1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. Ortaöğretim kurumlarına geçiş yönergesi
Ortaöğretim kurumlarına geçiş yönergesi

Ortaöğretim kurumlarına geçiş yönergesi

Ocak 2014 tarihli ve 2676-EK sayılı Tebliğler Dergisi’ nde yayımlananMillî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi yürürlükten kaldırıldı

A+A-

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel
ortaöğretim kurumlarına geçiş işlemleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim
kurumlarına geçişle ilgili iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 26/07/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
ile 07/09/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Ağırlık katsayısı: Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplamasında kullanılan,
her derse ait katsayı değerini,
b) Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı (AOSP): Ortak sınavlar kapsamında, sınavı
gerçekleştirilen derslerde alınan puanların kendi ağırlık katsayıları ile hesaplanan puanı,
c) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
ç) Ek puan: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat
sınavlarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanan
öğrencilerin sadece o yıla ait yıl sonu başarı puanlarına belirlenen oranda eklenen puanı,
d) Genel Müdürlük: Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
e) Mazeret sınavları: Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için yapılacak olan
sınavları,
f) Kılavuz: Ortaöğretim kurumlarına öğrenci geçiş işlemleriyle ilgili gerekli bilgi ve
açıklamaları kapsayan dokümanı,
g) Ortak sınavlar: Resmî ve özel temel eğitim kurumlarının 8’inci sınıflarında
Bakanlık tarafından yapılan ortak sınavları,
ğ)Yerleştirmeye Esas Puan (YEP): Öğrencilerin, yıl sonu başarı puanları ile
ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı esas alınarak hesaplanan puanı,
h) Veli: Öğrencinin anne veya babasını veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen
kişiyi,
ı) Yıl sonu başarı puanı (YBP): Yıl sonu başarı puanı, derslerin yıl sonu puanlarının
aritmetik ortalaması ile elde edilen puanı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ortaöğretime Geçiş Uygulaması
Yıl sonu başarı puanı
MADDE 5-(1) Bir dersin dönem puanı; öğrencinin sınavlardan, ders etkinliklerine
katılımdan ve varsa projeden aldıkları puanların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bir dersin 
2
yıl sonu puanı; birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Dersin yıl sonu
puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı
puanıdır. Yıl sonu başarı puanı, derslerin yıl sonu puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Yıl
sonu başarı puanı tespit edilirken, bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür.
Dönem puanı, yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir.
Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8’ inci sınıf yıl sonu başarı puanı
hesaplamasında da kullanılır.
Ortak sınavlar
MADDE 6-(1) Ortak sınavlar, altı temel ders için 8’inci sınıfta öğretmen tarafından
dönemsel olarak yapılan sınavlardan, iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan
derslerden ikincisi, her dönemde birer defa olmak üzere yılda iki defa yapılır. Sınav tarihi,
yeri, puan hesaplamaları ve ilgili diğer hususlar her yıl Genel Müdürlükçe hazırlanan
kılavuz/kılavuzlarda belirtilir.
(2) Ortak sınavlar, 8’inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak
bilgisi, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük ve yabancı dil derslerinden yapılır.
(3) Sınav soruları, 8’inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak
bilgisi, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük ve yabancı dil derslerinin öğretim programları esas
alınarak hazırlanır.
(4) Sorular, sınavların yapılacağı tarihe kadar işlenen öğretim programlarının
belirlenen kazanımları esas alınarak öğrencinin eleştirel düşünme, analiz yapma, problem
çözme, sonuç çıkarma, yorumlama ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanır.
 (5) Ortak sınavlarda sınavı yapılan derslerin ağırlık katsayıları aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.

 

 

