5 Bin TL İkramiye Resmi Gazete'de Yayımlandı: Hesaplara Yatırılmaya Başlanacak

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesine yönelik düzenlemeyi içeren Resmi Gazete'de yayımlandı. 4.7 milyon çalışan emekli için 5 bin liralık ikramiyelerin iki gün içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu da ikramiyelerin yılbaşından önce çalışanların hesaplarında olacağı anlamına geliyor.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği ve ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan karar ile, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilecek. Destekten daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek.

İKİ GÜN İÇİNDE HESAPLARDA OLACAK

Çalışan emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemeler için hazırlıklarını tamamladıklarını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ödemelerin iki gün içerisinde hesaplarda olacağını açıklamıştı

Resmi Gazete

Sayı : 32413

KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA KANUN


Kamun No» 7491 Kabul Tarihi; 27/12/ 2023

MADDE 1- 19/4/1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San5at ve Ticaret Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bin" ibaresi "kırk bin", "yirmibeşbin" ibaresi "iki milyon", "beşyüz" ibaresi "yirmi bin" ve "beşbin" ibaresi "iki yüz bin" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


tcBu Kanunda yazılı sebeplerle;

a) Yolculuğuna izin verilmemiş,

b) Denize elverişlilik belgesi almamış,

c) Denize elverişlilik belgesi İdare tarafından iptal edilmiş,

d) Belgesinin süresi geçmiş veya İdarece uzatılmamış,


olmasına rağmen sefere çıkmış ticaret gemileri ile ulusal veya uluslararası mevzuat gereğince mecburi belgelere sahip olmayan ticaret gemileri derhal seferden alıkonularak en yakın elverişli limana veya deniz alanına çekilir, bütün masraflar donatan tarafından karşılanır. Ayrıca, gemi donatanına;

1) 18 GT'ye kadar gemilere iki bin Türk Lirası ile altı bin Türk Lirası arası,

2) 18 GT'den 50 GT'ye kadar altı bin Türk Lirası ile on iki bin Türk Lirası arası,

3) 50 GT'den 150 GT'ye kadar on iki bin Türk Lirası ile yirmi bin Türk Lirası arası,

4) 150 GT'den 500 GT'ye kadar olan gemilere otuz bin Türk Lirası ile altmış bin Türk Lirası arası,


5) 500 GT'den 3000 GT'ye kadar olan gemilere altmış bin Türk Lirası ile yüz elli bin Türk Lirası arası,

6) 3000 GT'den 10000 GT'ye kadar olan gemilere yüz elli bin Türk Lirası ile üç yüz bin Türk Lirası arası,


7) 10000 GT'den büyük gemilere üç yüz bin Türk Lirası ile bir buçuk milyon Türk Lirası arası,

İdari para cezası verilir. Gemiyi sevk ve idare eden kaptana bu cezaların onda biri ayrıca verilir.

Geminin muhafaza edilmek üzere limana çekilmesi ve limanda tutulması, barınması, yük ve yolcuların gidecekleri yere götürülmesi dolayısıyla oluşan bütün masraflar ile İdari para cezaları eksiksiz olarak ödendiği veya İdari para cezası tutan kadar süresiz ve şartsız teminat gösterildiği takdirde 4 üncü madde hükümleri çerçevesinde gemi serbest bırakılır."

MADDE 3- 4922 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 21- Yolcu taşımasına izin verilmemesine rağmen yolcu taşıyan veya 11 inci maddeye göre belirlenen gemi sertifikalarında veya denize elverişlilik belgesinde belirtilen taşıma haddinden (DWT) fazla yolcu ve yükle yolculuk yapan gemi derhal seferden alıkonulur ve gemi donatanına 20 nci maddede belirtilen hadlerin iki katı tutarında İdari para cezası verilir.

ilk idari yaptırım kararının uygulandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde aynı ihlalin tekrarlanması halinde geminin denize elverişlilik belgesine ve İdare tarafindan düzenlenen belge ve ruhsatnamelerine el konulur, gemi bir ay süreyle seferden alıkonulur ve gemi donatanına 20 nci maddede belirtilen hadlerin üç katı tutarında idari para cezası verilir.

İkinci fıkrada belirtilen süre içerisinde yapılan üçüncü ihlalde geminin belgeleri iptal edilir, gemi bir yıl süreyle seferden alıkonulur ve 20 nci maddede belirtilen hadlerin dört katı oranında idari para cezası verilir.

Bu madde uyarınca donatana uygulanan İdari para cezalarının onda biri, ayrıca gemiyi sevk ve idare eden kaptana da uygulanır. Ancak artırımlı İdari para cezası uygulanması durumunda kaptan, önceki ihlalleri gerçekleştiren kaptanla aynı değilse kaptana uygulanacak idari para cezası artırmışız miktarlar üzerinden hesaplanır.

Bu madde uyarınca seferden alıkonulan gemi, mülki idare amirliği koordinesinde belirlenen en yakın elverişli limana çekilir. Geminin muhafaza edilmek üzere limana çekilmesi, limanda tutulması, barınması, yük ve yolcuların gidecekleri yere götürülmesi, fazla yükünün boşaltılması dolayısıyla oluşan bütün masraflar donatan tarafindan karşılanır.


Bu madde uyarınca uygulanan idari para cezalarının eksiksiz olarak ödenmesi veya idari para cezası tutan kadar süresiz ve şartsız teminat gösterilmesi, beşinci fikrada belirtilen masrafların eksiksiz olarak ödenmesi, alıkonulma süresinin sona ermesi ve 4 üncü madde hükümlerinin yerine getirilmesi halinde gemi serbest bırakılır. Alıkonulma süresinin dolmasını müteakip üç ay içerisinde kaptan veya donatanın bu madde hükümlerine göre yükümlülüklerini yerine getirmemiş olması halinde geminin satışına ve masrafların tahsiline yönelik 20 nci madde hükümleri uygulanır.

Yetkili olmadığı halde yükleme markasının yerini değiştirenler üç aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Donatanın kanuna aykırı emrine uymuş olması, kaptanı sorumluluktan kurtarmaz."

MADDE 4- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 78 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Haciz zaptı elektronik ortamda düzenlenebilir. Elektronik ortamda düzenlenecek haciz zaptına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir."

