KGM Teknik Personel Sınav ve Atama Yönetmeliği

KGM Teknik Personel Sınav ve Atama Yönetmeliği

Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK

TEKNİK PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarına KPSS (B) grubu puan sırasına ve sözlü sınav sonucuna göre ilk defa açıktan atanacakların girişsınavları ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık: Karayolları Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığını,

b) (B) grubu kadrolar: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı II numaralı bendinde yer alan kadrolardan bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılanları,

c) Genel Müdür: Karayolları Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Karayolları Genel Müdürlüğünü,

d) KPSS: (B) grubu kadrolara atanacaklar için ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

f) Sözlü sınav: Teknik Hizmetler Sınıfına dâhil kadrolara açıktan ilk defa atanacak adaylar için Genel Müdürlükçe yapılan sözlü sınavı,

g) Yabancı dil sınavı: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını (YÖK tarafından denkliği kabul edilen sınavlar dâhil),

ğ) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınav Komisyonunun Oluşumu ve Görevleri

Sınav Komisyonunun oluşumu

MADDE 4  (1) Sınav Komisyonu; Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı, İnsan Kaynakları ve Atamalar Şubesi Müdürü ile Genel Müdür tarafından en az Şube Müdürü düzeyinde belirlenen dört üye olmak üzere toplam yedi asıl üyeden oluşur. Ayrıca, Genel Müdür tarafından bu fıkrada belirtilenler arasından dört yedek üye tespit edilir.

(2) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncüdereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

Sınav Komisyonunun görevleri

MADDE 5  (1) Sınav Komisyonu, sözlü sınav ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi, sınav işlemlerinin yürütülmesi, sınavın yapılması, sınav sonuçlarının ilan edilerek duyurulması, sınav sonuçlarına yapılacak itirazların incelenerek karara bağlanması ve sınava ilişkin diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesiyle görevli ve yetkilidir.

Karar yeter sayısı

MADDE 6  (1) Sınav Komisyonu üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Başvurusu İçin Aranan Genel ve Özel Şartlar

Sözlü Sınava katılacaklarda aranacak şartlar

MADDE 7  (1) Sözlü sınava katılacaklarda aranacak genel şartlar;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca geçerli olan KPSS sınavında, ilanda belirtilen puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.

(2) Sözlü sınava katılacaklarda aranacak özel şartlar;

a) Mühendis, mimar ve şehir plancısı kadrolarına atanabilmek için;

1) Yurt içinde veya yurt dışında en az 4 yıllık eğitim veren mühendislik ve/veya mimarlık fakültelerinin, sınav ilanında belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

2) Sınav ilanında belirtilmiş olması halinde, yabancı dil sınavından sınav ilanı itibari ile son iki yıl içerisinde alınmış istenilen yabancı dil seviyesini kanıtlayıcı belge.

b) Matematikçi, istatistikçi, arkeolog ve grafiker kadrolarına atanabilmek için;

1) Yurt içinde veya yurt dışında bu bölümlerin en az 4 yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak,

2) Sınav ilanında belirtilmiş olması halinde, yabancı dil sınavından sınav ilanı itibari ile son iki yıl içerisinde alınmış istenilen yabancı dil seviyesini kanıtlayıcı belge.

c) Çözümleyici ve programcı kadrolarına atanabilmek için;

1) Yurt içinde veya yurt dışında en az 4 yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokulların, sınav ilanında belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

2) Sınav ilanında belirtilmiş olması halinde, yabancı dil sınavından sınav ilanı itibari ile son iki yıl içerisinde alınmış istenilen yabancı dil seviyesini kanıtlayıcı belge,

3) En az iki programlama dili bilmek.

ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için; en az 2 yıl süreli mesleki ve/veya teknik eğitim veren yüksekokulların, sınav ilanında belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; en az lise dengi mesleki ve/veya teknik eğitim veren okulların, sınav ilanında belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

Sınavın duyurusu

MADDE 8  (1) Sözlü sınava katılma şartları; son başvuru tarihi, başvuru yeri, öğrenim durumu ve bölümü ile KPSS puan türü, atama yapılacak kadroların unvanı, sayısı, sınıfı ve derecesi, atanılacak görev yerleri, sınav tarihi ve konuları, başvuruda istenilecek belgeler belirtilmek suretiyle sınav tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde günlük olarak yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde yayımlanmak ve Genel Müdürlük ile Devlet Personel Başkanlığı internet sitelerinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Başvuru işlemleri

MADDE 9  (1) Sözlü sınava başvuracak adaylar, Genel Müdürlüğün kurumsal internet sitesinde yer alanİlk Atama Başvuru Formunu elektronik ortamda doldurarak en geç son başvuru tarihi mesai bitimine kadar aynıinternet adresine iletirler.

Başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 10  (1) Sözlü sınava ilişkin iş ve işlemler Başkanlık tarafından yerine getirilir. Başkanlık, yapılan başvuruları inceleyerek adayın aranılan şartlara sahip olup olmadığını tespit eder. Aranılan şartlarıtaşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve ilk defa açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katını geçmemek üzere sıralamaya tabi tutulur. Son sıradaki adayla aynıpuana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adaylar da sözlü sınava alınır.

(2) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri ve tarihleri Genel Müdürlük kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmaz.

