Maarif müfettişliği sözlü sınavına iptal kararı

Maarif müfettişliği sözlü sınavına iptal kararı

Kırıkkale idare mahkemesi maarif müfettişliği sözlü sınavında başarısız sayılma işlemini iptal etti

Kırıkkale idare mahkemesi maarif müfettişliği sözlü sınavında başarısız sayılma işlemini iptal etti

KIRIKKALE İDARE MAHKEMESİ'NİN VERDİĞİ KARAR

İSTEYEN (DAVACI) : ADINA EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI (EĞİTİM-BİR-SEN)

VEKİLLERİ : AV. KADRİYE CANYURT, AV. ESMA GÜVEN, AV. ÖMER RAYLAZ, AV. HARUN KALE, AV. MEHMET KOÇER

KARŞI TARAF (DAVALI) : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI- Merkez/ANKARA

VEKİLİ: AV. A. AYTEN S. Ş.

İstemin özeti

İli ilçesinde görev yapmakta olan davacı tarafından, Bakanlık Maarif Müfettişliği sözlü sınavından 71,33 puan alarak başarısız sayılmasına dair işleme karşı yaptığı itirazın reddine dair Milli Eğitim Bakanlığı'nın 01/12/2017 tarih ve 20595535 sayılı işleminin; yazılı sınavdan 84 puan aldığı, sözlü sınavdan da 71 puan alarak 61. olduğu, ancak 61. olmasından dolayı atanmaya hak kazanamadığı, sözlü sınavda çok düşük puan verildiği, taktir yetkisinin sınırsız olmadığı, sözlü sınavda sorulara verilen cevapların ses ve görüntü altına alınmadığı, işlemin hukuka aykırı olduğu iddialarıyla öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istenilmektedir.

SAVUNMA ÖZETİ: 652 sayılı KHK'ya 6764 sayılı Kanun ile eklenen geçici 12. maddesi

kapsamında yapılan mülakattan anlaşılması gerekenin, maddede belirtilen konularda adaylara soru sormak suretiyle adayların değerlendirilmesi olduğu, bunun dışında başta mülakat komisyonunun oluşturulması ile komisyonun çalışma usul ve esasları olmak üzere diğer tüm usul ve esaslara ait iş ve işlemlerin Bakanlıkça belirleneceği belirtilerek Bakanlığa taktir yetkisi tanındığı, yapılan işlemin bir bilgi ölçümü olmadığı ve sadece adaylar arasında bir sıralama yapılmasına dair işlem olduğu, mülakatın ses ve görüntü kaydının alınmasına dair bir amir hükmün olmadığı, soruların önceden hazırlandığı, davacının 71,33 puan alarak atanmaya hak kazanamadığı, Kanun'un amir hükümlerine dayalı olarak eşitlik ilkesine uygun bir şekilde usule ve hakkaniyete uygun bir mülakat yapıldığı, işlemin usul ve yasaya uygun olduğu iddialarıyla öncelikle yürütmesinin durdurulması isteminin ve davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Kırıkkale İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü: Dava, İli İlçesi'nde , olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, Bakanlık Maarif Müfettişliği sözlü sınavından 71,33 puan alarak başarısız sayılmasına dair işleme karşı yaptığı itirazın reddine dair Milli Eğitim Bakanlığı'nın 01/12/2017 tarih ve 20595535 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Düzenleme yetkisi" başlıklı 36. maddesinde, "Bakanlık görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş konularda İdari düzenlemeler yapabilir." düzenlemesine yer verilmiştir.

