Genç Memur-Sen: Gençler Bilinç Bulanıklığı Yaşıyor

Genç Memur-Sen: Gençler Bilinç Bulanıklığı Yaşıyor

Genç Memur-Sen: Gençler Bilinç Bulanıklığı Yaşıyor

Türkiye’nin en büyük gençlik sendikası olan Genç Memur-Sen’in Genel Başkanı Eyüp Beyhan Habervaktim’e gençlik hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

uğur öğüt / habervaktim

 

Sendikal faaliyetleri hakkında bilgi veren Eyüp Beyhan, Türkiye ve dünya gençliğini değerlendirdi. Gençlere tavsiyelerde bulunan Beyhan, ülkelerin genç nüfusun katkısına ihtiyaç duyduğunu belirtti.  Beyhan, gençliğin hakikatten beslenen bir özne olmanın ötesinde bir bilinç bulanıklığı yaşayan nesneler haline geldiğini söyledi.

 

MODERN VE MODEL BİR GENÇLİK TEŞKİLATI

 

Genç Memur-Sen’in kuruluş süreci ve Türkiye teşkilatlanması ile ilgili bilgi verebilir misiniz? 

 

Genç Memur-Sen, Türkiye’nin en büyük Konfederasyonu Memur-Sen’in bünyesinde, 11 hizmet kolunda gençlerin katılımıyla faaliyete geçen bir gençlik kuruluşudur. Hukuki dayanağı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununu, Memur Sen Tüzüğün 10.Maddesi ve Genç Memur Sen Yönetmeliğidir. 

 

Genç Memur Sen, Teşkilat örgütlemesinde, 21.yüzyılın ruhuna uygun yönetişim modelini benimseyerek, katılımcılığa önem veriyor. Bu süreç de, şeffaflığı, hesap sorulabilirliği ve hesap verebilirliği, sürdürülebilirlik ilkelerini önemsiyor. Modern ve model bir gençlik teşkilatı olan Genç Memur-Sen, kucaklayıcı, birleştirici ve ötekileştirmeyen bir anlayışla, Türkiye’nin tamamında örgütlenmesi olan bir teşkilattır. 

 

Genç Memur-Sen yönetim kurulu, yürütme kurulu ve buna bağlı olarak, Üniversite Komisyonu, Ortaöğretim Komisyonu, Edebiyat Kültür Sanat Komisyonu, Eğitim işleri Komisyonu, Dış ilişkiler Komisyonu, Sosyal işleri Komisyonu, Teşkilat Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu, Mevzuat ve Hukuk komisyonlarını oluşturarak maksimum derecede katılımcılığı sağlayarak çalışma atölyeleri şeklinde çalışmaktadır.  Bunun yanında her bakanlıkta ve kurumlarda bir Genç Memur Sen temsilciliği oluşturularak kamudaki bütün gençlikle iletişim sağlanılmaktadır.

 

81 ilimizin Genç-Memur-Sen teşkilatlarının oluşmasının yanı sıra, Türkiye’deki üniversitelerimizin kampüslerinde Genç Memur Sen üniversite topluluğunu kurarak, fakülte, bölüm, sınıf temsilcileri şeklinde teşkilatlanmıştır. Ortaöğretim gençliğimizi medeniyet değerlerimize yönelik hazırlanan faaliyet ve programlarla buluşturmak adına 81 ilimizde ortaöğretim komisyonları teşkil edilerek bütün liselerde okul temsilcileri oluşturulmaktadır.

 

 

TARİHE YÖN VEREN BİR GENÇLİK

 

Genç Memur-Sen’in hedefleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

 

Memur-Sen Konfederasyonu, medeniyet ve kültür değerlerine bağlı, küresel rekabete açık bir gençliğin yetiştirilmesi noktasında sivil toplum kuruluşlarına ve sendikalara da büyük sorumluluk düştüğünün bilinciyle, Genç Memur-Sen’i kurdu. Diğer bir ifadeyle erdemli bir gençliğin yetişmesi için zemin oluşturdu. Memur Sen Genel Başkanımız ve kıymetli ağabeyimiz Ahmet Gündoğdu, Genç Memur-Sen’in kuruluşunda ortaya koyduğu misyon ve vizyon, bizim yol haritamız niteliğindedir. Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu, gençlik tahayyülünü şöyle tarif ediyor “Tarihle bağı olan, tarih okuyan, tarih yapan, tarih yazan, tarihin tekerrür etmemesi için tarihe yön veren bir gençlik yetiştirmek.” Bu gençliği yetiştirmek gayesinin vücut bulmuş halidir Genç memur Sen.

