1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. MEB Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi değişti
MEB Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi değişti

MEB Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi değişti

MEB Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi değişti

A+A-
 

Millî Eğitim Bakanlığı
Bilim Ve Sanat Merkezleri Yönergesi

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerinin kuruluş, eğitim öğretim, yönetim ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  – (1) Bu Yönerge,  Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerinin kuruluşu, bu merkezlere devam edecek öğrencilerin seçilmesi, kayıt kabul işlemleri, öğretmenlerin seçilmesi ve hizmet içi eğitimleri, merkezlerde sunulacak eğitim  öğretim hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Dayanak

MADDE 3  1) Bu Yönerge, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4  – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, 

b) Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP): Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin takip ettikleri program esas alınarak gelişim özellikleri, eğitim ihtiyaçları, performansları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programını,

c) Etkinlik: Birimlerde ilgili alan ve konularda hazırlanmış modüler programlar doğrultusunda merkezde veya merkez dışında bir ortamda yürütülen eğitim faaliyetlerini,

ç) Genel Müdürlük: Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

d) Lider ve/veya danışman öğretmen: Öğrencilerin; zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini izlemek, devam ettiği örgün eğitim kurumu, aile ve çevre ile olumlu iletişim kurmalarına destek olmak üzere görevlendirilen sınıf/şube rehber öğretmeni ve öğrencinin proje aşamasında birlikte çalıştığı danışman öğretmeni,

e) Merkez: Bilim ve sanat merkezlerini,

f) Özel yetenekli öğrenci: Zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren öğrenciyi,

g) Proje: Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekli oldukları bir alanda/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapmak, görüş geliştirmek, yeni bilgilere ulaşmak, özgün düşünce üretmek ve çıkarımlarda bulunmak amacıyla lider ve/veya danışman öğretmen rehberliğinde grupla ya da bireysel olarak yapacakları çalışmaları,

ğ) Veli: Öğrencilerin anne/babasını ya da yasal sorumluluğunu üstlenen kişiyi,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezlerin Açılışı, Amaçları ve İlkeleri

 

Merkez açma

MADDE 5  – (1) Merkezler, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmaları amacıyla yerleşim biriminin özellikleri, ulaşım imkânları ve hizmet alması öngörülen öğrenci sayısı gibi hususlar da dikkate alınarak Valiliklerin teklifi üzerine Bakanlıkça açılır.

Amaçlar

MADDE 6 – (1) Merkezler, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda özel yetenekli öğrencilerin;

a) Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemelerini; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve demokrasinin ilkelerine, insan haklarına, çocuk haklarına ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanmalarını, başkalarının haklarına saygılı olmayı, sorumluluk alma bilincinin geliştirilmesini,

b) Ulusal ve evrensel değerleri tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini ve bu değerlere saygı duymalarını, liderlik, yaratıcı ve üretici düşünce yeteneklerini ulusal ve toplumsal bir anlayışla ülke kalkınmasına katkıda bulunacak şekilde geliştirmelerini,

c) Yetenek alanı/alanlarının geliştirilmesi sürecinde, sosyal ve duygusal gelişim alanlarının bütünlük içerisinde ele alınmasını,

ç) Yeteneklerinin ve yaratıcılıklarının erken yaşta fark edilerek geliştirilmesini,

d) Bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını,

e) Bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, sorun çözen kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerini,

f) İş alanlarındaki ihtiyaçlara yönelik yeni düşünceler önerebilmelerini, teknik buluş ve çağdaş araçlar geliştirebilmelerini,

g) Özel yetenekleri doğrultusunda bilimsel çalışma disiplini kazanmalarını, disiplinler arası düşünme, sorunları çözme ya da belirlenen ihtiyaçları karşılamaya yönelik projeler gerçekleştirmelerini

amaçlar.

İlkeler

MADDE 7 – (1) Merkezlerdeki eğitim öğretim etkinliklerinin aşağıda belirtilen ilkelere uygun olarak düzenlenmesi ve yürütülmesi esastır:

 a) Eğitim hizmetleri özel yetenekli öğrencilerin performansları ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanacak Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarına (BEP) göre bire bir ve/veya grup eğitimi şeklinde yürütülür.

b) Merkezde uygulanan öğretim programları planlanırken özel yetenekli öğrencilerin eğitim öğretiminde tüm gelişim alanları bütünlük içerisinde ele alınır.

c) Merkezde uygulanan öğretim programları, öğrencilerin devam ettikleri örgün eğitim kurumlarının programları ile bütünlük oluşturacak şekilde planlanır ve öğrenci merkezli olarak yürütülür.

ç) Eğitim öğretim etkinliklerinde öğrencilerin üst düzey düşünme becerileri kazanmalarını sağlayacak uygulamalara yer verilir.

d) Öğrencilerin, Türkçe'yi doğru, güzel ve etkin kullanan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanır.

e) Eğitim öğretim süreci; öğrencinin kayıtlı olduğu örgün eğitim kurumu, veli ve merkez arasında sağlanan iş birliği ile yürütülür.

f) Öğrencilerin bilimsel düşünme alışkanlığı ve becerisi kazanmaları sağlanır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurullar ve Komisyonlar

 

Merkez yürütme kurulu ve üyeleri

MADDE 8 – (1) Eğitim öğretim faaliyetlerinin, merkezin amaçlarına uygun şekilde yürütülebilmesi için merkez yürütme kurulu oluşturulur.

(2) Merkez yürütme kurulu merkez müdürü başkanlığında;

a)  Müdür yardımcıları,

b)  Birim başkanları,

c) Merkezin bulunduğu bölgedeki rehberlik ve araştırma merkezi müdürünün görevlendirdiği bir rehberlik öğretmeni,

ç)  Veliler tarafından seçilen veli temsilcisi,

d)  Öğrenciler tarafından seçilen öğrenci temsilcisi,

e)  Sponsor temsilcisinden

oluşur.

Merkez yürütme kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez yürütme kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezde yapılacak etkinlikleri planlamak, izlemek ve değerlendirmek,

b) Merkezdeki eğitim öğretim uygulama planını, öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitim öğretim sürelerini de dikkate alarak hazırlamak,

c) Uygulamaların etkililiğini ve verimliliğini sağlamak amacıyla yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içinde olmak,

ç) Merkezin eğitim öğretim ortamının geliştirilmesi, yürütülen çalışmaların nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesi için kaynak sağlanması konusunda çalışmalar yürütmek,

d) Öğrencilerin proje çalışmalarının yürütülmesinde ve bu kapsamda ortaya çıkan ürünlerin sergilenmesinde gerekli desteği sağlamak,

e) Öğrencilerin devam ettiği alt program dallarında anlamlı derecede farklılığı gözlenen öğrencilerin,  merkez yürütme kurulu kararı ile öğrenci düzeyine uygun üst eğitim programlarına yerleştirilmesini sağlamak,

f) Merkezlerdeki eğitim programlarına devam eden öğrenci grup sayısının yeterli olmaması halinde eğitimi devam ettirici tedbirler almak, bu hususta Genel Müdürlüğe bilgi vermek,

g) Öğrencilerin devamsızlık ve mazeret durumlarını değerlendirerek, kaydı silinecek öğrencileri belirlemek,

ğ) Özel yetenekli öğrencilere, velilerine ve öğretmenlerine sunulacak rehberlik hizmetlerini planlamak,

h) Merkezdeki eğitim öğretim sürecini izlemek, değerlendirmek ve dönem sonu raporlarını hazırlayarak Genel Müdürlüğe sunmak,