09/12/2016 günlü, 29913 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6764 sayılı Kanunun 6. maddesi ile, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17. maddesinin başlığı "Teftiş Kumlu Başkanlığı" şeklinde, birinci fıkrasında yer alan "Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleri şunlardır'', ibaresi "Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın veya Bakanın yetkili kılması üzerine Müsteşarın emri veya onayı ile Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar" şeklinde, birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ile ikinci fıkrasında yer alan "Maarif Müfettişleri" ibareleri "Bakanlık Maarif Müfettişleri" şeklinde, üçüncü ve dördüncü fıkraları ise, "(3) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Başkan ile Başkanlık birimlerinde ve çalışma merkezlerinde görevli Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarından oluşur. Başkanlığın görev merkezi Ankara'dır. Bu merkez, Başkanlık birimlerinde görevlendirilen müfettişlerin aynı zamanda çalışma merkezidir.(4) Teftiş Kurulu Başkanlığının ve çalışma merkezlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, Bakanlık Maarif Müfettişlerinin ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, görevlendirilmeleri, çalışma merkezlerine dağılımları, merkezler arasında yer değiştirmeleri ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir." şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı Kanunun 13. maddesi ile, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen "Personele ilişkin geçiş hükümleri" başlıklı Geçici 12. maddesinin 2. fıkrasında, "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Bakanlığa ait bölümünde yer alan Bakanlık Maarif Müfettişi unvanlı toplam serbest kadro adedini geçmemek üzere, Maarif Müfettişi, Eğitim Müfettişi, Milli Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni unvanlarını ihraz etmiş olup halen Bakanlık teşkilatında görevli olanlar ile Bakanlık teşkilatında şube müdürü ve üstü kadrolarda fiilen çalışanlar ve milli eğitim uzmanı ile milli eğitim uzman yardımcılarından yönetmelikte belirlenen yabancı dil ve tez şartını karşılayanlar arasından yapılacak mülakatta başarılı olanlar, 9/3/2016 tarihli ve 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen atama sayı sınırlarına tabi tutulmaksızın Bakan Onayı ile Bakanlık Maarif Müfettişi olarak atanabilir. Bakanlık teşkilatında halen şube müdürü ve üstü kadrolarda çalışanlar ile milli eğitim uzmanı ve milli eğitim uzman yardımcıları arasından yapılacak atamaların sayısı, ihdas edilen Bakanlık Maarif Müfettişi kadro sayısının yüzde beşini geçemez. Bu fıkra uyarınca yapılacak mülakat, adayın;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

b) Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakati ile genel ve fiziki görünümünün,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,

d) Çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının, puan vermek suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir. Mülakat komisyonu başkan ve üyeleri tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Mülakat komisyonunun oluşturulması ile komisyonun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir." hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Kırıkkale İli Balışeyh İlçesi'nde Şube Müdürü olarak görev yapmakta olduğu, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanlık Maarif Müfettişliği kadrolarına, Şube Müdürü ve üstü kadrolarda asaleten ve fiilen çalışanlar arasından yapılacak alım (20 adet) kapsamında 11/11/2017 tarihinde yapılan yazılı sınavda 84 puan aldığı, 25/11/2017 tarihinde girdiği sözlü sınavdan da 71,33 puan alarak sıralamada 61. olduğu, ancak 20 kişi alınacak olması ve davacının da 61. sırada olmasından dolayı atanmaya hak kazanamadığı, 30/11/2017 tarihli dilekçesi ile mülakat sonucuna itiraz ettiği ve yeniden değerlendirme istediği, iş bu davaya konu işlem ile de davacının itirazının reddedildiği, yapılan itirazın reddine dair Milli Eğitim Bakanlığımın 01/12/2017 tarih ve 20595535 sayılı işleminin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu sözlü mülakatın dayanağını oluşturan 12/10/2017 tarihli ve 16499168 sayılı Makam Onayına dayalı olarak çıkarılan 2017 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanlık Maarif Müfettişi Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Kılavuzunun ( Şube Müdürü ve üstü

kadrolarda asaleten ve fiilen çalışanlar için) yukarıda bahsedilen Geçici 12. maddeye dayanılarak çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Anılan Geçici 12. maddede, mülakat komisyonunun oluşturulması ile komisyonun çalışma usul ve esaslarının Bakanlıkça belirleneceği düzenlenmiş olup, buna göre davalı idarece, Kılavuzla düzenlenebilecek hususlar, yalnızca Geçici 12. maddeye göre ataması yapılacaklara ilişkin mülakat komisyonunun oluşturulması ile komisyonun çalışma usul ve esasları ile sınırlı olmalıdır. Bunun dışında kalan konuları Bakanlığın Kılavuzla düzenlemesi olanaklı olmayıp, ancak Yönetmelikle düzenlenmesi gerektiği açıktır.

Öte yandan, 2016 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat ve Atama Kılavuzunun tamamının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada'da; Danıştay İkinci Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin 20/06/2017 günlü, E:2016/16197 sayılı karara karşı yapılan itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 09/10/2017 Tarih ve 2017/894 YD İtiraz No'lu kararı ile " 2016 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat ve Atama Kılavuzunun"yukarıda yer verilen gerekçeyle tamamının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu durumda, dava konusu işlemin dayanağını oluşturan Kılavuzun (2017 klavuzunun) bir bütün olarak irdelenmesinden, dayanağı Kanun hükmüyle yetki verilmeyen ve ancak Yönetmelikle düzenlenmesi mümkün olan bazı kurallara da bünyesinde yer vererek kapsamını aştığı anlaşıldığından, anılan Kılavuza dayanılarak yapılan sözlü mülakatın da davacı açısından hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır.

Dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacağı gibi, davacının temel bir hak niteliğinde olan memuriyette ilerleme ve yükselmeye ilişkin hakkını ihlal edeceği ve bu durumun da telafisi güç ve imkansız zarara neden olabileceği kanaatine varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 05/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.