MADDE 5- 6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2023" ibaresi "31/12/2028" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının;

a) (i) bendinde yer alan "2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanı kapsamında" ibaresi "6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 57 nci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanı kapsamında kredinin kullanıldığı tarih itibarıyla üzerine kayıtlı konuta sahip olmayan tüketicilere kullandırılan konut kredileri ile bu kredilerin refinansmanı dolayısıyla" şeklinde değiştirilmiştir.

b) (r) bendinde yer alan "Kooperatifler aracılığı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi" ibaresi "Kredinin kullanıldığı tarih itibarıyla üzerine kayıtlı konuta sahip olmayan tüketicilere kooperatifler aracılığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.


c) (y) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"y) İpotek finansmanı kuruluşlarının ve konut finansmanı fonlarının, 6362 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanı kapsamında yaptıkları tüm işlemler ile konut finansmanı kuruluşları tarafindan aynı Kanun kapsamında kredinin kullanıldığı tarih itibarıyla üzerine kayıtlı konuta sahip olmayan tüketicilere kullandırılan konut kredileri ile bu kredilerin refinansmanı dolayısıyla lehe alman paralar."

MADDE 7- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayıh Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sosyal içerik üreticiliği, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden sunulan hizmetler ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası"

"İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ve bu ortamlar üzerinden yerilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır."

MADDE 8- 193 sayıh Kanunun 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"4. Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki kuramlardan elde edilen, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarının yansı, bu kurumlanın ödenmiş sermayesinin en az %50' sine sahip olunması ve kar payının elde edildiği takvim yılma ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi şartıyla gelir vergisinden müstesnadır.

5. Cumhurbaşkanı, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan kar paylarına uygulanacak istisna oram ile dördüncü fıkradaki %50 oranım ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya yetkilidir."

MADDE 9-193 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan birinci parantez içi hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 10- 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendinin birinci cümlesinde yer alan "kazancın %50'si." ibaresi "kazancın, elde edildiği takvim yılma ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar tamamının Türkiye'ye transfer edilmesi şartıyla, %80'i." şeklinde, üçüncü cümlesinde yer alan "%100'e kadar artırmaya" ibaresi "%100'e kadar artırmaya ve Türkiye'ye transfer edilecek kazanç tutarım sıfıra kadar indirmeye veya kanuni seviyesine kadar artırmaya" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- 193 sayıh Kanunun 94 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına Tam ve dar mükellefler ile gerçek ve tüzel kişiler itibariyle," paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

3 numaralı bent kapsamında ödenen istihkak bedellerinden, işin; kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı, ilgili ve ilişkili kuramlara taahhüt edilip edilmemesine ve bunların genel veya özel bütçeli idare kapsamında olup olmamasına, süresine, nevine ve yüklenicinin; ana yüklenici, alt yüklenici ya da tam ve dar mükellef olmasına göre ayn ayn veya birlikte,"

MADDE 12-193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "faiz gelirleri için ayn ayn veya birlikte bir katma" ibaresi "kar payı ve faiz gelirleri için ayn ayn veya birlikte %40'a" şeklinde, onyedinci fıkrasında yer alan "%15'e" ibaresi "%40'a" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya "her bir sermaye piyasası aracı," ibaresinden sonra gelmek üzere "ihraç edenler, ihraç veya iktisap tarihi, hesap türü, hesap açılış tarihi," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13- 193 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2023" ibaresi "31/12/2028" şeklinde ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Cumhurbaşkanı birinci fıkrada yer alan oranlan sıfira kadar indirmeye, bir katma kadar artırmaya; Hazine ve Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir."

MADDE 14- 193 sayılı Kanunun geçici 76 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2023" ibaresi "31/12/2028" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fikra eklenmiştir.

"Hazine ve Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esastan belirlemeye yetkilidir."


MADDE 15- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 413 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki mükerrer madde eklenmiştir.

"Katılma payı:

MÜKERRER MADDE 413- Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde yer alan ve bu Kanunun 5 inci maddesi kapsamında üçüncü kişilerle paylaşılabilecek bilgilerin; anılan madde hükümleri çerçevesinde genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kunduşlan ve tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına 25 kuruştan az olmamak üzere katılma payı alınır. Katılma payının tutan, sorgulanan veya dönen verinin sayısı, boyutu ve kapsamı, verinin sorgulama dışında toplu olarak paylaşılması durumunda paylaşılan verinin sayısı, boyutu, kapsamı ve mükellef sayısı ayn ayn veya birlikte dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenebilir. Bakanlık, kanatılan gereğince mükelleflerden alabilecekleri bilgileri Başkanlık sistemlerinden alan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarından, paylaşılan verinin türü ve paylaşılma şeklini de dikkate alarak katılma payı almamaya veya daha düşük tutarlı almaya yetkilidir. Katılma payları, yeni bir belirleme yapılmadığı sürece, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Ödenecek katılma payı tutanım belirlenmesine esas olan sorgu, dönen kayıt veya toplu olarak paylaşılan veri miktarının belirlenmesinde Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlan esas alınır.

Katılma paylan, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibanyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafindan paylaşılan veriler üzerinden hesaplanır ve üç aylık dönemi takip eden ayın sonuna kadar veri paylaşılanlara bildirilir. Katılma paylan bildirimin yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar Bakanlık merkez muhasebe birimine ödenir.

Süresinde ödeme yapmayanlarla ödeme yapılıncaya kadar bilgi paylaşımı yapılmaz. Süresinde ödenmeyen katılma payları gecikme zammı ile birlikte 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip ve tahsil edilir.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir."

MADDE 16- 213 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "31/12/2023" ibaresi "31/12/ 2024" şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 17- 213 sayılı Kanunun geçici 33 üncü maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bankalar, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseler!, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumlan ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri tarafindan geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar/zarar farkı, kazancın tespitinde dikkate alınmaz. Bu fikra kapsamında belirlenen dönemleri geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere bir hesap dönemi kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir."

MADDE 18- 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 25- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan 15 inci maddede yer alan il seçim kurulu ile 18 inci ve 19 uncu maddelerde yer alan ilçe seçim kurulunda bulunan siyasi partilerden alman üyeler haricindeki kurul üyelerinin görev süresi 2025 yılı Ocak ayının son haftasında yapılacak olan yeni oluşuma kadar uzar. 2025 yılı Ocak ayının son haftasında kurullar tüm üyeleri ile yemden oluşturulur."

MADDE 19- 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine aşağıdaki fikra eklenmiştir.