ı) Merkez danışma kurulunu oluşturmak ve merkez danışma kurulu çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

i) Merkez danışma kurulu tarafından hazırlanan raporları Genel Müdürlüğe sunmak,

j) Eğitim öğretim dönemi sonunda merkezin öğrenci kontenjanını belirleyerek Genel Müdürlüğe sunmak,

k) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayıp Genel Müdürlüğe sunmak,

l) Merkezin harcama esas ve usulleri ile önceliklerini belirlemek,

m) Merkezin teknik ihtiyacını tespit etmek ve Genel Müdürlüğe bildirmek,

Merkez yürütme kurulu çalışma usul ve esasları

MADDE 10  – (1) Merkez yürütme kurulunun çalışma usul ve esasları şunlardır;

a) Kurul üyelerinin görev süresi bir yıldır.

b) Kurul, eğitim öğretim döneminin başında ve sonunda toplanır. Ancak, kurul merkez müdürünün gerekli gördüğü durumlarda belirlenen dönem dışında da toplanabilir.

c) Kurul kararları oy çokluğuyla alır. Oyların eşit olması durumunda başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

ç) Kurul kararları tutanak altına alınır.

Merkez danışma kurulu ve üyeleri

MADDE 11 – (1) Merkez danışma kurulu, merkez yürütme kurulunca oluşturulur.

(2) Merkez danışma kurulu merkez müdürü başkanlığında;

a) Üniversiteleri,

b) Kültür  – sanat kuruluşlarını,

c) İş ve meslek kuruluşlarını

temsil edebilecek en fazla on bir üyeden oluşturulur. 

Merkez danışma kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez danışma kurulu, merkez yürütme kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda çalışmak üzere yılda en az bir kez toplanır.

(2) Danışma Kurulu tarafından hazırlanan raporlar merkez yürütme kuruluna sunulur.

İl tanılama sınav komisyonu ve üyeleri

MADDE 13 – (1) Her eğitim öğretim yılında merkezlere yerleştirilecek öğrencilerin tanılama süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere, il tanılama sınav komisyonu oluşturulur.

(2) İl tanılama sınav komisyonu özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında;

a) Merkez müdürleri,

b) Rehberlik ve araştırma merkezi müdürleri olmak üzere en az 3, en fazla 7 üyeden oluşur.

İl tanılama sınav komisyonunun görevleri

MADDE 14 – (1) İl tanılama sınav komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Genel zihinsel ve özel yetenek/beceri alanında,  bireysel incelemeye alınacak öğrencilerle ilgili tanılama sürecini yönetmek,

b) Tanılama takvimi dışında görsel sanatlar ve müzik alanlarında aday gösterilen öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

c) Görsel sanatlar yetenek/beceri değerlendirme komisyonu ve müzik yetenek/beceri değerlendirme komisyonunu oluşturmak,

ç) Görsel sanatlar ve müzik alanında değerlendirmeye alınacak öğrenci sayısını dikkate alarak birden fazla komisyon oluşturmak,

d) Üniversitelerin ilgili bölümleri, konservatuarların öğretim üyeleri ve güzel sanatlar lisesi öğretmenleri öncelikli olmak üzere, görsel sanatlar ve müzik alanında yeterli sayıda  öğretmen görevlendirerek komisyonun oluşumunu sağlamak,

 e) Bireysel inceleme ve değerlendirme sürecinde görevlendirileceklerin onay ve izin işlemlerini yürütmek,

f) Bireysel inceleme ve değerlendirme süreci için uygun sınav ortamı sağlamak,

g) Bireysel inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre sıralanan öğrenci listesini Bakanlığa göndermek.

Görsel sanatlar yetenek/beceri değerlendirme komisyonu üyeleri ve görevleri

MADDE 15 – (1) Görsel sanatlar alanında özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerin tanılamaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere oluşturulan komisyon;

a) Üniversitelerin,

b) Güzel sanatlar fakültelerinin,

c) Güzel sanatlar liselerinin,

ç) Merkezlerin,

 ilgili alan öğretmenlerinden olmak üzere en az 3 en fazla 5 üyeden oluşur.

(2) Görsel sanatlar yetenek/beceri değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır; 

a) Görsel sanatlar alanında aday gösterilen öğrencilerin bireysel incelemelerini Bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda yapmak.

b) Değerlendirme sonuçlarına göre oluşturulan öğrenci listelerini il tanılama sınav komisyonuna göndermek.

Müzik yetenek/beceri değerlendirme komisyonu üyeleri ve görevleri

MADDE 16  – (1) Müzik alanından özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerin tanılamaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek  üzere oluşturulan komisyon;

a) Üniversitelerin,

b) Konservatuvarların,

c) Güzel sanatlar liselerinin,

ç) Merkezlerin,

 ilgili alan öğretmenlerinden olmak üzere en az 5 üyeden oluşur.

(2) Müzik yetenek/beceri değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Müzik alanında aday gösterilen öğrencilerin bireysel incelemelerini Bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda yapmak.

b) Değerlendirme sonuçlarına göre oluşturulan öğrenci listelerini il tanılama sınav komisyonuna göndermek.

İl öğretmen değerlendirme komisyonu üyeleri ve görevleri

MADDE 17 – (1) Bakanlıkça yayınlanan Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçimi Kılavuzu doğrultusunda merkezlerde görev yapacak öğretmen adaylarının değerlendirme kriterlerini incelemek üzere il öğretmen değerlendirme komisyonu oluşturulur.

 (2) İl öğretmen değerlendirme komisyonu;  insan kaynaklarından sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında,

a) Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdüründen,

 b) İlde bulunan merkez müdürlerinden,

 c) Bir rehberlik ve araştırma merkezi müdüründen,

 ç) Bir ilkokul müdüründen,

 d) Bir ortaokul müdüründen,

 e) Bir lise müdüründen,

oluşur.

(3) İl öğretmen değerlendirme komisyonun görevleri şunlardır:

a) Kılavuzda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların, başvuru belgelerini öğretmen değerlendirme kriterleri üzerinden incelemek,

b) Yapılan değerlendirme sonucu, alanlar bazında en yüksek puan alan öğretmenden başlamak üzere başarı durumu listesi oluşturmak ve Bakanlığa bildirmek.

(4) İl öğretmen değerlendirme komisyonu sekreterya işlemleri illerdeki öğretmen atamadan sorumlu birimlerce yürütülür.

Bölge sözlü sınav komisyonu üyeleri ve görevleri

MADDE 18 – (1) Genel Müdürlükten daire başkanı, il milli eğitim müdürü, il özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu şube müdürü, Genel Müdürlükten millî eğitim uzmanı veya eğitim uzmanından oluşur.

(2) Bölge sözlü sınav komisyonunun görevleri şunlardır; 

 a) Sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak,

 b) İl öğretmen değerlendirme komisyonunca Bakanlığa bildirilen adayların sözlü sınavını yapmak, değerlendirmek,

c) Sözlü sınavına katılan adayların sınav sonuçlarını duyurmak,

ç) Sözlü sınavına ilişkin itirazları sonuçlandırmak,

d) Sözlü sınavına ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.

e) Sözlü sınavına katılan adayların başarı sıralamasını EK – 2 değerlendirme kriterleri üzerinden belirlenen puanın %60’ı ile sözlü sınavından alınan notun %40’nın toplamına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere belirlemek.

