Danıştay maaşları açıkladı: 100 personel alınacak

Danıştay maaşları açıkladı: 100 personel alınacak

Danıştay maaşları açıklayıp 100 personel için ilana çıktı! Danıştay---* sözleşmeli personel pozisyonunda 30 (otuz)Zabıt Kâtibi, ---* 5 (beş) Teknisyen (Bilgisayar ve İnşaat), ---*30 (otuz) Destek Personeli (Hizmetli, Garson, Bulaşıkçı ve Şoför), ---*1 (bi

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12’nci
maddesi, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Danıştay
Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2020 KPSS (B,) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından
gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı veya sözlü sınav sonucuna göre;

---* sözleşmeli personel pozisyonunda 30 (otuz)Zabıt Kâtibi,

---* 5 (beş) Teknisyen (Bilgisayar ve İnşaat),

---*30 (otuz) Destek Personeli (Hizmetli, Garson, Bulaşıkçı ve Şoför),

---*1 (bir) Mübaşir,

---*4 (dört) Programcı alınacaktır

30 SÜREKLİ İŞÇİ

Başkanlığımızca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 30 sürekli işçi (Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri için) alınacaktır.

MAAŞLARI ŞÖYLE OLACAK

 

I) BAŞVURULARIN TARİHİ VE ŞEKLİ
Başvurular 10/08/2021 Salı günü başlayacak olup, 20/08/2021 Cuma günü sona erecektir. Adaylar, İlana Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvurabileceklerdir.
Şahsen, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
II) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A) GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İlk Defa
Devlet Memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak” hükmü
uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü olan 31/12/2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1986 ve sonrası doğmuş olanlar başvuru
yapabilirler.)
3) 2020-KPSS lisans ve 2020-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93,
ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden Zabıt Kâtibi, Programcı, Mübaşir, Teknisyen (Bilgisayar ve İnşaat) için en az 70 puan, Destek Personeli
(Hizmetli, Garson, Bulaşıkçı ve Şoför) için en az 60 puan almış olmak.
4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
NOT : Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak olup, sözleşme imzalanmayacaktır.
Sözleşme imzalanmış olsa dahi iptal edilecek ve bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmesi mümkün değildir.