"Yönetim Kurulu, Kurumun ücret cetvelleri ile personel performans değerlendirme kriterleri kapsamında yapılacak ödemeleri Başkanlığın önerisi üzerine görüşerek karara bağlamaya yetkilidir."

MADDE 20-1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan "Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan" ibaresi "Cumhurbaşkanı karan ile yürürlüğe konulan" şeklinde değiştirilmiş ve "uluslararası ihaleye çıkarılanların ihalesini kazanan veya" ibaresi ile aynı bendin (i) alt bendinde yer alan "uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.


MADDE 21- 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "II. Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasının parantez içi hükmünde yer alan "ihale karamın" ibaresi "ihale karan ve ihaleye ilişkin olarak ihale makamı ile düzenlenen sözleşmenin" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "düzeltmeler" ibaresi "düzeltmeler ile ilgililerin kusuru olmaksızın nüfus idareleri tarafindan resen yapılacak düzeltmeler sonucu ticaret sicilinde yapılacak düzeltmeler" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23- 492 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "hataların tashihleri" ibaresi "hataların ve nüfus idareleri tarafından resen yapılacak düzeltmeler sonucu tapu kayıtlarının tashihi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24" 492 sayılı Kanunun;

a) 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan "yola elverişlilik belgeleri" ibareleri "liman çıkış belgeleri" şeklinde,

b) 102 nci maddesinin başlığında yer alan "Yola elverişlilik belgesi" ibaresi "Liman çıkış belgesi" şeklinde, birinci fıkrasında yer alan "yola elverişlilik belgesi" ibaresi "liman çıkış belgesi" şeklinde,

c) 107 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yola elverişlilik belgesi" ibaresi "liman çıkış belgesi" şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 25- 492 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan "Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan" ibaresi "Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe konulan" şeklinde değiştirilmiş ve "uluslararası ihaleye çıkarılanların ihalesini kazanan veya" ibaresi ile aynı bendin (i) alt bendinde yer alan "uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 26- 492 sayılı Kanuna bağlı (7) sayılı tarifenin "II- Liman işlemleri" başlıklı bölümünün;


a) (3) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "3. Liman çıkış belgesi:

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır: 11-500 rüsum tonilatoluk gemilerden 501-2.000 rüsum tonilatoluk gemilerden 2.001-4.000 rüsum tonilatoluk gemilerden 4.001-8.000 rüsum tonilatoluk gemilerden 8.001-10.000 rüsum tonilatoluk gemilerden 10.001-30.000 rüsum tonilatoluk gemilerden 30.001-50.000 rüsum tonilatoluk gemilerden 50.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

(750,00 TL)

(2.000,00 TL)

(4.000,00 TL)

(6.000,00 TL)

(10.000,00 TL)

(20.000,00 TL) (30.000,00 TL)

(50.000,00 TL)"

b) (o) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yük gemisi inşa emniyet belgesi, yük gemisi teçhizat emniyet belgesi, uluslararası yükleme sının belgesi, yük gemisi radyo emniyet belgesi, uluslararası tonilato belgesi, sıvılaştırılmış gazlan dökme halde taşımak için uluslararası uygunluk belgesi, sıvılaştırılmış gazları dökme halde taşımak için uygunluk belgesi, tehlikeli kimyasal maddeleri dökme halde taşımak için uygunluk belgesi, tehlikeli kimyasal maddeleri dökme halde taşımak için uluslararası uygunluk belgesi, uluslararası emniyet yönetimi kodu uygunluk belgesi, emniyet yönetimi belgesi, uluslararası gemi güvenlik belgesi, uluslararası denizcilik katı dökme yükler koduna uygunluk belgesi, tehlikeli yük taşıyan gemiler için özel gerekliliklerle birlikte uygunluk belgesi, uluslararası yüksek hızlı tekne emniyet belgesi, özel amaçlı gemi emniyet belgesi, uluslararası petrolle kirlenmenin önlenmesi belgesi, zararlı sıvı maddeleri dökme halde taşmak için uluslararası petrolle kirliliğin önlenmesi belgesi, uluslararası hava kirliliğini önleme belgesi, uluslararası makine hava kirliliğini önleme belgesi, uluslararası organik tutunma önleyici sistem sertifikası, tahıl taşma için yetkilendirme belgesi, uluslararası enerji verimliliği sertifikası, uluslararası balast suyu yönetim sertifikası, uluslararası pis su kirliliğini önleme belgesi, yolcuların ölümünden veya yaralanmalarından doğan sorumluluğa ilişkin sigorta veya diğer mali teminat sertifikası, petrol kirliliği zararları hukuki sorumluluğu ile ilgili sigorta veya diğer mali teminat sertifikası, gemi yakıtlarından kaynaklanan petrol kirliliği zararının hukuki sorumluluğu ile ilgili sigorta veya diğer mali teminat sertifikası, (Her bir belge için ayn ayn olmak üzere)


En az 500,00 TL maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan Her belgenin harç tutan 8.000,00 TL'den çok olamaz.

b) Muafiyet belgesi

c) (10) numaralı fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"10. Seyir izin belgesi:

Deniz araçlarından aşağıdaki tarifeye göre harç alınır.

Boyları 5 metreden 10 metreye kadar olanlardan

Boylan 10 metreden 15 metreye kadar olanlardan

Boylan 15 metreden 20 metreye kadar olanlardan

Boyları 20 metreden 25 metreye kadar olanlardan

Boyları 25 metreden 30 metreye kadar olanlardan

Boylan 30 metreden 40 metreye kadar olanlardan

Boyları 40 metre üzeri olanlardan

(1,00 TL)

(1.000,00 TL);

(900,00 TL) (1.800,00 TL) (3.000,00 TL) (9.000,00 TL)

(15.000,00 TL) (30.000,00 TL)

(60.000,00 TL)

Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Şu kadar ki Milli Gemi Sicili, Türk Uluslararası Gemi Sicili ve Bağlama Kütüğüne kayıtlı deniz araçlarına verilen belgelerden bu tarifede yer alan harçlar üçte biri oranında alınır."

MADDE 27- 492 sayılı Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin "XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden alınacak harçlar:" başlıklı bölümünün birinci paragrafı tarifeyle birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci paragrafinm başına aşağıdaki cümle eklenmiştir.


