Kış saati uygulaması bedene nasıl yansır?

Kış saati uygulaması bedene nasıl yansır?

Uyanmamız gün ışığının beyne ulaşmasıyla uyku hormonunun (melatonin) azalmasına bağlı olduğundan 1 saatlik farklılık bile tüm sistemlerimizi olumsuz etkiliyor.

İn­san vü­cu­du do­ğa­da­ki de­ği­şim­le­re ken­di­ni uyar­la­mak için çok has­sas, şaş­maz bir iç saa­te sa­hip. Üs­te­lik bu iç sa­at bir­çok hüc­re­de var. Bu saa­tin dü­ze­niy­se gü­neş ışı­ğı­nın göz di­bin­den bey­ne ulaş­ma­sıy­la sağ­la­nı­yor. İs­tan­bul Flo­ren­ce Nigh­tin­ga­le Has­ta­ne­si Sağ­lık­lı Ya­şam Mer­ke­zi Di­rek­tö­rü Dr. Öz­gür Şa­mil­gil, kan ba­sın­cı­mız­dan vü­cut ısı­mı­za, ba­ğır­sak ha­re­ke­ti­mi­ze, be­yin fonk­si­yon­la­rı­na, uy­ku dü­ze­ni­mi­ze ka­dar bir­çok oto­ma­tik fonk­si­yo­nu­mu­zun bu sa­ye­de has­sas bir şe­kil­de sür­dü­rül­dü­ğü­nü söy­le­di.

40 da­ki­ka­dan faz­la­sı...

Şa­mil­gil “U­yan­ma sa­ati­miz­de­ki 10-15 da­ki­ka­lık fark­lı­lık­la­rın bi­le önem­li ol­du­ğu 40 da­ki­ka­dan faz­la fark­lı­lık­la­rın ise be­yin ve kalp üze­ri­ne çok olum­suz et­ki­le­ri ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yo­r” de­di.

Kalp krizi riski ve depresyon artıyor

Sa­at fark­lı­lı­ğı­nı vü­cu­du­muz bir stres ola­rak al­gı­la­dı­ğın­dan bu­na uyum sağ­la­mak­ta zor­la­nı­yor, ar­tan ba­zı hor­mon­la­ra bağ­lı ola­rak kan ba­sın­cı ar­tı­şı, kalp ritm bo­zuk­lu­ğu, kalp kri­zi ris­ki­miz ar­ta­bi­li­yor.  Araş­tır­ma­lar sa­at ayar­la­ma­sı ne­de­niy­le ilk 1 haf­ta, kalp kri­zi oran­la­rın­da yüz­de 4 ar­tış ol­du­ğu­nu, dik­kat­siz­li­ğe bağ­lı tra­fik ka­za­la­rı­nın yüz­de 6 ar­ttı­ğı­nı bu­nun ölüm­le­re ne­den ola­bil­di­ği­ni gös­te­ri­yor.  Mut­lu­luk hor­mo­nu  üre­ti­min­de­ki ak­sak­lı­ğa bağ­lı dep­res­yon ve in­ti­har gi­ri­şim­le­rin­de de ar­tış ola­bi­li­yor.

Uyum için ne yap­ma­lı­yız?

*Bio­rit­min kış sa­ati­ne uyum sağ­la­ya­bil­me­si için bir­kaç gün ön­ce­den 15 da­ki­ka ka­dar da­ha geç ya­tın.

*Sa­bah da 10-15 da­ki­ka geç kalkın.

*Sa­bah­la­rı gü­n ı­şı­ğın­da gü­neş göz­lü­ğü tak­ma­dan yü­rü­yün. 

*Sa­bah gü­ne­şi ile uya­na­bil­mek için per­de­ni­zi ara­lık tu­tu­n…

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.