Belediyelerdeki sözleşmelilerin tavan ücretleri belli oldu

Belediyelerdeki sözleşmelilerin tavan ücretleri belli oldu

Maliye Bakanlığı'ndan Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları Genelgesi

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI 
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-247 - 08 /01 /2015
Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları

GENELGE (Sıra No: 4)

14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde Bakanlığımız tarafından çıkarılan 31.12.2014 tarihli ve 27998389-010-06-02-[913]-11868 sayılı Genelge ile 1/1/2015-30/06/2015 döneminde geçerli olmak üzere;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,079308)olarak; memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,24144) olarak; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,025149) olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2015 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesinde, sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

1- 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle yapılan düzenleme neticesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına" ibaresi, "İçişleri Bakanlığına" şeklinde değiştirilmiştir. Bu nedenle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince düzenlenecek sözleşmelerin örnekleri Maliye Bakanlığına gönderilmeyecektir.

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olan aylık net ücret tavanları, asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın ve yukarıda belirtilen katsayı rakamları dikkate alınmak suretiyle unvanlar itibarıyla hesaplanmış ve ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli'nde gösterilmiştir.

Buna göre;

a) Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 1/1/2015 tarihinden sonra da çalıştırılmaya devam olunacak veya 2015 yılında ilk defa istihdam edilmeye başlanacak sözleşmeli personel için ekli (1) Sayılı

Sözleşme Ücreti Cetveli'nde gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkilidir.

3- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2014 yılında çalıştırılan sözleşmeli personelden 2015 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin net ücretlerinin tespitine ilişkin yetkili meclis veya yönetim kurulu kararı 0cak/2015 ayı içerisinde alınacak ve ilgililerle 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yapılacak sözleşmelerin yenileme işlemleri de yine 0cak/2015 ayı içerisinde tamamlanacaktır. Yenilenen bu sözleşme örnekleri ile birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihteki memur kadrolarının kadro unvan ve dereceleri itibarıyla dolu-boş durumlarını gösteren cetvellerin, sözleşmeli personele ödenecek net ücretin tespitine ilişkin meclis kararının ve sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların öğrenim durumlarını gösterir belgenin bir örneği de en geç 1/2/2015 tarihine kadar İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.

Ayrıca, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına ilişkin uygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulu kararı ile verilen iznin amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin tespiti için, tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına yönelik olarak alınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği de açıkça karara bağlanacaktır.

4- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi uyarınca hesaplanması gereken asgari geçim indirimi tutarı, aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınmayacak ve bu nedenle aylık net sözleşme ücretlerinin tespitinde ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli'nde gösterilen tutarlar aşılmayacaktır. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin asgari geçim indirimi uygulamasından yararlandırılmasında genel hükümlere uygun olarak işlem tesis edilecektir.

b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre ek ödeme verilmesine ilişkin uygulama, 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme"nin 2 nci maddesinde farklı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu çerçevede, ilgili personel hakkında uygulanması gereken ek ödeme oranları ile bu oranların karşılığı olan ek ödeme tutarı tavanları ekli (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli'nde gösterilmiştir. Öte yandan, söz konusu sözleşmeli personelin ek ödeme uygulamasından yararlandırılmasında, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar"da belirtilen usul ve esaslar ile birlikte aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

a) İlgili personel için, ayrıca bir meclis kararı veya yönetim kurulu kararı alınmaksızın ve 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere; 2015 yılına ilişkin sözleşmesinde belirtilen kadro unvanı ile sınırlı olmak kaydıyla sözleşmeli personelin aynı mahalli idarede geçen hizmet süresi hesaplanmak suretiyle ve hesaplanan hizmet sürelerine karşılık olarak bu Genelge'ye ekli (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli'nde denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek ödeme hesabı yapılacaktır.

b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personel ek ödeme uygulamasından yararlandırılmayacaktır.

5- Ek ödemeler, sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu ödemelerden sigorta primi kesilmeyecek olup, bu ek ödemeden sadece damga vergisi kesilecektir.

ç) Ek ödeme tutarı, mevcut sözleşme örneğinin ücret maddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde olarak sözleşmede gösterilecektir.

6- Ek ödeme tutarı, maaş bordrosunda sözleşme ücreti ile birleştirilmeksizin ayrı bir sütun halinde ayrıca gösterilecektir.

