Aylıksız izinde hastalanan, ne zaman maaşa hak kazanır?

Aylıksız izinde hastalanan, ne zaman maaşa hak kazanır?

Ücretsiz izin aldınız. Ücretsiz izinde iken hastalandınız ve hastalığınız ücretsiz izin sonrasına da sarktı. Hastalık raporu aldınız. Göreve başlamanız gecikti. Maaşa ne zaman hak kazanırsınız?

Aylıksız izin bitim tarihinden önce rahatsızlanarak 7 gün hastaneye yatan, hastaneden çıktıktan sonra 10 gün hastalık raporu alan memurun aylıksız izin bitim tarihinden sonra hastanede yattığı ve hastalık raporu aldığı sürede maaşının ödenip ödenmeyeceği hususunda Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı farklı görüş vermişler. Birisi ver, diğeri ise verme diyor.

DPB vermiş olduğu 07/11/2013 tarihli ve 20332 sayılı görüş yazısında özetle şu ifadelere vermiştir; ".....Sayıştay Genel Kurulunun 15.3.1988 tarihli ve 19755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan E: 1988/1, K: 4620/1 sayılı Karar'ında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi gereğince aylıksız izin alan memurun aylıksız izin süresi zarfında aylık ve aylığa bağlı ödemelerden yoksun kalmasının, kişinin statüsünün devam etmesine engel teşkil etmeyeceği belirtilmiş olup, bu durumdaki memurların kendisinin, eşinin bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarının tedavi giderlerinin kurumunca karşılanması gerektiği ifade edilmiştir.

657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinde verilebileceği haller ve süresi düzenlenen aylıksız iznin, özlük haklarının iznin bitimine kadar ödenmemesini öngören bir izin türü olması nedeniyle, bu izin süresi içinde başlayıp biten hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilmesi mümkün olmadığı gibi, hastalık raporlarının aylıksız izin süresi içinde başlaması ve bitiş tarihinden sonraki bir dönemi kapsaması halinde, aylıksız iznin bitiş tarihine kadar olan süre için hastalık izni verilmesi mümkün bulunmamaktadır. Nitekim, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte, yıllık izinlerini kullanırken hastalanan memurların hastalık izinlerine ilişkin düzenlemeye yer verilmişken, aylıksız izin kullananların hastalık izinlerine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklama ve hükümler çerçevesinde; adı geçen personele, usulüne uygun bir şekilde raporunun bulunması halinde yatarak tedavi gördüğü sürelerin aylıksız iznin bitiş tarihinden sonrasını kapsayan kısmı için hastalık izni verilebileceği değerlendirilmekte olup, ilgilinin hastalık izni süresince aylık ve özlük hakları korunacağından maaş ödemesinin ücretsiz iznin bitiş tarihi dikkate alınarak yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir."

Benzer konuda Maliye Bakanlığı ise tam tersi yönde görüş vererek göreve başlamadan ücret ödenmesinin mümkün olmadığını belirtmiştir. Bu konudaki 12.05.2005 tarihli ve 2562 sayılı görüş yazısında şu ifadelere yer verilmiştir; "...öte yandan aylıksız izne ayrılanların aylıksız izin süreleri sona ermeden de her zaman göreve başlamaları ve göreve başladıkları tarihten itibaren aylığa hak kazanmaları mümkün bulunmaktadır.

Sayıştay Genel Kurulunun 15.3.1988 tarihli ve 19755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan E: 1988/1, K: 4620/1 sayılı Karar'ında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi gereğince aylıksız izin alan memurun aylıksız izin süresi zarfında aylık ve aylığa bağlı ödemelerden yoksun kalmasının, kişinin statüsünün devam etmesine engel teşkil etmeyeceği belirtilmiş olup, bu durumdaki memurların kendisinin, eşinin bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarının tedavi giderlerinin kurumunca karşılanması gerektiği ifade edilmiştir.

Bu itibarla aylıksız izinde iken rapor alan personelin raporun alındığı tarihteki hukuki statüsünün aylıksız izinli olması ve görevine de başlamamış bulunması nedeniyle raporlu geçen sürelere ilişkin aylıklarının ödenmesi mümkün bulunmamakta raporun bitimini müteakip göreve başladığı tarihten itibaren aylık ve özlük haklarından yararlandırılması gerekmektedir."

Esas alınan dayanaklar aynı, ama görüşler farklı

Garip ama her iki kurumun da vermiş olduğu görüşlerde dayanak olarak kullandığı hususlar aynıdır. Her ikisi de Sayıştay Genel Kurulunun 15.3.1988 tarihli kararı ile 657 sayılı Kanunun aynı maddelerinden alıntı yapmış ama farklı bir sonuca varmışlardır. Bize göre Maliye Bakanlığının vermiş olduğu görüş son derece isabetlidir. Çünkü, aylıksız izin dönüşü göreve başlamadan maaş alınması mümkün değildir.

