2023 Yılı Atama İzni İstisna Kararı Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı 2023 yılında atama sayılarından istisna tutulacak atamalarla kamu idarelerinin ilk grup atama izinlerini dağıttı!

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca kamu idarelerinin 2023 yılında yapacakları atama sayıları ile istisna tutulan atamalar belirlendi.

Önceki yıllara göre benzer bir CB kararı alınmakla birlikte bu yıl ki kararda kurumların yapacakları Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı kadrolarına atamalar 2023 yılı atama izninden istisna tutulmuştur.

Bununla birlikte, kamu idareleri bazında atama izin sayılarının dağılımı idare bazlı olarak Kamu-E Uygulama sisteminden yalnızca idarelerce görülebilmektedir.

Kurumlar arası nakil düşünen kişilerin geçiş yapmayı düşündüğü idarelere başvuru yapmasında artık herhangi bir engel bulunmamaktadır.

8 MART 2023 TARİHLİ VE 2023/117 SAYILI CUMHURBAŞKANI
KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca;
a) Anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kamu idare, kurum ve kuruluşlarının 2023 yılı için memur kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayıları ekli (1) sayılı listede gösterilmiş,
b) Yükseköğretim kurumlarının 2023 yılı için öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayıları ekli (2) sayılı listede gösterilmiş,
c) Yükseköğretim kurumlarının 2023 yılı için öğretim üyesi kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı 6.000 olarak belirlenmiştir. Bu atama sayısının dağılımı Yükseköğretim Kurulunca yapılır.

MADDE 2- (1) 1 inci maddedeki atama sayısı sınırlarına;
a).Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar,
b) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci ve ek 6 ncı maddeleri uyarınca yapılacak atamalar,
c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine göre yapılacak engelli personel atamaları,
ç) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi ve geçici 15 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar,
d) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden; döner sermaye teşkilatında bulunan kadrolar hariç olmak üzere bakanlık ile bağlı kuruluşlarının veya aynı bakanlığa bağlı kuruluşların kendi aralarında yapacakları nakiller,
e) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak nakiller,
f) Yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamalar,
g) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ve Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar,
ğ) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden yapılacak atamalar,
h) 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadrolar, ilgili mevzuatı uyarınca atama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte ihdas olmuş sayılan kadrolar ile bakan müşaviri kadrolarına yapılacak atamalar,
ı) 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 34 üncü maddesi, 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun ek 1 inci maddesi, 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası, 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası ve 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Adalet Bakanlığına nakil suretiyle yapılacak atamalar,
i) Milli Savunma Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalar,
j) 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 10 uncu maddesi, 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 19 uncu maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yapılacak atamalar,
k) Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına ait kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi kapsamında yapılacak atamalar,
l) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca mali hizmetler uzman yardımcısı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar,
m)4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun geçici 31 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar,
tabi değildir.

MADDE 2- (1) 1 inci maddedeki atama sayısı sınırlarına;
a).Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar,
b) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci ve ek 6 ncı maddeleri uyarınca yapılacak atamalar,
c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine göre yapılacak engelli personel atamaları,
ç) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi ve geçici 15 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar,
d) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden; döner sermaye teşkilatında bulunan kadrolar hariç olmak üzere bakanlık ile bağlı kuruluşlarının veya aynı bakanlığa bağlı kuruluşların kendi aralarında yapacakları nakiller,
e) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak nakiller,
f) Yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamalar,
g) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ve Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar,
ğ) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden yapılacak atamalar,
h) 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadrolar, ilgili mevzuatı uyarınca atama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte ihdas olmuş sayılan kadrolar ile bakan müşaviri kadrolarına yapılacak atamalar,
ı) 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 34 üncü maddesi, 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun ek 1 inci maddesi, 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası, 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası ve 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Adalet Bakanlığına nakil suretiyle yapılacak atamalar,
i) Milli Savunma Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalar,
j) 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 10 uncu maddesi, 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 19 uncu maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yapılacak atamalar,
k) Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına ait kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi kapsamında yapılacak atamalar,
l) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca mali hizmetler uzman yardımcısı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar,
m)4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun geçici 31 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar,
tabi değildir.
(2) Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına, 2022 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar açıktan veya nakil suretiyle yapılacak atamalar 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen atama sayısı sınırına tabi değildir.
(3) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen atama sayısı sınırına;
a) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi uyarınca doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren bir yıl içinde adına eğitim gördükleri yükseköğretim kurumunun doktor öğretim üyesi kadrosuna yapılacak atamalar,
b) Öğretim elemanları arasından kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunun doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına yapılacak atamalar,
c) Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinin birlikte kullanım protokolü imzaladığı eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan personelden Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin profesör, doçent ile 1/1/2023 tarihindeki profesör ve doçent unvanlı kadro sayısının %10'unu geçmemek üzere doktor öğretim üyesi unvanlı kadrolara yapılacak atamalar,
tabi değildir.
(4) Bu karara (2) sayılı sayılı listede gösterilen atama sayılarına ilave olarak (500) atama sayısının yükseköğretim kurumları nezdinde dağılımını yapmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir. Bu ilave atama sayısının (400) adedinin dağılımı öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla kullanılmak üzere yapılır.
(5) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının döner sermaye teşkilatlarından merkez ve taşra teşkilatlarına yapılacak atamalar atama sayısı sınırlamalarına tabidir.

MADDE 3- (1) 2022 yılında verilmiş bulunan açıktan ve naklen atama izinleri dahilinde 31/12/2022 tarihi itibarıyla;
a) Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kurum veya kuruluşa gönderilmiş bulunan,
b) Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,
c) Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen,
ve 2022 yılında sonuçlandırılamayan atama işlemleri, 2022 yılında verilmiş bulunan atama izinlerinden kullanılması kaydıyla 2022 yılında tamamlanabilecektir.
(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri sebebiyle 31/12/2022 tarihi itibarıyla tamamlanamamış atama işlemleri, işlemin ait olduğu yıl atama izninden kullanılması kaydıyla 2023 yılında tamamlanabilecektir.
(3) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usül ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik verilmesi ve genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması amacıyla; verilen atama izin sayısının en fazla yüzde 2'si, daire başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalar için kullanılabilecektir. Atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kurumlarda ise bu sayı 1 adet olarak uygulanacaktır.

MADDE 4- (1) Bu Karar 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere Karar tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

08 Mar 2023 - 21:59 - Memur Haber


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Memur Postası Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Memur Postası hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Memur Postası editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Memur Postası değil haberi geçen ajanstır.