLER VE BAĞIMSIZ ADAYLAR BİRLEŞİK OY PUSULASI" ibaresi ve bunun altına birleşik oy pusulasının hangi İl'e ve hangi numaralı seçim çevresine ait olduğunun başlık olarak yazılmasına, başlıktaki bu ibarelerin 17 punto ve tamamının büyük harf olacağına,

Bu ibarelerin altına, seçime katılan siyasi parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kurada belirlenen sıraya göre; en başta ve ortada 3 cm x 3 cm ebadındaki kare çerçeve içerisine siyasi partinin özel işareti, özel işaretinin 0,5 cm aralıktan sonra altına 14 punto olarak kısaltılmış adı, onun altına da 11 punto olarak tam yazı halinde adı, onun altına koyu renk ve büyük harflerle 10 punto olarak siyasi parti genel başkanının nüfus kayıt örneğindeki adı ve soyadı yazılacak, sonra 0,5 cm aralık bırakılarak altına 2 cm'lik yatay çizgiden sonra 0,5 cm aralık bırakılarak çapı 2 cm olan boş bir daire basılacak, altına 0,5 cm aralık bırakılarak 2 cm'lik yatay çizgiden sonra bu çizginin altına o partinin kesinleşen aday listesinde yer alan adaylarının 8 punto olarak ad ve soyadlarının aldıkları sıra numarasına göre yazılacağına,

Birleşik oy pusulasındaki her bir siyasi parti sütununun 3,5 cm olacağına ve siyasi parti sütunları arasında 0,75 cm ve iki dikey çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılacağına,

Bağımsız adayların; birleşik oy pusulasının en sağ tarafındaki siyasi parti sütunundan sonra ve aynı hizada olmak üzere 0,75 cm aralık bırakılarak, dikey ve 0,2 cm kalınlığında bir çizgi çizildikten sonra 0,75 cm aralık bırakılarak yerleştirileceğine, bağımsız aday sütunu içerisinde ve en üst ortada 2 cm'lik yatay çizgi çizileceğine, bunun 0,75 cm altına başta ve ortada olmak üzere kesinleşen aday listesinde yer alan bağımsız adayın nüfus kayıt örneğindeki ad ve soyadları 10 punto olarak kura sonucu aldıkları sıra numarasına göre yazılacağına, bunun altına 0,5 cm'lik aralık bırakılarak çapı 2 cm olan boş bir daire basılacağına, altına 0,5 cm aralık bırakılarak 2 cm'lik yatay çizgi çizileceğine, bağımsız adaylar filigranlı oy pusulası kağıt ebadına uygun şekilde yerleştirileceğine,

Birleşik oy pusulasındaki her bir bağımsız aday sütununun, genişliği 3,5 cm yüksekliği 4 cm olacağına ve birden fazla bağımsız aday sütunları arasında 0,75 cm ve iki dikey çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılacağına, bağımsız adaylara ilişkin satırlar arasında da 0,75 cm'lik boşluk bırakılacağına,

Oy pusulasında, genel başkan ve adayların nüfus kimlik belgelerindeki ad ve soyadlarının tam olarak yazılacağına, herhangi bir kısaltma, unvan veya sıfat kullanılmayacağına,

Birleşik oy pusulasında siyasi partilerin özel işaretlerinin, tüzüğüne uygun biçimde renkli olarak basılacağına, siyasi partilerin oy pusulasında kullanılacak özel işareti, adı ve kısaltılmış adının belirlenmesinde parti tüzüğünün esas alınacağına, tüzüklerine göre, kısaltılmış adları mevcut olmayan siyasi partilerin, birleşik oy pusulalarında tam adı yazılacağına, birleşik oy pusulalarında, bağımsız adaylar için herhangi bir özel işaret veya ibare kullanılmayacağına,

4- Birleşik oy pusulalarının, yukarıda açıklanan biçimde her seçim çevresinde seçime katılan siyasi parti ve bağımsız adaylar dikkate alınarak Yüksek Seçim Kurulunca bastırılarak seçim çevrelerinin sandık sayısına göre,

-Mahalle için kullanılacak olan paketlerin 390 adetlik,

-Köy için kullanılacak olan paketlerin 405 adetlik,

-İlçe seçim kurullarına yedek olarak verilecek olan paketlerin 390 adetlik

olmak üzere hazırlanarak, seçim kurullarına gönderileceğine,

 

 

 

 

5- Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde kullanılmak üzere basılacak birleşik oy pusulasının;

 

 

 

Yüksek Seçim Kurulunca özel surette imal ettirilmiş, "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunan kağıda bastırılmasına,

Birleşik oy pusulasının en üst kısmına "26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ SİYASİ PARTİLER BİRLEŞİK OY PUSULASI" ibaresinin 17 punto ve tamamının büyük harf olarak yazılmasına,

