1. HABERLER

  2. MEMUR HABER

  3. EMNİYET PERSONELİ

  4. Polisler, nüfusa kayıtlı olduğua il'e yine atanamayacak
Polisler, nüfusa kayıtlı olduğua il'e yine atanamayacak

Polisler, nüfusa kayıtlı olduğua il'e yine atanamayacak

Polisler, nüfusa kayıtlı olduğua il'e yine atanamayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü, atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki 22 maddeyi değiştirdi

A+A-

Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde, Bakanlar Kurulu Kararıyla değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişikliklerin karşılaştırmalı tablosuna aşağıda yer verilmiştir.

Önemli gördüğümüz düzenlemeler şu şekildedir:

1- Mazeret tayinleri, genel atama dönemi dışında Şubat ve Eylül aylarında yapılacak

2- Polisler için, nüfusa kayıtlı olduğu ile atanamama sınırlaması devam edecek. Ancak varolan düzenlemede yer alan istisna arasına vazife malüllüğüne bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybedenlerin eşi, annesi, babası ve çocukları da eklenmiştir.

3- İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı meslek derecelerinde bulunan personel ihtiyaç halinde görev unvanlarına bakılmaksızın araştırma, inceleme ve denetleme gibi görevler verilmek üzere atandıkları birim amirinin emrine alınabilecek.

4- Aday polis memurları, adaylık dönemi içinde Genel Müdürlüğe alınabilecek.

5- Sağlık özründen dolayı nakil isteyenlerin özel üniversitelerden alacağı raporlar geçerli olmayacak.

6- Boşanma halinde, genel atama dönemi dışında nakle izin veren düzenleme kaldırıldı

7- Genel atama döneminde atanan personel için ilişik kesme tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenecek.

8- Kendisi, eşi veya çocukları engelli olduğu için ikinci bölge hizmetinden muaf tutulacak maddede değişiklik yapıldı.

9- Zorunlu hizmet bölgesi olan İkinci bölgeye sadece ikinci kez gönderilebileceği şeklindeki düzenleme birden fazla kez şeklinde değiştirilmiştir.

10- Yer değişikliği nedeniyle hizmet sürelerinin farklı yerlerde geçmesi halinde nasıl hesaplama yapılacağını düzenlene madde değişti. Bu düzenleme 1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olacak. Buna göre hizmet nerede geçmiş ise yüzdelik olarak o yerine hizmetine eklenecek.

11- Birinci bölgede görev yapmakta iken, ikinci bölgede bulunan il emniyet müdürlüklerinde görevlendirilerek buralarda kesintisiz olarak en az üç ay süreyle geçici görevle fiilen çalışan personelin çalıştığı süreler, personelinikinci bölgedeki hizmet süresinden sayılacak.

12- Yaş haddine yaklaşma sebebiyle erteleme isteyebilmek için 2 yıl çalışmış olma şeklindeki süre 3 yıla, yine yaş haddi nedeniyle yer değiştirebilmke için 1 yıl olarak belirlenen süre 2 yıla çıkarılmıştır.

13- Komiser yardımcığına, komiserlik kursunu başarıyla bitirenlerin atanacağı şeklindeki düzenleme, Kanundaki düzenleme sonrasında "ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirerek" şeklinde değiştirilmiştir.

 

ESKİ METİNYENİ METİN

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık, İçişleri Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük, Emniyet Genel Müdürlüğünü,

c) Hizmet Bölgesi, ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen iki ana bölgeyi,

d) Alt Bölge, hizmet bölgeleri içinde farklı hizmet sürelerine göre belirtilen ve ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen il ve ilçeler grubunu,

e) Zorunlu Bölge, ikinci hizmet bölgesini,

f) Zorunlu Hizmet Süresi, iki ana bölgeden her bölge için belirtilen hizmet sürelerini,

g) (Mülga bent: 30.07.2012 - 2012/3540 S.Yön./3. md.)

h) Birim, Teftiş Kurulu, Özel Güvenlik Denetleme ve Polis Akademisi başkanlıklarını, Hukuk Müşavirliğini, daire başkanlıklarını, Trafik Araştırma Merkezini, taşrada Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı kuruluşları, il emniyet müdürlüklerini, yurtdışındaki Emniyet Teşkilatı kuruluşlarını,

ifade eder.

