1. HABERLER

  2. MEMUR HABER

  3. Mahalli idareler için tip disiplin amirleri yönetmelik taslağı
Mahalli idareler için tip disiplin amirleri yönetmelik taslağı

Mahalli idareler için tip disiplin amirleri yönetmelik taslağı

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığından uygun görüş alarak tip disiplin amirleri yönetmeliği hazırladı

A+A-

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, mahalli idareler arasında birlikteliğin sağlanması amacıyla tip disiplin amirleri yönetmeliği hazırladı.

Belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları sadece boşlukları doldurarak kurumsal yönetmeliklerini yürürlüğe koyacak.

Yönetmelik ekindeki tabloda, şube müdürleri yer almadı. Oysaki, Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan genel çerçeve yönetmelikte şube müdürlerinin disiplin kurullarında üye olarak bulunacağı hüküm altına alınmıştır.

İŞTE TİP YÖNETMELİK TASLAĞI

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı : 93127266/010.03-724 12/01/2015

Konu : Disiplin Amirleri Tip

Yönetmelik Taslağı

2015/1

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesine istinaden 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, mahalli idarelerce hazırlanacak Disiplin Amirleri Yönetmelikleri Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra yürürlüğe konulması gerekmektedir.

Ancak, mahalli idarelerin çokluğu ve bu Yönetmeliklerde birlikteliğin sağlanması amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan ve Devlet Personel Başkanlığının 30/12/2014 tarihli ve 31292642-7465 sayılı yazısıyla uygun mütalaa edilen "Mahalli İdarelerce Yürürlüğe Konulacak Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik Taslağı" ilişiktedir.

İliniz dahilindeki mahalli idareler, bahse konu Tip Yönetmelik Taslağı ve eki disiplin amirleri çizelgesine bağlı kalarak hazırlayacakları Disiplin Amirleri Yönetmeliklerini ayrıca Devlet Personel Başkanlığından görüş istemeksizin meclislerinin kabulü ve 3011 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre ilanından sonra yürürlüğe koyacaklardır.

06/03/1987 tarihli ve 90187 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Efkan ALA
Bakan


MAHALLİ İDARELERCE YÜRÜRLÜĞE KONULACAK DİSİPLİN AMİRLERİ

TİP YÖNETMELİK TASLAĞI

........................ İl Özel İdaresi Disiplin Amirleri Yönetmeliği

........................ Büyükşehir Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği

........................ Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği

........................ Bağlı Kuruluşlar Disiplin Amirleri Yönetmeliği

.................. Birliği Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince;

........................ İl Özel İdaresinde

........................ Büyükşehir Belediyesinde

........................ Belediyesinde

........................ Bağlı Kuruluşlarda

.................. Birliğinde

görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik,

........................ İl Özel İdaresinde

........................ Büyükşehir Belediyesinde

........................ Belediyesinde

........................ Bağlı Kuruluşlarda

.................. Birliğinde

görevli memurlar hakkında uygulanır.

Disiplin amirleri

MADDE 3- (1) Disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekli çizelgelerinde gösterilmiştir.

Memurların disiplin işleri

MADDE 4- (1) Memurların disiplin iş ve işlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik,

........................ İl Genel Meclisi

........................ Büyükşehir Belediye Meclisi

........................ Belediye Meclisi

........................ Birlik Meclisi

kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliği,

........................ Valisi

........................ Büyükşehir Belediye Başkanı

........................ Belediye Başkanı

........................ Birlik Başkanı

yürütür.

EK-1

İL ÖZEL İDARESİ DİSİPLİN AMİRLERİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

GENEL SEKRETER

VALİ

 

İÇ DENETÇİ

VALİ

 

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

GENEL SEKRETER

VALİ

HUKUK MÜŞAVİRİ

GENEL SEKRETER

VALİ

MÜDÜRLER / İŞLETME MÜDÜRÜ

GENEL SEKRETER

VALİ

AVUKAT

GENEL SEKRETER

VALİ

UZMAN

SİVİL SAVUNMA UZMANI

BİRİM MÜDÜRÜ

GENEL SEKRETER

MALİ HİZMETLER UZMANI

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

GENEL SEKRETER

ŞEF, AYNİYAT SAYMANI, EĞİTMEN, KONTROL MEMURU, MUHASEBECİ VE DİĞER MEMURLAR

BİRİM MÜDÜRÜ

GENEL SEKRETER

EK-2

 

İLÇE ÖZEL İDARELERİ DİSİPLİN AMİRLERİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ

KAYMAKAM

VALİ (*)

ŞEF VE DİĞER MEMURLAR

İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ

KAYMAKAM (*)

(*) İllerde vali, ilçelerde kaymakam, özel idare teşkilatında çalışan bütün memurların aynı zamanda en üst disiplin amiridir.

