1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. MEB, görevlendirmeler ve 12 yıldır çıkarılmayan genelge
MEB, görevlendirmeler ve 12 yıldır çıkarılmayan genelge

MEB, görevlendirmeler ve 12 yıldır çıkarılmayan genelge

MEB, görevlendirmeler ve 12 yıldır çıkarılmayan genelge

A+A-

Hiç bir mevzuatımızda kurum içinde geçici görevlendirme düzenlenmemiştir. Sadece kurum dışında 6 ay süreli bir geçici görevlendirme düzenlenmiştir. Bu nedenle Milli Eğitim Kurumları bünyesinde hiç bir şekilde öğretmen ve memurların geçici görevlendirmeleri söz konusu değildir.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 8/C maddesindeki; "C) Yukardaki fıkralarda yazılı bütün memurların lüzumu halinde il içinde nakil ve tahvilleri mensup olduğu il idare şube başkanlarının inhası üzerine valiler tarafından icra edilmekle beraber mensup oldukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere sebepleriyle bildirilir." hükümlerine atıfta bulunularak öğretmen ve memurların geçici görevlendirmeleri yapılmaktadır.

İL İDARESİ KANUNUNUN 8/C MADDESİNE GÖRE "GEÇİCİ GÖREVLENDİRME" YAPILAMAZ

Halbuki 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8/C maddesinde ki söz konusu olan "Geçici Görevlendirme" değil "Yer Değiştirmedir". Bu tür atamalar örneğin güvenlik gerekçesi ile yapılmakta ve gerekçeleri ilgili bakanlığa bildirilmektedir.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR

Şöyle ki; 31.01.1974 tarihli ve 14785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği, 15.06.2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik ile Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılması ve Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik'in 5. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Dolayısıyla hiçbir mevzuatımızda ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hiçbir maddesinde aynı kurum içinde görevlendirme konusu düzenlenmemiş sadece Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme düzenlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme" başlıklı ek 8. maddesinde; "EK MADDE 8- Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:

a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır.

b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer mali ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi halinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.

f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.

Birinci fıkrada belirtilen haller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir." hükümleri bulunmaktadır.

Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Geçici süreli görevlendirme şartları" başlıklı Ek 9. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MEVZUATIMIZDA SADECE KURUMLAR ARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BULUNMAKTADIR

Bu hükümlere göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 8. maddesinde Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme şartları düzenlenmiştir. Bu maddelere göre kurumlar arası geçici görevlendirmenin memurun muvafakatine bağlı olduğu ve görevlendirme süresinin bir yılda 6 ayı geçemeyeceği, geçici görevlendirmenin yalnız 4. ve daha yukarı derecelerdeki boş kadrolara tahsis edilmiş görevler hakkında uygulanacağı açıkça belirtilmektedir.

Bu hükümlere göre personelin muvafakati alınmadan, herhangi bir süre belirtilmeden, aynı kurum içinde geçici görevlendirilme yapılması 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2. maddesindeki; "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir." hükümlerine aykırıdır.

YARGININ GEÇİCİ GÖREVLENDİRME GÖRÜŞLERİ ŞUNLARDIR

Bunun yanında; Edirne İdare Mahkemesinin 2009/584 Esas, 2010/56 karar nolu ve 29/01/2010 tarihli kararındaki; "657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aynı kurum içinde geçici görevlendirme konusu düzenlenmemiş olmakla birlikte bir kamu kurumunun mevzuatla belirlenmiş olan görev alanı içinde yer alan "geçici" nitelikte bir hizmeti yada değişen ve gelişen sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sonucu olarak ortaya çıkan, henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan "yeni bir kamu hizmetini" yürütmek amacı ile durumu uygun olan kamu görevlilerinin, "kadroları ile hukuki bağlarını sürdürmek ve belli bir süre ile sınırlı olmak üzere" atamaya yetkili amir tarafından geçici olarak görevlendirilmeleri olanaklıdır.

