Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 132 sözleşmeli personel alacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 132 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2023

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ)

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

1- Başvuru yapacak adaylarda öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

A-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

B-(Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

C-Askerlikle İlişiği bulunmamak (terhis, muaf veya tecilli olmak).

D-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak (Kadroya atanmaya hak kazanan adaylardan buna ilişkin tam teşekkülü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir).

2-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

3-2022 KPSS(B) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun nitelikleri taşımak.

6-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

7-17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Güvenlik ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre işlem yürütülecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

-Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde e-Devlet üzerinden "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta, fax veya e-posta ile yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecektir.

-Adaylar ilan edilen nitelik kodlarından sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla nitelik koduna başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

-Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden sisteme yüklenecek olup adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

-Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.

-Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; özel güvenlik görevlisi kimlik kartını (arka ve ön yüzü olacak şekilde) ve aranan niteliklerde belirtilen vücut kitle endeksini (boy/kilo) gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları güncel tarihli belgeyi "diğer belgeleriniz" sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana pdf veya jpg formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

-Başvuru yapan tüm adayların SGK hizmet dökümü belgesini (SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Ünvan Listesini indirip barkodlu belgeyi) "diğer belgeleriniz" sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. (SGK Tescil Kaydı bulunmayanlarda SGK kaydı bulunmadığına dair barkodlu belgeyi yükleyeceklerdir)

-Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini "diğer belgeleriniz" sekmesi altında bulunan belgeler bölümüne yüklemeleri gerekmektedir.

-Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "işleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir..." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

-Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden başvuru da bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

-Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

-Adayların ilanda belirtilen şartları son müracaat günü itibariyle taşıyor olması gerekmektedir.

-Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

-KPSS'de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için aranılan niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Başvuru yapan adaylar ilan metnindeki tüm şartları kabul etmiş sayılır.

-Asil ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın atanma hakkından vazgeçmesi durumunda "feragat dilekçesi" doldurması gerekmektedir.

-KPSS (B) puan sıralamasına göre alınacak unvanlar için ilan edilen kadro sayısının 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir.

-Asil olarak atanma hakkı kazanan adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

-Sözleşme imzalama ve göreve başlama için duyurular Eskişehir Osmangazi Üniversitesi resmi internet sayfasında www.ogu.edu.tr yayınlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

-Sözleşme imzalamaya davet edilen adaylar belirlenen süre içerisinde sözleşme imzalamak üzere Personel Daire Başkanlığına gelmeleri gerekmektedir. Belirlenen süre içerisinde sözleşme imzalamaya gelmeyen adaylar hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

-Asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler, başvuru zamanı ve yeri ile ilgi bilgiler ve diğer hususlar www.ogu.edu.tr internet adresinin duyurular kısmında yayınlanacaktır.

-Adaylar başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabileceklerdir.

-Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

-Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

-İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

-Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvurusu sırasında pdf ya da jpg formatında yüklemeleri gerekmektedir.

-Başvuruda istenen belgelere son başvuru tarihine kadar sahip olunması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan belgeler kabul edilmeyecektir.

-İstenen tüm belgeler Kariyer Kapısına yüklenecektir.

-Adayların başvuruları, tercih edilen pozisyon için belirlenen ilan koşullarına uygun olmaması durumunda kabul edilmeyecektir.

-İlan süreçleri ile ilgili olarak her türlü duyuru web sitemizde (www.ogu.edu.tr) yayınlanacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1-2022 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

2-Diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi,

3-Askerlik durum belgesi,

4-Adli sicil kaydı,

5-Nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt örneği,

6-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

7-Başvuru yapılan pozisyondaki aranan nitelikler kısmında istenen belgeler.

11779/1-1

i Eczacı pozisyonuna başvuran adaylarda başvuruların kadro sayısından fazla olması halinde noter huzurunda kurayla belirlenecek ve kura süreçleri web sayfamızda daha sonra ilan edilecektir.

16 Kas 2023 - 07:49 - Akademik Personel İlan

Mahreç  Mehmet Görgün


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Memur Postası Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Memur Postası hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Memur Postası editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Memur Postası değil haberi geçen ajanstır.