20 soruda memurlara yapılan zamların çok boyutlu etkileri

Ahmet Ünlü'nün yazısı

4 Temmuz 2022 tarihinde açıklanan enflasyon rakamları memur ve emeklilere ne kadar zam geleceğini netleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan mali ve sosyal haklara ilişkin genelge ile memurlara, sözleşmeli personele ve emeklilere verilecek zam oranları belli oldu. Bu çerçevede 20 soru ve cevapla konuyu yansımalarıyla birlikte açıklamaya çalışacağız.

1- 2022 yılında memurlara verilecek zam ne kadar oldu?


Görevdeki memurlar ocak-temmuz ve temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor. 2022’nin Temmuz ayında alacağı zam oranı yüzde 41,69 oldu. Buna göre Devlet Memurları Kanunu’nun 154’üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,333603), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (5,221532), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,105796) olarak belirlenmiştir.


2- Emekli olacak memurlara ödenecek yol tazminatı ne kadar oldu?


375 sayılı KHK’nın 1/D maddesinde, yukarıdaki kapsama girenlere, 13.558 gösterge rakamının aylık katsayı rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar tazminat olarak ödenmesi öngörülmüştür.

Ödenecek bu tutardan sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.


2022 yılı Temmuz- Aralık döneminde emekli olanlara ödenecek yolluk tutarı;

13.558 x 0,333603

= 4.522,98 TL - 34,32 TL (Damga Vergisi)


Net ödenecek miktar= 4.488,66 TL

3- Zamdan memur emeklileri de yararlanacak mı?


Memurlara yapılan zam oranları emeklilere de doğrudan yansımaktadır. Çünkü memur emeklilerinin maaşları için esas alınan maaş katsayısı ve taban aylık katsayısı doğrudan memur emeklilerinin maaşlarını etkilemektedir. Bu nedenle memurlar için öngörülen yüzde 41,69 oranındaki zam oranı memur emeklilerine de aynı şekilde yansıyacak. Ayrıca asgari ücret kadar tutarın vergi matrahından indirilmesi sadece memurlara ilave maaş olarak yansıyacaktır. Yani asgari ücret artışı memur emeklilerine yansımayacak

4- SSK, Bağ-Kur ve Tarım-Bağ-Kur emeklilerinin zammı ne kadar olacak?


SSK, Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur tarım emeklileri de ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK, 2022’in ilk 6 aylık enflasyon rakamını yüzde 42,35 olarak açıkladı. Buna göre emekliler de maaşlarını yüzde 42,35 oranında zamlı alacak.

5- Emeklilere yönelik başka hangi düzenleme yapıldı?


Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la en düşük emekli aylığı 3.500 TL’ye yükseltildi.

6- En düşük emekli aylığı 3.500 TL mi olacak, daha fazla alanlar da var mı?


Emekli aylıklarının belli bir tutarın altına düşmemesi için getirilen zorunlu alt sınır aylık tutarı bulunmaktadır. 5434 sayılı Kanun’a göre bağlanacak emekli aylığının alt sınırı 14. derece’nin 2. kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanan emekli aylığıdır. 2022 yılının birinci yarısındaki alt sınır aylık tutarı 6,077.67 TL’dir. 5510 sayılı Kanun’a tabi olanlar içinse alt sınır aylık tutarı farklı düzenlenmiştir.

Buna göre Kanunun 55’inci maddesinde bütün sigortalılar için düzenlenen alt sınır aylık memurlar için de geçerlidir. Ayrıca, emekli aylıkları 5510 sayılı Kanun’un ek 19’uncu maddesine göre 1.500 TL’den az olamamaktadır. Ancak 5510 sayılı Kanun’un ek 19’uncu maddesine göre ödenen 2.500 TL tutarı Temmuz ayından itibaren 3.500 TL’ye çıkarılmıştır.

7- En düşük emekli aylığından dul ve yetimler nasıl yararlanacaklardır?


Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra Temmuz ayından itibaren en düşük emekli aylığı 3.500 liraya yükselecektir. Bu tutar emeklinin dul ve yetimlerine yararlandıkları oranda yansıyacaktır. Yani 3500 TL’nin altında emekli maaşı alan bir emeklinin Temmuz ayında 3500 TL’ye yükseltilen emekli maaşının vefat halinde geride bir dul ve 1 yetimi kalmışsa;

3.500 x % 50= 1.750 TL dula,

3.500 x % 25= 875 TL de yetime ödenecektir.

8- Cumhurbaşkanı emekli maaşı ne kadar oldu?


Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, eski Başbakanlar, bakanlar ve milletvekillerine ödenen maaşlar kamuoyuna oldukça abartılı bir şekilde yansıtılmakta ve bu maaşlar üzerinde çok fazla spekülasyon yapılmaktadır. Bu nedenle konu oldukça hassas bir öneme sahiptir.