 

 Genç Memur Sen’le hedefimiz, medeniyet değerlerimiz ve kültürümüzün güzel gördüğü temel ahlaki özellikleri taşıyan insanlarla; açıklık, verimlilik, üretkenlik niteliklerine sahip erdemli, ahlaklı, dayanışmacı bir toplum üzerinden; huzurlu, güvenli, yaşanabilir bir dünyanın imar ve inşasına çalışan bir gençliğin inşa ve ihyasını gerçekleştirmektir.

 

Kurucu genel başkanımız, Şair, mütefekkir Mehmet Akif İnan hocamız, “Türkümüz dünyayı kardeş bilendir. Gökleri insanın ortak tarlası” der bir şiirinde. Genç Memur-Sen, bir üst çatı olarak, genişleyen halkalar şeklinde, yakından uzağa hiçbir şekilde ayrım yapmadan tüm gençliği kuşatacak bir perspektifle; iyinin, doğrunun ve güzelin paylaşıldığı bir birlikteliği sağlıyoruz.

 

Gençliğin olduğu tüm alanlarda örgütlenmeyi gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte gençliği özne olarak yeniden inşa etmek amacıyla yaşamın her vehçesinde üretim yapıyoruz. Tecrübe paylaşım programları gerçekleştiriyoruz. Yetişmiş insan kaynaklarımızın tecrübelerini gençlerimizle buluşturuyoruz. Tecrübeyi istikbale taşıyoruz. Biliriz ki “Gençlerini kitapla beslemeyen milletin sonu acıdır”. Bu bağlamda erdemli, münevver bir toplum oluşturmak için kitap okumaları yapıyoruz. 

 

 

DÜNYADA İYİ, FAZİLETLİ VE ERDEMLİ İNSAN

 

Bu güne kadar Çeşitli etkinlilikler ve eylemler düzenlediniz. İstenilen seviyeye ulaştığınızı düşünüyor musunuz?

 

Genç Memur-Sen’in iki yıllık bir mazisi vardır. Kendimize ve teşkilatıma haksızlık yapmamak adına, bu iki yılık zaman zarfında faaliyetlerimizin ulaştığı seviye ve yeterliliğini değerlendirsek daha doğru olur. 

 

Çalışma hayatının her alanında olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalıştığı konularda da mutlaka planlama yapılması ve hedefler belirlenmesi gerekir. STK’lar elbette diğer sektörlerden farklı olarak, kar amacı gütmemeleri, toplum yararına çalışmalar gerçekleştirmeleri dolayısıyla planlama yaparken ve hedeflerini belirlerken bu farklı konumlarını da göz önünde bulundurmalıdırlar. Kuruluş amaçlarına uygun olarak belirleyecekleri vizyon ve misyonları, bir STK’ya uygun bir biçimde katılımcı bir biçimde oluşturacakları kurumsal stratejik planları onların hem kurumsal gelişimlerine hem de belirledikleri vizyon çerçevesinde topluma daha iyi hizmet edebilmelerine olanak sağlayacaktır.

 

Başarılı olabilmek için mutlaka amacın açık ve net bir biçimde tanımlanmış olması, kişinin buna inanması ve bu amaca yönelik yıllık, aylık, haftalık ve günlük programların düzenlenmesi gerekir. Unutmamak gerekir ki, başarılı insan belirlediği amaçlarına belli bir zaman dilimi içinde ulaşmış olan kişidir. Bu temel kaide siyasette, ekonomide ve sivil toplum da geçerli olduğu gibi, gençlik teşkilatı olan Genç Memur-Sen içinde geçerlidir. Dolaysıyla Genç Memur-Sen’in kuruluş amacı başta ifade ettiğimiz gibi açık ve nettir. Amacımız; başta ülkemizde, toplumumuzda ve dünyada iyi, faziletli ve erdemli insan halkalarını oluşturmak. Bu amaç doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli stratejik eylem planımızı uyguluyoruz.  Olağan üstü durumlar hariç bütün etkinliklerimiz yıllık faaliyet takvimimizde mevcuttur. 

 

Türkiye’deki gençliğin Sorunları ve eksik noktaları sizce nelerdir?

 

Kanaatimce gençlerin gençlik döneminden geçiyor olmaları başlı başına bir sorun olmaktadır. Bu “gençlik çağı” her gencin yaşadığı evrensel bir özelliktir. Dünyanın her yerinde geçerlidir. Bunun sosyolojik, psikolojik ve çevresel nedenlerini sayabiliriz.  Hatta bir düşünür “gencin yaşadığı bu dönemi bir mayın tarlasına” benzetir. O derece hassas bir dönemdir.  Burada önemli olan mayını patlatmadan tarlada ürün almak, diğer bir ifadeyle maksimum derecede verim almaktır. Genç Memur-Sen olarak gençlerimizi nefis bir koku veren bir güle benzetiyoruz. Her hangi bir zarar vermeden topluma ve insanlığa hizmet etmeye nasıl kazandırabiliriz diye gayret ediyoruz.

 

Tabi bu muhtevası oldukça geniş bir konu. Çok farklı noktalardan değerlendirip çok farklı tespitler ve çözümlemeler yapabileceğiniz bir alan. Hele ki bahse konu olan, dünyanın en genç ve dinamik nüfusuna sahip ülkelerinden biri olunca işiniz daha da zorlaşıyor. Bu hususta Türkiye’de gençlik sosyolojisi alanı birçok akademik çalışmayı kuşatan ve sorunsallaştıran yapısıyla literatürde farklı bir yere sahiptir. Ülkemizdeki gençlik çalışmaları daha çok araştırmalar planında devam ede gelmiştir. Araştırmalar daha çok üniversite ya da okuyan gençlik üzerinde yoğunlaşmıştır. Kuramsal ve uygulamalı olarak gençlik araştırmalarının yetersiz olduğunu düşünüyorum.  

 

Türkiye’de Gençlik üzerine yapılan gözlem ve araştırma sonuçları karşılaştırıldığında görülüyor ki gençlerin sorunları toplumun sorunlarından bağımsız değildir. Sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi sorunlar gençlerin tutum, davranış ve beklentilerini etkilemektedir. Türkiye’de gençliğin çok farklı sorunları vardır. Bu sorunların önemi zaman süreci içinde farklılık gösterse de bazı sorunların kalıcı olduğu görülmektedir. 

 

BİLİNÇ BULANIKLIĞI YAŞAYAN NESNELER

 

Dünya ve Türkiye gençliğini değerlendirir misiniz? 

 

Gençlik bir ülkenin dinamizminin, geleceğinin, ekonomisinin, sosyal yapısının kısacası kaderinin en önemli ayağını oluşturan bir halkayı arz etmekte. Bu yüzden coğrafyanın değişkenliğine göre bu soruya çok farklı gençlik profilleri değerlendirmesi yapmak mümkün. Ancak üstad Cemil Meriç in "dünya global bir Köye dönüşmüş" çıkarımından bakacak olursak dünya gençliğinin temel hak ve özgürlükler noktasında evrensellik ilkesi gereği gelişimini sağlaması noktasında yeterli hassasiyeti gösteremediğini söyleyebiliriz. Zannedersem Üstad'ın tezi bugün için sadece sömürü aracına dönüşmüş teknoloji ve kitle iletişim araçlarının kullanımı için geçerliliğini koruyor. Emperyalizmin böylesine içimize sinmiş olması bizleri asıl hassas davranmamız gereken meselelerden alıkoymuş durumda. Bugün Müslüman coğrafyasında yaşanan zulme gençlerin yeterli duyarlılığı ortaya koymadığını hep birlikte görmekteyiz. Müslüman coğrafyada yaşanan zulümlerin ortaya çıkış noktası dünyayı bir kan ve gözyaşı cehennemi haline getiren emperyalist ve gözünü kan bürümüş kapitalist sistemin amansız kar hırsıdır. Girdiği her mecradaki değerleri vicdanları ve özü ortadan kaldıran bu hayalet savaşların asıl taşıyıcısıdır. Ayrıca vurgulanması gereken bir başka nokta bu kapitalist emperyalist sistemin sömürgecilikle başlayan serüveni sömürge toplumlarının bilgisini üretme çabaları oryantalist bir sosyal bilimler ortaya çıkarmıştır. Bundan dolayı bir kültürler hiyerarşisi inşa edilmiş, Ortadoğu özelinde Müslüman topluluklar ve doğu toplumları hukukun ve ahlakın geçersizleştirildiği istisna coğrafyaları olarak resmedilmiştir. Bu manada Türkiye ve dünya gençliği bu sosyal bilimlerin muarızı olduğu için hakikatten beslenen bir özne olmanın ötesinde bir bilinç bulanıklığı yaşayan nesneler haline getirilmiştir. 