"26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre her yıl için):

5 metreden 7 metreye kadar olanlardan

7 metreden 9 metreye kadar olanlardan

9 metreden 12 metreye kadar olanlardan

12 metreden 15 metreye kadar olanlardan

15 metreden 20 metreye kadar olanlardan

20 metreden 30 metreye kadar olanlardan

30 metreden büyük olanlardan alınır."

(3.500,00 TL)

(5.000,00 TL)

(7.500,00 TL)

(15.000,00 TL)

(25.000,00 TL)

(50.000,00 TL)

(100.000,00 TL)

"Ruhsatnamenin birden fazla yıl için düzenlenmesi durumunda harç, ruhsatnamenin düzenlendiği ya da yenilendiği tarihte geçerli harç tutan ile ruhsatnamenin geçerlilik süresinin çarpımı suretiyle hesaplanır."

MADDE 28» 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentalan ve Seyahat Acentalan Birliği Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 7- 6/2/2023 tarihinde yaşanan deprem afetinden etkilenen ve Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edilen; Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Malatya, Mardin, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa ve Tunceli illerinde faaliyet gösteren seyahat acentalarından 35 inci maddede düzenlenen yıllık aidat 2023 ve 2024 yıllan için alınmaz."


MADDE 29- 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 31 inci maddesinin birinci fikrasma "Türk" ibaresinden sonra gelmek üzere "sivil" ibaresi ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Türk taşıyıcı tarafindan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kiralanan yabancı tescilli hava araçlarıyla da Türkiye Cumhuriyeti ülkesi içinde iki nokta arasında havayolu ile ticari amaçla yolcu, posta ve yük taşımaları yapılabilir."

MADDE 30- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin (1) numaralı fikrasma aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ç) Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafindan sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen katma değer vergisi,"

MADDE 31- 3065 sayıh Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "indirim hakkım" ibaresi "indirim veya iade hakkını" ve "indirim hakkı" ibaresi "indirim veya iade hakkı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 32- 3065 sayıh Kanunun 41 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve fikraya "akşamına kadar" ibaresinden sonra gelmek üzere ", vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden ayın yirmibirinci günü akşamına kadar" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 33- 3065 sayıh Kanunun 46 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "ile vergi kesmekle sorumlu tutulanlar," ibaresi madde metninden çıkarılmış ve fıkraya "akşamına kadar" ibaresinden sonra gelmek üzere ", vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini beyanname verecekleri ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 34- 3065 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2023" ibaresi "31/12/2028" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 35- 3065 sayıh Kanunun geçici 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2023" ibaresi "31/12/2028" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 36- 3065 sayılı Kanunun geçici 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2023" ibaresi "31/12/2028" şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 37- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (c) alt bendinin birinci paragrafına "belli istekliler arasında kapalı teklif usulü" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve elektronik ihale usulü" ibaresi ile aynı alt bende aşağıdaki paragraf eklenmiş, aynı bendin (d) alt bendinin ilk cümlesine ve (e) alt bendine "pazarlık" ibarelerinden sonra gelmek üzere elektronik ihale" ibareleri eklenmiştir.

"Elektronik ihale usulü: Elektronik ihale usulü ile yapılan ihalelere, elektronik ortamda istenilen teminatı vermiş ve ihale ilanında ihaleye katılabilmek için belirtilen gerekli şartlan yerine getirmiş olanlar katılabilirler. İhale şartnamesi, sözleşme taslağı ve tanıtım dokümanına elektronik ortamda erişim sağlanır. İhale komisyonunca belirlenen ihale başlangıç değeri ile ihalenin her aşamasında verilecek tekliflerde asgari artırılabilecek miktar, ihaleye katılabilmek için son başvuru tarih ve saati, ihalenin süresi ve İdarece belirlenecek diğer bilgilere ihale ilanında yer verilir. Elektronik ihale usulüne yönelik esas ve usuller Kurul tarafından çıkartılacak ayrı bir yönetmelikle belirlenir."

MADDE 38- 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelen cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Kanuna, 4250 sayılı Kanuna, 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (d) fikrası ile 5607 sayıh Kanunun 3 üncü maddesinin onuncu, onaltmcı, onyedinci, onsekizinci, yirminci ve yirmibirinci fıkralarına aykırı fiillerden soruşturma ve/veya kovuşturma başlatılması durumunda bu Kanun kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin verilen belgeler, durumun Bakanlığa yargı merciince bir hafta içerisinde bildirilmesiyle veya sair suretlerle Bakanlıkça ıttıla edilmesi durumunda, belgenin düzenlendiği tesis veya işyeri dikkate alınarak askıya alınır. Askıya alma süresince söz konusu tesis veya işyeri için başkaca bir belge düzenlenmez. Tüzel kişilerin organ veya temsilcisi ya da organ veya temsilci olmamakla birlikte bu tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen bir kişi tarafindan tüzel kişinin yararına işlenmesi durumunda da askıya alma işlemi uygulanır. Bakanlıkça askıya alma işleminin kaldırılıp kaldınlmayacağı altı ayda bir değerlendirilir. Ancak kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi üzerine ya da mahkümiyet dışında bir hüküm veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde kesinleşmesi beklenmeksizin Bakanlık tarafindan askıya alma işlemi ortadan kaldırılır."


MADDE 39- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayıh Kamu İhale Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafindan idareler adına yapılacak atanlar

EK MADDE 12- Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından, idareler adına yapılacak taşıt alımı, taşıt kiralama, akaryakıt alımı ile ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz ahmlan; saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması kaydıyla, bütün isteklilerin teklif verebildiği açık veya kapalı teklif usulü, isteklilere davet göndermek suretiyle açık veya kapalı teklif istenmesi yöntemiyle yapılan belli istekliler arasında ihale usulü veya davet edilen istekli ile fiyat müzakeresi yapılan pazarlık usulüne ilişkin satın alma yöntemleri ile yapılabilir.

Bu madde kapsamında yapılacak atanlarda,

a) Birinci fikrada belirlenen sata alma yöntemleri uygulanmak kaydıyla çerçeve anlaşmalar yapılabilir.

b) Ceza, ihalelerden yasaklama ve sonuç bildirimine ilişkin hükümler hariç olmak üzere bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

c) Uygulanacak satın alma yöntemleri, ilan ve davet süreleri ile kuralları, doküman hazırlanması, tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ahmlarm sonuçlandırılması dahil ihale süreci ve çerçeve anlaşmalara ilişkin iş ve işlemler ile ilgili esas ve usuller Kurumun görüşü alınarak Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafindan yönetmelikle belirlenir."

