1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. KYK Kurum İdari Kurulu Ekim 2015 Çalışma Raporu imzalandı
KYK Kurum İdari Kurulu Ekim 2015 Çalışma Raporu imzalandı

KYK Kurum İdari Kurulu Ekim 2015 Çalışma Raporu imzalandı

Eğitim-Bir-Sen ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürlüğü arasında yapılan Kurum İdari Kurulu (KİK) Ekim 2015 Çalışma Raporu imzalandı.

A+A-

Eğitim-Bir-Sen ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürlüğü arasında yapılan Kurum İdari Kurulu (KİK) Ekim 2015 Çalışma Raporu imzalandı.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan yardımcıları Hasan Yalçın Yayla ve Atilla Olçum, Hukuk Müşaviri Av. Harun Kale ve YURTKUR Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kurula sunulan talepler görüşülerek, karara varıldı.

Eğitim-Bir-Sen’in Kurum İdari Kurulu toplantısının gündemine taşıdığı taleplerden mutabakat sağlanan konular şunlar:

Konu 1- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde zaman kaybetmeksizin, asaleten atama yapılmamış bütün görevde yükselmeye tabi kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları açılması sağlanmalıdır.

Görüş 1- İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, hizmet gereği ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak belirlenecek plan dâhilinde öncelikle yurt müdür yardımcısı kadrosunda olmak üzere görevde yükselmeye tabi kadrolar için sınav açılması uygun görülmektedir.

 

Konu 2- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav takviminin açıklanmasını müteakiben kurum çalışanları için sınav konuları çerçevesinde hizmet içi eğitim programları düzenlenmelidir.

Görüş 2- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların yazılı sınav tarihinden en az kırk beş gün önce Genel Müdürlük internet sitesinden ilan edileceği, duyuruda atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıkları ile sınavdaki ağırlıklarına yer verileceği; son başvuru tarihi ile yazılı sınav tarihi arasındaki sürenin on günden az olamayacağı, ilan edilen kadrolar için başvuruda bulunan ve aranan nitelikleri taşıyan her personelin yazılı sınava katılacağı hususları hüküm altına alınmış olup, sınav takviminin açıklanmasını müteakip sınav konularından hizmet içi eğitim programı düzenleneceğine ilişkin mezkûr mevzuatta bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, Kurum Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını kazanıp da ilgili kadroya ataması yapılan personelin bir plan dâhilinde hizmet içi eğitime alınması uygun görülmektedir.

 

Konu 3- Atama ve yer değişikliği işlemleri bir takvime bağlanmalı ve çalışanlara duyurulmalıdır.

Görüş 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde konu hakkında çalışma yapılması uygun görülmektedir.

 

Konu 4- Servis hizmetinden faydalanamayan personelin mağduriyet yaşamaması için nöbet ve vardiya değişim saatleri ile servis saatleri arasındaki uyumsuzluk giderilmeli; nöbet ve vardiya değişim saatleri servis saatlerine göre düzenlenmelidir.

Görüş 4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun günlük çalışma saatlerini düzenleyen 100. maddesine göre; günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Devlet Personel Başkanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca, illerde valiler tarafından tespit olunacağı hükmü, aynı kanunun 101. maddesinde de günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir hükmü yer almaktadır. Bu hükme istinaden tespit edilen günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri dikkate alınarak servis hizmetleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirilmektedir.

Bu itibarla, nöbet hizmeti yürüten ve vardiyalı çalışan personelin imkânlar dahilinde kısmen de olsa servis hizmetlerinden faydalanabilmeleri için yetkili amirler tarafından hizmette herhangi bir aksamaya ve diğer personelin mağduriyetine sebebiyet vermemek kaydıyla servis saatlerinin düzenlenmesi uygun görülmektedir.

 

Konu 5- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 4. maddesi ile toplu sözleşme hükümleri kapsamında, kurum bünyesinde 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personelden sendika üyesi olanlara (toplu sözleşme hükümleri çerçevesinde) toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi gerektiğine dair tüm taşra birimlerine genel bir yazı gönderilmelidir.