MADDE 1- 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Alt Bölge: Hizmet bölgeleri içinde farklı hizmet sürelerine göre belirtilen ve ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen il ve ilçeler grubunu,

b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

c) Birim: Teftiş Kurulu Başkanlığını, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığını, Polis Akademisi Başkanlığını, Hukuk Müşavirliğini, daire başkanlıklarını, İç Denetim Birimi Başkanlığım, Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğünü, taşrada Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı kuruluşları, il emniyet müdürlüklerini, yurtdışındaki Emniyet Teşkilatı kuruluşlarını,

d) Genel atama dönemi: Her yıl Mayıs ve Haziran aylarında bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre yapılan atama dönemini,

e) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

f) Hizmet bölgesi: Ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen iki ana bölgeyi,

g) İlk atama: Polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kuramlarındaki öğrencilerin mezuniyetlerini müteakip memuriyete nasbedilmesini,

h) Mazeret atama dönemi: Genel atama dönemi dışında Şubat ve Eylül aylarında bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre yapılan atama dönemini,

ı) Personel: Emniyet hizmetleri sımfı mensuplarını,

j) Zamandışı atama: Genel atama ve mazeret atama dönemleriyle bağlı kalınmaksızın bu Yönetmelikte belirtilen sebeplerle yılın her ayında yapılan atamaları,

k) Zorunlu bölge: İkinci hizmet bölgesini,

l) Zorunlu hizmet süresi: İki ana bölgeden her bölge için belirtilen hizmet sürelerini,

ifade eder."

 

Madde 7 - (Değişik madde: 30.07.2012 - 2012/3540 S.Yön./1. md.)

Genel Müdürlük merkez, taşra ve merkeze doğrudan bağlı taşra kuruluşlarının kadrolarında geçerli olmak üzere personelin atanamayacağı yerlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Personel, nüfusa kayıtlı olduğu yere atanamaz. Bayan personel için evlenmeden önce nüfusa kayıtlı olduğu yer esas alınır.

b) (Değişik bent: 07.04.2014 - 2014/6094 S. Yön./2. md.) Büyükşehir belediyesi bulunan iller için (a) bendi hükmü uygulanmaz. Ancak, bu illere atanmış olanlar, nüfusa kayıtlı oldukları ilçeye atanamazlar.

c) Personelin teklifle alındığı il veya birime tekrar atanabilmesi için aradan en az beş yıl geçmesi veya o yere dönüşüne engel bir halinin bulunmadığı hususunda atanacağı il valiliğinin veya Genel Müdürlüğe bağlı birimlerde birim amirlerinin uygun görüş belirtmiş olması şartı aranır.
d) Kadro durumunun uygun olması halinde, aşağıdaki personel hakkında (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanmayabilir.

1) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olanların eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri.

2) Vazife malulü idari polisler ve eşleri.

3) 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında özürlü sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre kendisinin, eşinin veya çocuklarının özür durumuna göre özür oranı %50 ve üzerinde bulunanlar.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Personelin Atanamayacağı Yerler

MADDE 7- Genel Müdürlük merkez, taşra ve merkeze doğrudan bağlı taşra kuruluşlarının kadrolarında geçerli olmak üzere personelin atanamayacağı yerlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Personel, nüfusa kayıtlı olduğu yere atanamaz. Bayan personel için evlenmeden önce nüfusa kayıtlı olduğu yer esas alınır.

b) Büyükşehir belediyesi bulunan iller için (a) bendi hükmü uygulanmaz. Ancak, bu illere atanmış olanlar, merkez ilçeler dışında nüfusa kayıtlı oldukları ilçeye atanamazlar.

e) Personelin teklifle alındığı il veya birime tekrar atanabilmesi için aradan en az beş yıl geçmesi veya o yere dönüşüne engel bir halinin bulunmadığı hususunda atanacağı il valiliğinin veya Genel Müdürlüğe bağlı birimlerde birim amirlerinin uygun görüş belirtmiş olması şartı aranır.

d) Kadro durumunun uygun olması halinde, aşağıdaki personel hakkında (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanmayabilir.

1) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malül olanların eşi, annesi, babası, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri.

2) Vazife malülü idari polisler ve eşleri.

3) 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında özürlü sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre kendisinin, eşinin veya çocuklarının özür durumuna göre özür oram %50 ve üzerinde bulunanlar.