MADDE 40- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesi

GEÇİCİ MADDE 7- 1/3/2023 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, sözleşmenin 1/1/2024 tarihinden 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarihler dahil) gerçekleştirilen kısımları için;


a) İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmelerde, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı tutan sözleşmesindeki fiyat farkı fonnülünde yer alan B katsayısı 1,00'e kadar artırılarak hesaplanabilir. Bu katsayı, 2985 sayılı Kanun kapsamındaki konut ve konut ile birlikte ihaleye çıkılan yapım işlerinde 1,15'e kadar artırılabilir.

b) İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan sözleşmelerde, Türkiye İstatistik Kurumu tarafindan aylık olarak yayımlanan yurt içi üretici fiyatı genel endeksinde ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan uygulama ayma kadar gerçekleşen değişimin yüzde on beşine kadar fiyat farkı hesaplanabilir.

Birinci fikra kapsamındaki sözleşmelerde altı ayı geçmemek üzere idarece bu maddeye göre süre uzatımı verilebilir.

Bu madde kapsamında ek fiyat farkı ile süre uzatımı verilebilecek işleri, ek fiyat farkı hesaplama yöntemlerini, uygulama dönemini, başvuru sürelerini, süre uzatımına bağlı olarak yapılacak işlemler ile ek fiyat farkı ve süre uzatımına dair diğer hususlar dahil bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri, 8 inci maddeye göre belirlenen esas ve usuller de dikkate alınmak suretiyle tespite Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Geçici 5 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları kapsamındaki yapım işleri sözleşmeleri için bu maddeye uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilir."

MADDE 41- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayıh Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasına "tahvil ihraçları" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile fon kullanıcısı olacakları kira sertifikası ihraçları" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 42- 4749 sayıh Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 40- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün, bu maddenin yürüdük tarihi itibarıyla Hazine garantili kredilerinden Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan üstlenimlerden ve ikrazen kullandırılan kredilerinden doğan vadesi geçmiş anapara, faiz, masraf ve gecikme zammından oluşan Hazine alacaklarını, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün ödenmemiş sermayesine mahsuba ve mahsup edilen tutarları geçmemek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakam yetkilidir."


MADDE 43- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendine "ana bayi" ibaresinden önce gelmek üzere "resmi şekilde düzenlenen sözleşmesi bulunan;" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 44- 4760 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine "teslimi" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile yurt içinden serbest bölgelere yapılan teslimler" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 45- 4760 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2023" ibaresi "31/12/2033" şeklinde, "bu tutan" ibaresi "bu tutan veya yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutan" şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Bu maddede yer alan tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın 1 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmaz."

MADDE 46- 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Sürücüsünün tabiiyetine bakılmaksızın yabancı plakalı taşıt için birinci fikra kapsamında uygulanacak olan idari para cezalan, tebligat şartı aranmaksızın sürücüsü bilgilendirilmek suretiyle tahsil edilir. Cezalar tahsil edilmeden, cezaya muhatap yabancı plakalı taşıtın ülkeyi terk etmesine izin verilmez. Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bakanlıkça müştereken altı ay içinde belirlenir. Uluslararası sözleşme hükümleri saklıdır."

MADDE 47- 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına "5607 sayılı Kanuna aykırı" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya bu Kanuna göre lisansa tabi faaliyetler ile ilgili olarak; 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (a) ve (b) fıkraları kapsamında; muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya bu belgeleri kullanma, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme veya bu belgeleri kullanma suçlan ile aynı maddenin (ç) fıkrasında sayılan" ibaresi eklenmiştir.


MADDE 48- 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinin birinci cümlesinde yer alan "ve Kurum tarafından her türlü tesiste (rafineri hariç) lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durdurulur ve bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez" ibaresi "ve Kurum tarafindan her türlü tesiste (rafineri hariç) lisansa tabi tüm faaliyetler geçici olarak durdurulur ve bu süre içerisinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez" şeklinde değiştirilmiş ve bende birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Kurum tarafindan geçici durdurma işleminin kaldırılıp kaldınlmayacağı bu fıkrada yer verilen suçlarla sınırlı olmak üzere Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemelerden temin edilecek bilgilere göre altı ayda bir değerlendirilir. Ancak kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi üzerine ya da mahkümiyet dışında bir hüküm veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde kesinleşmesi beklenmeksizin Kuruma yargı merciince bildirilmesiyle veya sair suretlerle Kurumca ıttıla edilmesi durumunda geçici durdurma işlemi Kurum tarafindan kaldırılır."

MADDE 49- 5015 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 8- 29/4/2021 tarihinden önce kira sözleşmesi ile kullanım hakkı devredilmiş ve devralan adına lisanslandmlmış tesislerde, bu lisans süresince 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (a), (b) veya (ç) fıkralarında belirtilen fiillerin işlenmesi durumunda, malikin söz konusu fiillerden dolayı şüpheli, sanık veya hükümlü olmaması kaydıyla 29/4/2021 tarihinden önce yaptığı talebe istinaden mahkemelerce işletmenin tahliyesine karar verilmesi ve kararın kesinleşmesi ya da söz konusu tarihten önce yapılan talebe istinaden tahliye kararı kesinleşmeden kiracı tarafindan tesisin nza ile terk edilmesi üzerine, bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce kesinleşen kararlar veya terk edilen tesisler için bu maddenin yürürlüğe girmesinden, tahliye karan bu maddenin yürürlük tarihinden sonra kesinleşenler için ise kesinleşmeden itibaren üç ay içinde Kuruma yeni lisans için başvurulması halinde, söz konusu tesis için 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (g) bendi uygulanmaz. Varsa mevcut geçici durdurma hali ancak yeni lisans verilmesi durumunda kaldırılır."


MADDE 50- 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun mülga 27 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Yetki

MADDE 27- Gelir İdaresi Başkanlığı;

a) Bilgi işlem sistemlerinin herhangi bir sebeple hizmet verememesi nedeniyle elektronik ortamda beyanname, bildirim veya form verilmesi mecburiyeti getirilenler ile elektronik ortamda belge düzenlenme mecburiyeti getirilenlerin, söz konusu beyanname, bildirim, form veya belgeleri kanuni süresinin son gününde verememesi veya düzenleyememesi ya da yapılması gereken ödemeleri kanuni süresinde yapamaması durumunda, beyanname, bildirim veya form verme ya da belge düzenleme veya ödeme sürelerinin son gününü kanuni süresinden itibaren 15 günü geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye,

b) Vergiye gönüllü uyumu artırmak, vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele etmek ve tahsilatta etkinliği artırmak amacıyla mükellefiyet, vergilendirme ve vergiye uyum düzeyine ilişkin yapılacak çalışmalar için her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak suretiyle oluşturulacak Risk Analizi Sistemi üzerinden risk analizi yapmaya ve vergiye gönüllü uyum düzeyini ölçmeye,

yetkilidir.