B) ÖZEL ŞARTLAR
1) Zabıt Kâtibi pozisyonunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
a) Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet
meslek lisesinden mezun olmak veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim
kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir)
b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu
kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Eğitimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli
bilgisayar/daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylardan bilgisayar/daktilo sertifikası istenmeyecektir.)
c) Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak,
yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazabilmek.
2) Teknisyen pozisyonunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
a) Bilgisayar Teknisyeni için; Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri ve Mesleki ve Teknik
Anadolu Liselerinin; Bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.
b) İnşaat Teknisyeni için; Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri ve Mesleki ve Teknik
Anadolu Liselerinin; İnşaat Teknolojisi alanına dahil; beton çimento ve zemin teknolojisi, restorasyon, yapı yalıtım, ahşap doğrama kaplama, betonarme
demir kalıp ve çatıcılık, yapı dekorasyonu, duvarcılık, yapı yüzey kaplama bölümlerinden mezun olmak.
3) Mübaşir pozisyonunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
4) Programcı pozisyonunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az önlisans düzeyinde mezun olmak. (Bu maddede sayılan
öğretim kurumlarından mezun olanlardan bilgisayar Programcısı sertifikası veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğretim
kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikası istenmeyecektir.)
b) Yukarıda sayılanlar dışında, diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olanların Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Bilgisayar Programcısı
sertifikasına veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğretim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikası sahibi olmak.
(Eğitimi sırasında herhangi bir bilgisayar programlama dili içeren bilgisayar programlama dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylardan
bilgisayar programcısı sertifikası istenmeyecektir.)
c) C Programlama, C++ Programlama, C# Programlama, Java Programlama dillerinden herhangi birini bilmek.
d) İngilizce dilinde, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen
ve uluslar arası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili
ÖSYM’nin bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)
e) Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi
olarak kabul edilir.
4/8/2021 ÇARŞAMBA
ÇEŞİTLİ
6997 (EBYS-DİSKET)
SALİH
4
5) Destek Personeli pozisyonunda;
a) Hizmetli olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
b) Bulaşıkçı olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c) Garson olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
Turizm Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümü veya meslek lisesi ve dengi okulların otelcilik, turizm otel işletmeciliği, turizm ve otelcilik, turizm,
turizm endüstrisi servis hizmetleri bölümlerinden mezun olmak veya lise ve dengi okullardan mezun olup, garson bonservisine veya 3308 sayılı Mesleki
Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya garsonluk mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek. (Garson
bonservisine sahip olanlar ile “Garson” statüsünde iki yıl çalışmış olanların; Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik
Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri zorunludur.)
d) Şoför olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
2) (D) ve (DE) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte, 2016 yılında
yapılan düzenlemeler sonucu (D) ve (DE) sınıfı sürücü belgesine karşılık gelen (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olan adaylar da başvurabilir.)
C) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
a) Garson pozisyonu için başvuran adaylardan, Garson bonservisi veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık
belgesi veya garsonluk mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu gösterir belge. (Garson bonservisine sahip olanlar ile “Garson” statüsünde iki yıl çalışmış
olanların; Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz
etmeleri gerekmektedir.)
b) Zabıt Kâtibi pozisyonu için başvuran adaylardan, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Kamu Kurum veya kuruluşlarınca düzenlenen kurslar
sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikası. (Eğitimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar/daktilo dersi alanlar bu hususu resmi olarak
belgelediğinde daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
c) Programcı pozisyonu için başvuran adaylardan;
Diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olanların Milli Eğitim Bakanlığınca Onaylı Bilgisayar Programcısı sertifikası veya Milli Eğitim
Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğretim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikası. (Eğitimi sırasında herhangi bir bilgisayar
programlama dili içeren bilgisayar programlama dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgelediğinde bilgisayar programcısı sertifikası istenmeyecektir.)
Yabancı Dil Sınav sonuç belgesi. (ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) harici sınav belgesi beyanı yapılması durumunda
yüklenecektir.)
d) Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için,
başvuru sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
4/8/2021 ÇARŞAMBA
ÇEŞİTLİ
6997 (EBYS-DİSKET)
SALİH
5
III) UYGULAMA SINAVI, SÖZLÜ SINAV VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
A- Uygulama sınavı;
Uygulama sınavına alınacak adayların hangi gün, saat ve yerde sınava alınacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecek ve ayrıca tebliğ
yapılmayacaktır. Adaylar ayrıca sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
1) Zabıt kâtibi pozisyonu için;
Uygulama sınavına, merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edileceği ilan edilen zabıt kâtibi
sözleşmeli personel sayısının yirmi katı kadar aday çağrılacaktır. Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile
imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazılması şarttır. Doğru kelime
sayısının belirlenmesinde; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle
metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır. (Vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan
kelime yazamayan adaylar sözlü sınavına alınmayacaklardır.)
2) Programcı pozisyonu için;
a) Aranan nitelikleri taşıyıp da başvurusu kabul edilen tüm adaylar uygulama sınavına alınacaktır.
b) C Programlama, C++ Programlama, C# Programlama, Java Programlama dillerinden uygulama sınavı yapılacaktır.
3) Destek personeli (şoför) pozisyonu için;
Merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edileceği ilan edilen sözleşmeli destek personeli (şoför)
sayısının on katı kadar aday, araç kullanma becerisi ölçülmek üzere uygulama sınavına çağırılacaktır.
4) Destek personeli (garson) pozisyonu için;
Aranan nitelikleri taşıyıp da başvurusu kabul edilen tüm adaylar mesleki beceri ve yeterliliğe ilişkin olarak uygulama sınavına alınacaktır.
B- Sözlü sınavı;
Uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü, uygulama sınavı yapılmayan pozisyonlarda ise merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, en
yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının beş katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınavına çağırılacak en son aday ile aynı
puana sahip adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır. Adayların sözlü sınavında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması
gerekir. Sözlü sınavın hangi gün, saat ve yerde yapılacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. Adaylar
sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
C- Nihai başarı listesi;
Sözlü ve/veya uygulama sınavında başarılı olanlara ilişkin nihai başarı listesi; Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme”
başlıklı 13’üncü maddesi uyarınca; uygulama sınavı yapılmayan sözleşmeli personel pozisyonu için adayların merkezi sınavdan aldıkları puanın %60’ı ve
sözlü sınav puanının %40’ı, uygulama sınavı yapılacak olan sözleşmeli personel pozisyonları için merkezi sınav puanının %40’ı, uygulama sınav puanının
%40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak
suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Aynı sayıda yedek aday da belirlenecektir.
4/8/2021 ÇARŞAMBA
ÇEŞİTLİ
6997 (EBYS-DİSKET)
SALİH
6
Sonuçlar, sınavın bitimini takip eden yedi gün içinde http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri
Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklara ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar nihai başarı listesine ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz edebilecektir.
IV) YERLEŞTİRME
a) Yerleştirme işlemi öncesi istenilecek belgeler ile birlikte sözleşmenin ne zaman yapılacağı nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır.
b) Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak olup, bu hususların
sözleşmeden sonra tespiti halinde yapılan sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından
kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
c) Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan
vazgeçenlerin sözleşmeleri iptal edilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.

