1. HABERLER

 2. MEMUR HABER

 3. Memurluk öncesindeki süreler, emekli ikramiyesinde değerlendirilir mi?
Memurluk öncesindeki süreler, emekli ikramiyesinde değerlendirilir mi?

Memurluk öncesindeki süreler, emekli ikramiyesinde değerlendirilir mi?

1994 yılında atandığı memurluk öncesinde, 5 yıl sigorta ve 2 yıl Bağ-Kur'lu hizmeti olanın, bu süreleri emekli ikramiyesinde değerlendirilir mi?

A+A-

SORU: 1994 yılında memur oldum.Memuriyet öncesi 5 yıl Sigortam ve 2 yıl Bağ Kur'um vardı. Hizmet yılı birleştirmesi yaptım. Şuan emekli olduğumda hizmet yılı toplamım olan 27 yıl üzerinden mi yoksa, 20 yıl memuriyetim üzerinden mi ikramiye alacağım. Hizmet yıllarımı birleştirmemin bana bir faydası olacak mı?

CEVAP:

Sorunuzu 3 başlık halinde değerlendireceğiz.

Birincisi; Devlet memurluğuna başlamadan önce geçen SSK'lı ve Bağ-Kurlu sürelere emekli ikramiyesi ödenip ödenemeyeceği,

İkincisi; SSK'lı süreler ile Bağ-Kurlu sürelerin ne şekilde intibakta değerlendirileceği ve bu konudaki genel değerlendirmemiz,

Üçüncüsü; SSK'lı, Bağ-Kurlu sürelerin memurluk süreleriyle birleştirilmesi,

olacaktır.

1- Devlet Memurluğuna başlamadan önceki SSK.lı ve Bağ-Kurlu sürelere emekli ikramiyesi ödenmesi:

- Bağ-Kurlu süreler ilgililerin kendilerine ait işlerden kaynaklı bir çalışma olduğundan bu süreler hiç bir şekilde emekli ikramiyesinde ve kıdem tazminatında değerlenmez. Bu süreler karşılığında bir ödeme yapılmaz.

Özel Sektörde geçen SSK.lı süreler için de, memurluktan emekli olunduğunda, bu süreler hiç bir şekilde emekli ikramiyesinde ve kıdem tazminatında değerlenmez. Bu süreler için, işçi olarak özel sektörde çalışanların çalıştıkları özel sektör tarafından işinden ayrıldığında 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmüne gore ödeme yapılır veya ödeme yapılmaz.

- Kamu işyerlerinde SSK.lı çalışan ve memurluğa başlayan kişiler için, memurluktan emekli olacakları zaman, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunununun 89. maddesi ve 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesi hükmü, birlikte uygulanmaktadır. İş Kanunun 14. maddesine göre, 5 ayrılma halinde kıdem tazminatı verilmektedir.

 • Askerlik sebebiyle isteğiyle görevinden ayrılanlar,
 • Evlenen kadınların işinden bir yıl içerisinde ayrılanlar,
 • Emeklilik sebebiyle ayrılanlar,
 • İstifa edenlerden, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün hizmetleri bulunanlar,
 • 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlardan 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 gün hizmetleri bulunanlar veya sigortalılık süresi olmaksızın 7000 gün hizmetleri bulunanlar görevlerinden ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabiliyorlar.

- ANCAK, 08/09/1999 tarihinden önce görevlerinden istifa ederek ayrılmış işçiler hiç bir koşulda kıdem tazminatı alamıyorlar. Kıdem tazminatına hak kazanmadıkları için de bu kişiler memur olup memurluktan emekli olduklarında da bu sürelerine emekli ikramiyesi alamıyorlar. I

Bu başlıktaki sonuç ve değerlendirmemiz:

1994 yılında memur olmadan önce geçen SSK.lı süreniz özel veya resmi olsun, memurluktan ayrıldığınızda bu sürelerinize emekli ikramiyesi ödenemeyeceğini,

Bağ-Kurlu süreniz için de yine emekli ikramiyesi ödenemeyeceğini,

Değerlendirmekteyiz.

2- SSK.lı süreler ile Bağ-Kurlu sürelerin Memuriyet intibaklarında değerlendirilmesi

Resmi veya özel sigortalı süreler ile Bağ-Kurlu süreler, memurluk süreleri ile birleştirilip intibak, yani derece ve kademe işlemi yapılır. Ancak intibak iki türlüdür. Birincisi memuriyet intibakında yani kazanılmış hak aylığında değerlendirme, ikincisi ise emeklilikte esas derece ve kademede değerlendirme

Kazanılmış Hak Aylık işleminde esas alınan sigortalı hizmet süreleri, hangi şartlar dahilinde olmaktadır?

Kamuda sigortalı olarak görev yapanlardan devlet memurluğuna geçenlerin bu sigortalılık süreleri kazanılmış hak aylıklarında esas alınmaktadır.

Özel sektörde sigortalı geçen süreler ile Bağ-Kur da geçen süreler meslekleri ile ilgili olması şartıyla bu sürelerin belirli kısmıKazanılmış Hak Aylığında dikkate alınmakta, tamamı ise emekli keseneğine esas aylıklarında dikkate alınmaktadır.

Kazanılmış Hak Aylıklarında değerlendirilmesi şartları aşağıda izah edilmektedir:

Kamu, kurum ve kuruluşlarında geçen, diğer açık ifade ile 657 sayılı Kanunun 87 inci maddesinde belirtilen durumlar kazanılmış hak aylıkları kapsamındadır.

