Emniyet, 2500 öğrenci için, ek başvuru alacak

Emniyet, 2500 öğrenci için, ek başvuru alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2500 öğrenci alımında kontenjanları dolduramadı. Ek başvuru alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu alanlarda alt kademe amir yetiştirmek üzere Polis Akademisine bağlı FYO Şube Müdürlüğü bünyesine okutulmak üzere Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde bulunan devlet üniversitelerinin birinci ve ikinci öğretiminde öğrenim gören öğrencilerden 2500 öğrenci alımı için 20-31 Ekim 2014 tarihleri arasında yapılan sınav sonuçları açıklanmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu alanlarda yeterli öğrenci alımı yapılamadığından Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde bulunan Fakülte ve Yüksekokullardan yeniden öğrenci alımı yapılması için 05-11 Kasım 2014 tarihleri arasında Saat: 23:59' a kadar ek bir ön başvuru süresi tanınmış olup sınavlar 12-16 Kasım 2014 tarihlerinde yapılacaktır.

2014-2015 YILI POLİS AKADEMİSİ FYO BAŞVURU KILAVUZU

Fakülte ve Yüksek Okullar (FYO) Şubesi, Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında personel ihtiyacını karşılamak üzere Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan devlet üniversitelerinin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencileri bünyesine alarak, fakültelerindeki eğitimlerinin yanı sıra, polis mesleki eğitim ve disiplin kuralları çerçevesinde eğitim-öğretim veren Polis Akademisi Başkanlığına bağlı bir birimdir.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı için Ankara, İzmir ve İstanbul'daki Devlet Üniversitelerinde okumakta olan;

a) Dört yıllık fakülte ve yüksekokullar için: üçüncü ve dördüncü sınıf,

b) Beş yıllık fakülteler için: dördüncü ve beşinci sınıf,

c) Altı yıllık fakülteler için: beşinci ve altıncı sınıf, öğrencilerinden olmak.

3. İlgili devlet üniversitelerinin ekstern (devam durumu olmayan yükseköğretim) programlarında olmamak, (Örgün, 1' inci ve 2' inci öğretimde olmak)

Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan FYO ya alınacak adaylarda aranılan sağlık koşullarını taşımak,

4. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinden önceki yaşa göre işlem yapılmak kaydıyla Eğitime başlayacağı yılın l Ekim (dahil) tarihi itibariyle; (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaşa itibar edilir.), üçüncü sınıfa devam edecekler için 26, dördüncü sınıfa devam edecekler için 27, beşinci sınıfa devam edecekler için 28, altıncı sınıfa devam edecekle için 29 yaşından gün almamış olmak,

5. Bayanlarda en az 162 cm, erkeklerde en az 167 cm boyunda olmak ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen beden kitle endeksi değerlerine uygun olmak,

6. Sevk edileceği devlet hastanesinden "Polis Akademisi Öğrencisi Olur" kaydını içeren sağlık kurulu raporunu almak,

7. Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı, affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkumiyeti bulunmamak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak, devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması ile neticelenmemiş olmak, Türk Ceza Kanununun 53' üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

8. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

9. Yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemleri ile bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

10. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti yan kuruluşlarına ve diğer organlarına üye bulunmamak,

11. Bağımlılık derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu ve psikotrop maddeleri hiç kullanmamış olmak,

12. Genelev, birleşme evi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, VCD, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan suçlardan her hangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu suçlardan herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.

13. Öğrenim gördüğü üniversitesinde uyarma cezası haricinde disiplin cezası almamış olmak,

14. Devlet üniversitelerinin dört yıllık fakülteleri için üçüncü veya dördüncü sınıfında, beş yıllık fakülteleri için dördüncü veya beşinci sınıfında, altı yıllık fakülteleri için beşinci veya altıncı sınıfında okuyor almak, belirtilen sınıflarda okuyan öğrencilerden alttan borçlu en fazla iki dersi bulunmak.

15. Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim - öğretim kurumlarından disiplinsizlik sebebiyle çıkarılmamış olmak.

MÜRACAAT İÇİN İSTENEN BELGELER

1. (http://fyo.pa.edu.tr) bağlantısının altında bulunan sınav başvuru dilekçesi, doğruluk beyan belgesi ve başvuru formunun imzalı çıktıları,

2. EGM adına yükseköğretim kurumlarında okutulacak öğrenci olarak kabul edileceği sınıfa kadar, öğrenim gördüğü üniversiteden almış olduğu derslerdeki

başarısını gösteren onaylı not döküm belgesi,

3. Fakülte veya yüksekokulundaki öğrenim gördüğü sınıfını gösteren kurumunca onaylı öğrenci belgesi,

4. Daha önce almış olup da başarısız olduğu 2'den fazla dersi olmadığını gösterir, kurumundan onaylı belge.

5. Fakülte veya yüksekokulundaki disiplin durumunu gösteren kurumunca onaylı belge,

6. İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olmak)

UYARI : Başvuruda istenen belgelerden gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır,

İNTERNET ÖN BAŞVURU TARİHLERİ: 05 Kasım 2014-11 Kasım 2014 Saat:23:59'a kadar

ŞAHSEN BAŞVURU, FİZİKİ YETERLİLİK, MÜLAKAT YERLERİ VE TARİHLERİ: İnternet üzerinden ön başvuru yapan adayların; 12 Kasım 2014-16 Kasım 2014 tarihleri arası (bu tarihler dahil) şahsen başvuruları kabul edilecektir. Başvurular randevu usulü olacaktır. Başvuru günleri ve saatleri (http://fyo.pa.edu.tr) bağlantısında ilan edilecektir. Adaylar bağlantıda belirtilen gerekli belgelerle birlikte geleceklerdir.

MÜRACAAT YERLERİ ANKARA İÇİN

MÜRACAAT ADRESİ : Polis Akademisi Başkanlığı, FYO Şube Müdürlüğü, Necatibey Caddesi No:108, Anıttepe, ÇANKAYA / ANKARA

TELEFON : 0 312 462 91 04-9105 FAKS: 0 312 462 91 03

İSTANBUL İÇİN

MÜRACAAT ADRESİ : Yeşilköy Mah. Eski Halkalı Cad. Şehit Özcan Canik Sk. No: 1 FLORYA / İSTANBUL

TELEFON : 0 212 624 32 92 FAKS: 0 212 425 01 94

İZMİR İÇİN

MÜRACAAT ADRESİ : Çaldıran Mah. Menderes Cad. No: 437 BUCA / İZMİR

TELEFON : 0 232 487 13 45 FAKS: 0 232 487 37 52

DUYURU

FİZİKİ YETERLİLİK VE MÜLAKAT SINAVI: 12 Kasım 2014-16 Kasım 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Randevular (http://fyo.pa.edu.tr) bağlantısından duyurulacaktır. Adaylar başvuru belgelerinin teslim alınmasının hemen sonrasında fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına alınacaktır. Adaylar spor kıyafetlerini şahsen müracaata geldiklerinde beraberinde getireceklerdir. Adaylar alttan, daha önce almış olup da başarısız olduğu 2'den fazla dersi olmadığını üniversitelerinden alacakları belgeyle belgelendireceklerdir.

Adaylar, şahsen başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz ederek Ankara için Polis Akademisi FYO Şube Müdürlüğüne, İstanbul için Şükrü Balcı PMYO'na ve İzmir için Rüştü Ünsal PMYO'na bizzat müracaat edeceklerdir. Eksik belge ve posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. Adaylar, Giriş Koşulları, Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınavı ve FYO öğrenciliğine kabul için aranan Sağlık Şartları ile ilgili detaylı bilgilere (http://fyo.pa.edu.tr) bağlantısından ulaşabilirler.

Memurlar.Net

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.