 (3) Bölge sözlü sınav komisyonunun sekreterya işlemleri, Genel Müdürlük tarafından yürütür.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tanılama Süreci

 

Aday gösterme

MADDE 19  – (1) Genel zihinsel yetenek/beceri alanından, görsel sanatlar ve müzik alanında özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerin merkezlere aday gösterilmesi ile ilgili iş ve işlemler, Bakanlıkça belirlenen tanılama yaşı ve sınıf seviyesi esas alınarak, tanılama takvimi olarak ilan edilen dönemde alınan başvurular doğrultusunda yapılır.

(2) Özel yetenekli olduğu düşünülen öğrenciler;

a) Okul öncesi eğitimi çağındaki çocuklar için veliler veya okul öncesi eğitim kurumları öğretmenlerince,

b) İlkokul çağı öğrencileri için örgün eğitim kurumu sınıf öğretmenlerince, 

c) Ortaokul ve lise öğrencileri için şube öğretmenler kurulunca

verilen karar doğrultusunda aday gösterilir.

(3) Bakanlıkça belirlenen tanılama yaşı ve sınıf seviyesinde olan ve genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik alanlarında aday gösterilecek öğrencilerin başvurusu, Bakanlıkça belirlenen tanılama takvimi doğrultusunda yapılır. Aday gösterilecek okul öncesi,  ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler için başvurular her eğitim öğretim yılı için gözlem formları (EK  – 1A, EK  – 1B), e  – okul sistemi üzerinden bu maddenin ikinci fıkrası (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ilgililerce doldurularak yapılır.

(4) Başvurusu tanılama takvimi doğrultusunda gerçekleştirilemeyen görsel sanatlar ve müzik yetenek/beceri alanlarında aday gösterilecek öğrencilerin başvurusu, bu maddenin ikinci fıkrası (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ilgililerce il tanılama sınav komisyonuna yapılır. Görsel sanatlar ve müzik yetenek/beceri alanında tanılanan öğrenciler destek eğitim odalarından faydalanır.

 (5) Bakanlıkça belirlenen tanılama yaşı ve sınıf seviyesinde olmayan genel zihinsel yetenek/beceri alanından aday gösterilecek öğrenciler, rehberlik ve araştırma merkezlerince tanılanarak destek eğitim odası hizmetinden faydalanmaları için karar alınır.

 Tanılama

MADDE 20  – (1) Merkezlere kaydı sağlanacak öğrencilerin tanılanması ve seviyesinin tespit edilmesine ilişkin iş ve işlemler Bakanlık, il tanılama sınav komisyonu, merkezler ile  rehberlik ve araştırma merkezlerince yürütülür.

(2) Bu sürece ilişkin olarak Bakanlıkça yürütülecek iş ve işlemler şunlardır:

a) Sınav ve tanılama takvimini belirlemek,

b) Tanılama yaşı ve sınıf düzeyini belirlemek,

c) İllerden gelen kontenjan tekliflerini değerlendirerek karar vermek,

ç) Gözlem formlarını değerlendirerek grup değerlendirmesine alınacak öğrencileri belirlemek,

d) Grup tarama ölçme araçları ve ölçütlerini belirlemek,

e) Grup tarama testinin, aynı tarihte ve saatte uygulanarak merkezi sistemle yapılmasını sağlamak,

f) Grup değerlendirilmesinde belirlenen ölçütte ya da üzerinde performans gösteren öğrencilerin, bireysel incelemeye alınmalarını sağlamak,

g) Bireysel incelemede kullanılacak objektif ve standart testleri belirlemek ve uygulamayı yapacak uzman personelin yetiştirilmesini sağlamak,

ğ) Görsel sanatlar ve müzik yetenek/beceri alanında değerlendirmeye alınacak öğrencilerin seçim ölçütlerini belirlemek,

h) İl tanılama sınav komisyonu tarafından tanılama sonuçları bildirilen öğrencilerin merkezlere yerleştirilmesine karar vermek,

(3) İl tanılama sınav komisyonu, sınav/tanılama sürecine ilişkin bu Yönergenin ilgili madde hükümlerince belirlenen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

(4) Bu süreçte merkezler bireysel inceleme sonuçlarını il tanılama sınav komisyonuna bildirmekle yükümlüdür. 

(5) Rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından yürütülecek iş ve işlemler şunlardır:

a) İl tanılama sınav komisyonunca verilen görevleri yapmak,

b) Genel zihinsel yetenek/beceri alanında aday gösterilen öğrencilerin bireysel incelemesini yapmak ve bu kapsamda test uygulayacak öğretmenleri görevlendirmek.

Grup tarama

MADDE 21 – Aday gösterilen öğrenciler Bakanlıkça belirlenen ölçütler ve ölçme araçları ile grup taramasına alınır.

Bireysel inceleme

MADDE 22  – (1) Tanılama takvimi süreci içerisinde, grup taramasında belirlenen ölçütte ya da üzerinde performans gösteren öğrencilerin listesi Bakanlıkça il tanılama sınav komisyonuna gönderilir. İl tanılama sınav komisyonu tarafından Bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda, objektif ve standart ölçme araçları ile öğrencilerin bireysel incelemesi yapılır.

(2) Bireysel inceleme süreci ile ilgili evraklar merkezlerin arşivinde muhafaza edilir.

(3) Bireysel inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre oluşturulan öğrenci listeleri il tanılama sınav komisyonunca Bakanlığa gönderilir.

Kayıt kabul  ve nakil

MADDE 23  – (1) Tanılama ve değerlendirme süreci sonunda merkezlere Bakanlıkça gönderilerek, kayıt hakkı kazanan öğrencilerden:

a) 2 adet fotoğraf,

b) Kayıt formu (Ek  – 3),

c) Veli muvafakat belgesi (Ek  – 4),

ç) Nüfus cüzdan örneği,

d) Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi

istenir ve merkeze kayıt işlemleri gerçekleştirilir.

(2) Öğrenciler, her dönem sonunda merkezin öğretmenler kurulunda değerlendirilir. Bu değerlendirme sonunda öğrencinin merkezdeki eğitimine devamının yararlı olamayacağı kararı alınırsa bu karar, veliye ve merkez yürütme kuruluna bildirilir. Merkez yürütme kurulunca, velinin de katılımı ile yapılacak olan toplantıda durum tekrar değerlendirilir ve oy çokluğu ile alınan karar doğrultusunda öğrencinin kaydı silinir.

(3) Her eğitim öğretim yılında devamsızlık süresi eğitim süresinin %30’unu geçemez. Mazeret  göstermeksizin  bu süreyi aşan veya  programa katılmayanların kaydı merkez yürütme kurulu kararı doğrultusunda silinir. Nakil gittiği ilde merkez olmaması durumunda ya da zorunlu nedenlerle yurt dışına çıkmış öğrencilere bu hüküm uygulanmaz, merkez öğrencisi olma hakkı saklı kalır.

(4) Yerleştirme kararı alınmış öğrencilerden, eğitim öğretim yılının başlamasını takiben 30 iş günü içerisinde merkeze kaydını yaptırmamış öğrenciler kayıt haklarını kaybederler.

(5) Merkeze kayıtlı öğrencilerin velileri tarafından her yıl eylül ayı içerisinde kayıt yenileme işlemlerinin yapılması gerekir. Kayıt yenileme işlemi yapılmayan öğrencilerin merkezle ilişiği kesilir.