Bu kapsamda geçen yerlerde geçen sigortalı sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi aşağıda belirtilen şekillerde olmuştur.

 • - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ek geçici madde 2;
 • - 1.3.1970 tarihi ile 30.11.1970 ve 30.11.1970 ile 1.3.1975 tarihine kadar göreve alınanların bu tarihlerden önce kamuda geçen sigortalı süreleri kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmektedir.
 • - 18 yaşın bitirilmesinden sonra, 87 nci maddede belirtilen kurumlarda geçen başarılı hizmet süreleri değerlendirilir.
 • -Özel kanunlarındaki ve 657 sayılı Kanundaki hükme dayanılarak kazai rüşt kararı alınmak suretiyle veya mecburi hizmetin ifası nedeniyle öğrenimleri ile ilgili görevlere atananların, 18 yaşını bitirilmesinden önce bu görevlerde,
 • - Teknik hizmetler sınıfı, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında bulunanlar ile bu sınıflara girecek nitelikte olanların yurt içinde veya yurt dışında 87 nci madde kapsamına girmeyen yerlerde, (12 yılı geçmemek üzere, meslekleri ile ilgili hizmetlerin 3/4'ü),
 • - Özel okullarda (Dershaneler dahil) yöneticilik ve öğretmenlik yapanlardan Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev kabul etmiş olanların, özel öğretim kurumlarında (12 yılı geçmemek üzere bu hizmetlerin 2/3'ü),
 • - Serbest avukatlıkta, (12 yılı geçmemek üzere bu sürenin 3/4'ü),
 • - Basın kartları yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartıyle; fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürenin 2/3'ü,
 • - Vekil imam olup da sonradan din hizmetleri sınıfında asli kadrolara geçmiş olanların vekillikte geçen hizmetlerinin tamamı,
 • - Yabancı memleketlerde öğretmen olarak Türk kültürüne hizmet edenlerden Türk vatandaşlığına geçmiş ve Devlet memuru olmuş olanların, yurt dışında öğretmenlikte geçen hizmetlerinin, (12 yılı geçmemek üzere 2/3'ü),
 • - Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi yapanların yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora öğrenim sürelerinin 3 yılı,

Bu durumlar haricindeki süreler, kazanılmış hak aylığına esas derece ve kademe dikkate alınmamakta ancak emekliliğe esas derece ve kademede dikkate alınmaktadır.

Bu konuyla ilgili kısa genel değerlendirmemiz.

Devlet memurluğuna geçiş yapmış olan kişilerin kamuda geçen sigortalı sürelerinin değerlendirilmesi zaman zaman kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle yapılmıştır. Ancak, devlet memurluğu nasıl kamuda geçen süreleri kapsıyor ise, kamuda geçen sigortalı süreler de yine bir kamu hizmeti olarak görülmelidir. Bu nedenle, yukarıda yer alan tarihler dışında devlet memuru olmuş kişilerin de kamuda geçen sigortalı sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yönünde bir yasal düzenlemenin yapılması ve bu düzenlemenin süreklilik kazanan bir düzenleme olması gerektiği ve bunun da zaruri bir ihtiyaç olduğunu değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, ister kamu veya özel sektör SSK. olsun, isterse Bağ-Kur faaliyeti olsun kişilerin bu süreleri memurluk sırasında intibak işlemine tabi tutulmaktadır. Dahası, bu kapsamda geçen süreler sırasında Sosyal Güvenlik Kurumuna kişilerden karşılanan primler alınmaktadır. Madem kamu işyerlerinde geçen SSK.lı süreler belirli tarihlerde çıkarılan kanun veya kanun hükmünde kararnamelerle memurların ek göstergeyi alacakları intibaklarında değerlendirilmiş, yine çalışmalarından kaynaklı primleri alınmış olan kişilerin özel veya resmi veya bağ-kurlu sürelerinin de memurluk sürelerinde ek göstergeyi kazanacak şekilde intibak işleminde değerlendirilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Kanun koyucunun yıllar önce kamu veya özel ssk.lı süreleri belirli tarihlerde intibak işleminde farklı uygulamaya tabi tutması, özel sektör SSK.lı sure ile Bağ-Kurlu süreyi ayırt etmesinin sağlıklı bir açıklamasının olmayacağını söyleyebiliriz.

Bu başlıktaki sonuç ve değerlendirmemiz:

Sizin memurluk süreniz kazanılmış hak aylığınızda değerlenir, SSK.lı süreniz ile Bağ-Kurlu süreniz ise emekli keseneğine esas aylıkta değerlenir.

3- SSK.lı, Bağ-Kurlu sürelerin memurluk süreleriyle birleştirilmesi,

SSK.lı, Bağ-Kurlu ve memurluk süreleri bulunan bir kişinin tüm hizmetleri tek bir statüde birleştirilir. Bu Kanuni bir gerekliliktir. Bu husus, 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun ile belirlenmiştir.

Bu başlıktaki sonuç ve değerlendirmemiz:

Hizmetlerin birleştirilmesi kişilerin tasarrufunda olan bir işlem niteliğinde olmadığından, bu işlemlerin Kurumları tarafından resen yapılması gerektiğini belirtebiliriz. .

Memurlar.Net - Özel

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.