İdarelerin memurların geçici görevlendirme konusunda sahip olduğu takdir yetkisini hizmetin gerekli kıldığı durumlarda kullanması, sürenin belirli olması ve hizmetin ifası için öngörülen sürenin sonunda ilgilinin kadro görevine döndürülmesi gerekmektedir. Yani geçici görevlendirmenin belli bir süre için ve geçici bir hizmete yönelik olması zorunludur. Aksi takdirde sürekli bir hizmetin görülmesi naklen atamayı gerektirip, geçici görevlendirme yoluna bu durumda başvurulması mümkün değildir. Geçici Görevlendirme işleminin kurulmasında henüz örgütsel yapısı oluşturulmamış bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan yeni bir kamu hizmetini yürütmek amacı ile durumu uygun olan kamu görevlilerinin görevlendirilmesinde kamu hizmetinin yürütülmesi amaç edinilmeli, kamu yararı ile bağdaşmayan, örneğin kamu görevlisini görevinden fiilen uzaklaştırmak, onu cezalandırmak gibi hizmet gereklerine ters düşen bir sonuç amaçlanmamalıdır.

Bu koşulları taşımadan tesis edilen bir geçici görevlendirme İşleminin, bu kurumdan beklenen amaç ve varoluş nedeni ile bağdaştırılması olanaksızdır."hükmüne,

 

Ankara Bölge İdare Mahkemesinin YD İtiraz No 2009/4304 nolu kararındaki; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda "aynı kurum içinde geçici görevlendirme" konusu düzenlenmemiş olmakla birlikte, bir kamu kurumunun, mevzuatla belirlenmiş olan görev alanı içinde yer alan "geçici" nitelikteki bir hizmeti ya da değişen ve gelişen sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sonucu olarak ortaya çıkan, henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan yeni bir kamu hizmetini yürütmek amacıyla, durumu uygun olan kamu görevlilerini, kadroları ile hukuki bağlarını sürdürmek ve belli bir süre ile sınırlı olmak üzere, atamaya yetkili amir onayıyla geçici olarak görevlendirilmeleri mümkün bulunmaktadır, idarenin bu konuda takdir yetkisi bulunduğu açık ise de geçici görevlendirme işleminin tesisinde, sadece yukarıda belirtilen mahiyette bir kamu hizmetinin yürütülmesi amaç edinilmeli, kamu yararı ile bağdaşmayan, örneğin memurların yeterliliklerine ve müktesebatlarına uygun olmayan hizmetlerde çalıştırılması gibi sonuçlara yol açan geçici görevlendirmelerden ise kaçınılması gerekmektedir." hükmüne rastlanılmaktadır.

 

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME SÜREKLİ BİR HİZMET GÖRDÜRME USULÜNE DÖNÜŞMEMELİ VE AMACI DIŞINDA KULLANILMAMALIDIR DEMEKTEDİR

Devlet Personel Başkanlığının Devlet memurlarının kurumlar arasında geçici süreli görevlendirilmesi hakkındaki 18/02/2015 tarih 1170 sayılı görüş yazısında; "Geçici süreli görevlendirmenin sürekli bir hizmet gördürme usulüne dönüşmemesi ve amacı dışında kullanılmaması gerekmekte olup, personel ihtiyacının öncelikle ilgili mevzuatına uygun bir şekilde açıktan veya nakil yoluyla memur alınarak karşılanması, geçicilik arz eden durumlarda ise Devlet Memurları Kanununun ek 8. maddenin birinci fıkrasına uygun olarak geçici süreli görevlendirme yapılması gerekmektedir." demektedir.

 

GÖREVLENDİRMELER ZORUNLU HALLERDE YAPILMALIDIR

Bu yargı kararlarına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aynı kurum içinde görevlendirme konusu düzenlenmemiş olması nedeni ayrıca 2010/2 sayılı Başbakanlık genelgesinin 1. maddesindeki; "Kamu görevlilerinin memuriyet mahalli dışına yapılacak geçici görevlendirmeleri ile ilgili olarak daha önce yayımlanmış olan Başbakanlık Genelgesinde yer alan hususlara titizlikle uyulmaya devam edilecek, geçici görevlendirmelerin sürekli görevlendirme halini almamasını teminen gerekli tedbirler alınacaktır." hükümlerine göre geçici görevlendirmelerden kaçınmak ailevi durum, boşanma, sağlık, doğum, doğum öncesi ve sonrası durumlar, okula ulaşım, olağanüstü haller ve güvenlik gibi zorunlu hallerde bu tür görevlendirmelere başvurmak gerekmektedir.

Bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığını ilgilendiren ve geçici görevlendirme uygulamalarını içeren mevzuat şunlardır;

1-Geçici Yönetici Görevlendirmeleri;

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 11.09.2008 tarihli yazısının 5. maddesindeki "5- Öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına ücretli Öğretmen görevlendirilmesi ile yöneticiliği boş bulunan okullara aynı okul öğretmenlerinden yapılacak görevlendirmelere ilişkin iş ve işlemler" açıklamalar ve ilgi (b) da ki yazının son paragrafında ise "Bakanlığımızca zaman zaman valiliklere gönderilen talimatlarda ise geçici görevlendirmelerin öncelikle kurum içinden istekli olanlardan yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Ancak, istekli bulunmaması durumunda ise eğitim ve öğretimin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından kurum dışından da zorunlu hallerde görevlendirmeler yapılabilmektedir."açıklamaları bulunmaktadır.

 

Akabinde geçici görevlendirmeler hakkındaki; "Bakanlığınızca da bu tür görevlendirmeler bilinmesine rağmen neden yapılmaktadır? Taşra teşkilatlarınız emirlerinize uymamakta mıdır? Bu tür usulsüz görevlendirmelerin iptal edilerek okul içinden yapılmasını isteyen bir genelge yayınlayacak mısınız?" sorularını içeren Bursa Milletvekili Sayın İsmet BÜYÜKATAMAN'ın okul dışından yönetici görevlendirmelerine ilişkin 7/6309 esas numaralı yazılı soru önergesine Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Strateji geliştirme Başkanlığının 25.02.2009 Tarih ve 935 sayılı yazısı ile "Bakanlığımızca zaman zaman valiliklere gönderilen talimatlarda ise geçici görevlendirmelerin öncelikle kurum içinden istekli olanlardan yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Ancak, istekli bulunmaması durumunda ise eğitim ve öğretimin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından kurum dışından da zorunlu hallerde görevlendirmeler yapılabilmektedir."açıklamasında bulunmuştur.

 

Bu açıklama ve mevzuat hükümlerine göre okul/kurumda bulunan yönetici boşluğu için yetkililer tarafından okul içinde bir yazı çıkarılarak başvuru alınarak görevlendirme yapılabilecek, istekli olunmaması halinde ise okul dışından görevlendirme yapılabilecektir.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri ışığında okul dışından bir personelin okul içindeki yönetici kadrolarında görevlendirilemeyecektir.

Ayrıca; okul müdürlüğünün boşalması halinde okul müdürlüğüne aynı okulda bulunan müdür yardımcısının vekalet etmesi gerektiği hakkındaki Samsun İdare Mahkemesi'nin K-2006-3832 karar ve E-2006/83 esas nolu, boş bulunan okul müdürlüğüne yapılacak görevlendirmede aynı okulun asıl müdür yardımcısı varken başka okuldan bir öğretmenin görevlendirilemeyeceği hakkındaki Konya 1. İdare Mahkemesinin K-2004/647 karar ve E-2004/57 esas nolu, Okuldaki bir öğretmenin aynı okula müdür vekili olarak görevlendirilmesinden sonra iptal edilerek yerine başka bir okuldan bir öğretmenin müdür vekili olarak görevlendirilemeyeceği hakkındaki İstanbul 4. İdare Mahkemesinin K-2007/655 karar ve E-2004/871 esas nolu Mahkeme kararları bulunmaktadır.

Samsun İdare Mahkemesi'nin K-2006-3832 karar ve E-2006/83 esas nolu kararı...

Konya 1. İdare Mahkemesinin K-2004/647 karar ve E-2004/57 esas nolu kararı...