4) Emniyet Teşkilatında görevli iken, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında olanlardan vazife malüllüğüne bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybedenlerin eşi, annesi, babası ve çocukları."

 

Madde 10 - (Mülga madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./22. md.)(*)MADDE 3- Aym Yönetmeliğin mülga 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Görev Unvanlarına Atamalar

MADDE 10- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen görev unvanlarına yapılacak atamalar, karşılığında gösterilen meslek derecesi ve rütbelere göre yapılır. Ancak ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı meslek derecelerinde bulunan personel ihtiyaç halinde görev unvanlarına bakılmaksızın araştırma, inceleme ve denetleme gibi görevler verilmek üzere atandıkları birim amirinin emrine alınabilirler.

Birinci meslek derecesinde olup, kendi isteğiyle ikinci meslek derecesinde görevlendirilmek isteyen personel hariç diğer personel, rütbe ve meslek derecesi karşılığı olan görev unvanından daha alt görev unvanlarına atanamaz ve çalıştırılamaz.

İdare tarafından her rütbe ve meslek derecesi karşısında gösterilen görev unvanları arasında personelin görev yeri değiştirilebilir.

İkinci sınıf emniyet müdürü rütbesinde en az bekleme süresini tamamlayanlar, terfıen birinci sınıf emniyet müdürü rütbesinde ikinci meslek derecesi karşılığı görev unvanlarına atanabilirler."

 

Madde 11 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./5. md.)
Emniyet Teşkilatına girmiş olan her derecede ve rütbedeki memurlar hakkında, adaylık süreleri içinde yer değiştirme işlemi yapılmaz. Ancak, Devlet memurları ile evli emniyet mensuplarının adaylık durumuna bakılmaksızın ataması yapılabilir
MADDE 4- Aym Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 11- Emniyet Teşkilatına girmiş olan her derecede ve rütbedeki memurlar hakkında, Genel Müdürlük merkez teşkilatına yapılacak atamalar hariç, adaylık süreleri içinde birimler arasında yer değiştirme işlemi yapılmaz. Ancak, Devlet memurları ile evli personelin adaylık durumuna bakılmaksızın ataması yapılabilir."

 

Madde 13 - (Değişik madde: 19.03.2012 - 2012/2962 S.Yön./3. md.)
Polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarındanmezun olanların ilk atamaları öncelikle birinci bölgeye yapılır.
Polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olan polis memurlarının atamaları, asayiş gerekleri ve hizmet branşındaki ihtiyaç, personelin teknik bilgisi ve mesleki uzmanlığından yararlanma mecburiyeti olmadıkça, öncelikle polis merkezleri, çevik kuvvet veya koruma hizmet birimlerine yapılır.
Teknik ve mesleki uzmanlıktan yararlanma mecburiyeti ile 7 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olanların,eğitim kurumlarının mevzuatına göre oluşturulacak sıralamaları esas alınarak, kadro ve hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe tespit olunacak yerlerden seçecekleri birimlere atamaları yapılır. Devlet memurlarıyla evli olanların ilk atamaları, talepleri halinde Genel Müdürlükçe eşlerinin görev yaptığı yere yapılabilir. Tercih listesinden eşinin görev yaptığı yeri seçme imkanı var iken seçmeyenlerin yerleri değiştirilmez ve atamalar yapıldıktan sonra eşinin görevi nedeniyle atama talepleri değerlendirmeye alınmaz.
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarına "kurumlarından mezun" ibarelerinden sonra gelmek üzere "olduktan sonra yapılan sınavda başarılı" ibareleri eklenmiştir.

 

Madde 15 - (Mülga madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./22. md.)MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin mülga 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"MADDE 15- Atamalar, 18 inci ve 19 uncu maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla her yıl genel atama döneminde ve bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre yapılır.

İkinci bölge görev sırası gelen personelin isimleri Genel Müdürlükçe en geç Şubat ayı sonuna kadar ilgili birimlere bildirilir. Bu personelin sayısı ikinci bölgedeki personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak tespit edilir."

 

 MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin Dördüncü Bölüm başlığı "Atama Zamanı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

Madde 17 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./7. md.)

Bölgelerdeki hizmet süresini doldurarak atamaya tabi olan personelin atama istek formları, bağlı bulunduğu birim tarafından usulüne uygun şekilde hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük atama istek formundaki taleple bağlı değildir.