(6) Öğrenci velisinin başvurusu üzerine merkeze kayıtlı öğrencilerin bir başka merkeze nakil yoluyla geçişi sağlanabilir. Nakil gönderilecek öğrenci için (EK  – 7) nakil belgesi düzenlenir. Öğrencinin dosyası nakil gittiği merkeze bir ay içerisinde gönderilir.

(7) Öğrencilerin ikamet adreslerinin değişmesi nedeniyle gittiği ilde merkez olmaması durumunda, kayıtlı oldukları örgün eğitim okulunun destek eğitim odalarından öncelikli olarak yararlandırılırlar. Merkez öğrencisi olma hakkı saklı kalır.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim Öğretim ve Uygulama

 

Eğitim etkinlikleri

MADDE 24 – (1) Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler, örgün eğitimlerine akranları ile birlikte kayıtlı oldukları okullarında devam eder.

(2) Öğrencilerin örgün eğitimleri dışındaki zamanlar, bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak şekilde merkezlerce planlanır.

(3)  Haftasonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde de eğitim öğretim hizmeti verilebilir.

(4) Merkezlerdeki faaliyetler üç dönem olarak planlanır. Birinci dönem eylül, ekim, kasım, aralık, ocak; ikinci dönem şubat, mart, nisan, mayıs, haziran; üçüncü dönem yaz okulu ve öğrenci kamplarının da planlandığı temmuz, ağustos aylarını kapsar.

(5) Eğitim öğretim faaliyetlerinin süresi öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyacına göre belirlenir.

Program ilkeleri

MADDE 25  – (1) Merkezlerde uygulanacak eğitim öğretim programları, aşağıda belirtilen ilkeler çerçevesinde hazırlanır ve geliştirilir:

a) Programlar, öğrenci merkezli ve disiplinler arası yapıda hazırlanır.

b) Programlar, lider ve/veya danışman öğretmenlerin rehberliğinde bireysel öğrenmeye uygun olarak hazırlanır.

c) Programlar, öğrencilerin etkin problem çözme, karar verme ve yaratıcılık gibi yetişkinlik dönemlerinde ihtiyaç duyacakları üst düzey zihinsel, sosyal, kişisel ve akademik becerileri kazanmalarını sağlayacak şekilde hazırlanır.

ç) Planlama, uygulama ve değerlendirme aşamaları öğrencilerin, yaparak yaşayarak öğrenen, üreten, sorun çözen, yaratıcı düşünebilen, çevresi ile iletişim kurabilen, bilimsel araştırma ve buluş yapabilen bireyler olarak yetiştirilmeleri sağlanacak şekilde yürütülür.

d) Özel yetenekleri geliştirmeye yönelik programlar, disiplinler ve disiplinler arası yaklaşımlar dikkate alınarak herhangi bir disiplinde derinlemesine veya kapsamı genişletilecek ileri düzeyde bilgi, beceri ve davranış kazandırma amacıyla hazırlanır.

e) Eğitim programları hazırlanırken üst bilişsel düşünme becerilerini geliştirmesini sağlayan etkinliklerin planlanmasına ve uygulamasına dikkat edilir.

f) Uygulanacak programların süreleri, öğrencilerin performansları doğrultusunda belirlenir.

g) Uygulanacak eğitim programlarının her aşamasında değerler eğitimine yer verilir.

Eğitim programları

MADDE 26 – (1) Merkeze kayıtları yapılan öğrenciler;

a) Uyum,

b) Destek eğitimi,

c) Bireysel yetenekleri fark ettirme,

ç) Özel yetenekleri geliştirme,

d) Proje üretimi/yönetimi

alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.

(2) Programları tamamlayan öğrencilere tamamladığı her programın sonunda merkez müdürlüğünce “Tamamlama Belgesi” (EK  – 6) verilir. 

Uygulama süreci

MADDE 27  – (1) Merkezlerde uyum programının uygulanması ile ilgili esaslar şunlardır;

a) Uyum etkinliklerinin yapılacağı gruptaki   öğrenci sayısı 12’den az olmamalıdır.

b) Öğrencilere ve velilerine öncelikle merkezin misyon ve vizyonu anlatılır.

c) Yapılacak etkinliklerin içeriği öğrencilerde merkeze ait kurum kültürü ve biz bilinci oluşturacak şekilde planlanır.

ç) Öğrencilerin kişisel, sosyal ve psikolojik gelişimleri hakkında bilgi toplamayı amaçlayan etkinlikler yapılır.

d) Uyum eğitim programları, destek eğitim programında görev alacak öğretmenlerce fen ve teknoloji, ilköğretim matematik, Türkçe, sosyal bilgiler, görsel sanatlar, müzik, yabancı dil, bilişim teknolojileri, teknoloji  – tasarım, rehberlik ve sınıf öğretmenleri tarafından yürütülür. Her öğretmenin gözlem sonuçlarını kaydettiği evraklar rehberlik birimine verilerek öğrenciye ait dosyada muhafaza edilir.

e) Her lider ve/veya danışman öğretmenin sorumlu olacağı öğrenci grubunun belirlenmesi ile ilgili çalışmalar bu dönemde yapılır.

f) Görsel sanatlar veya müzik alanlarında tanılanarak merkeze devam eden    öğrenciler, uyum eğitimi programı sonunda, yetenekli oldukları alanda özel yetenekleri geliştirici eğitim programına devam ettirilir.

(2) Merkezlerde destek eğitim programının uygulanması ile ilgili esaslar şunlardır;

a) Destek eğitim programı etkinliklerinin yapılacağı gruptaki öğrenci sayısı en az 3, en fazla 7 olmalıdır.

b) Destek eğitim programında öğrencilerle, bireysel ya da grup hâlinde proje hazırlama çalışmalarına başlanabilir.

c) Gruplara ayrılan öğrenciler, destek eğitim programında iletişim becerileri, grupla çalışma teknikleri, öğrenme becerileri, problem çözme teknikleri, bilimsel araştırma teknikleri, girişimcilik, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, karar verme, kaynakları etkin kullanma; fen bilimleri, matematik, Türkçe, sosyal bilimler, yabancı dil, bilişim teknolojileri, teknoloji ve tasarım, görsel sanatlar, müzik ve benzeri alanlar ile ilişkilendirilerek eğitime alınırlar.

ç) Destek eğitim programı uygulama sürecinde zenginleştirme, farklılaştırma ve hızlandırmanın sağlanabilmesi için tema/atölye temelli etkinlikler uygulanabilir.

d) Destek eğitim programı uygulama sürecinde ve süreç sonunda somut ölçme araçlarına dayalı olarak geri bildirimler alınır. Destek eğitim programı sonunda öğrenciler hakkında yapılan bütün gözlemler ve alınan geri bildirimlerin kaydedildiği evraklar, rehberlik birimine verilerek öğrenciye ait dosyada muhafaza edilir.

 (3) Merkezlerde öğrencilerin bireysel yetenekleri fark ettirici programın uygulanması ile ilgili esaslar şunlardır;

a) Destek eğitim programı sonunda elde edilen veriler doğrultusunda bu programın uygulanabilmesi için öğrenciler gruplara ayrılır.

b) Bireysel yetenekleri fark ettirici programın uygulanabilmesi amacıyla oluşturulacak gruptaki öğrenci sayısı en az 3, en fazla 5 öğrenci olmalıdır.

c) Bireysel yetenekleri fark ettirici program kapsamında bir öğrenci, en az 2 en fazla 4 alanda eğitime devam eder.

