1. HABERLER

  2. MEMUR HABER

  3. Bilirkişi ilanları yayınlanmaya başladı
Bilirkişi ilanları yayınlanmaya başladı

Bilirkişi ilanları yayınlanmaya başladı

Mahkemeler bilirkişi ilanlarını yayınlamaya başladı.

A+A-

Mahkemeler yavaş yavaş bilirkişi ilanlarını yayınlamaya başladı. İlk ilanı yayınlayan Kahramanmaraş Adliyesi oldu.

Başvurular 1 ila 30 Ekim tarihleri arasında alınacak.

Hukuk ve ceza mahkemelerinde bilirkişi olmak için 3 yıllık tecrübe şartı aranıyor

İşte Kahramanmaraş Adliyesinin ilanı

Hukuk Mahkemeleri için bilirkişi ilan metni

12/01/2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 268 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre hazırlanan 08/04/2012 tarih ve 28258 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik gereğince İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca, Hukuk Mahkemelerinde görülen davalarda görüşüne başvurulacak Bilirkişi Listelerinin hazırlanması, uzmanlık alanlarının belirlenmesi gerekmekle 2016 yılı için Kahramanmaraş Merkez, Elbistan, Afşin, Göksun, Andırın, Türkoğlu ve Pazarcık Adliyelerinde Bilirkişi olarak değerlendirme yoluyla başvuruda bulunacakların müracaatları alınacaktır

Bilirkişilik için müracaatta bulunacakların;

1)Listeye Kabul Şartları :

Gerçek Kişilerin;

a)Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

b)Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olmak

c)Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

ç)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

d)Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,

e)Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyeti icra etmek,

f)Başka bir komisyonunun listesinde kayıtlı olmamak,

g)Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartlara haiz olmak,

ğ)Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak.

Başvuru Usulü :

a)Başvurular Komisyonumuza bizzat veya UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da
yapılabilir.

b)Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin 30 EKİM 2015 mesai bitimi sonuna kadar istenilen belgelerle birlikte Kahramanmaraş Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına internet yoluyla ulaşılabilecek (bilirkişilik başvuru formu) başvuru
formu ile veya (a) bendinde yazılı olduğu şekilde müracaatı gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler :

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası (nüfus cüzdanı örneği), yabancılar için pasaport ve çalışma iznini gösteren belge,

b)Komisyonun yargı çevresinde oturduğu ya da mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair yazılı belge (Oda yada Kurumundan alınacak belge veya ikametgah ilmuhaberi)

c)Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi gibi belgelerin; bu belgeleri veren kurum, kuruluş veya komisyonca onaylı örneği,

ç)Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son bir ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.

d) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge,

e)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belgenin eklenmesi gerekmektedir. "2015 yılı Bilirkişi isim listesinde kayıtlı bulunanların (b), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeleri getirmelerine gerek yoktur.

Not : Başvuru dilekçesinde banka şubesi ve İBAN numarası bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.

Başvurular sonunda listelerin belirlenmesi; Süresinde bilirkişilik için başvuruda bulunanların müracaatları Komisyonumuzca 30 Kasım 2015 tarihine kadar değerlendirilecek olup, şartları uymayanların talepleri reddedilecek, redde ilişkin karar kendilerine tebliğ edilecektir. Talepleri uygun görülenlerin adları liste halinde belirlendikten sonra Kahramanmaraş Merkez ve Mülhakat, Elbistan Merkez ve Mülhakat Adliyelerinde İlan tahtasında 01.12.2015 tarihinden itibaren 7 gün süreyle ilan
edilecektir.

İlan edilen listedeki bilirkişilere aşağıda yazılı yemin günü ayrıca tebliğ edilmeyecek olup, listelerin takip edilerek, ilan gün ve saatlerinde belirtilen yerde bulunmanız gerektiğinin bilinmesi ve önemle takip edilmesi gerekmektedir. Bilirkişiliğe kabul edilip uygun görülenlerin ilgili Kanunun 271 inci maddesi uyarınca 14.12.2015 tarihinde yeminleri icra ettirileceğinden 14.12.2015 günü saat: 15:00 dan itibaren Komisyonumuzda hazır bulunmaları gerekmektedir. (Yemin yapmayan bilirkişiler listeye dahil edilmeyecektir)

Kahramanmaraş Adli Yargı

İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı


Ceza Mahkemeleri için bilirkişi ilanı

04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı CMK un 64 üncü maddesine göre hazırlanan Yönetmelik gereğince İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ceza Mahkemeleri görülen davalarda görüşüne başvurulacak Bilirkişi Listelerinin hazırlanması, uzmanlık alanlarının belirlenmesi gerekmekle 2016 yılı için Kahramanmaraş Merkez, Elbistan, Afşin, Göksun, Andırın, Türkoğlu ve Pazarcık Adliyelerinde Bilirkişi olarak değerlendirme yoluyla başvuruda bulunacakların müracaatları alınacaktır
Bilirkişilik için müracaatta bulunacakların;

1)Listeye Kabul Şartları :

Gerçek Kişilerin;

a)Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

b)Başvuru tarihinde 25 (yirmi beş) yaşından küçük olmaması,

c)Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olması.

d)Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,

e)Disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasında geçici olarak yasaklanmamış olması,

f)Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmesi,

g)Başka bir komisyonunun listesinde kayıtlı olmaması,

2)Tüzel Kişilerin :

a)Halen faaliyetine devam ediyor olması,

b)Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi yada kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekir.