5- Anılan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin 8 inci maddesinde, sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler, sözleşmelerinde belirtilen unvanda Devlet memuru olarak çalışmakta olanların ödemekte oldukları yemek bedeli kendilerinden tahsil edilmek suretiyle ve anılan Yönetmelik'te belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak 31/12/2015 tarihine kadar yiyecek yardımından yararlandırılmaya devam olunacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

(1) SAYILI CETVEL

1/1/2015 - 30/6/2015 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVAN BAZINDA ÜCRET TAVANLARI (TL)

UNVAN

SINIF

DERECE

657 SAYILI KANUNA GÖRE NET AYLIK TUTAR

KISMİ ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI

Avukat

AH

1/1

2.114,16

1.057,08

2.642,70

Mimar

TH

1/1

2.285,87

1.142,94

2.857,34

Mühendis

TH

1/1

2.285,87

1.142,94

2.857,34

V eteriner

SH

1/1

2.143,37

1.071,69

2.679,21

Şehir Plancısı

TH

1/1

2.285,87

 

2.857,34

Fizikçi

TH

1/1

2.088,89

 

2.611,11

Kimyager

TH

1/1

2.088,89

 

2.611,11

İstatistikç i

TH

1/1

2.088,89

 

2.611,11

Jeolog

TH

1/1

2.088,89

 

2.611,11

Arkeolog

TH

1/1

2.044,08

 

2.555,10

Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

1.818,18

 

2.272,73

Tekniker

TH

1/1

1.817,13

 

2.271,41

Grafiker (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

1.818,18

 

2.272,73

Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

1.818,18

 

2.272,73

Teknisyen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1.466,73

 

1.833,41

Teknik Ressam (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1.466,73

 

1.833,41

Teknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

1.808,88

 

2.261,10

Hidrobiyolog

TH

1/1

1.821,54

 

2.276,93

Hidrolog

TH

1/1

2.088,89

 

2.611,11

Jeofizikçi

TH

1/1

2.088,89

 

2.611,11

Jeomorfolog

TH

1/1

2.088,89

 

2.611,11

Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1.466,73

 

1.833,41

Matematikçi

TH

1/1

2.088,89

 

2.611,11

Ölçü Ayar Memuru (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1.466,73

 

1.833,41

Pilot

TH

1/1

1.821,54

 

2.276,93

Topograf (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1.466,73

 

1.833,41

Sanat Tarihçisi

TH

1/1

1.818,18

 

2.272,73

Çözümleyici (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

1.821,54

 

2.276,93

Programcı (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

1.821,54

 

2.276,93

Hukuk Müşaviri

GİH

1/1

2.602,41

 

3.253,01

Müterc im

GİH

1/1

1.499,16

 

1.873,95

Tercüman (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1.415,18

 

1.768,98

Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1.404,58

 

1.755,73

Eğitmen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1.387,77

 

1.734,71

Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1.404,58

 

1.755,73

Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1.387,77

 

1.734,71

Çocuk Eğitimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

1/1

1.451,17

 

1.813,96

Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

1/1

1.451,17

 

1.813,96

Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

4/1

1.381,89

 

1.727,36

Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GİH

4/1

1.373,49

 

1.716,86

Sosyolog

TH

1/1

1.821,54

 

2.276,93

Uzman Tabip

SH

1/1

2.448,00

 

3.060,00

Tabip

SH

1/1

2.177,83

 

2.722,29

Diş Tabibi

SH

1/1

1.986,72

 

2.483,40

Psigolog

SH

1/1

1.828,90

 

2.286,13

Biyolog

SH

1/1

1.801,05

 

2.251,31

Bakteriyolog

SH

1/1

1.828,90

 

2.286,13

Diyetisyen (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

1.828,90

 

2.286,13

Çocuk Gelişimcisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

1.828,90

 

2.286,13

Sağlık Teknikeri

SH

1/1

1.736,23

 

2.170,29

Ebe (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

1.828,90

 

2.286,13

Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

1.828,90

 

2.286,13

Ebe (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

1.529,72

 

1.912,15

Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

1.529,72

 

1.912,15

Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

1.788,56

 

2.235,70

Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu)

SH

1/1

1.736,23

 

2.170,29

Sağlık Memuru (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

1.529,72

 