Nasıl ki aylıksız izne ayrılırken görevden ayrılış gerekmekte ve peşin alınan maaş iade edilmekte ise, aynı şekilde aylıksız izin dönüşünde de göreve başlayış ve akabinde kıst maaş yapılması gerekmektedir. Ayrıca, aylıksız izin biter bitmez belirtilen sürede göreve başlamak kanunen zorunlu olup, aksi durum ise hukuki yaptırım gerektirmektedir. Alınan sağlık raporları, işte burada devreye girerek zamanında göreve başlanamadığı için uygulanması zorunlu olan yaptırımı ortadan kaldırmaktadır.

Öğretmen kökenli idarecilerin ek göstergesi daha mı yüksektir?

MEB taşra teşkilatında şube müdürü olarak görev yapmaktayım. Eğitim öğretim hizmetlerindeyken derece ve kademem 6/3 idi. 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre 1 inci derece kadrolu şube müdürlüğüne atandım. Halen bu görevi yürütmekteyim. Ekte gönderdiğim yazıya göre birçok yerde (Eğitim - Öğretim hizmetlerinde 1 inci derecede olmayanlar 3, 4, 5, 6. derecede olanlar) 1 inci derece kadrolu şube müdürlüğüne atandığı için ek göstergesini 3000 olarak almaktadır. Ben de alabilir miyim ve bu işin doğrusu nedir? A. Ç.

Bu konu 657 sayılı Kanunun 43/B maddesinde düzenlenmiştir. Bu hüküm doğrultusunda yürürlüğe konulan 148 seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde son derece detaylı açıklamalara yer verilmiştir. Bu Tebliğde yer alan açıklamalara göre; Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında kazanılmış hak aylığı 8 inci derecede bulunan yüksekokul mezunu bir öğretmen Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8 inci dereceli bir memur kadrosuna atanıp yıllar sonra terfi etmek suretiyle 4 üncü dereceye ulaştığında, I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı i/1 sırasında 4 üncü derece için öngörülen ek göstergeden yararlanacaktır.

İlgilinin Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfından Genel İdare Hizmetleri Sınıfına ilk atamasının 1-4 dereceli kadroya olmaması nedeniyle Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında kazanılmış hak aylığı 4 üncü derecede bulunanlar için öngörülen ek göstergeden yararlanması mümkün olmayacaktır.

ÖRNEK :Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfındaki bir öğretmenin Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki "Şube Müdürü" kadrosuna atanması durumunda; ilgilinin yararlanacağı ek gösterge, kariyer hizmet sınıfı olan Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında kazanılmış hak aylığı için öngörülen ek göstergeden daha düşük olmayacaktır. Buna göre;

- İlgilinin kazanılmış hak aylığının 4, atandığı kadronun 2 nci derecede olması halinde; I sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında 4 üncü derece için öngörülen ek gösterge 1997 yılı için 1100, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı i/1 sırasında 2 nci derece için öngörülen ek gösterge ise 1997 yılı için 1600 olduğundan ilgilinin yararlanacağı ek gösterge 1600 olacaktır.

- İlgilinin kazanılmış hak aylığının 3, atandığı kadronun 2 nci derecede olması halinde;

Kariyer hizmet sınıfı olan Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında 3 üncü derece için 1997 yılında 1600, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 2 nci dereceli Şube Müdürü için öngörülen ek gösterge de 1997 yılında 1600 olduğundan yararlanacağı ek gösterge 1600 olacaktır.

- İlgilinin kazanılmış hak aylığı ve atandığı kadronun 2 nci derecede olması halinde;

Kariyer hizmet sınıfı olan Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında 2 nci derece için 1997 yılında 2200, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 2 nci dereceli Şube Müdürü için 1997 yılında 1600 ek gösterge belirlenmiştir. İlgilinin yararlanacağı ek gösterge kazanılmış hak aylığı için öngörülen ek göstergeden az olamayacağından kazanılmış hak aylığı için öngörülen ek gösterge görev aylığı için öngörülen ek göstergeden de fazla olduğundan kazanılmış hak aylığı için öngörülen 2200 ek göstergeden yararlandırılacaktır.

Sonuç olarak, siz 6/3 derece ve kademede iken 1 inci dereceli şube müdürü kadrosuna atanmışsanız kazanılmış hak aylık derece ve kademenizin 1 olması halinde öğretmenin kariyerinin karşılığı olan 3000 ek göstergeden faydalanabilirsiniz. Burada önemli olan husus ilk atamanın 1- 4 üncü dereceli kadrolara yapılmış olmasıdır. Aynı durum, mühendis, mimar, veteriner hekim, doktor vb. kariyer görevler için de geçerlidir.

www.memurlar.net

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.