Sağlıkta Ek Ödeme Yönetmeliği’nde Neler Değişti?

09/11/2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/10/2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren ‘Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile 12/08/2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nde aşağıda yer alan hususlarda değişiklik ve eklemeler yapılmıştır.

09/11/ 2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/10/2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren ‘Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile 12/08/2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nde aşağıda yer alan hususlarda değişiklik ve eklemeler yapılmıştır.

Söz konusu düzenlemeye göre; 

• Mezkur Yönetmeliğin ‘Kapsam’ başlıklı 2. Maddesine; “birlikte kullanım kapsamında hizmet sözleşmesi imzalanan üniversite personeli” eklenerek kapsama dahil edilmişlerdir.

• Yönetmeliğin ‘Tanımlar’ başlıklı 4. Maddesinin 1. fıkrasına; “nn) Eğitim ve araştırma katsayısı: Gelire katkısı olmayan ve tıbbi işlemler puanı üretme imkânı bulunmayan birlikte kullanım kapsamında hizmet sözleşmesi imzalanan üniversite personeli için hizmet sözleşmesi kapsamında belirlenen 0 ile 1 arasında değişen katsayıyı,” bendi eklenerek, böylelikle birlikte kullanım kapsamında olan üniversite personeli için de katsayılar belirlenmiştir.

• Yönetmeliğin ‘Temel Esaslar’ başlıklı 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (s) bendinde yer alan; “s) Afet ve acil durumlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen operasyonlarda alınan sağlık tedbirleri kapsamında kurulan seyyar hastanelere görevlendirilen personele, görevlendirme öncesi aldığı aylık ek ödeme tutarları da gözetilerek kadrosunun bulunduğu sağlık tesisi veya Bakanlıkça belirlenen sağlık tesisinin puan ortalamasının iki katını geçmeyecek şekilde her personel için ayrı ayrı Bakanlıkça belirlenen oranda ve kendi hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.” Hükmüne veya Bakanlıkça belirlenen sağlık tesisinin ibaresi eklenmiştir.

• Yine 5. Maddeye 11. Fıkra eklenerek; “(11) Tıbbi işlemler puanı üretme imkânı bulunmayan ve gelire katkısı olmayan birlikte kullanım kapsamında hizmet sözleşmesi imzalanan üniversite personeli için eğitim ve araştırma katsayısı mesai içi ham puan hesaplamasında çarpan olarak kullanılır. Bu katsayı Bakanlıkça belirleninceye kadar 1 olarak uygulanır.” Kısacası birlikte kullanım kapsamında hizmet sözleşmesi olan üniversite personeli de ek ödeme yönetmeliğine dahil edilmiştir.

• Yönetmeliğin ‘Eğitim ve araştırma hastaneleri ile diğer sağlık tesislerinin üniversite ile iş birliği yapılan birimlerinde ham puanın hesaplanması’ başlıklı 8. Maddesinin 3. Fıkrasına klinik olarak mesai dışı çalışma yapan personelin ek ödeme hesaplamalarına “Klinik olarak mesai dışı çalışanlar” formülü eklenmiştir. Tabip dışı personelin de mesai dışı çalışmaları için şu formül belirlenmiştir; “3) Diğer personel (tabip dışı personel): Ham puanı = Personelin mesai dışı çalışma saati x (Mesai dışı toplam puan / Tabip dışı personelin mesai dışı toplam çalışma saati)” 

• Yapılan değişiklik ile birinci basamak sağlık tesislerine de (İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü Birimleri, Ulusal Referans Laboratuvarları ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna) teşvik ek ödemesi getirilmiş ve kriterleri şu şekilde belirlenmiştir; “b) Teşvik ek ödemesi: İşin ve sağlık hizmetinin özelliğine göre, bulaşıcı hastalık sürveyansı, kanser tarama hizmetleri, çevre sağlığı ve tütün kontrolü hizmetleri, tüberküloz takibi ve doğrudan gözetimli tedavi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, özel sağlık kuruluşları ile eczane ve ecza deposu denetimleri, koruyucu sağlık hizmetleri eğitimi; 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında çağrı cevaplama oranı, vakaya erişim ve hastaneye teslim süresi ile günlük vaka sayısı; laboratuvarlarda numune sayısı ve numune çeşitliliği, analiz, numune ve analiz sonuçlandırma süresi, kalibrasyon ve laboratuvar verimliliği ve benzeri kriterler ile; personelin görev yeri, görevi, kadro ve unvanı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme durumuna göre personele yapılan ek ödemedir. Bu ek ödeme, personelin kadro unvanına göre, hak ettiği taban ödemenin birim teşvik katsayısı ve aktif çalışma gün katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Bu tutar, profesör ve doçent unvanlı personel ile entegre ilçe Devlet hastanesi başhekimi, toplum sağlığı merkezi başkanı, halk sağlığı laboratuvarı sorumlusu ve yan dal uzmanları için % 20’ye kadar artırımlı uygulanabilir. Birim teşvik katsayısı, birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme oranına göre (0) ile (1) arasında değişen katsayıdır. Birim teşvik katsayısına toplu sözleşme hükümlerinden kaynaklanan artışlar eklenir.” Bu kapsamda birinci basamakta görev yapan personele yapılacak ek ödeme, temel ek ödeme ile teşvik ek ödemesinden oluşacaktır. Teşvik ek ödemesinde Bakanlıkça belirlenen birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme durumuna bakılacaktır.

