Prandelli Galatasaray'ı Avrupa'dan men edebilir

Prandelli Galatasaray'ı Avrupa'dan men edebilir

Prandelli, gelecek sezonki alacağını ödemek istemeyen Galatasaray'a dava açar ve kazanırsa sarı-kırmızılı takım Avrupa'dan men edilebilir.

Bugün'ün haberine göre; Cimbom, İtalyan hocaya gelecek yılki alacağını ödemek istemiyor. Yasaman, “FIFA’ya gidebilir. Fesih gerekçemiz var” diyor.

“Hedefimiz Avrupa değil lig” sözünün haklı sebep olamayacağını savunan spor hukukçusu Emin Özkurt ise uyarıyor: Bahsedilen dava açılır ve ödeme yapılmazsa Avrupa’dan men kararı çıkabilir.

Ga­la­ta­sa­ray'da söz­leş­me­si feshedi­len tek­nik di­rek­tör Ce­sa­re Pran­del­li ko­nu­sun­da sı­kın­tı­lar de­vam edi­yor. İtal­yan ça­lış­tı­rı­cı hem bu se­zo­nun hem de ge­le­cek yı­lın ala­cak­la­rı­nı is­ti­yor. Pran­del­li, Ga­la­ta­sa­ray'dan yıl­lık 2.3 mil­yon eu­ro ka­za­nı­yor­du. Bu se­zon için 1.2 mil­yon eu­ro­yu al­dı. 1.1 mil­yon eu­ro kal­dı. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı yö­ne­tim ise sa­de­ce bu se­zo­nun ala­cak­la­rı­nı ve­re­rek bir an­laş­ma­ya git­me­yi plan­lı­yor. Ku­lü­bün İkin­ci Baş­ka­nı Ham­di Ya­sa­man da bu­nu doğ­ru­lar ni­te­lik­te yap­tı­ğı açık­la­may­la dik­kat çek­miş­ti. 

FESİH NEDENİ OLMAZ

Pran­del­li'nin is­ter­se FI­FA­’ya gi­de­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten Ya­sa­man, İtal­yan ho­ca­nın 'He­de­fi­miz Av­ru­pa de­ğil lig' söz­le­ri­nin ku­lü­bün pa­zar­la­ma gü­cü­ne za­rar ver­di­ği­ni ve bu­nun hak­lı se­bep gös­te­ri­lip söz­leş­me­nin fesh edi­le­bi­le­ce­ği­ni di­le ge­tir­miş­ti.

Ko­nuy­la il­gi­li gö­rüş­le­ri­ni al­dı­ğı­mız Spor Hu­ku­ku Uz­ma­nı Av. Emin Öz­kurt ise Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­la­r’­ı uya­rdı.

Öz­kurt, “Bir tek­nik di­rek­tö­rün söz­leş­me­si­ni feshet­mek için ha­ka­ret içer­me­yen, tek­nik yo­ru­ma yö­ne­lik açık­la­ma­la­ra da­yan­mak müm­kün de­ğil. “He­de­fi­miz Av­ru­pa de­ğil li­g“ açık­la­ma­sın­dan do­la­yı söz­leş­me­ fe­shedil­me­si hak­lı bir ne­den oluş­tur­maz. Ma­li so­rum­lu­luk­lar­dan kur­ta­ra­cak ni­te­lik­te de­ğer­len­di­ril­mez. Da­ha ön­ce FI­FA ve CAS nez­din­de gö­rül­müş dos­ya­lar in­ce­len­di­ğin­de bu yak­la­şı­mın ku­lü­bü tek­nik di­rek­tö­re öde­me yap­mak­tan kur­tar­ma­ya­ca­ğı ka­na­ati ağır bas­mak­ta­dı­r” de­di.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.