Afyon Kocatepe Üniversitesi 10 İşçi Alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi 10 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 04 aralık 2023

Büyütmek için resme tıklayın

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak www.iskur.gov.tr adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

ÇALIŞMA YERİ: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü

AÇIKLAMALAR

1. İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda belirtilen unvanlarda noter kurası ve sözlü sınav yöntemiyle "sürekli işçi" alınacaktır.

2. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilir. Birden fazla pozisyona müracaat edenlerin başvurularının hepsi iptal edilecektir.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünce ALINACAK OLAN SÜREKLİ İŞÇİ NOTER KURASI USULÜNE TABİ TALEPLERDEN; Hayvan Bakıcısı, Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri), Tarla Bitkileri Yetiştiricisi ve Laboratuvar Temizlik İşçisi mesleklerindeki personellere ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'nun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadronun 4 (dört) katı asıl ve 4 (dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında (www.aku.edu.tr) ilan edilecektir.

5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında (www.aku.edu.tr) ilan edilecektir.

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'nci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" ibaresindeki hüküm mezkur yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

7. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasından www.aku.edu.tr takip etmeleri önem arz etmektedir.

8. Noter Kurası sonucuna göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünce alınacak olan sürekli işçilerin görev yerleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenecektir.

9. Alınacak işçilerin ücretleri asgari ücret üzerinden ödenecektir.

10. Üniversitemiz Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği Konya Karayolu 18. Km üzerinde olup, hayvan bakıcısı, tarım işçisi ve tarla bitkileri yetiştiriciliği işçisi olarak atanmaya hak kazananların, ulaşımı personellerin kendileri tarafından yapılmaktadır.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

4. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde "Talebin ilanından itibaren, adaylara (...) (1) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.) İlan edilen kadroların çalıştırılacağı birim yerleşim yerinde ilan tarihi itibariyle ikamet ediyor olmak.

7. Başvuran adaylar Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünde diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

8. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)

9. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

10. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

11. 18 yaşını tamamlamış, ilanın son günü itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve Üniversitenin iş yerlerinde tüm iç ve dış mekanlarda 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.

2. En az öğrenim seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi), En fazla öğrenim seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezun olmak.

A) KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ, KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Kura işleminin 14/12/ 2023 tarihinde Perşembe günü saat 10:00'da Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, Gazlıgöl Yolu üzeri Atatürk Kongre Merkezinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasından www.aku.edu.tr duyurulacaktır.

2. Sözlü Mülakatın 21/12/2023 tarihinde Perşembe günü saat 10:00'da Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ANS kampüsü Gazlıgöl yolu üzeri adresinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasından www.aku.edu.tr duyurulacaktır.

3. Kura çekimi Üniversitemiz Youtube kanalından yayınlanacak olup, istekli adaylar kura çekimini online izleyebileceklerdir

B) KURA İŞLEMİ SONUCUNDA SÖZLÜ MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAN ASIL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ

1. Başvuru Dilekçesi

2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden)

4. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgah Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden)

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet sistemi üzerinden)

6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden)

7. SGK' dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet sistemi üzerinden)

C) ATAMA İŞLEMLERİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ADINA ALINACAK ADAYLARDAN;

1. Noter kurası/Sözlü Mülakat ile atanmaya hak kazananlar için yapılan belge kontrolü sonucunda işe alınması uygun görülen asıl adaylar istenilen belgeleri şahsen Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına (Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Rektörlük B Blok 2. Kat) teslim edecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekaletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

3. Deneme süresi 2 (iki) ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

4. Doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir.

5. Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

6. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

12255/1-1

30 Kas 2023 - 16:01 - Personel İlanları

Mahreç  Mehmet Görgün


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Memur Postası Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Memur Postası hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Memur Postası editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Memur Postası değil haberi geçen ajanstır.