Zaman dışı atamaya esas belgeler ise, bir ay içerisinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir. Bu kapsamdaki personelin durumu Genel Müdürlükçe öncelikle değerlendirilir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 17- Bölgelerdeki hizmet süresini doldurarak genel atamaya tabi olan personelin atama istek formları, bağlı bulunduğu birim tarafından usulüne uygun şekilde hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük atama istek formundaki taleple bağlı değildir.

Zamandışı ve mazeret atamalarına esas belgeler bir ay içerisinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir. Zamandışı atama kapsamındaki personelin durumu Genel Müdürlükçe öncelikle değerlendirilir."

 

Madde 18 - (Değişik madde: 19.03.2012 - 2012/2962 S.Yön./4. md.)

Atamalar, emniyet ve asayişin zorunlu kıldığı sebepler dışında her yıl Mayıs ve Haziran aylarında bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre toplu olarak yapılır.

İkinci bölge görev sırası gelen personelin isimleri Genel Müdürlükçe en geç Şubat ayı sonuna kadar ilgili birimlere bildirilir. Bu personelin sayısı, ikinci bölgedeki personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak tespit edilir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Mazeret Atamaları

MADDE 18- Mazeret atamaları aşağıdaki hallerde talep edilebilir.

a) Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yerde görev yapamayacağının tam teşekküllü Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç,alınan sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi.

b) 38 inci maddede yer alan eş durumu ve 40 inci maddede yer alan öğrenim durumu ile ilgili şartların ortaya çıkması.

c) Personelin boşanması ve boşandığını mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kendi

talebi.

d) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanların kendi istekleriyle atanma talebinde bulunması."

 

Madde 19 - Aşağıdaki yazılı hallerde 18 inci maddedeki genel atama ve yer değiştirme zamanına bağlı kalınmaksızın (...) her zaman atama ve yer değiştirme yapılabilir.
a) Emniyet ve asayişin zorunlu kıldığı sebepler,
b) Birimlerin kuruluşu, değişikliği ve kaldırılması,
c) Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yerde görev yapamayacağının tam teşekküllü Devlet hastanesinden verilecek sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi,
d) (Mülga bend: 14/06/2010 - 2010/591 S.Yön./2. md.)
e) Gördüğü kurs veya öğrenimle ilgili kadrolara atanma zorunluluğu,
f) Eşinin veya çocuğunun ölmesi,
g) Yönetmeliğin 38 inci maddesinde yer alan eş durumu ve 40 ıncı maddesinde yer alan öğrenim durumu ile ilgili şartların ortaya çıkması,
h) Yönetmeliğin 34 üncü maddesindeki şartların ortaya çıkması,
ı) Deprem, heyelan ve sel baskını gibi tabii bir afet sebebiyle, hizmet yaptığı bölgede evi yıkılan personelin kendi isteği üzerine,
k) Mevzuat değişikliği.
l) Can güvenliği sebebiyle çalıştığı birimde hizmet görme imkanını kaybetmesi,
m) Personelin boşanması ve boşandığını mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kendi talebi halinde.
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 19- Aynı il içerisindeki farklı birimler arasında, birimlerin kendi içinde veya aşağıdaki yazılı hallerde genel atama zamanına bağlı kalınmaksızın her zaman atama ve yer değiştirme yapılabilir.

a) Emniyet ve asayişe ilişkin sebepler.

b) Birimlerin kuruluşu, değişikliği veya kaldırılması.

c) Personelin gördüğü kurs veya öğrenimle ilgili kadrolara atanma zorunluluğu.

d) Personelin eşinin veya çocuğunun vefatı.

e) 34 üncü veya 35 inci maddelerdeki şartların ortaya çıkması.

f) Deprem, heyelan ve sel baskını gibi tabii bir afet sebebiyle hizmet yaptığı bölgede evi yıkılan personelin kendi isteği üzerine.

g) Mevzuat değişikliği.

h) Personelin can güvenliği sebebiyle çalıştığı birimde hizmet görme imkanını kaybettiğinin en üst birim amirince tespit edilmesi."