V) SÖZLEŞME ÜCRETİ

NOT: 1) Yukarıda belirtilen ücretler, 01/01/2021 – 30/06/2021 tarihleri arasında geçerli olan brüt ücretler olup, bu rakamlara ek ödeme, aile yardımı
ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra sözleşmenin imzalandığı tarihte yürürlükte olan ücretler üzerinden net ücretler
belirlenmektedir.
2) Sözleşme, imzalandığı tarihte geçerli olan ücretler esas alınarak düzenlenir.
İLETİŞİM TEL: 0312 253 10 00
0312 253 21 89
0312 253 23 12
Kamuoyuna duyurulur. 6997/1/1-1
4/8/2021 ÇARŞAMBA
ÇEŞİTLİ
6997 (EBYS-DİSKET)
SALİH
 

Danıştay Başkanlığından:
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu
Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden, Başkanlığımızca
yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 30 sürekli işçi (Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri için) alınacaktır.
Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar, 09/08/2021 – 13/08/2021 tarihleri arasında
Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne – Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine T.C. Kimlik
numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

I- BAŞVURU ŞARTLARI
A) Genel Şartlar:
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde
Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından mahrum olmamak.
3) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar,
Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5) Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.
6) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (yapılmış, tecilli veya muaf olmak)
7) Güvenlik hizmetlerine başvuracaklar için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı
ibareli) sahip olmak.
8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
10) İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylar için yukarıda anılan Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelik
durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

II- AÇIKLAMALAR
1) Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
2) Ankara ilinde ikamet edenler başvuru yapabilecektir. Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim
yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet
değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.
İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde
Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu kabul edilecektir.
3) İŞKUR tarafından talep edilen şartlara uyan başvuru sahiplerinin tamamı kura çekimi için Başkanlığımıza gönderilecektir.
4/8/2021 ÇARŞAMBA
ÇEŞİTLİ
6997 (EBYS-DİSKET)
SALİH
9
4) İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katı aday asıl, dört katı aday yedek olarak, noter huzurunda çekilecek kura
sonucunda belirlenecektir.
5) Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde başvurulan mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına
prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.
III- KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1) Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları www.danistay.gov.tr adresinde duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ
mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.
2) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 21/09/2021 tarihinde saat 10.00’da Danıştay Başkanlığı
Konferans salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak olup, adaylar Covid-19 salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine
katılamayacaktır.
3) 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereğince, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimi ile açık
iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
IV- BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ
1) Kura sonucunda belirlenen adaylar; aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Kurumumuza teslim edeceklerdir.
2) Belge teslim tarihi ve yeri www.danistay.gov.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.
3) Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak ve yerlerine sıralamada yer alan diğer adaylar dahil
edilecektir.
V- SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ
1) Kura sonucunda belirlenen adaylardan; Kamu Kurum ve Kuruluşların İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
17’nci maddesi gereğince belgelerinin incelenmesi sonucunda aranan şartları taşıdıkları tespit edilenler, sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
2) Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.
3) Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
VI- SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
1) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Danıştay
Başkanlığı internet adresinden (www.danistay.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2) Süresi içinde belge teslim etmeyen ve durumlarını belgeleyemeyenler ya da yanlış beyanda bulunanlar listeden çıkarılacak ve yerlerine yedek
olarak belirlenen adaylar sırasına göre dahil edilecektir.

VII- SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ, NİHAİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1) Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanında yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim
düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
2) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
3) Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu
puan üzerinden tespit edilecektir. Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde diplomaları esas alınmak
suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek
en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
4) İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile
diğer her türlü duyurular Başkanlığımız internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat
yerine geçecektir.
5) Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını; sınav kuruluna sunulmak üzere
Başkanlığımız Personel ve Eğitim Müdürlüğüne hitaplı bir dilekçe ile yazılı olarak bildirebilecektir. İtiraz dilekçeleri ivedi olarak sınav kuruluna iletilecek
ve 3 (üç) iş günü içinde itirazları sonuçlandırarak, ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. T.C. Kimlik numarası, adı soyadı, imzası, adresi ve itiraz gerekçeleri
olmayan dilekçeler ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
VIII- ATAMA İŞLEMLERİ
1) Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
2) Yerleştirmeden sonra, atama için öngörülen niteliklere sahip olmadığı anlaşılanlar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunduğu
anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.
3) Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen veya sınavda başarılı olup da ataması
yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden
başlamak suretiyle atama yapılacaktır.
4) Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu
durumlarını belgelendirerek Başkanlığımıza başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona
ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
5) Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
IX- İLETİŞİM:
Tel : 0 312 253 10 00 – 0312 253 21 89 – 0312 253 23 12
Adres : Danıştay Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 149 (Eskişehir Yolu 10. Km.)
Çankaya/ANKARA

Etiketler :

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.