Askerî Yargıtay İçtüzüğünde Değişiklik

Askerî Yargıtay İçtüzüğünde Değişiklik

Askerî Yargıtay İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük

ASKERİ YARGITAY İÇTÜZÜĞÜ

Askerî Yargıtay Başkanlığından:

ASKERÎ YARGITAY İÇTÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR İÇTÜZÜK

MADDE 1 – 29/7/1990 tarihli ve 20589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî Yargıtay İçtüzüğünün 12 nci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“Başkanlar Kurulunca yapılması gereken seçimlerde, Askerî Yargıtay Başkanı, seçimin zamanını, seçim yapılacak üye sayısını, seçilme niteliğine sahip üyelerin isim listesini ve gerekli görülen diğer bilgileri belirler ve aday listelerinin seçimden en az 3 gün önce üyelere dağıtılmasını sağlar. 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre bu seçimlerde uygulanmaz. Seçim Kurulu görevini Askerî Yargıtay Genel Sekreteri yerine getirir. Seçimler, gizli oy ve açık sayım usulüyle yapılır, kararlar salt çoğunluk ile alınır.”

MADDE 2 – Aynı İçtüzüğün 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Askerî Yargıtay Başsavcısı, İkinci Başkanı, daire başkanları ve üyelerinin disiplin veya cezai soruşturma gerektiren eylemlerine ilişkin, isim ve imzayı havi ihbarlar ve şikâyetlerle ilgili, ihbar ve şikâyetin dayandığı ve Yüksek Disiplin Kurulu ya da Genel Kurulun incelemesi için gerekli olabilecek bilgi ve belgeleri ilgili yerlerden istemek; disiplin veya cezai soruşturma gerektirdiği değerlendirilen eylemlerle ilgili olarak, ilgililer hakkında soruşturma açılmasına lüzum olup olmadığına karar vermek üzere konuyu Yüksek Disiplin Kuruluna ya da Genel Kurula intikal ettirmek,”

“h) Dava dosyalarını dairelere ve Daireler Kurulu sözcülerine havale etmek,”

MADDE 3 – Aynı İçtüzüğün 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d), (e), (k) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Dairenin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını, işlerin çabuk ve iyi incelenip karara bağlanmasını, kararlar arasındaki tutarsızlıkların giderilmesini sağlamak ve duruşmalı olanlar dâhil daireye verilen dava dosyalarını işlerin niteliğine ve dosyaların kapsamına göre dengeli olarak tetkik hâkimlerine, zorunlu hallerde üyelere dağıtmak,”

“d) Dava dosyalarının tetkik ve görüşülmesi sonunda oyları toplamak ve kendisinin yazmayacağı kararların taslaklarını yazacak tetkik hâkimi ya da üyeyi belli etmek,”

“e) Sözcü üye veya tetkik hâkimi tarafından yazılan karar taslağını gerektiğinde görmek ve görüşlerini bildirmek, karara imza atacaklar arasında gerekçe yönünden uyuşmazlık bulunması halinde, gerekçenin ne şekilde yazılacağı hususunda karar vermek üzere heyeti toplantıya davet etmek,”

“k) Dairesinin ilk yargı yeri olarak Başkanlar Kurulunca belirlenmesi hâlinde, kurul üyelerini belirleyip, tetkik hâkimlerinden veya önemli dosyalarda kurul üyelerinden birisini sözcü tayin ederek onun raportörlüğündesoruşturma evresine ilişkin bütün belgelerin incelenmesini ve Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre iddianamenin kabul ya da iadesine karar verilmesini sağlamak,”

“l) Dairesinin ilk yargı yeri olarak baktığı davalarda tensip ve duruşma hazırlığı için gerekli işlemleri yapmak, duruşma gününden Askerî Yargıtay Başsavcılığını haberdar etmek, duruşmaları yönetmek, hüküm ve kararlara ait gerekçeleri kendisi yazmayacaksa taslağı yazacak tetkik hâkimini veya zorunlu hallerde üyeyi belli etmek,”

MADDE 4 – Aynı İçtüzüğün 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel Sekretere zorunluluk olmadıkça, dosya verilmez ve dairesi kuruluna katılmaz. Dairesinin ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalarda kurula dahil edilmez.”

MADDE 5 – Aynı İçtüzüğün 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Dava dosyalarının, dairelere ve Daireler Kurulu sözcülerine dağıtımı ön hazırlıklarını yapmak,”

MADDE 6 – Aynı İçtüzüğün 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurula katılacak üyeler, adli yıl başında, bir adli yılı kapsayacak biçimde dönüşümlü listeler hâlinde başkan tarafından saptanır. Önceden saptanan üyelerin mazereti nedeniyle kurula katılamamaları hâlinde kurul; o dairenin, o daireyi temsil edecek üye bulunmaması hâlinde bir sonraki dairenin Daireler Kuruluna en az katılmış üyesinden, katılım durumunun eşitliği hâlinde kıdemli olanından başlanarak tamamlanır. Daha önce Daireler Kurulunda incelenmiş olan dosyalar, mümkün oldukça önceki kurul üyelerince incelenir.”

MADDE 7 – Aynı İçtüzüğün 42 nci maddesinin onaltıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurul toplantılarıyla ilgili özet tutanakların tutulması, imzaya açılması, karar ve gerekçenin yazılması, çoğaltılması ve imzalattırılması Genel Sekreterlikçe sağlanır.”

