AYM 8 dosyayı karara bağladı

AYM 8 dosyayı karara bağladı

12 Kasım 2014 Çarşamba Günü Saat 09.30'da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları

AYM 8 dosyayı karara bağladı

 

....

 

 

12 Kasım 2014 Çarşamba Günü Saat 09.30'da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları

 

 

 

Sıra

No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Özelliği

Verilen Kararın Sonucu

1

2014/168

Ankara 6. İdare Mahkemesi

4.1.2002 günlü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun, 20.11.2008 günlü, 5812 sayılı Kanun'un 21. maddesiyle değiştirilen 54. maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan "...dayandığı deliller" ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

- İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,

2

2014/169

Tavşanlı 1. Asliye Ceza

Mahkemesi

31.3.2011 günlü, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesinin (3) numaralı fıkrasının "Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma başlatılması halinde şüpheli hakkında spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri derhal uygulamaya konulur." biçimindeki ilk cümlesi ile (9) numaralı fıkrasının iptallerine karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

- Esasa geçilmesine,

- REDDİNE,

3

2014/170

Tavşanlı 1. Asliye Ceza

Mahkemesi

26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 233. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan ".destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi..." ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

- İtiraz başvurusunun, Anayasa'nın 152. maddesinin son fıkrası ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE,

4

2014/171

Kırıkkale

Vergi

Mahkemesi

4.1.1961 günlü, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 120. maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan ".bir yıl..." ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

- Esasa geçilmesine,

5

2014/172

Sayıştay 1. Dairesi

11.10.2011 günlü, 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (I) Sayılı Cetvel'in "A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar" bölümünün (1) numaralı sırasının;

1- (d) bendinde yer alan ".diğer illerin il özel idaresi genel sekreteri,." ibaresinin,

2- (e) bendinde yer alan "...büyükşehir belediyesi bulunmayan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı,." ibaresinin,

iptallerine karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

- Esasa geçilmesine,

- 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (I) Sayılı Cetvel'in "A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar" bölümünün (1) numaralı sırasının;

A- (d) bendinde yer alan ".diğer illerin il özel idaresi genel sekreteri,." ibaresinin,

B- (e) bendinde yer alan ".büyükşehir belediyesi bulunmayan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı,." ibaresinin,

Anayasa'ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin, Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun'un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,

6

2014/174

Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliği

4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 268. maddesinin (3) numaralı fıkrasının, 18.6.2014 günlü, 6545 sayılı Kanun'un 74. maddesiyle değiştirilen (a) ve (b) bentlerinin iptallerine karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

- Esasa geçilmesine,

- 2014/164 Esas sayılı dava ile birleştirilmesine.

7

2014/175

Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliği

4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 268. maddesinin (3) numaralı fıkrasının, 18.6.2014 günlü, 6545 sayılı Kanun'un 74. maddesiyle değiştirilen (a) ve (b) bentlerinin iptallerine karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

- İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 40. maddesinin (4) ve 41. maddesinin (2) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

8

2014/35

Kayseri 1. İdare Mahkemesi

4.6.1985 günlü, 3213 sayılı Maden Kanunu'nun, 10.6.2010 günlü, 5995 sayılı Kanun'un 11. maddesiyle değiştirilen 24. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "...beş katından az olmamak kaydıyla...'' ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

İtiraz

- REDDİNE,

6

2014/113

Ankara 4. İdare Mahkemesi

9.6.1930 günlü, 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu'nun 2. maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin, 12.7.2013 günlü, 6495 sayılı Kanun'un 73. maddesiyle yeniden düzenlenen "Kaymakam adaylığı yazılı sınavına daha önce mülakatta üç defa başarısız olanlar katılamaz." biçimindeki ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

İtiraz

- İPTALİNE,

7

2013/78

Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi

4.11.1983 günlü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na, 24.5.2013 günlü, 6487 sayılı Kanun'un 22. maddesiyle eklenen geçici 7. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas

İtiraz

- 2013/95 Esas sayılı dava ile birleştirilmesine.

8

2013/95

Sinop Milletvekili Engin ALTAY, Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ile birlikte 126 milletvekili

Birleşenler

E.2013/79

E.2013/94

E.2013/105

E.2013/112

E.2013/113

E.2013/123

E.2013/129

E.2013/145

E.2013/149

E.2013/151

E.2013/152

E.2013/154

E.2013/155

E.2014/8

E.2014/19

E.2014/21

E.2014/60

24.05.2013 günlü, 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu'nun;

A- 2. maddesiyle yeniden düzenlenen 8.6.1942 günlü, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nun mülga 6. maddesinin;

1- Birinci fıkrasının altıncı cümlesinin,

2- Son fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ".her türlü..." ibaresinin,

B- 3. maddesiyle yeniden düzenlenen 4250 sayılı Kanun'un mülga 7. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentleri ile üçüncü fıkrasının,

C- 4. maddesiyle yeniden düzenlenen 4250 sayılı Kanun'un mülga 9. maddesinin birinci fıkrasının "Belediye veya il özel idaresi, ruhsat vermeden önce, yetkili kolluk kuvvetinin görüşünü alır." biçimindeki üçüncü cümlesinin,

D- 5. maddesiyle 4250 sayılı Kanun'a eklenen geçici 1. maddenin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ".birinci ve ikinci derece kan hısımlarına..." ibaresinin,