 

Madde 20 - Atama ve yer değiştirme emirleri atanan personelin ilk amirine geldikten sonra en geç 10 gün içinde ilgiliye tebliğ edilir ve yolluğu verilerek ilişiği kesilir. Daha üst makamlar atama emrini geciktirmeksizin aşağı kademelere ulaştırmakla sorumludurlar. Atanan personel hakkında mehil müddeti bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 62 nci maddesi hükmü uygulanır. Ancak sayman, mutemet ve mal sorumlusu görevlerini ifa edenlere üzerindeki hesap ve malları devir ve teslim için bir aya kadar süre verilebilir.MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, genel atama döneminde atanan personel için ilişik kesme tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenir."

 

...
(6. fıkra) Zorunlu ikinci bölge hizmeti için ataması yapılıp göreve başlayan ve 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamında fiilen uçuş hizmeti yapan personelin ikinci bölgedeki hizmet süresi hesaplanırken, uçuş hizmetlerinin yüzde ellisinden fazlasının gerçekleştirildiği alt bölgenin hizmet süresi esas alınır.

(7. fıkra) Talep etmeleri halinde, aşağıdaki personel zorunlu ikinci bölge hizmetinden muaf tutulur.
a) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olanların eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri.
b) Vazife malulü idari polisler ve eşleri.
c) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında özürlü sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre eşi veya çocuklarından;
1) Özür oranı %50 ve üzerinde bulunanlardan günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine karar verilenler,
2) Özür oranı %80 ve üzerinde bulunanlar.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesininaltıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve mevcut yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Talep etmeleri halinde, aşağıdaki personel zorunlu ikinci bölge hizmetinden muaf tutulur.

a) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malül olanların eşi, annesi, babası, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri.

b) Vazife malülü idari polisler ve eşleri.

c) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında özürlü sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre kendisi, eşi veya çocuklarından;

1) Ağır özürlü olanlar,

2) Özür oranı %80 ve üzerinde bulunanlar,

3) Özür oranı %50 ve üzeri birden fazla engelli birey bulunanlar."

 


(2. fıkra) İkinci bölgeye ikinci kez atanacak olan polis memuru rütbesindeki personelin sırası; branş, bu bölgeden önceki dönüş yılı ve sicil numarası esas alınarak, diğer rütbedeki personelin sırası ise; rütbe, bu bölgeden önceki dönüş yılı ve sicil numarası esas alınarak tespit edilir.
Birinci bölgede çalışan branşlı amir ve memurların ikinci bölgedeki hizmetlere gönderilmeleri, kendi aralarında sicil numarası esasına göre ve bölgelerdeki kadro ve personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak yapılır. Birinci bölgeden ikinci bölgeye ilk kez atanacak personel için birinci bölge hizmet süresini doldurma şartı aranmaz.
(4. fıkra) İkinci bölge hizmetine ikinci kez kendi talebi ile atanmak isteyenlerin müracaatları halinde, en az üç yıl birinci bölgede hizmetini tamamlaması durumunda ihtiyaç durumu gözönünde bulundurulmak suretiyle ve daha önce çalıştığı ile atanmamak kaydıyla atamaları yapılabilir. Bu şekilde ikinci defa atanan personel bölgedeki hizmet sürelerini tamamlamak zorundadır.
MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan "ikinci kez" ibareleri "birden fazla kez" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "ve daha önce çalıştığı ile atanmamak kaydıyla" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yer Değişikliği Nedeniyle Hizmet Sürelerinin Farklı Yerlerde Geçirilmesi
Madde 28 - (Değişik madde: 14/06/2010 - 2010/591 S.Yön./5. md.)
Aynı bölge veya il içinde yapılan yer değiştirmeler nedeniyle hizmet süreleri değişik bölgelerde geçen personelin hizmet süresi, yer değişiminden önceki bölgede kaldığı süre, kalınması gereken sürenin üçte ikisi veya daha fazlası ise önceki bölge, daha az ise yeni bölge hizmet süresine göre hesaplanır.
Bu hesaplamada personelin eski görev yerinden ilişik kesme tarihi esas alınır ve mehil müddeti yeni atanılan yerin hizmet süresine dahil edilir. Ancak, aynı bölge veya il içinde son atanılan yerin hizmet süresi daha az olmak şartıyla; son atanılan yerin hizmet süresi iki yıl ise en az onsekiz ay, üç yıl veya daha fazla ise en az oniki ay çalışılması kaydıyla son atanılan yerin hizmet süresine tabi olunur.
MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hizmet Sürelerinin Hesaplanması

MADDE 28- Aynı hizmet bölgesi veya il içinde yapılan yer değiştirmeler nedeniyle hizmet süreleri değişik yerlerde geçen personelin hizmet süresi hesaplanmasında; fiili olarak çalışılan yerlerde geçen süreler, o yer için belirlenen zorunlu hizmet süresine yüzdelik olarak oranlanır. Bu oranların toplamı %100'e ulaştığında personel hizmet süresini bitirmiş sayılır.