Vergi dairelerince işlem tesis edilmesi gereken işlere ait olan ve tebliği gereken belgeler, ilgili kurumlan ile yapılan protokoller çerçevesinde muhataplarına 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılmak suretiyle Başkanlık tarafından elektronik ortamda tebliğ edilebilir. Elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 saydı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılmış tebliğ yerine geçer."

MADDE 51" 5345 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "tam veya kısmi zamanlı sözleşmeli personel" ibaresi "veya tam ya da kısmi zamanlı sözleşmeli bilişim personeli" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


"Devlet gelir uzmanlığına atandıktan sonra bu unvanda en az beş yıl hizmeti bulunanlar sınava tabi tutulmadan müdür olarak atanabilirler."

MADDE 52- 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 35- Geçici 32 nci madde hükümleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl süreyle uygulanır. Bu süreyi iki yıl daha uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir."

MADDE 53- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Saflık Sigortası Kanununun geçici 41 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "31/12/2023" ibaresi "31/12/2028" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 54- 5510 saydı Kanunun geçici 98 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 55-5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 99- 2023 yılında götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi yapılmış kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularının Kuruma 31/12/2023 tarihine kadar bu sözleşme kapsamında verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin toplam tahakkuk tutarının götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda, aradaki fark terkin edilir. Terkin edilen tutar, Bakanlık bütçesine bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanır.

Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kuramca belirlenir."

MADDE 56-5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 100- Bu Kanunun 60 mcı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında 1/1/2014 öncesine ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmez."

MADDE 57- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kuramlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde yer alan "kurumlar." ibaresi "kuramlar ile katlım bankalarının ortağı olduğu ve katlım bankacılığı ilke ve esaslarına uygun her türlü finansman için kefalet vermek amacıyla kurulan Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketi." şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 58- 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki yabancı kuramların sermayesine iştirak eden kuramların, bu iştiraklerinden elde ettikleri iştirak kazançları için istisna oram, iştirak payım elinde tutan şirketin yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az %50'sine sahip olması ve kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi şartıyla, bu bentte belirtilen diğer şartların sağlanması koşulu aranmaksızın %50 olarak uygulanır."

"(2) Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan; vergi yüküne ilişkin oranlan ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye veya kurumlar vergisi oranına kadar artırmaya, diğer oranlan ayrı ayn veya birlikte sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu maddedeki istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir."

MADDE 59- 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinin; birinci paragrafında yer alan "kazancın %50'si." ibaresi "kazancın, elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar tamamının Türkiye'ye transfer edilmesi şartıyla, %80'i." şeklinde ve üçüncü paragrafında yer alan "%100'e kadar artırmaya" ibaresi "%100'e kadar artırmaya ve Türkiye'ye transfer edilecek kazanç tutarını sıfıra kadar indirmeye veya kanuni seviyesine kadar artırmaya" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 60- 5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "farklılaştırmaya yetkilidir." ibaresi "farklılaştırmaya; birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki vergi kesintisi oranım, işin; kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı, ilgili ve ilişkili kuramlara taahhüt edilip edilmemesine ve bunların genel veya özel bütçeli idare kapsamında olup olmamasına, süresine, nev'ine ve yüklenicinin; ana yüklenici, alt yüklenici ya da tam ve dar mükellef olmasına göre ayrı ayrı veya birlikte belirlemeye yetkilidir." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 61- 5520 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan "artırmaya yetkilidir." ibaresi "artırmaya; birinci fıkranın (a) bendi kapsamımdaki vergi kesintisi oranım, işin; kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı, ilgili ve ilişkili kuramlara taahhüt edilip edilmemesine ve bunların genel veya özel bütçeli idare kapsamında olup olmamasına, süresine, nev'ine ve yüklenicinin; ana yüklenici, alt yüklenici ya da tam ve dar mükellef olmasına göre ayn ayrı veya birlikte belirlemeye yetkilidir." şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 62- 5520 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak imalatçı veya tedarikçi kuramların, dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına da bu indirim uygulanır."

MADDE 63- 5520 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinde yer alan "31/12/2023" ibareleri "30/6/2024" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(9) Cumhurbaşkanı, bu maddede belirtilen 30/6/2024 tarihini, bitim tarihinden itibaren her defasında altı ayı geçmeyen süreler halinde üç defa uzatmaya, kazanç istisnasını sıfıra kadar indirmeye veya kanuni seviyesine kadar artırmaya, istisna oranını; hesap türü, hesapların vadesi ve hesap açılış tarihine göre ayn ayn veya birlikte belirlemeye yetkilidir."

MADDE 64-14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunlan Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "%83'ünden" ibaresi "%93'ünden" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 65- 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "31/12/2023" ibaresi "31/12/2025" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 66- 15/2/2011 tarihli ve 6112 saydı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"kk) Koşullu erişim: Yayın hizmetlerine abonelik veya başka bir yöntemle önceden izin verilmesi yoluyla koşullu olarak erişimi sağlayan her türlü teknik tedbir ve düzenlemeyi,

11) Net satış: Brüt satışlardan, satış indirimlerinin düşülmesi sonucu kalan tutarı,"

MADDE 67-6112 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasına (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan "(ç) bendine" ibaresi "(ç) ve (d) bentlerine" şeklinde değiştirilmiştir.


"d) Koşullu erişim sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve internet platform işletmecilerinin yıllık net satış tutarlarından ayrılacak yüzde birbuçuk paylar."

