1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. Fazladan ödeme alan müdüre hangi halde ceza verilmez?
Fazladan ödeme alan müdüre hangi halde ceza verilmez?

Fazladan ödeme alan müdüre hangi halde ceza verilmez?

Danıştay, mevzuatın açık ve net olmadığı durumlarda, fazladan ödeme alan amire verilen disiplin cezasını iptal etti

A+A-

MEB'de yaşanan olayda bir ilçe milli eğitim müdürlüğüne görevlendirilen öğretmen kendisine haftada 7 saat ek ders tahakkuk ettirmiştir.

Ancak daha sonra yapılan incelemede, ortada asaleten veya vekaletn bir görevlendirme olmadığı tespiti yapılmış ve müdür vekiline kınama cezası verilmiştir.

Danıştay 12. Dairesi yaptığı incelemede, mevzuatın açık ve net olmadığı durumlarda amirlere kusur atfedilerek ceza verilemeyeceğini belirtmiş ve verlen cezanın iptaline karar vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI

DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
E. 2012/8606
K. 2016/96
T. 20.01.2016

İstemin Özeti : .. İdare Mahkemesince verilen 14/03/2012 tarihli ve E:2011/3576; K:2012/1782 sayılı kararın, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
Dava; ... ili, ... ilçesi, ... İlköğretim Okulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan davacının, .. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde müdür vekili olarak görev yaptığı 2009 Şubat ayından 2010 Şubat ayına kadar şahsına haftalık 7 saat fazla ek ders ücreti tahakkuk ettirdiğinden bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (a) alt bendi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işleme yaptığı itirazın reddine dair 15.03.2011 tarihli ve 499-1980 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesince; davacının ilçe milli eğitim müdürlüğü görevini asaleten ya da vekaleten yürütmediği, daha önce ... İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan şahsın istifa etmesi nedeniyle 16.12.2008 tarihliKaymakamlık oluru ile görevlendirme yoluyla bu görevi yürüttüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın Ek 1. maddesinde belirtilen ek ders ücretinin ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne asaleten ya da vekaleten atananlara ödenmesi gerektiği anlaşıldığından, 2009 Şubat ayından 2010 Şubat ayına kadar haftalık 7 saat fazla ek ders ücretini kusurlu olarak tahakkuk ettiren davacının cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (a) alt bendinde; "Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak" fiili, kınama cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, .. ili, .. ilçesi, .. İlköğretim Okulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan davacının "... İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde müdür vekili olarak görev yaptığı 2009 Şubat ile 2010 Şubat ayı arasında harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanununca kendisine verilmiş olan görevi tam olarak yerine getirmediği, kendisine ve diğer yöneticilere 7 saat fazla ek ders ücretini kusurlu olarak tahakkuk ettirip ödenmesini sağladığı" iddiasıyla hakkında yapılan soruşturma sonucunda, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16. maddesi uyarınca görevlendirme yoluyla yöneticilik yapan öğretmenlere haftada 18 saat ek ders ücreti tahakkuk ettirilmesi gerekirken 25 saat ek ders ücreti tahakkuk ettirildiğinin tespit edildiği, harcama yetkilisi olarak davacının kendisine ve diğer yöneticilere haftalık 7 saat fazla ek ders ücretini kusurlu olarak tahakkuk ettirip ödenmesini sağladığı gerekçesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (a) alt bendi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılması yolunda getirilen teklife istinaden kınama cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, bu cezaya yapılan itirazın dava konusu işlemle reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlığa konu olayda; ilçe milli eğitim müdürü olarak görevlendirilen davacının, harcama yetkilisi olarak kendisine ve diğer yöneticilere haftada 18 saat ek ders ücreti tahakkuk ettirmesi gerekirken 25 saat ek ders ücreti tahakkuk ettirdiğinden bahisle kınama cezası ile cezalandırıldığı anlaşılmakta ise de, uyuşmazlığın çözümü için öncelikle ilçe milli eğitim müdürü ile şube müdürlerine ödenmesi gereken ek ders ücretlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Bakanlar Kurulu'nun 01.12.2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı kararı ile kabul edilen ve 16.12.2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Geçici Görevlendirme" başlıklı 21. maddesinin birinci fıkrasında: "Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere; 16 ncı maddede belirtilen görevler ile izinli ve raporlu olunan süreler hariç olmak üzere, görevlendirmeye ilişkin onay tarihinden itibaren, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil haftada 18 saat ek ders ücreti kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, unvanı, görev süresi ve yapacağı görev ile diğer hususlar belirtilir." kuralına yer verilmiş; 23.01.2009 tarihli ve 27119 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın 5. maddesi ile ana kararın 21. maddesi yürürlükten kaldırılarak 16. maddeye eklenen ikinci fıkra ile "Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez." kuralı getirilmiştir.

Öte yandan, anılan kararın (23.01.2009 tarihli R.G) 4. maddesiyle 2006 tarihli Bakanlar Kurulu kararına Ek-1. madde eklenmiş ve maddede: "İl milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürlerine haftada 10 saat, ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcılarına ise haftada 5 saat daha ek ders ücreti ödenir." düzenlemesine yer verilmiştir.

Bakılan olayda, davacının ilçe milli eğitim müdürlüğü görevini asaleten ya da vekaleten yürütmediği, daha önce .. İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan şahsın istifa etmesi nedeniyle 16.12.2008 tarihli Kaymakamlık oluru ile görevlendirme yoluyla bu görevi yürüttüğü, idarenin savunmasına göre yukarıda anılan Bakanlar Kurulu Kararı'nın Ek 1. maddesinde belirtilen ek ders ücretinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne asaleten ya da vekaleten atananlara ödenmesi gerektiği, değişiklikten önce asaleten ya da vekaleten atananlara sadece 15 saat ek ders ücreti ödendiği; geçici görevlendirme ile görevlendirilen öğretmen kadrolarında bulunanlara ise hem ek ödeme, hem de 18 saat ek ders ücreti ödendiğinden aradaki farkı gidermek amacıyla Ek 1. maddenin düzenlendiği; ancak anılan yasal düzenlemede bu hususun açık bir şekilde belirtilmediği anlaşılmaktadır.

Bu duruma göre; her ne kadar davacı harcama yetkilisi olarak kendisine ve diğer yöneticilere haftalık 7 saat fazla ek ders ücreti tahakkuk ettirip ödenmesini sağlamış ise de; bu konudaki yasal düzenlemenin çok açık ve net olmaması nedeniyle yorum gerektirdiği, Ek 1. maddenin ek ders niteliğinde ücret ödenebileceği şeklinde yanlış yorumlanması sonucu davacıya disiplin yönünden bir kusur atfedilemeyeceği açık olduğundan, kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 20.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 
Memurlar.Net - Özel

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.