Sınav yok! 137 sözleşmeli personel alınacak! İşte kadrolar...

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 6 avukat, 4 çocuk gelişimci, 127 koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Yazılı ve sözlü sınav yapılmayacak. İşte detaylar...

Başvurular elektronik ortamda 11/04/ 2022-/25/04/2022 tarihleri arasında alınacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (137 KİŞİ)
Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere,


2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak
suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın

--*6 Avukat,

---*4 Çocuk Gelişimcisi,


---*127 Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 137 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.


1. GENEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.


2- KPSS (B) GRUBU PUAN SIRALAMASI İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL DAĞILIMI İLE ARANACAK ŞARTLAR
A) AVUKAT (AVK)
Avukat pozisyonunda 6 sözleşmeli personel alınacaktır
Avukat pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- En az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının Hukuk
Fakültesinden mezun olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3- Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (6): Antalya (1), İstanbul (2), İzmir (2),
Muğla (1)B) ÇOCUK GELİŞİMCİSİ (ÇG)
Çocuk Gelişimcisi pozisyonunda 4 sözleşmeli personel alınacaktır
Çocuk Gelişimcisi pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Yükseköğretim kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi veya Çocuk
Sağlığı ve Gelişimi lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (4): İstanbul (4)


C) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KGG-1)
Bu pozisyonda 28 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,
2- 2020 KPSS (B) grubu sınavından P93 puan türünde en az 55 puan almış olmak,
3- Erkek olmak,
4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik
görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
6- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu
maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
7- Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy
uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy
uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
8- Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
9- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (28): Ankara (4), Bilecik (1), Bursa (1),
Çankırı (2), Çorum (1), Denizli (1), Edirne (1), Erzurum (2), Giresun (1), Eskişehir (1), Gaziantep
(1), İzmir (3), Kırklareli (2), Konya (1), Mersin (1), Sakarya (1), Sivas (1), Tekirdağ (1), Tokat
(1), Yalova (1)


D) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KGG-2)
Bu pozisyonda 35 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2- 2020 KPSS (B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 55 puan almış olmak,
3- Erkek olmak,
4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik
görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
6- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu
maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
7- Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy
uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy
uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
8- Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
9- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (35): Artvin (1), Bilecik (1), Bursa (1),
Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), Edirne (1), Erzurum (3), Giresun (1), Gümüşhane (1),
Hakkâri (2), Isparta (2), Kars (2), Kastamonu (2), Kayseri (1), Konya (1), Mardin (2), Mersin (1),
Sakarya (1), Sivas (1), Şanlıurfa (2), Tokat (1), Van (2), Yozgat (2), Zonguldak (1)


E) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KGG-3)
Bu pozisyonda 49 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,
2- 2020 KPSS (B) grubu sınavından P93 puan türünde en az 55 puan almış olmak,
3- Erkek olmak,
4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5- Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip
olmak,
6- En az fiilen 6 ay koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belgelemek, (eDevletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü)
7- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu
maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
8- Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy
uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy
uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
9- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (49): İstanbul (49)

F) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KGG-4)
Bu pozisyonda 15 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,
2- 2020 KPSS (B) grubu sınavından P93 puan türünde en az 55 puan almış olmak,
3- Kadın olmak,
4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5- Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip
olmak,
6- En az fiilen 6 ay koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belgelemek, (eDevletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü)
7- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu
maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
8- Kadın adaylar için boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden
boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin
boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
9- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (15): İstanbul (15)


3. DİĞER HUSUSLAR
1. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu
sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya
herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler,
yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya
çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir,
sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir.
3. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru
alınmayacaklardır.
4. Sınav sonucu açıklandıktan sonra atamaya hak kazanan adayların atamaları tercih
ettikleri İl ve/veya İlçelere yapılacaktır.


4. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
1. Başvurular elektronik ortamda 11/04/2022-/25/04/2022 tarihleri arasında alınacaktır.
2. Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.
3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu
değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda
bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya
nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
1. Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, ilanın başvuru süresinin
bitiminden itibaren 15 gün içinde Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden
duyurulacaktır.
2. Başvurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon
olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon
sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.
3. İlan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday
belirlenecektir.
4. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan
tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
5. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve nitelikleri uygun olmayan adaylar ile atanma
esnasında nitelikleri taşımayanların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.
6. Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Bakanlığımızın internet
sitesinde ilan edilecektir.
İlanen duyurulur

01 Nis 2022 - 09:21 - İlan


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Memur Postası Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Memur Postası hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Memur Postası editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Memur Postası değil haberi geçen ajanstır.