İstanbul 4. İdare Mahkemesinin K-2007/655 karar ve E-2004/871 esas nolu kararı...

Bu mevzuat hükümleri ve yargı kararları ışığında okul/kurumda bulunan yönetici boşluğu için yetkililer tarafından okul içindeki diğer yöneticiler arasından bir yazı çıkarılarak başvuru alınacak istekli olunmaması halinde ise okul dışından görevlendirme yapılabilecektir.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde ilimizde norm kadrosu boş olan okul müdürü/müdür başyardımcısı görevlendirmeleri için okuldaki diğer yöneticiler arasından duyuruya çıkılarak atanma yeterliliğine sahip yöneticilerin ek-1 puanı/sınav puanı/hizmet puanı üstünlüğüne dayalı olarak görevlendirilmesi, bu görevlendirme için yöneticiler arasından istekli bulunmaması halinde okul içinden atanma yeterliliğine sahip öğretmenlerden istekli bulunanlar arasından ek-1 puanı/sınav puanı/hizmet puanı üstünlüğüne dayalı olarak görevlendirme yapılması, norm kadrosu boş olan okul müdürü/müdür başyardımcısı olarak görevlendirilen yöneticilerin yerine de aynı yöntemle okul içinden öğretmenlerden görevlendirme yapılması, normu olmayan yönetici kadrolarına görevlendirme yapılması gerekmektedir.

2- Yönetici Görevlendirmeleri;

10.06.2014 Tarihli ve 29026 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğinin "Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme" başlıklı 23. maddesine istinaden müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına eğitim kurumu müdürünün inhası üzerine görevlendirmeler yapılmaktadır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK) 2014/1151 sayılı YD kararı ile, Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada, yönetmeliğinin "Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme" başlıklı 23. maddesinde Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirmelerine ilişkin hiç bir ölçüt ve duyuruya yer verilmemesi gerekçesi ile yürütmesini durdurmuştur.

 

"Okul müdürü ve müdür yardımcısı atamalarına iptal kararı" dedi" haberimizde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK) 2014/1151 sayılı YD kararına yer vermiştik.

3- Kurucu Müdür Görevlendirmeleri;

10.06.2014 Tarihli ve 29026 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin "Kurucu müdürlüğe görevlendirme" başlıklı 25. maddesindeki; "(1) Yeni açılmakta olan eğitim kurumlarını eğitim ve öğretime hazır hale getirmek üzere, eğitim kurumunun eğitim ve öğretime açılıp kuruma norm kadroya bağlı müdür görevlendirmesi yapılana kadar geçen süre içerisinde yönetim hizmetlerini yürütmek üzere, müdür görevlendirilmesine ilişkin şartları taşıyanlar arasından il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından kurucu müdür görevlendirilir." hükümlerine göre müdür görevlendirilmesine ilişkin şartları taşıyanlar arasından biri kurucu müdür olarak görevlendirilmektedir.

4- Müdür Yetkili Öğretmen Görevlendirmeleri;

26.07.2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Müdür Yetkili Öğretmen" başlıklı 42. maddesindeki; "(1) Bağımsız müdürlüğü bulunmayan ilkokullarda sınıf öğretmenlerinden biri müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirilir. Müdür yetkili öğretmen, müdürün görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenir." hükümlerine,

10.06.2014 Tarihli ve 29026 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin "Müdür yetkili öğretmenliğe görevlendirme" başlıklı 26. maddesindeki; "(1) Müdür norm kadrosu bulunmayan eğitim kurumlarında görev yapmak üzere, o eğitim kurumunda görevli öğretmenler arasından, öğretmenlik görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere, il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından müdür yetkili öğretmen görevlendirilir." hükümlerine göre öğretmenlerden biri Müdür Yetkili öğretmen olarak görevlendirilmektedir.

5- Aylık Karşılığı veya Ek Dersini Dolduramayan Öğretmenler İle Norm Fazlası Öğretmenlerin Görevlendirmeleri;

16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesi ve "Ek ders görevi" Başlıklı, 6. maddesindeki hükümlerinde yer alan ders saatlerini dolduramayan öğretmenler;

16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Kadrosunun Bulunduğu Okul ve Kurum Dışında Görevlendirilme" başlıklı, 20. maddesinde, (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde milli eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il milli eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(2) Milli eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.

(3) Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez." hükümleri gereğince norm kadro fazlası ve/veya aylık ve zorunlu ek ders saatlerini doldurmayan öğretmenlerden hizmet puanı düşük olandan başlanarak geçici görevlendirme yapılabilmektedir.

Buna göre öğretmenler aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini görev yaptıkları okulda/kurumda doldurmaları halinde başka okulda/kurumda geçici olarak görevlendirilemezler.

Öğretmenlerin başka bir okulda/kurumda geçici görevlendirilebilmesi için, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarında dolduramaması ve görevlendirileceği okulda ihtiyaç olması şartı bulunmaktadır.

6- Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetlerindeki Öğretmen Görevlendirmeleri;

Şubat 2010 tarih ve 2629 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesinde okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden, sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olanlara evde veya hastanede yatarak tedavi gören öğrencilere, yatarak tedavi gördüğü sürede verilecek eğitim hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları düzenlemiştir.

Yönergenin "Görevlendirme" başlıklı, 11. maddesinde"a) Evde veya hastanede eğitim hizmetinde bireyin özelliği ve öncelikli eğitim ihtiyacına göre gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri ile bireyin kayıtlı bulunduğu okul ve diğer okullardaki okul öncesi, sınıf ve diğer alan öğretmenleri eğitim hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilir.

b) Kurulun yapacağı planlama doğrultusunda gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, il ya da ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda birden fazla bireyin eğitimi için görevlendirilebilir.

c) Eğitim hizmetine ilişkin planlama yapılırken öğretmenin ikameti ve görev yeri, evde eğitim alacak bireyler ile hastane ilköğretim okulunun ikamet adresi dikkate alınır." denilerek yönerge kapsamında hangi öğretmenlerin hangi şartlarda evde veya hastanede eğitim hizmetinde görevlendirileceğine açıklık getirilmiştir.

Buna göre Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetlerinde;

1-Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri ile bireyin kayıtlı bulunduğu okul ve diğer okullardaki okul öncesi, sınıf ve diğer alan öğretmenleri görevlendirilebilir.

2- Ek ders ücreti karşılığında Ek ders ile ilgili esasların 9. maddesi kapsamında emekli öğretmenler ve ücretli öğretmenler evde ve hastanede eğitim hizmetinde görevlendirilemez.

7- Ücretli Öğretmen Görevlendirmeleri;

16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesindeki; (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde;

a) Yükseköğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim okulu 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2) Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate,

kadar ek ders görevi verilebilir.

b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

1) Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate,

2) Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,

kadar okul öncesi, mesleki ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir."hükümlerine göre ücretli öğretmen görevlendirmeleri yapılmaktadır.

 

8- Norm Kadro İçinde Yer Alan Öğretmenler ile Rehber Öğretmenlerin Görevlendirmeleri;

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Geçici Görevlendirme" başlıklı, 23. maddesindeki, "Öğretmenler, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarında dolduramamaları halinde eğitim ve öğretim alanında ihtiyaç bulunan okul ve kurumlarda geçici olarak görevlendirilebilir." hükümlerine istinaden öğretmenlerin başka bir okulda/kurumda geçici görevlendirilebilmesi için, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarında dolduramaması ve görevlendirileceği okulda ihtiyaç olması şartı bulunduğundan norm kadro içinde yer alan öğretmenler ile Rehber Öğretmenlerin bir başka okul veya kurumda görevlendirmeleri yapılamaz.