Bu ibarenin altına, seçime katılan siyasi parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kurada belirlenen sıraya göre; en başta ve ortada 3 cm x 3 cm ebadındaki kare çerçeve içerisine siyasi partinin özel işareti, özel işaretinin 0,5 cm aralıktan sonra altına 14 punto olarak kısaltılmış adı, onun altına da 11 punto olarak tam yazı halinde adı, onun altına koyu renk ve büyük harflerle 10 punto olarak siyasi parti genel başkanmm nüfus kayıt örneğindeki adı ve soyadı yazılmasına, sonra 0,5 cm aralık bırakılarak altına 2 cm'lik yatay çizgiden sonra 0,5 cm aralık bırakılarak çapı 2 cm olan boş bir daire basılmasına, altına 0,5 cm aralık bırakılarak 2 cm'lik yatay çizgi çizileceğine,

Birleşik oy pusulasındaki her bir siyasi parti sütunu 3,5 cm olacak ve siyasi parti sütunları arasında 0,75 cm ve iki dikey çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılacağına,

Oy pusulasında, genel başkan ve adayların nüfus kimlik belgelerindeki ad ve soyadlarmın tam olarak yazılması ve herhangi bir kısaltma, unvan veya sıfat kullanılamayacağına,

Birleşik oy pusulasında siyasi partilerin özel işaretlerinin, tüzüğüne uygun biçimde renkli olarak basılmasına, siyasi partilerin oy pusulasında kullanılacak özel işareti, adı ve kısaltılmış adının belirlenmesinde parti tüzüğünün esas alınmasına, tüzüklerine göre, kısaltılmış adları mevcut olmayan siyasi partilerin, birleşik oy pusulalarında tam adının yazılmasına,

Birleşik oy pusulasında yer alacak siyasi partilerin özel işaretlerinin altına kısaltılmış adlarının yazılması 2839 sayılı Kanun'un 26. maddesi hükmü gereği olduğundan, seçime katılabilecek nitelikte olan ve aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna vermiş bulunan siyasi partilerin adlarının kendi parti tüzüklerinde gösterildiği şekilde yazılmasına,

6-Geçici gümrük kapısı seçim kurullarına (390)'lık paketler halinde 2.020 adet, yurt dışı temsilciliklerinde kullanılacak birleşik oy pusulalarının da (200)Tük paketler halinde 15.500 adet olmak üzere toplam 3.887.800 adet Yüksek Seçim Kurulunca bastırılıp ekli listede belirtildiği üzere gümrük kapılarındaki ilçe seçim kurullarına ve yurt dışı temsilciliklerine gönderilmesine,

7-Birleşik oy pusulası gönderilerinin PTT Genel Müdürlüğü (PTT) aracılığı ile dağıtımının gerçekleştirilmesine, PTT ile taşıma sözleşmesi yapılmasına ve bu sözleşme bedellerinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim giderleri tertibinden ödenmesine,

8-Birleşik oy pusulası basımı işinin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının talimatları ve aşağıdaki teslimat programına uygun olarak yürütülmesine,

 

 

 

 

1 KASIM 2015 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ

GENEL SEÇİMİNDE KULLANILACAK BİRLEŞİK OY PUSULALARININ BASIMI İŞİ

TESLİMAT PROGRAMI

TARİH

GÜN

İŞ ADI

SAAT

YAPILACAK İŞ

28.09.2015

Pazartesi

Yurt dışı temsilciliklerde kullanılacak birleşik oy pusulalarının basılmasına başlanılması, basılarak teslim edilmesi.

 

-Baskı

-Kesim

-Paketleme

29.09.2015

Salı

Yurt dışı temsilciliklerde kullanılacak birleşik oy pusulalarının basılarak teslim edilmesi.

17.00

30.09.2015

Çarşamba

Gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basılarak teslim edilmesi.

17.00

01.10.2015

Perşembe

Yurt içinde kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımına başlanması.

 

26.10.2015

Pazartesi

Yurt içinde kullanılacak birleşik oy pusulalarının basılarak teslim edilmesinin son günü.

17.00

-Baskı

-Kesim

-Paketleme

9- Kırpıntı kağıtların Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ve/veya Yüklenici firma araçları ile T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ergazi/ANKARA adresine alındı belgesi karşılığında teslim edilerek buna ilişkin makbuzun Yüksek Seçim Kuruluna tevdi edilmesine,

10- Karar örneğinin;

a) Dışişleri Bakanlığına,

b) Gümrük kapısı geçici ilçe seçim kurulu başkanlıkları ile tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta olarak iletilmesi ve Kurulumuzun www.ysk.gov.tradresinde yayınlanması için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne,

c) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına,

d) Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına,

e) Seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti genel başkanlıklarına,

f) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne,

g) PTT Genel Müdürlüğüne,

h) Adalet Bakanlığı Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Basımevine, '

gönderilmesine,

ı) Resmi Gazete'de yayımlanmasına,

10/09/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Başkanvekili Üye Üye

Sadi GÜVEN Turan KARAKAYA Mehmet KÜRTÜL NilgünİPEK

 

 

 

Üye

Ünal DEMİRCİ

 

 

 

Üye

İbrahim ZENGİN

 

 

 

Üye Üye

Zeki YİĞİT Ahmet TUNCAY

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.