AYM, 14 dosyayı karara bağladı

AYM, 14 dosyayı karara bağladı

AYM, 14 dosyayı karara bağladı

AYM, 14 dosyayı karara bağladı

...

 

 

Anayasa Mahkemesi'nin 22 Ekim 2014 Çarşamba Günü Saat 09.30'da Yapılacan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları

 

 

 

 

...

 

 

Sıra

No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Özelliği

Verilen Kararın Sonucu

1

2014/155

Erzurum 6. Asliye Ceza Mahkemesi

23.3.2005 günlü, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'a, 18.6.2014 günlü, 6545 sayılı Kanun'un 85. maddesiyle eklenen geçici 7. maddenin (2) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

- Esasa geçilmesine,

2

2014/157

İstanbul 89. Asliye Ceza Mahkemesi

23.3.2005 günlü, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'a, 18.6.2014 günlü, 6545 sayılı Kanun'un 85. maddesiyle eklenen geçici 7. maddenin (2) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

- Esasa geçilmesine,

- 2014/155 Esas sayılı dava ile birleştirilmesine.

3

2014/156

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi

13.12.2004 günlü, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a, 24.1.2013 günlü, 6411 sayılı Kanun'un 13. maddesiyle eklenen geçici 4. maddenin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

- İtiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu maddeye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

4

2014/162

Edremit

(Kapatılan)

1. Sulh Ceza Mahkemesi

26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 144. maddesinin (1) numaralı fıkrasının "Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde," şeklindeki (a) bendinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

- Esasa geçilmesine,

5

2014/158

Antalya 25. Asliye Ceza Mahkemesi

13.10.1983 günlü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, 24.5.2013 günlü, 6487 sayılı Kanun'un 19. maddesiyle değiştirilen 48. maddesinin altıncı fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

- İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 40. maddesinin (4) ve 41. maddesinin (2) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

6

2014/159

İzmir Bölge İdare

Mahkemesi 1. Kurulu

6.1.1982 günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun, 18.6.2014 günlü, 6545 sayılı Kanun'un 18. maddesiyle eklenen 20/A maddesinin (2) numaralı fıkrasının (e) bendinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

- Esasa geçilmesine, yürürlüğünün durdurulması isteminin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

- 2014/146 Esas sayılı dava ile birleştirilmesine.

7

2014/160

İstanbul Anadolu 4. İcra Hukuk Mahkemesi

6.1.1982 günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesinin, 2.7.2012 günlü, 6352 sayılı Kanun'un 58. maddesiyle değiştirilen (2) ve (6) numaralı fıkralarının iptallerine karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

2577 sayılı Kanun'un 28. maddesinin 6352 sayılı Kanun'un 58. maddesiyle değiştirilen;

A- 1- (2) numaralı fıkrasının,

2- (6) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

iptallerine karar verilmesi istemiyle yapılan itiraz başvurusunun, Anayasa'nın 152. maddesinin son fıkrası ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE,

B- (6) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin iptaline karar verilmesi istemiyle yapılan itiraz başvurusunun, 6216 sayılı Kanun'un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,

8

2014/161

Edremit 1. Asliye Ceza

Mahkemesi

26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 43. maddesinin (1) numaralı fıkrasının "Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır." şeklindeki ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

- Esasa geçilmesine,

9

2014/163

Ankara 3. İdare

Mahkemesi

27.7.1967 günlü, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun ek 17. maddesine, 21.1.2010 günlü, 5947 sayılı Kanun'un 12. maddesiyle eklenen (Ç) fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

926 sayılı Kanun'un ek 17. maddesine 5947 sayılı Kanun'un 12. maddesiyle eklenen (Ç) fıkrasının;

A- 1- Birinci paragrafının,

2- 2.1.2014 günlü, 6514 sayılı Kanun'un 16. maddesiyle eklenen ikinci paragrafının,

         

İtiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu paragraflara ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B- Üçüncü ve dördüncü paragraflarının iptallerine karar verilmesi istemiyle yapılan itiraz başvurusunun, Anayasa'nın 152. maddesinin son fıkrası ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE,

C- Beşinci paragrafının iptaline karar verilmesi istemiyle yapılan itiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,

10

2014/164

Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliği

26.9.2004 günlü, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un, 18.6.2014 günlü, 6545 sayılı Kanun'un 48. maddesiyle değiştirilen 10. maddesinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

- Esasa geçilmesine,

11

2014/165

Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliği

26.9.2004 günlü, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un, 18.6.2014 günlü, 6545 sayılı Kanun'un 48. maddesiyle değiştirilen 10. maddesinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

- İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 40. maddesinin (4) ve 41. maddesinin (2) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

12

2014/154

Ankara 12. İdare

Mahkemesi

29.6.2004 günlü, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu'nun 8. maddesinin "Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulunanlar, aradan bir seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve seçilemezler." şeklindeki ikinci fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.