 

"MEB'de Rehber Öğretmen sorunu" haberimizde; "Rehber Öğretmenlerin normları diğer öğretmenlerin normlarından farklıdır. Fakat hem Bakanlık hem de tüm İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul ve kurumlar aynı hatayı yaparak Rehber Öğretmen norm kadrolarını diğer öğretmenlerin norm kadroları gibi belirlemektedir. Sisteme kaydedilen Rehber Öğretmen norm kadroları boş göründüğünden de bu boş kadrolara yer değiştirmeler suretiyle atamalar yapılmaktadır. Yetkililer okulların Rehber Öğretmen ihtiyacını ise bir okuldaki Rehber Öğretmeni iki ayrı okulda görevlendirerek çözmektedir. Görevlendirme ile Rehber Öğretmen sorununu çözdüm iş oldubitti denilerek Rehber Öğretmen yokluğu sorunundan kurtulmak mümkün değildir." demiştik.

Türk Eğitim Sen Konya 1 No'lu şubesi tarafından rehber öğretmenlerin rızası olmaksızın başka bir eğitim kurumunda geçici olarak görevlendirilmemesi ve yapılan görevlendirilmelerin iptal edilmesi talebi ile Kamu Denetçiliği Kurumuna (Ombudsmanlık) şikayet başvurusunda bulunulmuştur. Yapılan başvuru sonucunda Kamu Denetçiliği Kurumu rehber öğretmenlerin isteğe bağlı olmaksızın başka bir eğitim kurumunda geçici olarak görevlendirilmenin kanuna ve mevzuata uygun olmadığı yönünde görüş bildirmiştir.

Kararda, rehber öğretmenlerin geçici olarak görevlendirilebilmesi için öncelikle norm kadro fazlası olması ve öğretmenin isteğinin olması gerektiği bu şartlar oluşmadan yapılacak görevlendirmenin mevzuata uygun olmayacağına yer verilmiştir.

 

"OMBUDSMAN; "rehber öğretmen geçici görevlendirilemez" dedi" haberimizde bu görüşe yer vermiştik.

9- Kurum Dışı Öğretmen Görevlendirmeleri;

16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 16. maddesinde; "(1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

b) (Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde milli ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, milli ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile milli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde(1) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

(2) (Ek fıkra :24/11/2008-2008/14575 B.K.K.) Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.

(3) (Değişik: 07/11/2013 - 28814 RG) Bakan veya yetkili kıldığı makam tarafından branşı Bilişim Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Elektrik/Elektronik) olan öğretmenler arasından Bakanlık Bilgi İşlem Grup Başkanlığında geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, her yıl yeniden onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi veya görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 27 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre diğer kurumlarda görevlendirilen öğretmenlere göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi tahakkuk ettirilebilecektir.

Fakat bunun bir tek kuralı bulunmaktadır. Bu kural da Bakanlığa verilen bir görevin gördürülmesidir.

KURUM DIŞI ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMELERİNDE BAZI DURUMLARDA EK DERS ÖDENMEZ

Öğretmene haftada 18 saat ek ders ücreti ödenebilmesi için öğretmenin görevlendirmesinde şu iki husus mutlaka olmalıdır:

1- Öğretmen, Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile görevlendirilmiş olmalıdır.

2- Öğretmen, İlgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilmiş olmalıdır.

Yapılan görevlendirmeler mer'i mevzuat uyarınca Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülmesi gereken işlerden olmalıdır. MEB'e sadece MEB'in teşkilat kanunu ile değil diğer kanuni düzenlemeler ile de görev verilmiştir. Bu nedenle gerek MEB teşkilat kanunu gerekse de diğer kanunlarda geçen hükümlere dayanılarak, Bakanlığa verilen görevleri yürütmek üzere görevlendirilenlere veya komisyon marifeti ile görülecek işlerde Bakanlığı temsilen görevlendirilen personele ek dersin verileceği değerlendirilmektedir.

Ancak, bakanlık dışında yer alan kurumların kadro görevlerini yürütmek üzere görevlendirilenlere ek dersin verilemeyeceği değerlendirilmektedir. İşte en sorunlu konu burasıdır. Taşrada özellikle Valilikler, yapılacak görevin bir Bakanlık görevi olup olmadığına dikkat etmeksizin görevlendirme yapmakta ve daha sonra da görevlendirilen personele ödeme yapılmaktadır. Bu kurumlara İl Gençlik Spor Müdürlüğü il veya İlçe Kütüphaneleri örnek verilebilir.