 

EK-3

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ DİSİPLİN AMİRLERİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

GENEL SEKRETER

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

 

İÇ DENETÇİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

 

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

 

UZMAN, SİVİL SAVUNMA UZMANI

DAİRE BAŞKANI

GENEL SEKRETER

MÜFETTİŞ VE MÜFETTİŞ YARDIMCISI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

BÜYÜKŞEHİR

BELEDİYE BAŞKANI.

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

GENEL SEKRETER

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

DAİRE BAŞKANLARI

GENEL SEKRETER

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

1. HUKUK MÜŞAVİRİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

 

HUKUK MÜŞAVİRİ, AVUKAT

1. HUKUK MÜŞAVİRİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

MALİ HİZMETLER UZMANI, MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

GENEL SEKRETER

ŞUBE MÜDÜRÜ/ İŞLETME ŞUBE MÜDÜRÜ

DAİRE BAŞKANI

GENEL SEKRETER

ŞEF, AYNİYAT SAYMANI, EĞİTMEN, MUHASEBECİ VE DİĞER MEMURLAR

DAİRE BAŞKANI

GENEL SEKRETER

EK-4

 

İL, İLÇE VE BELDE BELEDİYELERİ DİSİPLİN AMİRLERİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

BAŞKAN YARDIMCISI

BELEDİYE BAŞKANI

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

 

İÇ DENETÇİ

BELEDİYE BAŞKANI

 

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

 

BİRİM MÜDÜRLERİ/İŞLETME MÜDÜRÜ, BİRİM AMİRLERİ

BELEDİYE BAŞKANI

 

AVUKAT

BELEDİYE BAŞKANI

 

UZMAN, SİVİL SAVUNMA UZMANI

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

MÜFETTİŞ,MÜFETTİŞ YARDIMCISI

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

MALİ HİZMETLER UZMANI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

ŞEF, AYNİYAT SAYMANI, EĞİTMEN, MUHASEBECİ VE DİĞER MEMURLAR

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİ

BİRİM AMİRİ (*)

BELEDİYE BAŞKANI

(*) Birim Amiri;

"C1-C4 Grubu belediyelerde zabıta amiri ve itfaiye amiri,

D1-D2 Grubu belediyelerde zabıta komiseri,

D3-D7 Grubu belediyelerde zabıta amiri,

D1-D6 Grubu belediyelerde itfaiye çavuşu,

D7 Grubu belediyelerde itfaiye amiri,

Bunların dışında kalan il, ilçe ve belde belediyelerinde zabıta müdürü ve itfaiye müdürü" dür.

 

EK-5

 

BAĞLI KURULUŞLARIN DİSİPLİN AMİRLERİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

GENEL MÜDÜR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

 

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

GENEL MÜDÜR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

İÇ DENETÇİ

GENEL MÜDÜR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

1. HUKUK MÜŞAVİRİ

GENEL MÜDÜR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

UZMAN, SİVİL SAVUNMA UZMANI

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

MÜFETTİŞ VE MÜFETTİŞ YARDIMCISI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

HUKUK MÜŞAVİRİ, AVUKAT

1. HUKUK MÜŞAVİRİ

GENEL MÜDÜR

ŞUBE MÜDÜRÜ

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

MALİ HİZMETLER UZMANI,

MALİ HİMETLER UZMAN YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

ŞEF, AYNİYAT SAYMANI, EĞİTMEN, MUHASEBECİ VE DİĞER MEMURLAR

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

EK-6

 

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNİN DİSİPLİN AMİRLERİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

BİRLİK GENEL SEKRETERİ

BİRLİK MÜDÜRÜ

BİRLİK BAŞKANI

 

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

BİRLİK GENEL SEKRETERİ

BİRLİK BAŞKANI

UZMAN, SİVİL SAVUNMA UZMANI

MÜDÜR

BİRLİK GENEL SEKRETERİ

MALİ HİZMETLER UZMANI,

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

BİRLİK GENEL SEKRETERİ

AVUKAT

BİRLİK GENEL SEKRETERİ VEYA

BİRLİK MÜDÜRÜ

BİRLİK BAŞKANI

MÜDÜRLER

BİRLİK GENEL SEKRETERİ

BİRLİK BAŞKANI

ŞEF VE DİĞER MEMURLAR

BİRLİK GENEL SEKRETERİ

VEYA

BİRLİK MÜDÜRÜ

BİRLİK BAŞKANI

Memurlar.Net - Özel

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.