İlk ve Esas

İtiraz

- Esasa geçilmesine,

- İPTALİNE,

13

2014/94

Askeri

Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi

11.1.2011 günlü, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 55. maddesinin;

1- Birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile..." ibaresinin,

2- İkinci fıkrasının, iptallerine karar verilmesi istemi.

Esas

İtiraz

6098 sayılı Kanun'un 55. maddesinin;

A- Birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile..." ibaresinin, Anayasa'nın 152. maddesinin son fıkrası ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE,

B- İkinci fıkrasının REDDİNE,

14

2013/1

Ankara

Milletvekili

İzzet ÇETİN,

İstanbul

Milletvekili

Süleyman

ÇELEBİ,

İzmir

Milletvekili Musa ÇAM ile birlikte 115

milletvekili

18.10.2012 günlü, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun;

1- 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

a- (b) bendinde yer alan "...Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen... ' ibaresinin, b- (g) bendinin,

c- (ğ) bendinde yer alan "...bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere..." ibaresinin,

d- (ı) bendinin,

2- 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının "Sendikalar kuruldukları işkolunda faaliyette bulunur." şeklindeki ikinci cümlesinin,

3- 5. maddesinin,

4- 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan

Esas

İptal

6356 sayılı Kanunu'nun;

A- 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

1- (b) bendinde yer alan "...Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen... " ibaresinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

2- (g) bendinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

3- (ğ) bendinde yer alan "...bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere... " ibaresinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

4- (ı) bendinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

"...ve fiilen çalışan..." ibaresinin,

5- 9. maddesinin (1) numaralı

fıkrasının "Bu organlardan genel kurul dışında kalanların üye sayıları üçten az dokuzdan fazla; konfederasyonların yönetim kurullarının üye sayıları beşten az yirmi ikiden fazla ve şubelerin genel kurul dışındaki kurullarının üye sayıları üçten az beşten fazla olamaz."

şeklindeki ikinci cümlesinin,

6- 11. maddesinin (1) numaralı

fıkrasının (ç) bendinde yer alan "...ile yeminli mali müşavir raporlarının..." ibaresinin,

7- 12. maddesinin (3) numaralı

fıkrasında yer alan "...yeminli mali müşavir raporu,..." ibaresinin,

8- 25. maddesinin;

a- (4) numaralı fıkrasında yer alan "...fesih dışında..." ibaresinin,

b- (5) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "18" ibaresi ve "Ancak işçinin işe başlatılmaması halinde, ayrıca 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tazminata hükmedilmez." şeklindeki üçüncü cümlesinin,

9- 29. maddesinin;

a- (2) numaralı fıkrasının, b- (3) numaralı fıkrasında yer alan "...dış denetim... " ibaresinin,

c- (5) numaralı fıkrasında yer alan "...ve dış... " ibaresinin,

10- 33. maddesinin;

a- (3) numaralı fıkrasında yer alan "...ve mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sorumluluk ve istihdam politikalarına ilişkin düzenlemeleri içerebilir... " ibaresinin, b- (4) numaralı fıkrasında yer alan "...ve karşı tarafın çağrıya olumlu cevap vermesi ile... " ibaresinin,

11- 41. maddesinin;

a- (1) numaralı fıkrasında yer alan "Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde üçünün üyesi bulunması şartıyla...", "...çalışan

işçilerin yarıdan fazlasının... " ve "...ise yüzde kırkının... " ibarelerinin, b- (2) numaralı fıkrasının, c- (3) numaralı fıkrasının, d- (5) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...yüzde üçünün... " ibaresinin,

12- 43. maddesinin;

a- (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "...yüzde üçünden... " ibaresinin,

b- (4) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "...en az yüzde üçünü... " ibaresinin,

13- 58. maddesinin (2) ve (3) numaralı fıkralarının,

14- 60. maddesinin (6) numaralı fıkrasında yer alan "...lokavt kararı uyuşmazlığın kapsamındaki başka işyerleri için de alınabilir." ibaresinin,

15- 61. maddesinin;

a- (3) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...oylamaya katılanların... " ibaresinin,

b- (5) numaralı fıkrasının,

16- 62. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "...cenaze işlerinde

B- 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının "Sendikalar kuruldukları işkolunda faaliyette bulunur." biçimindeki ikinci cümlesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