ç) Her lider ve/veya danışman öğretmenin sorumlu olacağı öğrenci grubu bu dönemde tekrar oluşturulur.

d) Öğrencilerin sahip oldukları bireysel yeteneklerini fark ettirebilmek amacıyla yaratıcılıklarını öne çıkaran ve bireysel farklılıklarıyla ilgili disiplinlere yönelik programlar hazırlanır ve uygulanır.

e) Öğrenme ortamları, yaratıcı düşünmeyi destekleyen çağdaş eğitim araç ve gereçlerle donatılır.

f) Programlar, öğrenci merkezli eğitim anlayışına göre disiplinler arası ilişkiler dikkate alınarak modüler yapıda hazırlanır.

g) Bireysel yetenekleri fark ettirici dönemde disiplinler arası ilişkiler dikkate alınarak proje üretim çalışmaları devam ettirilir ve projeler destek eğitimi programına göre daha kapsamlı hazırlanır.

ğ) Bireysel yetenekleri fark ettirici program sonunda, öğrenciler hakkında yapılan bütün gözlemler ve alınan geri bildirimlerin kaydedildiği evraklar rehberlik birimine verilerek öğrenciye ait dosyada muhafaza edilir.

h) Bu programın tamamlanmasını takiben öğrenciler, öğretmenler kurulunca çoklu değerlendirme yöntemiyle alanlara yönlendirilirler.

  (4) Merkezlerde özel yetenekleri geliştirici programın uygulanması ile ilgili esaslar şunlardır;

a) Özel yetenekleri geliştirici program, öğrenci merkezli eğitim anlayışına uygun olarak disiplinler arası modüler yapıda hazırlanır.

b) Özel yetenekleri geliştirici programın uygulanması sürecinde öğrenci en fazla 2 alanda eğitime devam edebilir.

c) Özel yetenekleri geliştirici programın uygulanması sürecinde, öğrencilerin disiplinler ve disiplinler arası ilişkiler dikkate alınarak herhangi bir disiplinde derinlemesine veya ileri düzeyde bilgi, beceri ve davranış kazanmaları sağlanır.

ç) Öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerinin farkında olmalarını, kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak eğitimler bu dönemde verilir.

d)  Öğrencilerin özel yetenek alanı/alanlarına yönelik bilimsel ve sanatsal etkinlik temelli çalışmalara bu dönemde yoğunluk kazandırılır.

e) Bu süreçte, merkezde yürütülen çalışmalara katkı sunmaları amacıyla yardımcı olacak kurum, kuruluşlar ve üniversitelerle iş birliği yapılır.

f) Özel yetenekleri geliştirici programın uygulanması amacıyla oluşturulacak gruplardaki öğrenci sayısı en fazla 4 öğrenciden oluşur.

g) Görsel sanatlar alanında tanılanmış öğrenci grupları 4 öğrenciden, müzik alanında tanılanmış öğrenci grupları 2 öğrenciden az olmamalıdır.

(5) Merkezlerdeki proje üretimi ve hazırlama programının uygulanması ile ilgili esaslar şunlardır;

a) Merkezlerdeki bütün etkinliklerin temelinde proje üretme ve geliştirme çalışmaları esas alınır.

b) Proje hazırlama ve geliştirme konularında bilgi ve beceri kazandırmak üzere kurumdaki lider ve/veya danışman öğretmenler aracılığıyla gerekli ön öğrenmeler sağlanır ve proje yönergeleri hazırlanıp örnekler sunulur.

c) Proje konuları lider ve/veya danışman öğretmenlerin rehberliğinde öğrenciler tarafından belirlenir. Öğrencilerin ilgi, yetenek ve tercihlerine göre grup ya da bireysel olarak proje üretme çalışmaları lider ve/veya danışman öğretmenle birlikte yürütülür.

ç) Bu kapsamda yürütülen etkinliklerde yöntem olarak öğretmenlerin öğrencilere bilgi aktarmasından çok öğrencilerin kendi seçecekleri projeler doğrultusunda çalışmaları, geliştirdikleri çözüm uygulamaları ve bu süreç içerisinde öğrenmeleri temel alınır.

d) Proje konularının belirlenmesi, seçilmesi ve sonuçlarının değerlendirilip geliştirilmesinde çevredeki özel ve kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve uzman kişilerden yararlanılır.

e) Projelerin konusu ve seçiminde herhangi bir sınırlama yapılmaz. Her türlü üretim, hizmet, bilimsel çalışma ve sanat etkinlikleri projelendirilir.

f) Hazırlanan projeler öğrenci ve proje danışmanı öğretmen tarafından yıl sonunda merkez yönetimine teslim edilir. Merkez yürütme kurulunca proje raporları Genel Müdürlüğe gönderilir.

(6) Her eğitim programında süreç değerlendirmesi ve sonuç değerlendirmesi lider ve/veya danışman öğretmenler tarafından yapılır. Değerlendirme formları, sürece ilişkin bilgi ve belgeler öğrencinin ürün dosyasına eklenir.

 (7) Her eğitim programı sonunda Bakanlıkça hazırlanan “Eğitim Programı Değerlendirme Çizelgesi”, bir sonraki eğitim programına esas teşkil etmek üzere öğretmenler kurulunca her öğrenci için ayrı ayrı doldurulur.

Eğitim öğretim ortamı

MADDE 28  – (1) Merkezdeki eğitim öğretim ortamları iş birliğine açık, sosyal ve psikolojik yönden motive edici olacak şekilde düzenlenir. 

Eğitim öğretim süresi

MADDE 29  – (1) Merkezdeki eğitim öğretim uygulama süresi Bakanlıkça belirlenir. Eğitim öğretim uygulama süresi aşağıdaki esaslar dikkate alınarak hazırlanır.

a) Uyum programı 40 ders saati ve iki aylık süreyi geçmeyecek şekilde planlanır.           

b) Destek eğitim programı okul öncesi veya ilkokul düzeyinde başladığında ilkokuldan mezun olana kadar haftalık 6 ders saati, ortaokul düzeyinde başladığında ise haftalık 8 ders saati olacak şekilde 1 yıl olarak planlanır.

c) Bireysel yetenekleri fark ettirici eğitim program, bir alandan haftada 4 saat, toplam 8 ders saati olacak şekilde 2 yıl boyunca uygulanır. Yetenek alanları belirlenemeyen öğrenciler için program süresi merkez yürütme kurulu kararı ile uzatılabilir. 

ç) Özel yetenekleri geliştirici program, bir alandan haftada 4 saat olmak üzere 2 yılı geçmeyecek şekilde uygulanır.

d) Proje üretimi süreci haftalık 1 ile 4 ders saati arasında olacak şekilde planlanır.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Merkez, Personel, İşleyiş ve Görevler

 

Bilim etkinlikleri birimi

MADDE 30  – (1) Bilim etkinlikleri birimi, fen bilimleri, matematik, sosyal bilimler alanındaki çalışmaları yürüten birimdir.

(2) Her eğitim öğretim yılı sonrası birimin faaliyetleri ile ilgili birim çalışmalarına yönelik rapor düzenler.

Sanat ve spor etkinlikleri birimi

MADDE 31  – (1) Sanat ve spor etkinlikleri birimi, sanat ve spor dallarındaki faaliyetleri yürüten birimdir.

(2) Her eğitim öğretim yılı sonrası birimin faaliyetleri ile ilgili birim çalışmalarına yönelik rapor düzenler.