1.912,15

Diş Protez Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

1.529,72

 

1.912,15

Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

1.529,72

 

1.912,15

Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu)

SH

1/1

1.828,90

 

2.286,13

Eczacı

SH

1/1

1.903,55

 

2.379,44

Fizyoterapist

SH

1/1

1.828,90

 

2.286,13

Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

1.529,72

 

1.912,15

Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)

SH

1/1

2.179,95

 

2.724,94

Veteriner Sağlık Teknikeri

SH

1/1

1.745,76

 

2.182,20

Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim)

SH

3/1

1.545,09

 

1.931,36

Antropolog

SH

1/1

1.791,74

 

2.239,68

Kütüphaneci (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

1.822,65

 

2.278,31

Ekonomist (Lisans Mezunu)

TH

1/1

1.470,83

 

1.838,54

UNVAN

Öğre nim Durumu

Hizmet Yılı

Oran (%)

01/01/2015-30/06/2015 DÖNEMİ BRÜT TUTAR

Hukuk Müşaviri

 

a) 13 yıl ve daha fazla olanlar

170

1.280,82

b) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar

130

979,45

Avukat

 

a) 19 yıl ve daha fazla olanlar

150

1.130,14

 

b) 13-18 (dahil) yıl arasında olanlar

140

1.054,80

 

c) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar

130

979,45

Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı

 

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

150

1.130,14

 

b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar

140

1.054,80

 

c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar

130

979,45

Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeolog, Arkeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi

 

a)18 yıl ve daha fazla olanlar

120

904,11

 

b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar

110

828,77

 

c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar

100

753,43

Restoratör, Tekniker, Grafiker, Kaptan, Teknik Ressam, Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonomist, Topograf, Teknisyen, Laborant, Ölçü Ayar Memuru, Kütüphaneci

Lisans mezunu olanlar

a) 21 yıl ve daha fazla olanlar

110

828,77

b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar

100

753,43

c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar

90

678,08

d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar

85

640,41

Önlisans mezunu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

110

828,77

b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar

100

753,43

c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar

90

678,08

d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar

85

640,41

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

100

753,43

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

90

678,08

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

85

640,41

Uzman Tabip

 

a) 13 yıl ve daha fazla olanlar

200

1.506,85

b) 7-12 (dahil) yıl arasında olanlar

190

1.431,51

c) 0-6 (dahil) yıl arasında olanlar

180

1.356,17

Tabip, Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)

 

a) 16 yıl ve daha fazla olanlar

190

1.431,51

b) 10-15 (dahil) yıl arasında olanlar

180

1.356,17

c) 0-9 (dahil) yıl arasında olanlar

170

1.280,82

Diş Tabibi

 

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

185

1.393,84

b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar

175

1.318,50

c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

165

1.243,15

Veteriner

 

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

165

1.243,15

b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar

155

1.167,81

c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

145

1.092,47

Eczacı

 

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

140

1.054,80

b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar

130

979,45

c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

120

904,11

Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Bakteriyolog, Çocuk Gelişimcisi, Antropolog

 

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

115

866,44

b) 12-27 (dahil) yıl arasında olanlar

105

791,10

c) 3-11 (dahil) yıl arasında olanlar

95

715,75

d) 0-2 (dahil) yıl arasında olanlar

90

678,08

Sağlık Teknikeri, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık Teknikeri, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Veteriner Sağlık Teknisyeni

Sağlık bilimleri lis ansiyeri olanlar

a) 21 yıl ve daha fazla olanlar

115

866,44

b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar

105

791,10

c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar

95

715,75

d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar

90

678,08

Önlisans mezunu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

115

866,44

b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar

105

791,10

c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar

95

715,75

d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar

90

678,08

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

105

791,10

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

95

715,75

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

90

678,08

Çözümleyici, Programcı, Mütercim

 

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

115

866,44

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

110

828,77

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

100

753,43

Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Rehberi ve Gözlemcisi, Tercüman, Eğitmen, Çocuk Eğiticisi, Kameraman

Yüks eköğrenim mezunu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

110

828,77

b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar

100

753,43

c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar

90

678,08

d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar

85

640,41

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

100

753,43

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

90

678,08

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

85

640,41

Etiketler :

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.