Görüş 5- Konuyla ilgili olarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 4. maddesinde;  

1- 25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırk beş Türk Lirası toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabii tutulmaz ve ilgili mevzuat uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

2- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 2. maddesinde, Bu kanun, devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadi teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanır.

3- Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme’nin 26. maddesinde;

01/01/2015 tarihinden geçerli olmak üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 4. maddesinde yer alan “kırk beş Türk lirası” ibaresi “altmış Türk lirası” olarak uygulanır.

4- 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme’nin 26. maddesinin birinci fıkrasında;

 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 4. maddesinde yer alan “Kırk beş Türk Lirası” ibaresi “750 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda” şeklinde uygulanır.

hükümleri yer almaktadır.  

Yukarıda açıklanan ve yürürlükteki toplu sözleşme ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kurumda sendika üyesi olan sözleşmeli personele toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi hususunda ilgili birimlerce gerekli işlemin tesis edilmesi uygun görülmektedir.

 

Konu 6- Piyasa fiyat araştırma, ihale komisyonu üyeliği, muayene ve kabul komisyonu üyeliği gibi görevlere, hizmet içi eğitim kapsamında kamu ihale, kamu ihale sözleşmeleri ve kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu mevzuatı eğitimi almamış çalışanlar görevlendirilmemelidir.

Görüş 6- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ihale komisyonunun kurulması ve çalışma esaslarını içeren İhale Komisyonu başlıklı 6. Maddesinde, ihale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı ya da davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur.

İhale komisyonu, tek sayıda olmak üzere başkan dâhil en az beş kişiden oluşur. Üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve diğer bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur. İhale komisyonunun görevlendirilmesi sırasında komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları belirtilir.

İhale komisyonunun idarenin personelinden oluşturulması esastır. Ancak, ihaleyi yapan idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

İhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar kurulamaz.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları ve soyadları, unvanları ve komisyondaki sıfatları belirtilerek imzalanır.

İhale komisyonu, teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, ilgililerce ivedilikle yerine getirilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda bahsedilen hükümler çerçevesinde kurum personeli ihale komisyonlarında görevlendirilmektedir.

Ayrıca, 4734 sayılı Kanun’un “İhale Komisyonu” başlıklı 6. maddesinde gerekli incelemenin yapılmasının sağlanması amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneğinin ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilmesi de hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda, ihale dokümanının ayrılmaz bir parçası olan idari şartnamede ihale komisyonu üyelerine tekliflerin alınması, değerlendirilmesi, ihaleye katılımda yeterlilik belgesi olarak istekliler tarafından sunulması istenen belgelerde olması gereken hususlar ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

Kurumumuzca düzenlenen 4734 sayılı İhale Kanunu ile ilgili eğitimler ihale dosyası hazırlayan personele yönelik olarak düzenlenmekle beraber, bir ihale komisyonda asil ve yedek üyeler dâhil toplam 10 kişi görevlendirildiği ve her bir ihalenin özelliğine göre de komisyonda görev alan kişiler farklılık gösterdiğinden, Kurumumuz hizmet içi eğitim kapsamında ihale komisyonu olarak görev alan tüm kişilere eğitim verilmesi mümkün olmamakla birlikte bu kişilerden imkânlar ölçüsünde azamisine hizmet içi eğitim verilmesi uygun görülmektedir.

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesinin son fıkrasında “……ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir” denildiğinden ihale yetkilisince uygun görülen kişiler piyasa araştırmasında ayrıca; piyasa fiyat araştırma ve muayene ve kabul komisyonu, kontrol teşkilatınca yapılan işlemlerle ilgili olarak Kurumumuzca düzenlenen aday memur, yurt yönetim memurlarının eğitimi, yurt müdür yardımcılarının eğitimi vb. gibi hizmet içi eğitimlerde satın alma iş ve işlemleri ile ilgili konularda da eğitim verilmektedir.

Konu 7- Merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memur personelin ilgili mevzuat çerçevesinde veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosuna atanması sağlanmalıdır.

Görüş 7- Kurum hizmet birimlerinde görev yapan memur personelin aranan niteliklere sahip olması kaydıyla ihtiyaç ve kadro imkânları ölçüsünde veri hazırlama kontrol işletmeni kadrolarına atanmaları uygun görülmektedir.  

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.