Bu hesaplamada personelin eski görev yerinden ilişik kesme tarihi esas alınır ve mehil müddeti yeni atanılan yerin hizmet süresine dahil edilir."

 

Sağlık Sebepleriyle Erteleme
Madde 30 - (Değişik : 2/3/2001 -2001/2146 K.)
(1. fıkra) Personel, kendisinin, eş ve çocuklarının sağlık durumları itibariyle tayin edilmemesi için Şubat ayı sonuna kadar erteleme talebinde bulunabilir. Bu isteğe dayanak olan raporların tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınması şarttır. Başka sağlık kurumlarından alınan raporlar geçerli sayılmaz.

(3. fıkra) Tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporları en çok 2 yıl için geçerlidir.

(4. fıkra) Aldıkları sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi dolmuş olan personel, sağlık özürlerinin devam etmesi halinde, Genel Müdürlüğe müracaatları üzerine başka bir Devlet hastanesine sevk edilirler ve bu hastaneden alacakları sağlık kurulu raporunun sonuçlarına göre haklarında işlem yapılır. Personelin eşi ve çocukları için aldıkları sağlık kurulu raporlarına dayanılarak yapılacak ertelemenin süresi hiç bir şekilde toplam 6 yılı aşamaz. Ancak, personelin eş veya çocuklarından ömür boyu müşahade altında bulundurmayı gerektiren ve sürekli tedavi ile yaşamını sürdürebileceğini tam teşekküllü Devlet hastanesi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilenlerin atamalarının ertelenmesinde süre şartı aranmaz.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesininbirinci ve üçüncü fıkralarına "Devlet hastanesinden" ibarelerinden soma gelmek üzere "veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç," ibareleri ile aynı maddenin dördüncü fıkrasına "Devlet hastanesi" ibaresinden soma gelmek üzere "veya üniversite hastanesi, özel üniversite hastanesi hariç," ibaresi eklenmiştir.

 

Önceki Yılda Yapılan Yer Değiştirme Nedeniyle Erteleme
Madde 31 - Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca, bölgedeki hizmet süresini tamamlamadan aynı bölgenin diğer bir alt bölgesindeki yere atanan personelden ertesi yıl başka bölgede hizmet sırası gelenlerin atamaları bir yıl için ertelenir.
MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bir Yıl İçinde İkinci Kez Yer Değiştirme İşlemi

MADDE 31- Farklı bir ildeki birime atanan personelin bu atamasını takip eden bir yıl süreyle, haklarında 19 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla yeni bir atama işlemi tesis edilmez."

 

Sağlık Sebepleriyle Yer Değiştirme
Madde 37 - ...
Bu raporlar Genel Müdürlük Sağlık İşleri Daire Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra, raporda "acil" kaydı olanların en kısa sürede, "acil" kaydı olmayanlarında genel atama zamanında yer değişimi yapılır. Bu yer değişiminde öncelikle, aynı hizmet bölgesinde rapora uygun bir alt bölge seçilir. Bu bölge içinde raporda belirtilen sağlık şartlarına uygun alt bölge bulunmadığı takdirde, personel diğer hizmet bölgesine atanır.
MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu raporlar Genel Müdürlük Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra, raporda "acil" kaydı olanların en kısa sürede, "acil" kaydı olmayanların ise bu Yönetmelikte belirtilen atama dönemlerinde yer değişimi yapılır. Bu yer değişiminde öncelikle, aynı hizmet bölgesinde rapora uygun bir alt bölge seçilir. Bu bölge içinde raporda belirtilen sağlık şartlarına uygun alt bölge bulunmadığı takdirde, personel diğer hizmet bölgesine atanır."