Destek etkinlikleri birimi

MADDE 32  – (1) Destek etkinlikleri birimi, Türkçe, doğru ve güzel konuşma yazma, yaratıcı yazarlık, drama,  bilişim, yazılım, yabancı dil, satranç, çevre koruma, sağlık bilgisi, liderlik, kişiler arası iletişim ve benzeri alanlarda öğrencilerin genel kültür, iletişim ve günlük yaşamla ilgili temel bilgi ve becerileri kazanmasına imkân sağlayan birimdir.

(2) Destek etkinlikleri birimi her eğitim öğretim yılı sonrası, birimin faaliyetlerine yönelik rapor düzenler.

Araştırma geliştirme ve izleme birimi

MADDE 33  – (1) Araştırma geliştirme ve izleme birimi; merkezlerde üretilecek olan proje çalışmalarının planlandığı, koordine edildiği ve desteklenerek değerlendirmelerin yapıldığı birimdir. Bu birimin görevleri şunlardır:

 a) Merkezlerin öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik her türlü kaynak, yayın ve araç-gereci kullanıma hazır şekilde bulundurmak,

b) Özel yetenekli öğrencilerin eğitim öğretim süreçleri ile eğitim modellerine yönelik olarak ulusal ve uluslararası düzeyde inceleme ve araştırmaları takip etmek ve sonuçları ile ilgili raporları merkez yürütme kuruluna sunmak,

c) Eğitim öğretim sürecini tamamlayarak ya da başka bir nedenle merkezden ayrılan öğrencilerin takibini yapmak ve bu öğrencilere ilişkin dokümanların saklanmasını sağlamak.

Rehberlik birimi

MADDE 34  – (1) Rehberlik birimi; rehberlik öğretmeni, sınıf öğretmeni, okul öncesi eğitimi öğretmenlerinden oluşturulur. Bu birimin görevleri şunlardır:

a) Merkezdeki öğrencilerin tüm gelişim alanlarına ilişkin performans düzeylerini tespit etmek, eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu doğrultuda BEP’lerini hazırlamak,

b) BEP’in hazırlanması sürecini müdür ya da müdür yardımcısı başkanlığında öğrencinin etkinliklerine katılan alan öğretmenleri, sınıf öğretmeni, rehberlik öğretmeni, veli ve öğrencinin içinde yer alacağı şekilde yürütmek,

c) Lider/danışman öğretmenin sorumlu olduğu öğrenci grubunu belirleyerek, öğrencilerle ilgili yapılan gözlem sonuçları ile öğretmen ya da öğrencilerin teklifleri doğrultusunda bu grupları yeniden oluşturmak,

ç) Sınıf öğretmeninin; uyum eğitimi programı ve destek eğitimi programı etkinliklerine katılması ile ilgili süreci planlamak,

d) Uyum dönemi gözlem formları hazırlamak ve öğrenci dosyasında muhafaza etmek,

e) Gerekli görüldüğü takdirde, eğitim öğretim dönemlerine ait gözlemleri, formları ve ilgili öğretmenlerin de görüşünü dikkate alarak öğrenci gruplarını yeniden oluşturmak,

f) Uyum programını tamamlayan öğrencilerin yetenek alanlarını dikkate alarak destek eğitim programına alınacak öğrencilere ilişkin gruplar oluşturmak.

Okul öncesi eğitimi birimi

MADDE 35 – (1) Okul öncesi eğitimi birimi, okul öncesi eğitim çağındaki özel yetenekli öğrencilerin fiziksel ve psikolojik açıdan gelişmesine katkı sağlayan, bilimsel etkinliklerle çocuğa yaklaşan birimdir.

Müdürün görev ve sorumlulukları

MADDE 36  – (1) Müdürün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, emir ve programlara uygun olarak, merkezleri amaç ve ilkeleri doğrultusunda yönetmek, geliştirmek ve değerlendirmek,

b) Özel yetenekli öğrencilerin bilişsel ve sosyal gelişimini destekleyen tedbirler almak,

c) Merkez yürütme kurulu kararları doğrultusunda çalışmalarını yürütmek,

ç) Merkez yürütme kurulu ile merkez danışma kuruluna başkanlık etmek.

Müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları

MADDE 37 – (1) Müdür yardımcısı; merkezin her türlü eğitim öğretim, yönetim, öğrenci işleri, tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici etkinlikler, güvenlik, bakım, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler ve benzeri işlerle ilgili merkez müdürünce verilen görevleri yapar.

(2) Müdür yardımcısı, bu görevlerin yapılmasından ve merkezlerin amacına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludur, 

(3) Müdür yardımcısı, merkez yürütme kurulu kararları doğrultusunda çalışmalarını yürütür.

Birim başkanlarının görev ve sorumlulukları

MADDE 38 – (1) Birim başkanları, merkezdeki eğitim birimlerinde bulunan alanlar esas alınarak her birim için öğretmenler arasından merkez müdürünce görevlendirilir ve merkez yürütme kurulu kararları doğrultusunda çalışırlar. Birim başkanlarının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Birim çalışmalarını, programların amaç ve ilkeleri doğrultusunda izlemek,

b) Birimin etkinlik programlarının hazırlanıp geliştirilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak ve bu çalışmalara katılmak,

c) Birimin araç gereç ve benzeri ihtiyacını tespit ederek merkez müdürüne bildirmek,

ç) Birim başkanlığı görevinin yanı sıra alanı ile ilgili çalışmalara katılmak,

d) Birim çalışmaları ile ilgili olarak düzenlenecek resmî yazıları incelemek, birim toplantılarını değerlendirmek ve birimde oluşturulacak desimal sistemde muhafaza etmek,

e) Birim çalışmaları ile ilgili program, plan, araştırma ve değerlendirme raporları ile projeler ve diğer ilgili kayıtları düzenli olarak tutmak,

f) Birimler arası koordinasyonu sağlamak,

g) Merkez müdürünün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Öğretmenlerin görev ve sorumlulukları

MADDE 39 – (1) Öğretmenlerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a)  Merkezin eğitim modeline ve amacına uygun olarak eğitim öğretim programları hazırlamak,

b) Programın aksayan yönlerini belirlemek ve birim toplantılarında gündeme getirmek,

c) Alanı ile ilgili etkinliklerde gerekli araç gereci belirlemek ve eksik olanları birim başkanlarına bildirmek,

ç) Öğrencileri, özel yetenek alanlarında gösterdikleri başarıları yanında gelişim özellikleri ile de değerlendirmek. Herhangi bir sorun karşısında rehberlik birimi ve velisi ile iş birliği yapmak,

d) Öğrencilerin yaratıcılıklarını ile kişisel gelişimini desteklemek için programlar hazırlamak ve birim başkanına bildirmek,

e) Etkinliklerde çevre imkânlarını kullanmak,

f) Etkinlik saatleri dışında merkezin eğitim öğretim ve yönetim işlerine katılmak,

g) Merkezde uygulanan programların her eğitim öğretim aşaması içinde ve süreç sonunda öğrencilere yönelik değerlendirmelerini yaparak rehberlik birimine bildirmek,

ğ) Lider/danışman öğretmen olarak sorumluluğunda olan öğrencilere “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” kapsamında şube rehber öğretmenlik görevini yapmak,

h) Sorumlu olduğu öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimini izleyip gözlemlerde bulunmak,

ı) Sorumlu oldukları öğrencilerin velileri ve örgün eğitim kurumlarındaki öğretmenleri ile periyodik aralıklarla görüşmek ve görüşme sonuçlarını rehberlik birimine bildirmek,

i) Merkez müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,

       j) Çalışmalarını merkez yürütme kurulu kararları doğrultusunda yürütmek.

