Adana Ceyhan Belediyesi 26 İşçi Alacak

Adana Ceyhan Belediyesi 26 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 03 aralık 2023

Adana İli Ceyhan Belediye Başkanlığından:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir./ www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır

AÇIKLAMALAR

1. İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi ve 4857 R İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda belirtilen unvanlarda noter kurası yöntemiyle "sürekli işçi" alınacaktır.

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'na ALINACAK OLAN SÜREKLİ İŞÇİ NOTER KURASI USULÜNE TABİ TALEPLERDEN; Makam Şoförü, Traktör Şoförü, Aşçı ve Büro Memuru (Genel) mesleğindeki personellere ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'nun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadronun 4 (dört ) katı asıl ve 4 (Dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI web sayfasında (http://www.ceyhan.bel.tr/) ilan edilecektir.

4. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI web sayfasında ( http://www.ceyhan.bel.tr/ ) ilan edilecektir.

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'nci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" ibaresindeki hüküm mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

6. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI web sayfasından ( http://www.ceyhan.bel.tr/ ) takip etmeleri önem arz etmektedir.

7. Noter Kurası sonucuna göre CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI alımı için alınacak olan sürekli işçilerin görev yerleri CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından belirlenecektir.

8. Belediyemiz işçi alımı için internet üzerinde İŞKUR ilanına başvuru yapan adaylar istenilen başvuru belgelerini; Ceyhan Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne 05/12/ 2023 tarihinden 06/12/2023 tarihi mesai bitimine kadar elden teslim edeceklerdir.

9. Belgelerin eksik olması durumunda veya belgelerini teslim etmeyen adaylar Noter çekilişi ve sözlü sınava dahil edilmeyecektir.

10. İşkur'un ilan yayınlama tarihinden sonra edinilen sertifikalar geçerli sayılmayacaktır.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

4. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına (ruhsal ve fiziksel) engel olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9. maddesinde "Talebin ilanından itibaren, adaylara (...)(1) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015- 2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)

7. Başvuran adaylar CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDA diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

8. Kadın ve Erkek adayların; En az 18 yaşını tamamlamış olmak,

9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak )

10.Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması.

2. En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi) .

3. İlan tarihinden önce Ceyhan ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

4. Makam Şoförü için;

a) Makam Şoförlüğü eğitim belgesi,

b) Otomotiv bakım onarım belgesi,

c) İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi belgesi,

d) Öfke kontrol ve stres yönetimi belgesi,

e) Makam şoförlüğü için yukarıdaki belgelerin tamamına ve en az beş yıllık sürücü belgesine sahip olmak,

5. Traktör Şoförü için;

a) İş Makineleri Bakım Onarım Eğitim Belgesi,

b)TÇTİ İş makineleri ve ekipmanları (loder, ekskavatör, kamyon, finisher ve diğerleri) operatörlüğünde ekipman seçimi ve verimli çalışma eğitim belgesi,

c) Traktör şoförlüğü için yukarıdaki belgelerin tamamına ve en az beş yıllık sürücü belgesine sahip olmak,

6. Aşçılar için;

a) Aşçılık eğitim sertifikası,

b) Gastronomi eğitimi sertifikası,

c) Gıda ve su sektöründe çalışanlara yönelik hijyen ve sanitasyon eğitimi belgesi,

d) Aşçılık için yukarıdaki belgelerin tamamına sahip olmak

7. Büro memuru (Genel) için;

a) Bilgi belge yönetimi sertifikası,

b) Büro yönetimi eğitim sertifikası,

c) Bilgisayarda doküman hazırlama eğitimi sertifikası,

d) Bilgisayarda hızlı klavye kullanımı sertifikası,

e) Büro Memuru (Genel) için yukarıdaki belge ve sertifikaların tamamına sahip olmak.

A)KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ, KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Kura işlemi 07/12/2023 tarihinde Perşembe günü saat: 10:00 'da ; Sözlü mülakat 08/12/2023 tarihinde Cuma günü saat : 10:00 'da CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDA yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI web sayfasından ( http://www.ceyhan.bel.tr/ ) duyurulacaktır.

2. Kura / Sözlü mülakat Ceyhan Belediyesi encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

B)KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ SONUCUNDA KAZANAN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ

1. Başvuru Dilekçesi

2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

4. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgah Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

7. SGK' den emeklilik yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet çıktısı)

8. Başvuru yapacak adayların Kurum tarafından özel şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların M.E.B. yada Üniversitelerce onaylı ve E-Devlet üzerinden sorgulanabilir aslı veya fotokopisi,

C) ATAMA İŞLEMLERİ CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ' NA ALINACAK ADAYLARDAN

1. Noter kurası/Sözlü Mülakat ile atanmaya hak kazananlar için yapılan belge kontrolü sonucunda noter kurası sonucuna göre işe alınması uygun görülen asıl adaylar istenilen belgeleri şahsen Ceyhan Belediye Başkanlığı (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)'ne teslim edecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekaletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

3. Deneme süresi 2 ay'dır, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

4. Doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir.

5. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

12397/1-1

29 Kas 2023 - 07:53 - Personel İlanları

Mahreç  Mehmet Görgün


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Memur Postası Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Memur Postası hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Memur Postası editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Memur Postası değil haberi geçen ajanstır.