Başvuru Usulü :

a)Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.

b)Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin 30 Ekim 2015 mesai bitimi sonuna kadar istenilen belgelerle birlikte Kahramanmaraş Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına dilekçe ile müracaatı gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

c)Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası ile vergi kimlik numaraları ve kendisine ulaşılabilecek telefon numaralarının belirtilmesi gerekmektedir. Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler :

a)Nüfus cüzdanı örneği,

b)Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu (ikametgah ilmuhaberi) yada bu ilde mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge (Oda yada Kurumundan alınacak belge)

c)Adli sicil kaydı,

d)Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,

e)Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge, (Odaya kayıtlı bulunan bilirkişi adaylarının alacakları belgede "Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmadığı" hususunun belirtilmesi)

f)İki adet vesikalık fotoğraf eklemeleri gerekmektedir.

Not : Başvuru dilekçesinde banka şubesi ve İBAN numarası bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir. Tüzel Kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için halen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmi kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekir.

"2015 yılı Bilirkişi isim listesinde kayıtlı bulunanlardan istenilecek başvuru evrakları ise şunlardır;

a) Yeniden bilirkişi isim listesine girme taleplerini içeren dilekçe(başvuru formu)

b) Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu yada bu ilde faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge. (alınacak belgede "Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmadığı"
hususunun belirtilmesi. Başvurular sonunda listelerin belirlenmesi;

Süresinde bilirkişilik için başvuruda bulunanların müracaatları Komisyonumuzca 30 Kasım 2015 tarihine kadar değerlendirilecek olup, şartları uymayanların talepleri reddedilecek, redde ilişkin karar kendilerine tebliğ edilecektir. Talepleri uygun görülenlerin
adları liste halinde belirlendikten sonra Kahramanmaraş Merkez ve Mülhakat, Elbistan Merkez ve Mülhakat Adliyelerinde İlan tahtasında 01.12.2015 tarihinden itibaren 7 gün süreyle ilan edilecektir.

İlan edilen listedeki bilirkişilere aşağıda yazılı yemin günü ayrıca tebliğ edilmeyecek olup, listelerin takip edilerek, ilan gün ve saatlerinde belirtilen yerde bulunmanız gerektiğinin bilinmesi ve önemle takip edilmesi gerekmektedir. Bilirkişiliğe kabul edilip uygun görülenlerin ilgili yönetmelik uyarınca 14.12.2015 tarihinde yeminleri icra ettirileceğinden 14.12.2015 günü saat: 15:00 dan itibaren Komisyonumuzda hazır bulunmaları gerekmektedir. (Yemin yapmayan bilirkişiler listeye dahil edilmeyecektir)


Tercümanlık için bilirkişi ilanı

Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca "Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, Kahramanmaraş il ve ilçelerinin yargı çevresinde oturan veya mesleki
faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde tercümanlık yapmak üzere, 2016 Yılı Tercüman Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI :

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

c) En az ilkokul mezunu olması

ç) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

d)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

e) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,

f) Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,

g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

BAŞVURU USULÜ :

"Kahramanmaraş Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Ceza Muhakemesi kanununa göre Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin" Geçici 1. madde hükmü gereğince; Başvuru Yeri : www.kahramanmaras.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan
Komisyonumuza ait bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sitesinden temini ile başvuruların Kahramanmaraş Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı Komisyon Kalemine şahsen yapılacaktır. Başvuru Tarihi: Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvurularını 30 Ekim 2015 mesai bitiminde kadar yapmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz. Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile Banka hesabına ait İBAN numarasının belirtilmesi gerekir.

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :

(1) Başvuru dilekçesine, başvuru sahibinin;

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf

d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,

Not:Başvuru dilekçesinde banka şubesi ve IBAN numarası bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :

(1) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.

(2) Başvurular, komisyon tarafından 30 Kasım 2015 tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması yada başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması halinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.

(3) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste 01/12/2015 tarihinden itibaren 7 gün süreyle ilan edilecektir.

(4) Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı da ilgililer listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Komisyon bir hafta içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlar.

YEMİN :

Listeye kabul edilenlere, 14/12/2015 tarihinde Saat:15:00' dan itibaren "Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin" Geçici 1. madde hükmü gereğince Kahramanmaraş Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yemin ettirilecektir.

LİSTELERİN İLANI :

Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, Kahramanmaraş Adliyesi internet sitesi www.kahramanmaras.adalet.gov.tr adresinde ilan edilerek, bir örneği de Adalet Bakanlığına gönderilecektir.

Memurlar.Net - Özel

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.