5510 sayılı Kanun’un 43’üncü maddesinde; Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, bakanlar ve milletvekillerine emekli maaşının nasıl bağlanacağı detaylı bir şekilde izah edilmiştir. Buna göre bağlanacak emekli maaşı hesabı şu şekilde yapılmakta:

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na göre Cumhurbaşkanı’na verilecek yıllık ödenek 1.209.000 TL’dir. Bu rakama göre 2022 yılı için belirlenen Cumhurbaşkanı aylık ödeneği:

1.209.000 ÷ 12 = 100.750 TL’dir.

Bu verilere göre Cumhurbaşkanı’nın emekli aylığı: 100.750 x % 40 = 40.300 TL’dir. Memur ve emeklilere gelen zam Cumhurbaşkanı maaşına ve emekli maaşına yansımayacak.

7417 sayılı Kanunla Milletvekili emeklilerine yapılan emekli maaşının Cumhurbaşkanı ödeneğine göre belirlenmesi sona erdirildi.

9- TBMM Başkanı ve Başbakan maaşı Cumhurbaşkanı maaşını geçti


7417 sayılı Kanun’la 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “istek tarihindeki Cumhurbaşkanı’na ödenmekte olan aylık ödeneğin % 40’ı esas alınarak Cumhurbaşkanı’na bağlanacak yaşlılık aylığının % 75’i oranında” ibaresi “126.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanı’na ödenmekte olan aylık ödeneğin % 40’ı esas alınarak Cumhurbaşkanı’na bağlanacak yaşlılık aylığının % 45’i oranında” ibaresi “115.225 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda” şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Bu madde kapsamında” ibaresi “Birinci fıkra kapsamında” şeklinde ve aynı fıkrada yer alan “ve bu aylıklar” ibaresi “ve bu madde kapsamında bağlanan aylıklar” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre TBMM Başkanı ve Başbakan’a 126.000 * 0,333603 = 42.033,97 TL tutarında emekli maaşı ödenecek. Milletvekillerinin emekli maaşı ise 115.225 * 0,333603 = 38.439,40 TL oldu.

Bu rakamlara göre Cumhurbaşkanı 40.300 TL emekli maaşı alırken TBMM Başkanı ve Başbakanın emekli maaşı 42.033,97 TL olduğu için Cumhurbaşkanı’nın emekli maaşını geçmiş oldu.

10- Cumhurbaşkanı ödeneği kimlerin emekli maaşlarını etkiliyor?


TBMM Başkanı ve eski Başbakanların emekli aylığı ise Cumhurbaşkanı emekli aylığının % 75’i idi. Ancak 7417 sayılı Kanun’la TBMM Başkanı ve Başbakan’la milletvekillerinin emekli maaşının Cumhurbaşkanı ödeneğine göre ödenmesi sona erdirildi.

11- Yüzde 41,69 oranındaki memur maaş zammı Cumhurbaşkanı ve vekil maaşlarını etkiler mi?


Cumhurbaşkanı’nın aldığı maaş ve emekli maaşı, maaş katsayısındaki artışlardan etkilenmemektedir.

Ancak son düzenleme sonrasında bakanların ve milletvekillerinin emekli maaşları maaş katsayısına göre belirleneceği için memurlara yapılan zam oranında bunların hem görev maaşları hem de emekli maaşları artacaktır.

12- Yüzde 41,69 oranındaki memur maaş zammı Milletvekili maaşını etkiler mi?


Milletvekilleri ve bakan maaşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir.

Bu kanunun birinci maddesinde; “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktardır. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bu madde uyarınca hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı yolluk olarak ödenir. Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri en yüksek devlet memurunun almakta olduğu mali ve sosyal haklardan yararlanırlar” hükmüne yer verilmiştir.

En Yüksek Devlet Memuru ifadesi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için kullanılmaktadır. Dolayısıyla milletvekili ve bakanların maaşlarının kıstas alındığı maaş Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’na ödenen maaştır.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için ödenecek maaş tutarı ise mülga 3056 sayılı kanunda düzenlenmiştir. Mülga 3056 sayılı Kanun’un Sözleşmeli Personel başlıklı 35’inci maddesinde “Başbakanlık merkez teşkilatında, müsteşar kadrolarına atananlar atandıkları kadrolarda sözleşmeli olarak da, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın çalıştırılabilir. Bu şekilde istihdam edilen müsteşara 56.400 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenir. Ocak, Nisan, Haziran, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında birer aylık ücreti tutarında ikramiye verilir. Yapılacak diğer ödemeler ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu’nca tespit edilir” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer yandan, Bakanlar Kurulu Kararı ile Başbakanlık’ta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarında da Başbakanlık Müsteşarı’na sözleşme ücretine ilaveten hangi ödemelerin yapılacağı belirlenmiş olup, bunlar arasında özel hizmet tazminatı, makam tazminatının yarısı ve fazla çalışma ücreti yer almaktadır.