MADDE 68- 6112 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin ikinci fıkrasına "yirmisinde" ibaresinden sonra gelmek üzere ", (d) bendinde öngörülen net satış tutarlarından ayrılacak paylar, elde edildikleri yılı takip eden yılın Temmuz ayı sonuna kadar" ibaresi, "kuruluşlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile internet platform işletmecileri" ibaresi eklenmiş ve altıncı fıkrasında yer alan "ve (ç)" ibaresi ", (ç) ve (d)" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 69-1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 29 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde, onildnci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Genel Sekreter ve" ibaresi "Genel Sekreter veya en az iki yıl kesintisiz" şeklinde, (b) bendinde yer alan " Başkan olarak" ibaresi "En az iki yıl kesintisiz Başkan olarak" şeklinde, (c) bendi ile yedinci cümlesi aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın dördüncü cümlesinde yer alan "Genel Sekreterlik Müşaviri" ibaresi "idari uzman" olarak değiştirilmiş, omkinci fikraya aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş, onikinci fıkrasının sekizinci cümlesinde yer alan "ile üçüncü cümlesi" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı fıkranın ikinci ve üçüncü cümleleri ile aynı maddenin onüçüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

"b) İdari, Mali ve Teknik Hizmetlerden, Bilgi ve Bilişim Hizmetlerinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcıları,"

"c) Başkan Yardımcısı olarak görev yapanlar görevden alındıklarında,

1) Daha önce İdari Teşkilatta mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik smavı sonucunda atanmış olanlar ile iç denetçi ve hukuk müşaviri unvanlı kadrolarda bulunanlar, daha önceki bulundukları anılan kadrolarına,

2) (1) numaralı alt bent kapsamında yer almayanlar, Başkan Yardımcısı kadrosunda kesintisiz en az iki yıl görev yapmış olmaları halinde idari uzman kadrolarına,"

"Bu fıkra uyarmca idari uzman kadrolarına atananlar, İdari Teşkilatta görev yapan mali hizmetler uzmanı kadrosuna denktir ve idari uzman kadrosunda bulunanlara, emsali olarak belirlenen mali hizmetler uzmanına mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklan kapsamında yapılan ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir."


"ç) (a) ve (b) bentleri kapsamına girmeyenler ile (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri kapsamına girmeyenler görevden alındıklarında İdari Teşkilatta durumlarına uygun kadrolara,"

MADDE 70- 6253 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 15- (1) 5/7/2022 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında İdari Teşkilatta görev yapan Genel Sekreter Yardımcısı, Başkan ve Başkan Yardımcılarının bu maddenin yürürlük tarihinden sonra görevden alınması durumunda, 1/7/2022 tarihli ve 7417 sayılı Kanunun 62 nci maddesi hükümleri uygulanır ve anılan Kanunun 62 nci maddesi uyarmca müşavirlik kadrolarına atanmış olanların hakkı saklı tutulur."

MADDE 71- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "31/12/2023" ibaresi "31/12/2024" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 72- 5/4/2023 tarihli ve 7452 sayıh Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1- (1) 31/12/2025 tarihine kadar, 6/2/2023 tarihinde vuku bulan depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen yerlerde; kapsamı yapı malzemeleri ve yapım işleriyle sınırlı olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı veya Ticaret Bakanlığınca 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayıh Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde, ilgililerine aynı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine göre Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca verilecek idari para cezası on katı olarak uygulanır."

MADDE 73- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayıh Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 74- 375 sayıh Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 75- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"EK MADDE 29- Kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde yer alan yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ile komisyon, heyet, komite ve benzeri organlarda görev alanlara, ayda dördü geçmemek üzere her bir toplantı için (9000) gösterge rakamına kadar Cumhurbaşkanınca belirlenecek gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda tespit edilecek tutarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın huzur hakkı ödenebilir."

MADDE 76- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bağlı (VI) sayılı Cetvel Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiştir.

"Bazı kadrolara karşılık belirlenmesi

EK MADDE 30- Ekli (VI) sayılı Cetvelde yer alan devlet memuru kadroları mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklan bakmamdan karşılarında gösterilen kadrolara denktir. Bu kadrolarda bulunanlara, karşılık gösterilen kadroda bulunan emsali personele mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklan kapsamında yapılan ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

(VI) sayılı Cetvelin 44 üncü ile 45 inci sıralarında yer alanlar 657 sayıh Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi hükmünden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanırlar."

MADDE 77- 375 sayılı Kanım Hükmimde Kararnamenin ek 35 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle ile maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"2) (1) numaralı alt bent kapsamında yer almayanlar, bu bent kapsamındaki kadro, pozisyon ve görevlerde toplam en az üç yıl görev yapmış olmaları halinde görevden alındığı veya görevinin sona erdiği kuruma ait idari uzman unvanlı kadro veya pozisyonlara,"

"Bu fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak atamalar ve ödemelere ilişkin sürelerin hesabında ek 37 nci madde kapsamına giren kadro, pozisyon ve görevlerde geçirilen süreler de aynı usul ve esaslar çerçevesinde dikkate alınır."


"Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir."

MADDE 78- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37 nci maddesinin birinci fıkrasına "ilişkili kuruluşları" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" ibaresi ve maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda, ek göstergesi bakanlık genel müdürü dengi ve üzeri olup ek 35 inci madde kapsamına girmeyen yönetici kadro veya pozisyonlarında bulunanlar hakkında da mülga ek 18 inci maddenin birinci fikrasımn (b) bendi ve bu bende bağlı hükümleri, bunların atamalarının kurumlanma ilişkili olduğu bakanlık kadrolarına yapılması suretiyle uygulanır.

Mülga ek 18 inci maddenin birinci fikrasımn (c) bendinin (2) numaralı alt bendi ile dördüncü fikra kapsamına girenler hakkında anılan alt bent hükümleri, bunların kurumlanıl idari uzman unvanlı kadro veya pozisyonlarına atanması suretiyle uygulanır.

Bu madde ile ek 35 inci madde kapsamında atama yapılan idari uzman unvanlı kadro ve pozisyonlar mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklan bakmamdan ek 10 uncu madde kapsamına dahil idarelerin merkez teşkilatlarına ait mali hizmetler uzmanı unvanlı kadroya denktir."

MADDE 79- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 38 inci maddesine aşağıdaki fikra eklenmiştir.

"Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir."

MADDE 80- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 10 uncu maddesine aşağıdaki fikra eklenmiştir.

"Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki kuramlarda görev yapan ve mali haklarının belirlenmesinde ek 11 inci maddenin yürürlük tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri esas alınanlara fiilen yapılması öngörülen her türlü ödemeler toplamı net tutarının, herhangi bir nedenle ek 11 inci maddeye göre ödenmesi öngörülen her türlü ödemeler toplamı net tutarına eşit duruma geldiği veya daha düşük kaldığı tarihten itibaren bunların mali haklan ek 11 inci maddeye göre belirlenir."


