Memur-Sen Hükümetten Neler Talep Etti

Memur-Sen Hükümetten Neler Talep Etti

Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığında başladı.

Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığında başladı. Toplantıya, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 11 hizmet kolunun tümünde yetkili olan Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları ile diğer konfederasyonların temsilcileri katıldı.

 

Toplantıda konuşan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, 2012 yılında ilk kez gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine Memur-Sen ve yetkili sendikaların Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurarak, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin yeni birtakım hakların elde edilmesini sağladıklarını ifade ederek, “Bu hakların dışında toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilen birtakım konular ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınmayan bazı hususların yine söz konusu toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda görüşülerek çözümlenmesine karar verilmiş, ancak çalışma yapılarak kazanım haline dönüştürülmesi planlanan konuların yasalaşma ve kazanım halini alma noktasında gecikmeler yaşanmıştır” dedi. 

Gündoğdu, 2013 yılında imzalanan 2. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Devlet Personel Başkanlığı’nda komisyonlar oluşturulduğunu, üzerinde çalışma yapılarak kazanım halini alacak konulara yenilerinin eklendiğini ve Memur-Sen’in Toplu Sözleşmede ve Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında kamu işvereni ile üzerinde uzlaştığı ve torba kanunda yer almasına yönelik çalışma başlattığı talepler başlığıyla söz konusu maddelerin kamuoyu ile paylaşıldığını söyledi.

 

Eğitim-Bir-Sen’in Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında gündeme getirdiği konular şunlardır:  

 


 

Sınav görev ücretleri

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan merkezi sistem sınavlarında görev alanlara, 18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre sınav görev ücreti ödenmesi.

 

 

Nöbet görevi karşılığı ek ders ücreti

 

İlgili mevzuatı gereğince eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karşılığında, nöbet tutulan her gün için 4 saat ek ders ücreti ödenmesi.

 


 

Geliştirme Ödeneği uygulamasına devam edilmeli

 

19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu kararının geçici 2. Maddesinde, “Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ekli cetvelde belirtilen yerlerde eğitim-öğretime devam eden yükseköğretim kurumları ile bu yükseköğretim kurumlarından Kararın yürürlük tarihinden sonra yerleşim yerleri değişen yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına, geliştirme ödeneği ödenmesine 15/12/2014 tarihinde son verilir. Ancak, anılan tarih itibarıyla fiilen eğitim-öğretime başlanıldığı tarihten itibaren onbeş yılı doldurmayan yükseköğretim kurumlarında, onbeşinci yılın sonuna kadar bu ödeneğin ödenmesine devam edilir” hükmü yer almaktadır.

 

Buna göre ilgili Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kurulu bulunan üniversitelerde görevli öğretim elemanlarına, 15.12.2014 tarihinden itibaren “geliştirme ödeneği” ödenmesine son verilecektir. Öğretim elemanlarının ücretlerinde önemli bir kalem olan söz konusu ödeneğin ödenmesinin devamına yeni kurulan üniversite sayısı ve üniversitelerin gelişimleri için bu türden teşviklere halen ihtiyaç duyulduğu göz önüne alınarak devam edilmelidir. 

Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde fazla çalışma ücreti

 

Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ücret ödenmesini öngören 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 2013/5556 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile değiştirilen ikinci maddesindeki, ödenecek fazla çalışma ücretini ayda elli saatle ve fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısını ikinci öğretim yapılan birimlerin kadrolarında bulunanlar için idari personel sayısının %30’unu, diğer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite kadrolarında bulunan idari personel sayısının %10’uyla sınırlayan düzenlemenin kaldırılması.

 

 

Ek gösterge

 

Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarında fakülte sekreteri, enstitü ve yüksekokul müdürü kadrolarında görev yapanlar ve bunların yardımcıları ile genel sekreter yardımcılarının 657 sayılı Kanun’un 43. maddesi kapsamında ek göstergelerinin 3600 olarak uygulanması.

 

 

Araştırma görevlilerinin derece yükseltilmesi

 

2914 sayılı Kanun’a tabi araştırma görevlilerinin, 2914 sayılı Kanun’un 7. maddesinde usul ve esaslar çerçevesinde birinci dereceye kadar yükselebilmeleri;

 

2914 sayılı Kanun’un 7. maddesinde belirtilen derece yükseltilmesi şartlarını taşıyan mevcut araştırma görevlilerinin derecelerinin ilgili madde çerçevesinde geçmişe dönük olarak yükseltilmesi.

 


 

Öğretim elemanlarının sicil işlemleri

 

Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarda görev alan öğretim elemanları hakkında sicil uygulamasının kaldırılması; her türlü atama, yükselme, akademik unvanların kazanılması ve diğer özlük işlemlerinde sicillerin dikkate alınmaması; bu madde kapsamındaki personel hakkında 657 sayılı Kanun’un geçici 36. maddesi hükmü uygulanması.