C- 5. maddesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

yürürlüğünün durdurulması isteminin

REDDİNE,

D- 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...ve fiilen çalışan... " ibaresinin Anayasa'ya aykırı

olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

yürürlüğünün durdurulması isteminin

REDDİNE,

E- 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasının "Bu organlardan genel kurul dışında kalanların üye sayıları üçten az dokuzdan fazla; konfederasyonların yönetim kurullarının üye sayıları beşten az yirmi ikiden fazla ve şubelerin genel kurul dışındaki kurullarının üye sayıları üçten az beşten fazla olamaz." biçimindeki ikinci cümlesinin Anayasa'ya

aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin

REDDİNE,

F- 11. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendinde yer alan ".ile yeminli mali müşavir raporlarının... " ibaresinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin

REDDİNE,

G- 12. maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan "...yeminli mali müşavir raporu,... " ibaresinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

H- 25. maddesinin;

1- (4) numaralı fıkrasında yer alan "...fesih dışında... " ibaresinin Anayasa'ya

aykırı olduğuna ve İPTALİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin koşulları

oluşmadığından REDDİNE,

2- (5) numaralı fıkrasının;

a- Birinci cümlesinde yer alan "18" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin koşulları oluşmadığından REDDİNE, b- "Ancak işçinin işe başlatılmaması halinde, ayrıca 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tazminata hükmedilmez." biçimindeki üçüncü cümlesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

I- 29. maddesinin;

1- (2) numaralı fıkrasının,

2- (3) numaralı fıkrasında yer alan "...dış denetim... " ibaresinin,

3- (5) numaralı fıkrasında yer alan "...ve dış... " ibaresinin,

Anayasa'ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE, yürürlüklerinin

durdurulması istemlerinin REDDİNE,

J- 33. maddesinin;

1- (3) numaralı fıkrasında yer alan "...ve mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sorumluluk ve istihdam politikalarına ilişkin düzenlemeleri içerebilir... " ibaresinin,

2- (4) numaralı fıkrasında yer alan "...ve karşı tarafın çağrıya olumlu cevap vermesi ile... " ibaresinin,

   

ve mezarlıklarda;...", "...doğal gaz, petrol üretimi, tasfiyesi ve dağıtımı ile nafta veya doğalgazdan başlayan petrokimya işlerinde; bankacılık hizmetlerinde; Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğrudan işletilen işyerlerinde;... " ve "...ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde... " ibarelerinin,

17- 63. maddesinin,

18- 72. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

19- 73. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "...en çok dörder... " ibaresinin,

20- 74. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "...işyerinde faaliyetin devamlılığını sağlayacak... " ibaresinin,

21- Geçici 6. maddesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin

durdurulmasına karar verilmesi istemi.

   

Anayasa'ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE, yürürlüklerinin durdurulması istemlerinin REDDİNE,

K- 41. maddesinin;

1- (1) numaralı fıkrasında yer alan "yüzde üçünün" ibaresi, 10.9.2014 günlü, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun'un 20. maddesiyle değiştirildiğinden, konusu kalmayan;

a- "Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde üçünün üyesi bulunması şartıyla..." ibaresine ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, yürürlüğünün durdurulması istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

b- "...çalışan işçilerin yarıdan fazlasının... " ve "...ise yüzde kırkının... " ibarelerine ilişkin iptal istemleri hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, yürürlüklerinin durdurulması istemleri hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

2- (2) ve (3) numaralı fıkralarının Anayasa'ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE, yürürlüklerinin durdurulması istemlerinin REDDİNE,

3- (5) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...yüzde üçünün..." ibaresi, 6552 sayılı Kanun'un 20. maddesiyle değiştirildiğinden, konusu kalmayan bu ibareye ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, yürürlüğünün durdurulması istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

L- 43. maddesinin;

1- (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "...yüzde üçünden..." ibaresi, 6552 sayılı Kanun'un 20. maddesiyle değiştirildiğinden, konusu kalmayan bu ibareye ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, yürürlüğünün durdurulması istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

2- (4) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "yüzde üçünü" ibaresi, 6552 sayılı Kanun'un 20. maddesiyle değiştirildiğinden, konusu kalmayan "...en az yüzde üçünü..." ibaresine ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, yürürlüğünün durdurulması istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

M- 58. maddesinin (2) ve (3) numaralı fıkralarının Anayasa'ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE, yürürlüklerinin durdurulması istemlerinin REDDİNE,

N- 60. maddesinin (6) numaralı fıkrasının;

1- "...lokavt kararı uyuşmazlığın kapsamındaki başka işyerleri için de alınabilir." bölümünün Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin koşulları oluşmadığından REDDİNE,

2- Kalan bölümünün, 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE,

Memurlar.Net

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.