 

 

TEŞKİLAT ANLAYIŞIMIZ SINIR TANIMAZ

 

Büyük bir konfederasyon’un gençlik teşkilatısınız. Uluslararası çalışmalarınız nelerdir?

 

Memur-Sen Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu,  Genç Memur-Sen, bugün Türkiye’nin tamamında örgütlenmesini takdir ediyor, ancak bizim teşkilat anlayışımız sınır tanımaz diyerek daha ötesi hedefini önümüze koyuyor. Küreselleşmenin zirvede olduğu bu dönemde, sadece Türkiye’de örgütlenmesini yeterli bulunmadığını, başta kadim medeniyet coğrafyamız olmak üzere tüm dünyada örgütlenmesi ve faaliyetler yapmasını önemsiyor. Bu bağlamda biz; Hz. Mevlana’nın pergel metaforu ile bir ayağı medeniyet değerlerimizde, diğer ayağı da küresel dünya sorunlarına karşı küresel çözümün paydaşı olan bir gençlik hareketi oluşturuyoruz. Dünyada genelinde gençlik kuruluşlarıyla ortak sosyal ve kültürel çalışmalar yapıyoruz.

 

Gençlerin uluslararası dolaşımına katkı sağlayarak farklı kültürlerle bir arada yaşama pratiğini hayata geçirmek için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede Genç Memur Sen Dış ilişkiler birimimizin koordinesinde Gençlik programı ve diğer olanakları kullanarak gençlerin hareketliliğine katkıda bulunuyoruz. Çeşitli uluslararası eğitimlere gençlerin katılımı, uluslararası toplantıların organizasyonunda aktif katlım sağlıyoruz.

 

 

Son olarak ülkemizdeki gençlere bu vesile ile neler söylemek istersiniz? Onlara tavsiyeleriniz nedir?

 Bu güne kadar dillere pelesenk olmuş bir slogan haline gelen gençler bizim geleceğimizdir vurgusuna şunu da eklemek istiyorum gençler bizim hem bugünümüz hem de geleceğimizdir. Bir toplumda partiler stk'lar iktidarlar hep değişmiştir değişmeyen bir hakikat vardır ki o da bir davanın sahipleri gençler olmuşsa o davanın sancağı yere düşmeyeceğidir. Dünyadaki bütün başarılı dava mücadelelerine bakınız aktörleri taşıyıcıları ve nihayete erdirenleri hep gençler olmuştur. Bu duyarlılıkla tarihi role sahip olduklarının bilincine varsın gençler. Bütün bunları yapmaları için öncelikle çok okumalarını, araştırmalarını gerçekleri öğrenmek için çaba sarf etmelerini tavsiye ediyorum. Yönlendirilenden çok doğruya ulaşıp kendilerini yönlendirsinler. Hangi işi yaparlarsa yapsınlar her zaman en iyi olmak için çalışırlarsa hem onlar için hem de ülkemiz için en hayırlısı olacağını düşünüyorum. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilerle alt yapısını oluşturduktan sonra doğru işi yapmak için mücadele edin. Aksine boşuna emek harcamış olursunuz. Gençler olarak ülkemize her konuda katkı sağlamalıyız. Özellikle devletimizin bekası için bu süreçlerde faydalı işler yapmalı nerede olduğumuzun bilincinde olmalıyız. Hiç bir zaman geldiğimiz yeri unutmamalıyız. Hayatımızı ahlaklı bir şekilde sürdürmeliyiz. Hep benim olsun dememeli paylaşmayı da bilmeliyiz. Gençler ülkemizin geleceği ve garantisidir. Bu bilinç ile hareket ederek milletimize ve devletimize faydalı bireyler olarak yapabileceğimizin her zaman en iyisini yapmalıyız. 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.