 

Genel İdare Hizmet Sınıfına Atanma
Madde 39 - Personelin, sağlık ve eş durumu sebebiyle Yönetmeliğin 30, 37 ve 38 inci maddelerinde gösterilen usul ve esaslara göre erteleme ve yer değişikliği yapılır. Ancak;
a) Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde sayılan hallerden biri sebebiyle başka bir ile atandıkları halde, kendisinin veya eş ve çocuklarının sağlık durumları sebebiyle atandığı yerde veya eski görev yerinin dışında bir bölgede görev yapamayacağısağlık kurulu raporu ile belgelenenler, önceden adlarına tebligat yapılmak suretiyle doğrudan,
MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine "görev yapamayacağı" ibaresinden soma gelmek üzere "tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınacak" ibaresi eklenmiştir.

 

Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılacak Süreler
Madde 42 - Yıllık izinler, mazeret izinleri ve yılda toplamı 30 günü geçmeyen sağlık izinleri ile görev nedeniyle yaralanma halinde tedavi ve istirahat süreleri, o bölgedeki hizmet süresinden sayılır
MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Birinci bölgede görev yapmakta iken, ikinci bölgede bulunan il emniyet müdürlüklerinde görevlendirilerek buralarda kesintisiz olarak en az üç ay süreyle geçici görevle fiilen çalışan personelin çalıştığı süreler, 28 inci maddedeki usule göre personelin ikinci bölgedeki hizmet süresinden sayılır."

 

Yaş Haddine Yaklaşma Sebebiyle Erteleme veya Yer Değiştirme
Madde 44 - (Değişik: 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Halen bulunduğu bölgedeki hizmet süresini tamamlayan personelden kanuni yaş haddine iki yıl kalmış olanlar,kadro müsait olduğu takdirde ve istemeleri halinde yerinde bırakılabilirler.
Personelin isteği üzerine yerinde bırakılabilmesi için;
a) Görev yerinin değiştirilmesi için 34 ve 35 inci maddeler çerçevesinde teklif yapılmamış olması,
b) Hakkında herhangi bir soruşturma yapılıyor olmaması,
c) Görev yerinin değiştirilmesi için müfettiş raporu bulunmaması, şartı aranır.

Bu madde kapsamına giren personelin istediği illerden kadrosuna veya durumuna uygun bir ile atanabilmesi için;
a) Personelin bulunduğu yerde en az bir yıl çalışmış olması,
b) 7 nci maddede belirtilen engel hallerin bulunmaması,
c) Atanmak istediği yerden daha önce teklif üzerine alınmamış olması,
d) İkinci bölge hizmetini tamamlamış olması,
şarttır

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 44- Halen bulunduğu bölgedeki hizmet süresini tamamlayan personelden kanuni yaş haddine üç yıl kalmış olanlar, kadro müsait olduğu takdirde ve istemeleri halinde yerinde bırakılabilirler.

Personelin isteği üzerine yerinde bırakılabilmesi için;

a) Halen görev yaptığı birimden 34 üncü ve 35 inci maddeler çerçevesinde teklif yapılmamış olması,

b) Hakkında herhangi bir soruşturma yapılıyor olmaması,

c) Görev yerinin değiştirilmesi için müfettiş raporu bulunmaması, şartı aranır.

Bu madde kapsamına giren personelin istediği illerden kadrosuna veya durumuna uygun bir ile atanabilmesi için;

a) Personelin bulunduğu yerde en az iki yıl çalışmış olması,

b) 7 nci maddede belirtilen engel hallerin bulunmaması, şarttır."

 

Komiser Yardımcılığı Kursu Mezunlarının Atanmaları

Ek Madde 1 - (Ek: 5/5/2008-2008/13654 K.; Değişik: 19/3/2012-2012/2962 K.)

Komiser yardımcılığı kursundan başarı ile mezun olanların; eğitim kurumu mevzuatına göre oluşturulacak sıralamaları esas alınarak kadro ve hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe tespit olunacak yerlerden seçecekleri birimlere atamaları yapılır.

(Değişik ikinci fıkra: 7/4/2014-2014/6094 K.) Kursu başarı ile bitirenler, büyükşehir belediyesi bulunan iller hariç eski çalıştıkları birimleri atanmak üzere seçemez.

Devlet memurlarıyla evli olanlardan, seçtikleri yere eşlerinin kanuni gerekçelerle atanması mümkün olmayanlar ile Yönetmeliğin 37 nci maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde seçtiği yerde kendisinin, eş veya çocuğunun tedavi imkanı bulunmayanların yerleri Genel Müdürlükçe değiştirilebilir. Bu mazeretlere bağlı olarak, atanacağı yerin değiştirilmesi talebinde bulunan kursiyerlerin, eş durumu veya sağlık sebebi ile tercih listesinden mazeretine uygun yer seçme imkanı var iken seçmemiş olması halinde yerleri değiştirilmez. Atamalar yapıldıktan sonra belirtilen mazeretler nedeniyle atanma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

Mezunların atanacağı yerler birinci ve ikinci bölge birimler olarak ayrı ayrı belirlenir.