MADDE 81- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 44- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ek 26 ncı ve ek Tl nci maddeler kapsamında istihdam edilenlerden 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulananların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay içinde kuramlarına başvuruda bulunmaları halinde, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılıkları devam ettirilir ve bunlar emeklilik hakları bakırımdan emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir. Bu şekilde geçen süreler ilgililerin kıdem aylıkları ile 5434 sayılı Kanunun mülga ek 68 inci ve mülga ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınır ve bunların emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri genel hükümler çerçevesinde yükseltilmeye ve ilerletilmeye devam olunur. Bunlardan bir ay içinde kuramlarına başvuruda bulunmayanlar söz konusu bir aylık sürenin sona erdiği tarihi takip eden ay başından itibaren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ek 26 ncı ve ek Tl nci maddeler kapsamında istihdam edilenlerden 5510 saydı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümleri uygulananlar ise, taleplerine bakılmaksızın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

Bu madde uyarınca 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ilgili mevzuatı uyarınca ödenecek iş sonu tazminatına veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir adla ödenecek tazminata hak kazanmada ve bunların hesabında, emekli ikramiyesine esas hizmet süreleri de dikkate alınır.

Türk Akreditasyon Kuronumda 29/8/2023 tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak ek 26 ncı ve ek 27 nci maddeler uyarınca istihdam edilenlerin, mezkür tarihten bu maddenin yürürlük tarihine kadar (bu tarih dahil) olan dönemde geçen sigortalılık süreleri, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında geçmiş sayılır. Bunlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu görevleri devam edenler hakkında yukarıdaki hükümler uygulanır."


MADDE 82- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 45- 9/7/2018 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemde görevden alman veya görevi sona eren kamu görevlilerinden;

a) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla ek 3 5 inci maddenin dokuzuncu fıkrasına eklenen cümle hükmünden yararlanmak isteyenler kurumlanna bir ay içerisinde başvurmaları halinde ilgili şartları karşılamaları kaydıyla söz konusu düzenlemelerden yararlanır ve bunların atamaları mezkür maddenin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki diğer hükümleri esas alınarak yapılır. Ancak bunlardan hakkında mülga ek 18 inci maddenin üçüncü fıkrası ve/veya ek 35 inci maddenin dokuzuncu fikrasınm beşinci cümlesi uyarınca önceki görevine ait ödeme unsurları esas alınmak suretiyle ödeme yapılmış olanlar bakımından bu süreler, bu maddenin uygulanmasında ek 35 inci maddenin dokuzuncu fıkrasının beşinci cümlesinde öngörülen iki yıllık süreden düşülür.

b) Hakkında mülga ek 18 inci madde hükümleri uygulanmamış olmak kaydıyla ek 37 nci maddenin beşinci fikrası kapsamına girenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde kurumlanna başvurmaları halinde ek 37 nci madde hükümlerinden yararlanır.

24/11/2023 tarihi itibarıyla ek 35 inci ve ek 37 nci maddeler kapsamındaki kadro, pozisyon ve görevlerde bulunanların anılan maddeler kapsamında toplam en az üç yıl görev yapmış olmaları veya bu maddenin yürürlük tarihinden sonra bu süreyi tamamlamaları halinde bunlar hakkında; ilgisine göre ek 35 inci maddenin dokuzuncu fikrasınm (c) bendinin (2) numaralı alt bendinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki hükümleri ile ek 37 nci maddenin altıncı fikrası dikkate alınmaksızın mülga ek 18 inci maddenin birinci fikrasınm (c) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümleri uygulanır.

Ek 30 uncu madde ile ekli (VI) sayıh Cetvel kapsamında mali ve sosyal haklarına ilişkin denklikleri belirlenenlerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce mali haklan hususunda geçici 12 nci madde veya ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulananlar hakkında anılan düzenlemelerin uygulanmasına devanı edilir."


MADDE 83- 26/9/2011 tarihli ve 655 sayıh Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin birinci fikrasınm (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"b) Hangi hallerde uygulanacağım ve miktarım açıkça belirtmek kaydıyla; Tersaneler ve Kıyı Yapılan Genel Müdürlüğü bir milyon Türk lirasına kadar, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Denizcilik Genel Müdürlüğü beş milyon Türk lirasına kadar idari para cezası uygulaması öngörmek ve ihlal edenlere belirlenen miktarda idari para cezası karar tutanağı düzenlemek veya düzenletmekle görevli ve yetkilidirler."

"(2) Sürücüsünün tabiiyetine bakılmaksızın yabancı plakalı karayolu taşıtları için birinci fikra kapsamında uygulanacak olan idari para cezaları, tebligat şartı aranmaksızın sürücüsü bilgilendirilmek suretiyle tahsil edilir. Cezalar tahsil edilmeden, cezaya muhatap yabancı plakalı taşıta ülkeyi terk etmesine izin verilmez. Bu fikra hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı, içişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bakanlıkça müştereken altı ay içinde belirlenir. Uluslararası sözleşme hükümleri saklıdır."

MADDE 84- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayıh işsizlik Sigortası Kanununun geçici 22 nci maddesinde yer alan "31/12/2023" ibaresi "31/12/2024" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 85- Bu Kanunun;

a) 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 15 inci, 24 üncü, 26 nci, 27 nci, 38 inci ve 46 nci maddeleri 1/1/2024 tarihinde,

b) 7 nci, 9 uncu ve 57 nci maddeleri 1/1/2024 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) 8 inci, 10 uncu, 58 inci, 59 uncu, 62 nci, 66 nci, 67 nci ve 68 inci maddeleri 1/1/2023 tarihinden itibaren elde edilen gelirler ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

ç) 20 nci ve 25 inci maddeleri Kanunun yayımı tarihinden sonra çıkılan ihalelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,


d) 30 uncu, 32 nci ve 33 üncü maddeleri yayımım izleyen ayın başında,

e) 56 nci maddesi 31/12/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

f) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE §6= Bu Kanunun;

a) 69 uncu ve 70 inci maddelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam,

b) Diğer hükümlerim Cumhurbaşkanı,

yürütür.

27/12/2023

28 Ara 2023 - 10:17 - Ekonomi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Memur Postası Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Memur Postası hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Memur Postası editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Memur Postası değil haberi geçen ajanstır.