Sözlü sınav konuları ve puanlama

MADDE 11  (1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili olarak mesleği dahilinde bulunan konular (mesleki bilgisi),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yeteneği ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

(2) Adaylar, Sınav Komisyonu üyeleri tarafından birinci fıkranın (a) bendi için 70 puan, diğer bentlerinin her biri için 6 puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar tutanağa geçirilir.

Başarı sıralaması

MADDE 12  (1) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, Sınav Komisyonu üyelerinin yüz tam puanüzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

(2) Başarı puanı, adayların KPSS puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

(3) Sınav Komisyonu, başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısıkadar asıl aday belirler ve asıl aday sayısının yüzde yirmisini geçmeyecek kadar da yedek aday belirleyebilir. Yedek listede yer alan adayların hakları bir sonraki sınav ilan tarihine kadar geçerlidir.

(4) Asıl ve yedek liste sıralaması yapılırken, adayların başarı puanının eşit olması halinde KPSS puanıyüksek olana, bunun eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olmasıhalinde ise yaşı büyük olan adaya öncelik tanınır.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 13  (1) Genel Müdürün onayladığı asıl ve yedek listeler, sözlü sınavın bitim tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğün kurumsal internet sitesinde ilan edilir, ayrıca adaylara tebligat yapılmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 14  (1) Sözlü sınava katılan adaylar, sonuçların Genel Müdürlük kurumsal internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren yedi iş günü içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler.

(2) Başkanlık tarafından Sınav Komisyonuna intikal ettirilen itirazlar, Sınav Komisyonu tarafından yedi iş günü içerisinde incelenerek karara bağlanır ve Başkanlıkça ilgililere yazılı olarak bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Atama İşlemleri, Atama Yapılamayacak Yerler ve Zorunlu Çalışma Süresi

Atama işlemleri

MADDE 15  (1) Sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Diplomanın aslı veya noter onaylı sureti (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma ile birlikte diploma denklik belgesi aslı veya noter onaylı örneği),

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c) Mal bildirimi (Form, kurumumuzdan temin edilecektir.),

ç) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

d) Dört adet belgelik fotoğraf,

e) Görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığının olmadığına ve yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı sağlık durumu beyanı,

f) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

g) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,

ğ) Sınav ilanında belirtilmiş olması halinde sürücü belgesi veya yabancı dil bilgisi belgesinin sureti.

(2) Sınavı kazanan adayların birinci fıkrada belirtilen belgeleri sınav sonuçlarının Genel Müdürlük kurumsal internet sitesinde yayımlanmasından itibaren on beş gün içerisinde Genel Müdürlüğe teslim etmeleri zorunludur. Posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Birinci fıkrada sayılan belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatınca da onaylanabilir.

(3) Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin son teslim tarihini takip eden otuz gün içerisinde yapılır. Atamalara ilişkin liste Genel Müdürlük kurumsal internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılır.

(4) Belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler dışında, belirtilen sürede belgelerini teslim etmeyen veya atanıp da süresi içinde görevine başlamayanlar ile atanma isteminden vazgeçenlerin yerine başarı sırası esas alınarak yedek adaylar çağırılır.

(5) Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde, belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler dışında, belgelerini teslim etmeyen veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan adayların sınav sonuçlarıkazanılmış hak sayılmaz. Ataması yapıldığı halde göreve başlamayan adayların belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atamaları iptal edilir. İki aylık sürenin hesabında atamanın tebliğ tarihi esas alınır.

(6) Sınavı kazananlardan Başvuru Formunda veya birinci fıkrada belirtilen belgelerde gerçeğe aykırıbeyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve bundan sonra açılacak olan sınavlara da katılamazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suçduyurusunda bulunulur. Gerçeğe aykırı ve/veya yanıltıcı beyanda bulunanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumlarıçalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Atama yapılamayacak yerler

MADDE 16  (1) İlk defa atanacak adaylar kendisinin veya eşinin halen veya daha önce nüfusa kayıtlıolduğu;

a) Merkez nüfusu 100.000’in altında olan il veya ilçeye ve bu ilçenin bağlı olduğu ilin merkez nüfusu 100.000’in altında olan diğer ilçelerine,

b) İl veya ilçe merkezi nüfusu 100.000’in üstünde olmakla birlikte, bu ile bağlı ilçelerden nüfusu 100.000’in altında olan diğer ilçelere,

atanamazlar.

Zorunlu çalışma süresi

MADDE 17  (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atananlardan, 14/9/2012 tarihli ve 28411 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğü Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarınaİlişkin Yönetmelik hükümlerine tabi olanlar, söz konusu Yönetmeliğin 9 uncu, 11 inci ve 12 nci maddesi kapsamında bulunanlar hariç olmak üzere, atandıkları yerdeki hizmet sürelerini tamamlamadan başka hizmet bölgelerine atanamazlar.

(2) Askerlik süresi, görevden uzaklaştırma halinde geçen süreler ve aylıksız izinde geçirilen süreler, birinci fıkrada bahsedilen hizmet süresinin hesabında dikkate alınmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18  (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında muhafaza edilir. Diğerlerinin sınav belgeleri ise iki yıl süreyle Başkanlıkça saklanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ÖSYM Başkanlığınca Genel Müdürlüğün (B) grubu kadrolarına yerleştirilmiş olmakla birlikte atama işlemleri sonuçlanmamış olan adaylara, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler