Emniyet, Performans yönetmeliğini değiştirdi

Emniyet, Performans yönetmeliğini değiştirdi

Emniyet, Performans yönetmeliğini değiştirdi

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 29222 (4. Mükerrer)

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İÇİ BİREYSEL PERFORMANS

DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Teftiş Kurulunu" ibaresi "Teftiş Kurulu Başkanlığını" şeklinde değiştirilmiş, aynı bentte yer alan "Daire Başkanlıklarını," ibaresinden sonra gelmek üzere "İç Denetim Birimi Başkanlığını," ibaresi eklenmiş, (h) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"h) Maddi hata: Performans değerlendirme sürecinde yapılan hesaplama hatalarını, değerlendirme amirlerinin yanlış belirlenmesini, yanlış form düzenlenmesini ve PBS üzerinden doldurulmayan formların PBS'ye yanlış kaydedilmesi gibi hususları,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(5) Değerlendirme amiri veya amirlerinin 1 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında yurtdışı görev, ücretsiz izin, hastalık izni, tutukluluk, hükümlülük, görevden uzaklaştırılma, emeklilik, kurum dışı geçici görevlendirme veya herhangi bir nedenle Teşkilattan fiilen ayrı olması nedeniyle değerlendirme yapamayacağı durumlarda; değerlendirme amirleri cetvelindeki diğer değerlendirme amiri tarafından tek değerlendirme yapılır. Her iki değerlendirme amirinin de değerlendirme yapamayacağı durumlarda en fazla süreyle çalıştığı birim amiri tarafından değerlendirme yapılır. Değerlendirme amiri tek olan personel için en fazla süreyle çalıştığı birim amiri tarafından değerlendirme yapılır. En fazla süreyle çalıştığı birim amirinin de ayrı olması halinde halen çalıştığı birim amiri tarafından değerlendirme yapılır.

(6) Değerlendirme amiri ile değerlendirilecek personel arasında sonradan kalksa bile evlilik bağı, ikinci dereceye kadar kan hısımlığı veya evlat edinme ilişkisi bulunması halinde, personelin performans değerlendirmesi (sonradan kalksa bile evlilik bağı, ikinci dereceye kadar kan hısımlığı veya evlat edinme ilişkisi bulunan değerlendirme amiri atlanarak) değerlendirme amirleri cetvelindeki diğer değerlendirme amirince yapılır. Birinci ve ikinci değerlendirme amirinin de aynı durumda olması halinde en fazla süreyle çalıştığı birim amiri tarafından değerlendirme yapılır.

(7) Birim amirleri, kendisine bağlı ve değerlendirme amiri olarak belirlenmediği personel hakkında, gerekli görmesi halinde, değerlendirme yapabilir. Ancak, birim amiri unvanında bulunan personel, diğer değerlendirme amirlerinden kıdemsiz olması halinde değerlendirme yapamaz."

"(9) Birim amirine doğrudan bağlı şube müdürlükleri ve büro amirliklerinin birim amir yardımcısına bağlanması durumunda, birim amirine doğrudan bağlı olmayan diğer birimler gibi değerlendirme yapılır.

(10) Maddi hata sebebiyle değerlendirmenin yeniden yapılması ve geçersiz sayılan değerlendirmeyi yapan amir veya amirlerin de değerlendirmenin yeniden yapılacağı tarihte herhangi bir nedenle Emniyet Teşkilatından fiilen ayrı olması halinde beşinci fıkrada belirtilen usul uygulanır.

(11) Birinci değerlendirme amirinin ikinci değerlendirme amirinden kıdemli olması halinde, ikinci değerlendirme amirine değerlendirme yaptırılmaz.

(12) Değerlendirme amirinin değerlendireceği personelden kıdemsiz olması halinde kıdemli olan sıralı ilk değerlendirme amiri tarafından değerlendirme yapılır.

(13) 1. Sınıf Emniyet Müdürleri arasında kıdem sıralamasına bakılmaz."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(6) Personelin "Gözlenen performans ortalamanın çok altında" veya "Gözlenen performans ortalamanın altında, geliştirilmeye ihtiyacı var" ölçekleri seçilerek değerlendirilebilmesi için performans gözlem ve takip formunda ilgili performans alanlarının her birindeki performans değerlendirme ölçütlerinden en az biri için bu değerlendirmeler ile irtibatlı olacak en az bir olumsuz kaydın bulunması zorunludur. Bu şekilde girilen bilgilerin personelin iş performansını etkileyecek nitelikte olumsuz davranışlar içermesi gerekir. Birim amirleri ve Emniyet Teşkilatı dışından olan değerlendirme amirlerinin "Gözlenen performans ortalamanın çok altında" veya "Gözlenen performans ortalamanın altında, geliştirilmeye ihtiyacı var" ölçeklerini seçebilmesi için olumsuz kayıt girme zorunluluğu yoktur."

"(8) PBS'nin bulunmaması veya teknik olarak bu sisteme ulaşılmasına imkan bulunmaması halinde gözlem ve takip formu matbu form olarak düzenlenir."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) "Gözlenen performans ortalama düzeyde" ölçeği: Gözlemlenen davranışın o performans değerlendirme ölçütü için ortalama düzeyde olduğunu ifade eder. Bu ölçeğin karşılığı 3 puandır."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "ve şube müdürleri" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ", şube müdürleri" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 20 - (1) Personel, performans değerlendirme puanına 20 Şubat tarihine kadar itiraz edebilir. Yapılacak itirazlar, değerlendirilmesi yapılan personelin çalıştığı birimin personel işlerinden sorumlu şube müdürlüğüne/büro amirliğine yapılır. Yapılan itiraz üzerine ilk inceleme maddi hata yönüyle yapılır ve maddi hatanın tespiti halinde düzeltme işlemleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Maddi hata tespit edilememesi halinde ise personelin performans değerlendirme puanına yapmış olduğu itiraz, personelin halen çalıştığı birim amiri tarafından değerlendirilir. Ancak, ilçe emniyet müdürlükleri/amirliklerinde çalışan personel tarafından performans değerlendirme puanlarına itiraz edilmesi halinde, bu itirazlar personelin halen çalıştığı İl Emniyet Müdürünce değerlendirilir.

(3) İlçe emniyet müdürleri/amirleri dışındaki diğer birim amirlerince verilen performans değerlendirme puanına itiraz edilmesi halinde, itiraz personelin halen çalıştığı birim amirinin birinci değerlendirme amiri (halen çalıştığı birim amiri İlçe Emniyet Müdürü/Amiri olması halinde ikinci değerlendirme amiri) tarafından değerlendirilir.

(4) Performans değerlendirme puanlarına yapılacak olan itirazlarda; itirazı değerlendirecek mercii Genel Müdürden daha üst bir mercii olması halinde, bu itirazlar Genel Müdür tarafından karar verilerek sonuçlandırılır.

(5) Yapılan değerlendirme sonucunda, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenen itiraz mercileri tarafından yeni bir performans değerlendirme puanı belirlenebilir. Bu durumda yeni değerlendirme puanı, personelin itiraz ettiği performans değerlendirme puanı yerine geçer.

(6) İtiraz üzerine yeni bir performans değerlendirme puanı verilmesi durumunda, verilen yeni değerlendirme puanı itiraz edilen performans değerlendirme puanından düşük olmaz.

(7) İtiraz edilmeyen değerlendirme puanı, itirazın reddedilmesi halinde mevcut değerlendirme puanı ve yeni bir değerlendirme yapılması durumunda da yeni verilen değerlendirme puanı kesindir.

(8) İtiraz üzerine yapılan tüm işlemler 1 Mart tarihine kadar sonuçlandırılır ve sonuç personele bildirilir.

(9) Herhangi bir nedenle süresi içerisinde hakkında performans değerlendirmesi yapılamayan personel de değerlendirmeye müteakip, kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde performans değerlendirme puanına itiraz edebilir."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "%1'ini" ibaresi "%3'ünü" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Performans değerlendirme puanına göre on yıl üst üste çok iyi performans değerlendirme puanı alan personele, en son çok iyi performans değerlendirme puanını aldığı dönemde fiili olarak çalıştığı birimin amirince de teklif edilmesi halinde, Genel Müdürlükçe Üstün Performans Belgesi verilir."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Hiçbir performans değerlendirme puanı belirlenmemişse personelin halen çalıştığı birim amiri tarafından, birim amirince verilen performans değerlendirme puanı geçersiz sayılmışsa birim amirinin birinci değerlendirme amiri tarafından yeni performans değerlendirme formu doldurulur."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Kurul tarafından, performansın iyileştirilmesi, geliştirilmesi veya sonradan ortaya çıkabilecek ihtilaflı hususlarla ilgili olarak alınması gereken tedbirlerle ilgili görüş ve öneride bulunulabilir. Bu görüş ve öneriler Bakan onayı ile yürürlüğe girer."

MADDE 12 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Memurlar.Net

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.