İkinci bölge zorunlu hizmetini daha önce yapmış olanlar ile ikinci bölgeden dönüşe tabi olanlara birinci bölge atama listesinden seçme işlemi yaptırılır.

İkinci bölge zorunlu hizmetini henüz tamamlamamış olanlar ve ikinci bölge hizmetini yapmamış olanlar ile 24 üncü maddeye göre, birinci bölgeye dönüş yılları ikinci bölge ikinci kez görev sırası gelen komiser yardımcısı rütbesindeki personelle aynı olanlara ikinci bölge atama listesinden seçme işlemi yaptırılır.

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İlk Derece Amirlik Eğitimini Başarı İle Bitirenlerin Atanmaları

EK MADDE 1- 3201 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamında ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirerek komiser yardımcılığı rütbesine atananların eğitim kurumu mevzuatına göre oluşturulacak sıralamaları esas alınarak kadro ve hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe tespit olunacak yerlerden seçecekleri birimlere atamaları yapılır.

İlk derece amirlik eğitimini başarı ile bitirenler, büyükşehir belediyesi bulunan iller hariç eski çalıştıkları birimleri atanmak üzere seçemezler.

Devlet memurlarıyla evli olanlardan, seçtikleri yere eşlerinin kanuni gerekçelerle atanması mümkün olmayanlar ile 37 nci maddede belirtilen hususlar çerçevesinde seçtiği yerde kendisinin, eş veya çocuğunun tedavi imkanı bulunmayanların yerleri Genel Müdürlükçe değiştirilebilir. Bu mazeretlere bağlı olarak, atanacağı yerin değiştirilmesi talebinde bulunanların, eş durumu veya sağlık sebebi ile tercih listesinden mazeretine uygun yer seçme imkanı var iken seçmemiş olması halinde yerleri değiştirilmez. Atamalar yapıldıktan sonra belirtilen mazeretler nedeniyle atanma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

İlk derece amirlik eğitimini başarı ile bitirenlerin atanacağı yerler birinci ve ikinci bölge birimler olarak ayrı ayrı belirlenir.

İkinci bölge zorunlu hizmetini daha önce yapmış olanlar ile ikinci bölgeden dönüşe tabi olanlara birinci bölge atama listesinden seçme işlemi yaptırılır.

İkinci bölge zorunlu hizmetini henüz tamamlamamış olanlar ve ikinci bölge hizmetini yapmamış olanlar ile 24 üncü maddeye göre, birinci bölgeye dönüş yılları ikinci bölge ikinci kez görev sırası gelen komiser yardımcısı rütbesindeki personelle aym olanlara ikinci bölge atama listesinden seçme işlemi yaptırılır."

 

Mesleğe Yeniden Alınmada Süre ve Atama Şartı
Madde 14 - İstifa eden veya isteği ile emekli olan personelin yeniden mesleğe alınmalarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92, 93 ve 94 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Ancak, bu isteklerin kabulü Bakanlığın takdirine bağlıdır.
Yukarıdaki fıkra uyarınca mesleğe alınanlar, istifa veya emeklilik suretiyle yeniden ayrılırlarsa, tekrar mesleğe kabul edilmezler.
(3. fıkra) Birinci fıkraya göre mesleğe alınmış olanlar, istifa ettikleri veya emekliye ayrıldıkları tarihte atanmış oldukları veya görevli bulundukları bölgeye, bunlardan birinci bölgeye atanma durumunda olanlar sicil numarasına göre emsalleri ikinci bölge hizmetini yapmış veya yapmakta ise ikinci bölgeye atanırlar ve bu bölge için tespit olunan hizmet süresi sonuna kadar kalırlar. Ancak ikinci bölgedeki hizmet süresinin 2/3 ünü tamamlamış olanlar için bu hüküm uygulanmaz.
MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 MADDE 23- Bu Yönetmeliğin;

a) 14 üncü ve 19 uncu maddeleri 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

www.memurlar.net 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.