 

 

4/C’li personel hizmet süresi

 

Kamu kurumlarında senelerdir zincirleme hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen 4/C’li personelin salt yaşlılık ya da malullük aylığı almaya hak kazanmaları sebebiyle hizmet sözleşmelerinin yenilenmemesi uygulamasına son verilmesi, “1 Yıldan Az Süreli İstihdam Edilecek Geçici Personele İlişkin Tip Hizmet Sözleşmesi”nde yer alan “İlgilinin sözleşmesi, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer”  hükmünün kaldırılması.

  

Aylık karşılığı ders görevinin yapılmış sayılacağı haller

 

Öğretmenlerin, aylık karşılığı ders görevi ile ek ders karşılığı ders görevinin ayrı ayrı belirlenmesi ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile belirlenen genel tatil günlerine denk gelen aylık karşılığı ders görevinin yapılmış sayılması.

 

 

Üniversitelerde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personele geliştirme ödeneği ödenmesi

 

2914 sayılı Kanun’un 14. maddesi kapsamında ödenmekte olan geliştirme ödeneğinin, söz konusu kanun maddesi hükmü doğrultusunda ve bu hükme göre belirlenmiş usul ve esaslar göre üniversiteler ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Kanun’a tabi çalışan personele de, öğretim görevlilerine verilen oranda ödenmesi.

  

Sınıf öğretmenlerine sınıf rehber öğretmenliği

 

Sınıf öğretmenleri ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki bölüm, atölye ve laboratuvar şefi olarak görev yapanlara, sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi veya danışman öğretmen görevi verilebilmesi ve bu görevleri karşılığında haftada 2 saat ek ders ücreti ödenmesi.

 

 

Kadrolara atanamayan doçentlerin özlük hakları

 

Doçentlik unvanını almasına rağmen doçent kadrolarına atanamayan doçentlere, 2914 sayılı Kanun’un 5. maddesi ve kanuna ekli Ek Gösterge Cetvelinde “doçentler” için öngörülen ek gösterge oranları uygulanması.

 


 

Geçici işçilikte geçirilen sürelerin intibakta değerlendirilmesi

 

Sözleşmeli personel iken memur kadrolarına geçirilen kamu görevlileri yönünden, memur kadrolarına atanmazdan evvel 657 sayılı Kanun’un 4/C ve 4/D maddelerine veya 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak 5018 sayılı Kanun’a ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurumlar bünyesinde geçirdikleri sürelerinin intibakta değerlendirilmesi.

 

 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü personelinin çocuklarının yurt hizmetlerinden indirimli faydalandırılmaları

 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapanlardan, çocukları yükseköğrenim görenler, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ile 5102 sayılı Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında verilecek yurt hizmetlerinden %50 indirimli faydalandırılmalı.

  

Koruma ve güvenlik görevlilerinin kadro değişikliği

 

22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı (mülga) Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanuna göre Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına alınmış ve halen kurumda çalışan personel, Genel İdari Hizmetler Sınıfında tanımlanan yurt yönetim memurluğu kadrolarına atanmalı.

 

 

Üzerinde Mutabakata Varılan Ancak Uygulanmayan Maddeler

 

Torba Kanun’a esas hazırlanan kanun tasarı taslaklarında yer alması konusunda bu yıl Mart ayında gerçekleştirilen Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında üzerinde mutabakata vardığımız fakat Torba Kanun’da yer almayan;

 

-2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi,

 

-Disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme,

 

-Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süresi sınırının kaldırılması,

 

-4/C’li sözleşmeli personele kadro verilmesi,

 

-Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin de ek göstergeden yararlandırılması ve mevcut ek gösterge oranlarının arttırılması,

 

-Kadın istihdamının artırılmasına yönelik olarak:

 

a) Analık izninin 18 haftaya çıkarılması,

b) Üçüncü çocuğa asgari geçim indiriminin %100 uygulanması,

c) Süt izni süresinin uzatılması ve süt izni süresince nöbet ve gece vardiyası verilmemesi,

d) Evlilik yardımı verilmesi,

e) Tüp bebek uygulaması deneme sayısında sayı sınırı değil ihtiyaç durumunun ve doktor raporunun esas alınması,

 

-Emekli kamu görevlilerine maaş promosyonu verilmesi ve aile yardımından faydalandırılmaları,

 

-Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi,

 

-Resmi ve özel sektörde (işçilikte) geçen hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi,

 

-Kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş durumu ve sağlık mazereti yönünden değerlendirilmesi ve nakil yasağının yerel yönetim kurum ve kuruluşları dışında kalan kurumlarla sınırlı tutulmasını,

 

-Fazla çalışmaların geçici olması halinde ücret veya izinle karşılanması, süreklilik arz etmesi durumunda ise istihdam artışı yoluna gidilmesi konularının ivedi olarak sonuçlandırılması gerekmektedir. 

 

Memur-Sen'in Taleplerini Görüntülemek İçin Tıklayınız

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.