E- 21. maddesiyle 4.11.1983 günlü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin;

1- Madde başlığının,

2- Birinci fıkrasının;

a- Birinci cümlesinde yer alan ".bedel talep edilmesi halinde bedel tespiti..." ibaresinin,

b- "Bu maddeye göre yapılacak işlemlerde öncelikle uzlaşma usulünün

Esas

İptal

6487 sayılı Kanun'un;

A- 2. maddesiyle yeniden düzenlenen 4250 sayılı Kanun'un mülga 6. maddesinin;

1- Birinci fıkrasının altıncı cümlesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

2- Son fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ".her türlü..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

B- 3. maddesiyle yeniden düzenlenen 4250 sayılı Kanun'un mülga 7. maddesinin;

1- Birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinin Anayasa'ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE, yürürlüklerinin durdurulması istemlerinin REDDİNE,

2- Üçüncü fıkrasının Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

C- 4. maddesiyle yeniden düzenlenen 4250 sayılı Kanun'un mülga 9. maddesinin birinci fıkrasının "Belediye veya il özel idaresi, ruhsat vermeden önce, yetkili kolluk kuvvetinin görüşünü alır." biçimindeki üçüncü cümlesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

D- 5. maddesiyle 4250 sayılı Kanun'a eklenen geçici 1. maddenin dördüncü

uygulanması dava şartıdır." biçimindeki son cümlesinin,

3- İkinci fıkrasının;

a- Birinci cümlesinde yer alan

"...veya malikin müracaatı...", "...veya

malikin müracaat..." ve ".taşınmazın el koyma tarihindeki nitelikleri esas alınmak..." ibarelerinin,

b- İkinci cümlesinde yer alan ".veya malikin müracaat'' ibaresinin,

4- Üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ".bunların mümkün olmaması halinde..." ibaresinin,

5- Dördüncü fıkrasının üçüncü

cümlesinde yer alan ".bulunulacak ise." ibaresinin,

6- Beşinci fıkrasının,

7- Altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ".bedel tespiti." ibaresi ile son cümlesinde yer alan "Tescile ve terkine ilişkin hüküm kesin olup." ibaresinin,

8- Yedinci ve sekizinci fıkralarının,

9- Onuncu fıkrasının "Bu madde hükümleri karara bağlanmamış veya kararı kesinleşmemiş tüm davalara uygulanır." biçimindeki dördüncü cümlesinin,

10- Onbirinci, onikinci ve onüçüncü fıkralarının,

F- 22. maddesiyle 2942 sayılı Kanun'a eklenen geçici 7. maddenin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ".birinci ve ikinci derece kan hısımlarına." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

E- 21. maddesiyle 2942 sayılı Kanun'un başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin;

1- Madde başlığına ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, yürürlüğünün durdurulması istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

2- Birinci fıkrasının;

a- Birinci cümlesinde yer alan ".bedel talep edilmesi halinde bedel tespiti." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

b- "Bu maddeye göre yapılacak işlemlerde öncelikle uzlaşma usulünün uygulanması dava şartıdır." biçimindeki son cümlesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

3- İkinci fıkrasının;

a- Birinci cümlesinde yer alan ".veya malikin müracaatı.", ".veya malikin müracaat." ve ".taşınmazın el koyma tarihindeki nitelikleri esas alınmak." ibarelerinin Anayasa'ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE, yürürlüklerinin durdurulması istemlerinin REDDİNE,

b- İkinci cümlesinde yer alan ".veya malikin müracaat' ibaresinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün

durdurulması isteminin REDDİNE,

4- Üçüncü fıkrasının birinci

cümlesinde yer alan ".bunların

mümkün olmaması halinde." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün

durdurulması isteminin REDDİNE,

5- Dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan ".bulunulacak ise." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

6- Beşinci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin

REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması

isteminin REDDİNE,

7- Altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ".bedel tespiti." ibaresi ile son cümlesinde yer alan "Tescile ve terkine ilişkin hüküm kesin olup." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE, yürürlüklerinin durdurulması istemlerinin REDDİNE,

         

8- Yedinci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

9- Sekizinci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

10- Onuncu fıkrasının "Bu madde hükümleri karara bağlanmamış veya kararı kesinleşmemiş tüm davalara uygulanır." biçimindeki dördüncü cümlesine yönelik olarak;

a- Gaziantep 3. Asliye Hukuk Mahkemesince yapılan başvurunun (E.2013/79) Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

b- Bakırköy 10. Asliye Hukuk Mahkemesince yapılan başvurunun (E.2013/112) bu cümlenin bakılmakta olan davada uygulanma olanağı bulunmadığından, Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

c- Bursa 3. Asliye Hukuk Mahkemesince yapılan başvurunun (E.2014/8) bu cümlenin bakılmakta olan davada uygulanma olanağı bulunmadığından, Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

11- Onbirinci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

12- Onikinci ve onüçüncü fıkralarının Anayasa'ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, yürürlüklerinin durdurulması istemlerinin koşulları oluşmadığından REDDİNE,

F- 22. maddesiyle 2942 sayılı Kanun'a eklenen geçici 7. maddenin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün, Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun'un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, yürürlüğe girmesinin ertelenmesi nedeniyle yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

Memurlar.Net

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.