Özetle, kanuni düzenlemeler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere görevlendirilmeyen MEB Personelinin ek ders ücreti düzenlemesinden yararlanması mümkün değildir.

10- Kurumlar Arası Geçici Süreli Görevlendirme İşlemleri;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme" başlıklı ek 8. maddesine istinaden memurun muvafakatine bağlı olarak ve görevlendirme süresinin bir yılda 6 ayı geçemeyeceği dikkate alınarak, geçici görevlendirme yalnız 4. ve daha yukarı derecelerdeki boş kadrolara tahsis edilmiş görevlere yapılır.

2010/2 sayılı Başbakanlık genelgesinin 1.maddesindeki; "geçici görevlendirmelerin sürekli görevlendirme halini almamasını teminen gerekli tedbirler alınacaktır." hükümlerine göre geçici görevlendirme yapılamaz.

11- Kurum İçi Geçici Süreli Görevlendirme İşlemleri;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme" başlıklı ek 8.maddesine göre geçici görevlendirme işlemleri yapılmaktadır.

Ayrıca 31.01.1974 tarihli ve 14785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği, 15.06.2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik ile Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılması ve Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik'in 5. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu nedenle Milli Eğitim Kurumları bünyesinde hiç bir şekilde öğretmen ve memurların (4/C'li Personel ve Belediyelerden devredilen işçiler hariç) geçici görevlendirilmesi yapılamaz.

12- Öğretmen Dışındaki Personelin Görevlendirme İşlemleri;

Zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin yani eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışı diğer hizmet sınıflarında görev yapan personelinin eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan öğretmen dışındaki personelinin yer değişikliği işlemleri 12.10.2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 30, 32 ve 33. maddesine göre yapıldığından ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda kurum içi geçici görevlendirme usulü düzenlenmediğinden memurların (4/C'li Personel ve Belediyelerden devredilen işçiler hariç) geçici görevlendirilmesi yapılamaz.

4/C'li Personel ve Belediyelerden devredilen işçilerin kadroları Milli Eğitim Müdürlüklerine devredilediklerinden Valilik onayı ile istenilen yere görevlendirilebilirler.

Öğretmen dışındaki personelin isteği dışında görevlendirmesinin yapılması halinde okuluna/kurumua verecegi başvuru dilkeçesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Görevlendirmeler konusundaki Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatını yukarıda incelendik en son görevlendirmeler konusunda 2003/70nolu karşılaşmaktayız. Fakat bu Genelge Danıştay Onikinci Dairesinin, K-2005/492 karar ve E-2003/3936 esas nolu iptal kararıyla iptal edilmiştir.

MEB Geçici Görevlendirme Genelgesini Danıştay İptal Etmiştir

Danıştay Onikinci Dairesinin Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Görevlendirmeye İlişkin 22.08.2003 Tarih ve 2003/70 Sayılı Genelgesinin İptali konusunda verdiği K-2005/492 karar ve E-2003/3936 esas nolu kararı; 2003/70 Sayılı Genelge ile okul müdürünün herhangi bir nedenle görevinden ayrılmış olması halinde müdür başyardımcısının, müdüre vekalet edeceğinin lise ve Ortaokullar yönetmeliği'nin 13.maddesi ile hükme bağlandığı halde; bu hükme kariyer ve liyakat ilkesine aykırı olarak müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının bu görev için yetersiz ve isteksiz olmaları halinden ilde görevli tüm öğretmen ve yöneticiler ile daha önce yöneticilik görevinde bulunanlar arasından vekaleten görevlendirme yapılmasını öngören düzenlemeyi içeren 2003/70 Sayılı Genelge de normlar hiyerarşisine ve hukuka uyarlık bulunmadığından iptal etmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Görevlendirmeye İlişkin 22.08.2003 Tarih ve 2003/70 Sayılı İptal Edilen Genelgesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Danıştay Onikinci Dairesinin K-2005/492 karar ve E-2003/3936 esas nolu kararını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Fakat buna rağmen il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince mevzuata aykırı memur ve öğretmen görevlendirmeleri yönetici görevledirmeleri teklifleri yapılmakta yetkili amirler tarafından da bu teklifler onaylanmaktadır.