703 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeye göre ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’na yapılacak ödemeler için, Başbakanlık Müsteşarı’na yapılan ödemelere ilişkin mülga hükümlere atıf yapılmıştır. Dolayısı ile en yüksek devlet memuru aylığı tutar olarak değişmemiş oldu. Bu nedenle maaş katsayısındaki artışlar bakan ve milletvekili maaşını da arttırmaktadır. Buna göre bakan ve milletvekillerine İdari İşler Başkanı’na yapılan aylık ödemelerin 1,5 katı tutarında ödeme yapılmaktadır.

13- Bakan maaşları milletvekili maaşlarından ne kadar fazladır?


3055 sayılı Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ödenek ve Yollukları İle Temsil Ödenekleri Hakkında Kanun’un birinci maddesinde Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara, 5000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda temsil ödeneği verileceği ifade edilmiştir. Buna göre, milletvekili maaşlarına ilave olarak 5.000 gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutarda bakan ödeneği ilave edildiğinde bakan maaşı ortaya çıkmaktadır. Yani bakanlara ödenen maaş milletvekillerine ödenen maaştan 1.668 TL daha fazladır.

14- 5510 sayılı Kanun’a tabi milletvekillerinin daha düşük ücret aldıkları doğru mudur?


15.10.2008 tarihinden sonra göreve başlayan bakan ve milletvekilleri 5510 sayılı Kanun’a tabi olacakları için 5434 sayılı Kanun’a tabi olan bakan ve milletvekillerinden daha az ücret alırlar. Bunun sebebi ise emekli kesintilerinin daha fazla olmasıdır. Ancak emekli olunca her ikisi de aynı emekli maaşını alacaklardır. Yani milletvekilleri emekli maaşında 5510 veya 5434 ayrımı yoktur.

15- En yüksek devlet memuru aylığı nedir, nasıl hesaplanır ve Temmuzda ne kadar oldu?


Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için En Yüksek Devlet Memuru ifadesi kullanılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın ek göstergesi 8400 olmasına rağmen En Yüksek Devlet Memuru aylığı hesabında 8000 ek gösterge esas alınacaktır. Dolayısıyla esas alınan gösterge ve ek gösterge tutarı olan 1500+8000 rakamı toplamının memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara ise En Yüksek Devlet Memuru Aylığı ifadesi kullanılmaktadır.

Buna göre, 2022 yılı Temmuz sonrası En Yüksek Devlet Memuru Aylığı

= 9500 x 0,333603

= 3.169,22 TL’dir.

16- Kıdem tazminatı tavan tutarı ne kadar oldu?


Kıdem tazminatı tavan tutarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi tutarı kadardır. Buna göre, 01.07.2022 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavan tutarı 15.371,40 TL oldu.

17- Tayın bedeli nedir, nasıl hesaplanır ve Temmuz’da ne kadar oldu?


Bazı kadrolarda bulunan personele, 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna göre çıkarılan Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesine Ait Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilen tutara denilmektedir. Bu tutar 2.100 gösterge rakamı ile maaş katsayısının çarpımından oluşmaktadır. Bu tutar ise 2.100*0,333603 = 700,56 TL’dir.

18- Temmuz ayından itibaren sözleşmeli personelin sözleşme tavanı ne kadar oldu?


Kamu kurumlarında birden fazla sözleşmeli personel statüsünde çalışan personel olduğu için bunların ücret tavanları da oldukça farklıdır. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 3’üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 18.258,96 TL’dir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 16.277,45 TL’dir. Bilişim personeline yapılan ödemelerde bu tutarın katları olarak belirlenmekte ve bu tutarın beş katını geçememektedir.

19- Bedelli askerlik yapacakların ödeyeceği tutar arttı


Asker Alma Kanunu’nun bedelli askerlik başlıklı 9 uncu maddesine göre; bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadardır.

Bu hüküm gereğince bedelli askerlik yapacak kamu personeli dahil birçok vatandaşın bedelli askerlik tutarı Temmuz ayı sonrasında 240.000 * 0,333603 = 80.064,72 TL olmuştur.

20- Mahalli idare personeline ödenen sosyal denge tazminatı ne kadar arttı?


Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanun’un 32’nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %120’sidir. Yani 9500 * 0,333603*1,2 = 3.803 TL’dir.

Sosyal denge tazminatı vergiden istisna tutulmadığı için hem % 15 gelir vergisi hem de 0,00759 oranında damga vergisi kesintisi yapılacaktır.

06 Tem 2022 - 09:30 - Memur Haber


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Memur Postası Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Memur Postası hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Memur Postası editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Memur Postası değil haberi geçen ajanstır.