• EK-2 HAKUK Tablosundaki oran ve katsayılarda bazı değişiklikler yapılmış, genel mahiyette ilgili oranlar artırılmıştır. Örneklemek gerekirse; profesör, eğitim görevlisi, uzman tabip/başasistan kadrosuna atananlardan ilgili branş HAKUK’unun %140’ı olarak belirlenmiştir. Doçent, Eğitim Görevlisi, Doktor Öğretim Üyesi, Uzman Tabip/Başasistan kadrosuna atananlardan ilgili branş HAKUK’unun %130’u, Eğitim Görevlisi (Diğer) olarak atananların ise %120’si olarak belirlenmiştir. Yine aynı tabloda branşı için HAKUK belirlenmemiş tabip ve uzman tabipler için birim bazında, hizmet alanlarına göre 1,2 – 1,7 – 1,8 şeklinde katsayılar belirlenmiştir. Aynı ekin sonuna;

“*Klinik idari ve eğitim sorumlularının HAKUK’ları %10 artırımlı uygulanır. Bu artırım idari ve eğitim sorumlusunun aynı kişi olması durumunda bir defa uygulanır.

**Branşı için HAKUK belirlenmemiş uzman tabiplerin, sağlık tesisinde uzmanlık branşı ile ilgili tıbbi hizmet sunum alanlarında fiilen görev yapmaları halinde ilgili branşın HAKUK’u 3 olarak uygulanır.” Açıklaması eklenmiştir.

• EK-3A ve EK-3B de yer alan ‘Taban Ödeme Katsayıları Tablosu’ revize edilmiştir. İlgili unvanlara karşılık gelen bazı katsayılar artırılmıştır. Örnek vermek gerekirse; Eczacıların 0,50 olan taban ek ödeme katsayıları 1,20 olmuş, Asistan, Araştırma Görevlisinin (Gelire Katkısı Olmayan) 0,80 olan taban ek ödeme katsayısı 3’e çıkarılmıştır. Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesinin (Gelire katkısı olmayan, Ana Dal-Yan Dal) 1,50 olan taban ek ödeme katsayısı 4’e çıkarılmıştır. Yine aynı şekilde EK-3B’de yer alan İl Sağlık Müdürlüğü ve Birimlerindeki Eczacıların 0,50 olan taban ek ödeme katsayıları 1,20 olarak revize edilmiştir.

• EK-4 Artırımlı Ödeme Yapılacak Hizmet Sunum Alanı Tablosunun 0,30 katsayılı 3 numaralı satırına ‘Evde Sağlık Hizmetleri, Girişimsel Radyoloji Birimleri’ eklenmiştir. 0,20 katsayılı 4 numaralı satırına ‘Nükleer Tıp Hizmetleri’ eklenmiştir. Kısacası yapılan değişiklik ile Evde Sağlık Hizmetlerinin katsayısı 0,10’dan 0,30’a yükseltilmiştir.

Ek olarak, ilgili Tablonun Açıklamalar kısmında yer alan ‘Yataklı servislerin sorumlu hemşirelerine’ ibaresi ‘Yataklı servislerin sorumlusuna’ şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile 0,10 katsayısı eklenecek personelin kapsamı genişletilmiştir.

• EK-5 Sağlık Tesisi Puan Ortalamasından Yararlanacaklar Tablosunun (A) ve (B) bölümünün bazı satırları değiştirilmiş, genel olarak birlikte kullanım kapsamında sözleşme imzalanan üniversite personeli, ilgili branşı için HAKUK belirlenmemiş tabip ve uzman tabipler ilgili tabloya eklenmiştir.

• EK-6 Ek Puan Tablosunun 4 numaralı satırı değiştirilmiştir. Fiilen mutemetlik için görevlendirilen ve tescilli yatak sayısı 2000 ve 3499 arasında olanlar için 5 olan personel 15’e, 3500 ve üzeri olanlar için 20 personel görevlendirebilecektir. Bu görevlendirilen personel görevlendirme süresince %20 ek puan alacaktır.

• EK-7 Bilimsel Çalışmalar ve Puanları Tablosunun açıklamalarında yer alan ve ilgili ek ödeme dönemi net teşvik puan hesaplamasında atıf puan toplamı olan “2000” ibaresi “5000” olarak değiştirilmiştir.

Düzenlemelerin yürürlülük tarihi 01/10/2022’dir.

09 Kas 2022 - 20:01 - Memur Haber


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Memur Postası Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Memur Postası hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Memur Postası editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Memur Postası değil haberi geçen ajanstır.