orta.jpg

Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı
MADDE 7-(1) Ortak sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan
puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin,
derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav
puanı hesaplanır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.
Yerleştirmeye esas puan
MADDE 8- (1) Öğrencilerin; 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8’ inci
sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek
yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır.
Sınav sonuçlarının hesaplanması
MADDE 9- (1) Ortak sınav puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek bir puan
türünde hesaplanır;
a) Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle
okutulur.
b) Ortak sınavları yapılacak derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap
sayıları belirlenir. 
3
c) Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar bulunur.
ç) Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemez.
d) 8’ inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda gerçekleştirilen
hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem
puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve
yerleştirmeye esas puanda kullanılır.
(2) Kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin o derse ait sınav puanı 0 (sıfır) olarak
değerlendirilir.
Ortaöğretime yerleştirme
MADDE 10- (1) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okulların
önceden belirlenmiş kontenjanlarına, yerleştirmeye esas puan ve puan üstünlüğüne dayalı
olarak öğrencilerin tercihleri doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından merkezi yerleştirme
yapılır.
 (2) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanların eşit olması hâlinde, AOSP, eşitliğin
devam etmesi hâlinde sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki YBP üstünlüğü, eşitliğin
devam etmesi hâlinde tercih önceliği, yine eşitliğin devam etmesi hâlinde okula özürsüz
devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, bunların da eşit olması hâlinde ise öğrencinin doğum
tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınır.
 (3) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için gerekli sınav tedbirleri kılavuzda belirtilir.
 (4) Tercihleri ve yerleştirmeye esas nakil işlemleri sonunda açık öğretim kurumlarına
yerleştirilen öğrenciler, talep etmeleri hâlinde il ve ilçelerde kurulacak öğrenci yerleştirme ve
nakil komisyonunca boş kalan kontenjanlar için il ilçe sınırları içerisinde tercihleri alınarak
YEP üstünlüğüne göre merkezi sistemle yerleştirmeleri yapılacaktır.
 (5) Tercih yapmayan öğrencilerin yerleştirme işlemleri ise sistem tarafından açık
öğretim kurumlarına gerçekleştirilecektir.
 (6) Yerleştirme işlemlerine ilişkin diğer hususlar kılavuzda belirtilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yurt dışında öğrenim görenler
MADDE 11- (1) Öğrenimlerini ülkemizdeki ortaokulların 8’inci sınıfına denk bir
sınıfta yurt dışında Bakanlığa bağlı olmayan eğitim kurumlarında sürdüren öğrenciler,
öğrenim belgesi ile başvurarak ortak sınava katılabilirler.
(2) Velisinin yurt dışında bulunduğu sürede öğrenimlerinin bir kısmını veya tamamını
Bakanlığa bağlı olmayan yurt dışındaki eğitim kurumlarında gören öğrencilerin ortaöğretime
yerleştirmeye esas puanın hesaplanması, ortak sınav puanı ile yurt içinde öğrenim gördükleri
yıl/döneme ait yıl sonu başarı puanları dikkate alınarak hesaplanır. Söz konusu öğrencilerin
puanlamalarına ilişkin esaslar kılavuz/kılavuzlarda belirtilir.
(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki ortaokullarda öğrenim görenlerin yıl sonu
başarı puanları, Türkiye'de öğrenim gören öğrencilere uygulanan hükümlere göre belirlenir.
Ek puan
MADDE 12-(1) TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları
ve matematik olimpiyat sınavlarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme
hakkı kazanan öğrencilere, katıldıkları yılın yıl sonu başarı puanlarına belirlenen oranda ek
puan verilir.
(2) Öğrencilerin, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları
ve matematik olimpiyat sınavlarına katıldıkları yıla ait yıl sonu başarı puanına; altın madalya
alan veya birinci olanlar için yıl sonu başarı puanının % 10'u, gümüş madalya alan veya ikinci 
4
olanlar için % 9'u, bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i, bu kapsamdaki
etkinliklere katılanlar için ise % 7'si oranında ek puan eklenir.
(3) Öğrenim gördüğü yıl içinde TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası
bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarına katılıp her iki sınavda da başarılı olan
öğrencilerin almış oldukları en yüksek derecenin tamamı, diğer derecenin de yarısı
hesaplamada dikkate alınır.
(4) Ekip ya da takım olarak TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen bilim olimpiyatları
ve matematik olimpiyat sınavlarında ulusal elemelerden geçtikten sonra uluslararası sınavlara
katılıp başarılı olan öğrencilerin aldıkları ek puan, yıl sonu başarı puanlarına ilave edilir.
(5) Ek puan hakkından, derece veya katılım belgelerini ibraz eden öğrenciler
yararlanabilir. Belgeler Genel Müdürlüğe ibraz edilir. Ders yılı bittikten sonra gönderilen
belgeler işleme alınmaz. İbraz işlemlerine ilişkin diğer hususlar kılavuz/kılavuzlarda belirtilir.
Başvurulacak mevzuat
MADDE 13- (1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu Yönerge, 2014-2015 öğretim yılından itibaren resmî ve özel
öğretim kurumlarının 8’inci sınıflarında uygulanmak üzere onay tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
5
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİNİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNERGE
MADDE 1- Ocak 2014 tarihli ve 2676-EK sayılı Tebliğler Dergisi’ nde yayımlanan
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2- Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.