Öğretmen seçimi

MADDE 40 – (1) Merkez öğretmen seçimi Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuz hükümleri çerçevesince belirlenir.

 (2) Merkezlerin öğretmen ihtiyaçlarına göre Bakanlık herhangi bir takvime bağlı kalmaksızın öğretmen seçimi yapabilir.

Atama

MADDE 41 – (1) Merkezlere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlük tarafından belirlenen atama ölçütleri doğrultusunda ve ilgili mevzuat hükümlerince Bakanlıkça atama yapılır.

Hizmet içi eğitim

MADDE 42 – (1) Merkezlerdeki personelin yetiştirilmesi amacıyla her eğitim öğretim yılında öğretmenlere alanlar bazında olmak üzere ve yöneticilere yılda en az bir kez hizmet içi eğitim, seminer ve kurslar düzenlenir. 

Denetim

MADDE 43  – (1) Merkezlerin denetimi Maarif Müfettişleri Başkanlıklarınca yapılır. 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 44  – (1) Şubat 2007 tarihli ve 2593 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 45  – (1) (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme

MADDE 46  – (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

EK  – 1/A

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ GÖZLEM FORMU

 

 

Adı Soyadı                           : .......................        Yaşı : ............... Gözlem Dönemi :.....................

Okul Adı   : ............................................................

Öğretmen  : ............................................................  Sınıfı : .......................................

 

AÇIKLAMA : Lütfen öğrencileri aşağıda sıralanan davranışlara göre derecelendiriniz.

Gözlemlediğiniz davranışların düzeyi ya da derecesini gösteren harfin altındaki kutucuğun içerisine ( X) işareti koyunuz.

 

A Söz konusu davranış, pek çok etkinlikte sürekli olarak görülür.

B Söz konusu davranış, pek çok etkinlikte sıklıkla görülür.

C Söz konusu davranış, bazı etkinliklerde ara sıra görülür.

D Söz konusu davranış, hiç görülmez.

 

Sıra No

 

A

B

C

D

1

Kelime dağarcığı yaşıtları seviyesinin üstündedir.

 

 

 

 

2

Kitaplara ve okumaya ilgi gösterir.

 

 

 

 

3

Hızlı öğrenir.

 

 

 

 

4

Kendinden daha büyük çocuklarla olmaktan hoşlanır.

 

 

 

 

5

Dikkat süresi uzundur.

 

 

 

 

6

Yeni ve zor deneyimleri tercih eder.

 

 

 

 

7

Çok soru sorar.

 

 

 

 

8

Bazı şeyleri kendi düşüncesi doğrultusunda yapmak ister.

 

 

 

 

9

Hayal gücü yüksektir.

 

 

 

 

10

Özgün düşüncelere sahiptir.

 

 

 

 

11

Erişkin ve diğer çocuklarla kolay iletişim kurar.

 

 

 

 

12

Yaşıtları tarafından ilk olarak seçilir.

 

 

 

 

13

Yeni durumlara kolay uyum sağlar.

 

 

 

 

14

Müzik aktivitelerinden hoşlanır.

 

 

 

 

15

Özgün tonlar üretir.

 

 

 

 

16

Müziğe karşı duyarlıdır.

 

 

 

 

17

Ritim örnekleri, melodiler ve tonları kolaylıkla ayırt eder.

 

 

 

 

18

Çizim, boyama ve benzeri aktiviteler için yeterli zaman ayırır.

 

 

 

 

19

Çeşitli çizimler yapar (Sadece insanlar, hayvanlar, çiçekler değil).

 

 

 

 

20

Nesneleri ayrıntıları ile algılar.

 

 

 

 

21

Sanat aktivitelerinde uzun dikkat süresine sahiptir.

 

 

 

 

22

Yaptıklarından tatmin olur ve sanat aktivitelerine önem verir.

 

 

 

 

 

Not: Okul öncesi eğitim kurumlarına devam edemeyen ve velilerince aday gösterilen okul öncesi çocuklar için bu gözlem formu velisince doldurulur.

 

 

EK  – 1/B

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM ÇAĞI ÖĞRENCİLERİ

GÖZLEM FORMU

 

 

Adı Soyadı   : .......................           Yaşı : ...............                  Gözlem Dönemi :.....................

Okul Adı        : ............................................................

Öğretmen      : ............................................................                  Sınıfı : .......................................

 

AÇIKLAMA : Lütfen öğrencileri aşağıda sıralanan davranışlara göre derecelendiriniz.

Gözlemlediğiniz davranışların düzeyi ya da derecesini gösteren harfin altındaki kutucuğun içerisine ( X) işareti koyunuz.

 

A Söz konusu davranış, pek çok etkinlikte sürekli olarak görülür.

B Söz konusu davranış, pek çok etkinlikte sıklıkla görülür.

C Söz konusu davranış, bazı etkinliklerde ara sıra görülür.

D Söz konusu davranış, hiç görülmez.

 

Sıra No

 

A

B

C

D

 

1

Bilgilerini gündelik yaşamında kullanır.

 

 

 

 

 

2

Duyduğunu, okuduğunu ve gördüğünü kolaylıkla hatırlar.

 

 

 

 

 

3

Yaşıtlarına nazaran birçok konuda bilgi sahibidir.

 

 

 

 

 

4

Sınıf düzeyinin üstündeki kitapları okur.

 

 

 

 

 

5

Derinlemesine bilgi sahibi olmak için soru sorar.

 

 

 

 

 

6

Konu ve olayların önemli kısımlarını ayırt eder ve problemleri fark eder.

 

 

 

 

 

7

Olaylar, durumlar ve bilgiler arasında yaşıtlarının fark edemeyeceği düzeyde ilişkileri algılar.

 

 

 

 

 

8

Olayların nedenlerini, kanıtlarını ve sonuçlarını öğrenmek için çaba sarf eder.

 

 

 

 

 

9

Anlatılan konuları çabuk kavrar.

 

 

 

 

 

10

Farklı zamanda ve farklı yerlerde kazandığı bilgileri yorumlayarak ilginç sonuçlar çıkartır.

 

 

 

 

 

11

Doğru sonucu bulmak için en iyi çözümü düşünür.

 

 

 

 

 

12

Karşılaştığı engeller ve sorunlar cesaretini kırmaz, aksine yeni denemelere yöneltir.

 

 

 

 

 

13

Yeni ve orijinal fikirleri, buluşları ve çalışmaları vardır.

 

 

 

 

 

14

Konuşmaları akıcıdır.

 

 

 

 

 

15

Tartışmalara katılır.

 

 

 

 

 

16

Kelime dağarcığı yaşıtları seviyesinin üstündedir.

 

 

 

 

 

17

Kendisi hakkında yapılan eleştirileri dinler.

 

 

 

 

 

18

Bireysel ve grup sorumluluğu alır.

 

 

 

 

 

19

Etkinliklerde lider seçilir.

 

 

 

 

 

20

Fikir ve tavsiyeleri için arkadaşları kendisine başvurur.

 

 

 

 

 

21

Yardımlaşmayı sever.

 

 

 

 

 

22

Başkalarının sorunlarına karşı duyarlıdır.

 

 

 

 

 

23

Okul içi ve dışı faaliyetlere katılır.

 

 

 

 

 

24

Espriden hoşlanır ve özgün espriler yapar.

 

 

 

 

 

25

Ritim ve melodiye diğer çocuklardan daha fazla tepkide bulunur.