MADDE 8 – Aynı İçtüzüğün 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (h) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (n) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Temyiz ve itiraz edilen karar ve hükümlere ait dava dosyalarının tetkik ile tebliğnameyebağlanmasını ve Askerî Yargıtay Başkanlığına sunulmasını sağlamak,”

“d) İncelenen dava dosyalarında soruşturma yapan ve iddia makamını temsil eden askerî savcılar ile yardımcılarına, dosyayı tetkik ile tebliğnameye bağlayan Başsavcı yardımcısının değerlendirmesini de göz önüne alarak not vermek,”

“h) Yargılamanın yenilenmesi hakkındaki taleplerin tebliğnameye yazılarak Askerî Yargıtay Başkanlığına sunulmasını sağlamak,”

“o) Başsavcı Başyardımcısı ve Başsavcı yardımcılarının sicilleri ile askerî savcı ve savcı yardımcıları hakkında verilen mesleki sicil notlarını ve buna ait cetvelleri ilgili yerlere göndermek,”

MADDE 9 – Aynı İçtüzüğün 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş; teselsül sonucunda oluşan (e), (f), (g) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Dağıtılan işlerin ve dosyaların geliş ve öncelik sırasına göre zamanında incelenip sonuçlandırılmasını Başsavcı adına izlemek,”

“e) Başsavcı tarafından bizzat imzalanması gereken tebliğnamelerle ilgili olarak, Başsavcı yardımcıları tarafından incelenen dosyaları gerektiğinde yardımcının başvurusu veya kendisinin isteği üzerine birlikte inceleyerek sonuca varmak, anlaşmazlık halinde durumu Başsavcıya arz etmek ve vereceği karara göre hareket etmek,”

“f) Başsavcı yardımcıları tarafından 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) ve (ı) bentlerinde belirtilen işlere ait dosyalar hakkında düzenlenen tebliğnameleri parafe ederek Başsavcının incelemesine hazırlamak,”

“g) Tebliğnameye kısmen veya tamamen aykırı çıkan veya tereddüt yaratan Daire kararlarına karşı itiraz yoluna gidilip gidilmemesini kararlaştırmak üzere haftanın evvelce belli edilen gün ve saatinde Başsavcı yardımcılarını toplayıp, tartışarak karara varılmasını sağlamak, kararlarda oybirliği olmaması halinde durumu Başsavcıya arz etmek ve Başsavcının kararına göre hareket etmek,”

“ı) Karara bağlanan dosyaları Başsavcı yardımcılarının tetkikinden sonra parafe ederek Başsavcının incelemesine hazırlamak,”

MADDE 10 – Aynı İçtüzüğün 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kendilerine verilen işleri ve dosyaları tutuklu ve açıklı olanlar ile kanunlarda acele bakılması öngörülenlere ve acele olduğuna kanaat getirdiklerine öncelik vererek, geliş sırasına göre gecikmeye meydan vermeden inceleyip, Askerî Yargıtay Başsavcısı adına tebliğnamelerini düzenlemek; karar düzeltme, hükümlerin açıklanması ve yargılamanın yenilenmesi istemleri ile itiraz yoluna başvurmaya ilişkin işlemleri yapmak, bunlardan 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) ve (h) bentlerinde belirtilen işlere ait dosyalarıntebliğnamelerini imzalamak,”

“d) Duruşmalı incelemelerde veya Askerî Yargıtay Dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak görev yaptığı hâllerde, Dairelerin duruşmalarına katılarak, Başsavcılık düşüncesini bildirmek ve savcılık görevini yürütmek,”

MADDE 11 – Aynı İçtüzüğün 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Başsavcı veya Başsavcı Başyardımcısı tarafından başka türlü emredilmedikçe, tebliğnametaslaklarının sırasına göre ve bekletilmeden yazılmasını sağlamak,”

“e) 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) ve (ı) bentlerinde belirtilen işlere ait dosyalar hakkında düzenlenen tebliğname taslaklarını, ilgili yardımcının parafesini aldıktan sonra Başsavcı Başyardımcısının parafesine, daha sonra da Başsavcının imzasına sunmak,”

MADDE 12 – Aynı İçtüzüğün 85 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Askerî Yargıtay kadrolarında görev yapan askerî hâkimlerin yurt dışı izinleri hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.”

“Askerî Yargıtay Başkanı ve Başsavcısı yurt dışı dahil izinlerini vekalet bırakmak suretiyle kullanırlar.”

“Adli ara vermeden yararlananlara adli ara vermede ayrıca izin belgesi düzenlenmez.” 

MADDE 13 – Aynı İçtüzüğün 86 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Adli ara vermeden yararlanamayanlar, yılın diğer dönemlerinde yol süresi dâhil adli ara verme süresi kadar yıllık izin kullanabilirler. Adli ara vermeden yararlanamayanların mazeret izni ve diğer izin hakları, adli ara vermeden yararlananlar ile aynıdır.”

MADDE 14 – Aynı İçtüzüğün 94 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 94- Askerî Yargıtayın kuruluş yıldönümüne rastlayan her yılın Nisan ayının altıncı günü Askerî Yargıtay onur günüdür.

Ertelemeyi zorunlu kılan nedenler dışında, anılan kuruluş yıldönümü vesilesi ile o dönem içinde emekliye ayrılmış olan veya emekliye ayrılmadan önce ölen veyahut üyelik hukukundan feragat eden Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, daire başkanları ve üyeleri onuruna düzenlenen törenle kendilerine, ölenlerin eşlerine veya eşleri yoksa çocuklarına ya da diğer kanuni mirasçılarına, metni bu İçtüzüğe ekli bulunan “Onur Belgesi” ile geçmiş hizmetlerinin onurunu simgeleyen bir şilt verilir.

Yukarıdaki fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile onur gününe ilişkin diğer hususlar Başkanlar Kurulunca belirlenir.”

MADDE 15 – Bu İçtüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu İçtüzük hükümlerini Askerî Yargıtay Başkanı yürütür.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.