Geçici Yönetici Görevlendirme İşlemlerinde, Kariyer ve Liyakat Esaslarına Uyulmadığı Açıktır

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Temel İlkeler" başlıklı 3. maddesinde; "Bu kanunun temel ilkeleri şunlardır:

Sınıflandırma: A) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır.

Kariyer: B) Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır.

Liyakat: C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümler uyarınca görevde yükselme suretiyle yapılacak olan atamalarda kariyer ve liyakat ilkeleri esas alınmalıdır. Kariyer ve liyakatin, birbirlerini tamamlayan ilkeler olarak değerlendirilmesi de mümkündür. Nitekim her iki ilkenin temelinde de, objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi ve hak etme kavramı yatmaktadır. Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinin tek güvencesinin, hizmetin nitelikli, yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesiyle sağlanabileceği muhakkaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2. maddesinde; "Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir." hükümleri bulunmaktadır.

Türk Dil Kurumu'na göre hukuk kelimesi; "Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünüdür."şeklinde tanımlandığına göre ortada bir yasa ihlali vardır ve bu ihlal devam etmektedir.

Görevlendirme süresi bitmiş birinin atmış olduğu imza ve yetkileri de ortadan kalkmış demektir. Yetkisi olmayan birinin yapmış olduğu iş ve işlemler hukuksuz ve geçersizdir. Bu yasa ihlaline ve ihlalin devam etmesinde sorumluluğu olanlar yasalar karşısında kendilerini savunmak zorunda kalacaktır.

MEB Yönetici Görevlendirmelerinin Yasal Olmadığını Kabul Etmiştir

Bu anlamda Bakanlığa Türk Eğitim Sen olarak yazılan yazıya Milli Eğitim Bakanlığı Personel genel Müdürlüğü 21/06/2010 tarih ve 30683 sayılı yazı ile cevap vermiştir.

Bizzat Genel Müdür Yardımcısı tarafından imzalanan yazıda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aynı kurum içinde görevlendirme konusu düzenlenmemiş olmakla birlikte bir kamu kurumunun görev alanı içinde yer alan bir kamu hizmetini yürütmek amacıyla kamu görevlilerinin kadro ve hukuki bağlarını sürdürmek üzere görevlendirilmelerinin mümkün olduğu belirtilmiştir. Ayrıca yazıya "bu tür uygulamalar sadece bu döneme münhasır değildir" cümlesi eklenerek hukuksuzluğu sadece biz yapmadık herkes yaptı denilerek, yapılan iş aklanmaya çalışılmıştır.

Ayrıca bu resmi yazı görevlendirmelere açılacak davalarda hukuksuzluğu belgelemek adına önemli bir evrak hüviyetini kazanmıştır.

Bu resmi yazıda "657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aynı kurum içinde görevlendirme konusu düzenlenmemiş olmakla birlikte..." kısmı en dikkat çekici yeridir.

MEB Geçici Görevlendirme Genelgesini Ne Zaman Çıkaracak?

Ailevi durum, boşanma, sağlık, doğum, doğum öncesi ve sonrası durumlar, okula ulaşım, olağanüstü haller ve güvenlik gibi mücbir sebeplere bağlı acil hallerde personel görevlendirmelerinin gerekçeleri ve belgeleri ile birlikte Valilik onayına sunularak objektif bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Bakanlığın bu durumu bilmemesine olanak yoktur. Sanki Tavşana kaç Tazıya tut denilmektedir. MEB Bürokrasinin ana sorunu olan geçici görevlendirmelerin süreklilik kazanmaması ve objektif bir kritere bağlanması açısından acilen öğretmen, memur ve yönetici geçici görevlendirmelerini kapsayan 12 yıldır çıkarılmayan genelge çıkarılmalıdır.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.