 

 

 

 

26

Çeşitli müzik aletleri ile ilgilenir ve çalmayı dener.

 

 

 

 

27

Dinlediği müzik parçalarını kısa zamanda öğrenir.

 

 

 

 

28

Düzeyine göre yeni ve orijinal müzik parçaları yapmaya büyük istek ve çaba gösterir.

 

 

 

 

29

Müzik dinler ve müzik etkinliklerine katılmaktan hoşlanır.

 

 

 

 

30

Başkaları ile şarkı söylerken onlara uymaktan hoşlanır.

 

 

 

 

31

Müzisyenler, şarkıcılar ve müzik parçaları ile ilgili koleksiyonlar yapar.

 

 

 

 

32

Duygu ve düşüncelerini anlatmak için müziği bir araç olarak kullanır.

 

 

 

 

33

Çeşitli konularda resim ve çizim yapmaktan hoşlanır.

 

 

 

 

34

Resimleri planlar, resimlere derinlik verir.

 

 

 

 

35

Parçalar arasında uygun oranlar kullanır

 

 

 

 

36

Resim çalışmaları için çok zaman harcar.

 

 

 

 

37

Çamurdan, sabundan, plastili gibi yumuşak gereçlerle nesneler yapmaya ilgi gösterir.

 

 

 

 

38

Diğer insanların sanat ve resim çalışmalarına (resim ve heykel sergileri gibi) özel ilgi duyar.

 

 

 

 

39

Duygu ve düşüncelerini resimle anlatmaya isteklidir.

 

 

 

 

40

Çeşitli resim ve çizimlere özgün yorumlar getirir.

 

 

 

 

41

Resmi, kendi yaşantılarını ve duygularını ifade etmek için başarılı olarak kullanır.

 

 

 

 

42

Diğer çocukların yaptığından değişik çizimler ve resimler yapar.

 

 

 

 

43

Enerjiktir.

 

 

 

 

44

Yarış gerektiren oyunlara katılmaktan hoşlanır.

 

 

 

 

45

Yarışa dayalı oyunlarda kararlı ve sürekli olarak üstünlük gösterir.

 

 

 

 

46

Sınıf içinde fizik kondisyonu en iyi olanlardandır.

 

 

 

 

47

Okul içi ve  dışında voleybol, basketbol, futbol, izcilik, yüzme, tenis vb. sporları yapmaktan hoşlanır ve bunlardan bazılarına sürekli olarak katılır.

 

 

 

 

48

Okul içi ve okul dışı zamanının çoğunu çeşitli bedensel etkinliklere ayırmak ister.

 

 

 

 

49

Spor yarışlarını gazete, dergi ve diğer yayın araçlarından izlemekten hoşlanır. Bu konuda yaşına uygun bir çok denemeler yapar.

 

 

 

 

50

Dramatik etkinliklere ilgi gösterir.

 

 

 

 

51

Hayvan, insan ve diğer nesneleri karakterize eden rolleri kolaylıkla yapar.

 

 

 

 

52

Yüz ifadeleri, mimikler, duruşlar ve türlü beden hareketlerini yapabilir.

 

 

 

 

53

Dinleyicilerin duygusal tepkilerini çekmekten hoşlanır.

 

 

 

 

        

 

 

 

 

EK  – 2

 

T.C.

M.E.B.

…………….. Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü

 

 

 

 

Öğrencinin                               :

 

T.C. Kimlik No                       :

Adı ve Soyadı                         :

Baba Adı                                 :

Ana Adı                                  :

Doğum Yeri ve Tarihi             :

Merkeze Kayıt Tarihi              :

Alanı                                        :

Devam Ettiği Program            :

Devam Ettiği Okul ve Sınıfı   :

 

 

Belgenin                                  :

 

Numarası                                 :

 

Kayıt Tarihi                             :

 

 

 

 

Yukarıdaki açık kimliği yazılı ……………………………………….. oğlu/kızı ………………………… kurumumuzun kayıtlı öğrencisi olup halen …………………………….. alanında programına devam etmektedir.

 

İş bu belge ilgilinin isteği üzerine düzenlenmiştir.

 

 

 

 

 

…./…./20..

……………………………

…………. Bilim ve Sanat Merkezi

 

EK  – 3

 

…………………… BİLİM VE SANAT MERKEZİ KAYIT FORMU

 

 

 

 

ÖĞRENCİNİN

 

Adı  – Soyadı                             :

Doğum Yeri/Tarihi                     :

Okuduğu Okul                           :

Sınıfı ve No                                :

Tanılama Yılı                              :

Merkezde Eğitime

Başlama Tarihi                            :

 

 

VELİSİNİN

 

Adı  – Soyadı                             :

Yakınlığı                                     :

Mesleği                                       :

Ev Adresi                                   :

İş Adresi                                     :

Ev Telefonu                                :

İş Telefonu                                 :

Cep Telefonu                              :

E  – mail Adresi                         :

 

 

 

…………………………. Bilim ve Sanat Merkezine …./…./20… tarihinde kayıt yaptırdığım ……………………………………….. oğlu/kızı ………………………….. nın veliliğini kabul ederim.

 

 

 

 

           …./…./200..                                               …./…./20...

            Veli İmzası                     ……………. Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü

 

 

 

EK  – 4

 

 

VELİ MUVAFAKAT BELGESİ

 

 

 

Velisi bulunduğum …………………………….; …./…./20...  – …./…./20... arasında yapılan tanılama da ………………………. Bilim ve Sanat Merkezi’ne kayıt yaptırma hakkını kazanmış olup …./…./20... tarihinde de kaydı yapılmıştır.

 

Bu tarihten sonra……………………… Bilim ve Sanat Merkezi’nde yapılacak eğitim faaliyetlerine katılmasında tarafımca hiçbir sakınca bulunmamaktadır.

 

 

 

Velinin

Adı  – Soyadı

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK  – 5

……………………………… BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİ KAYIT DEFTERİ

 

 

Resim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düşünceler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldığı Ödüller ve Dereceler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katıldığı Bilimsel Çalışmalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katıldığı Proje Çalışmaları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldığı Eğitim Programı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetenek Alanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkeze Kayıt Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sınıfı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devam Ettiği Okul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğum Tarihi ve Yeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baba Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı ve Soyadı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kayıt

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK  – 6

T.C.

 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

…………………………………… BİLİM VE SANAT MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

PROGRAM TAMAMLAMA BELGESİ

 

………………………………………..

…./…./20...  – …./…./20... tarihleri arasında

Merkezimizde sürdürülen …………………………………. programını/programlarını

başarı ile tamamlayarak bu belgeyi almaya hak kazanmıştır.

…./…./200..

…………………………..

……………….. Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü

 

 

EK  – 7

 

T.C.

Millî Eğitim Bakanlığı

…………………… Bilim ve Merkezi Müdürlüğü

 

 

ÖĞRENCİ NAKİL BELGESİ

 

 

 

Belgenin

 

Sayısı                  :

Veriliş Tarihi       :

 

 

 

Belge Sahibinin

 

T.C. Kimlik No              :

Adı  – Soyadı                 :

Baba Adı                        :

Ana Adı                         :

Doğum Tarihi/Yeri         :

Merkez No                     :

Okulu ve Sınıfı               :

Yetenek Alanı                :

Eğitim Programı             :

Veriliş Nedeni                :

 

 

 

İş bu belge velinin isteği üzerine verilmiştir.

 

 

 

 

 

                                                          ………………………………………

                                                  …………….. Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.