Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliği

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliği

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI REHBERLİK VE DENETİM

BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Esaslar

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleriyle, Başkan, başdenetçiler, denetçiler, denetçi yardımcıları ve büronun görev, yetki ve sorumluluklarını, denetlenenlerin yükümlülüklerini, denetçi yardımcılarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavlarını, Başkan, başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcılarının atanma, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8/B maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Başkan: Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanını,

ç) Başkanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığını,

d) Başkan yardımcısı: Başdenetçi veya denetçiler arasından Başkana yardımcı olmak üzere görevlendirilenleri,

e) Büro: Rehberlik ve Denetim Başkanlığı bürosunu,

f) Büro personeli: Rehberlik ve Denetim Başkanlığı bürosunda görevli personeli,

g) Denetçi: Gençlik ve Spor Bakanlığı başdenetçi ve denetçilerini,

ğ) Denetçi Yardımcısı: Denetime yetkili veya yetkisiz Gençlik ve Spor Bakanlığı denetçi yardımcılarını,

h) Denetime tabi kurum ve kuruluşlar: Bakanlık ve bağlı kuruluşlar ile bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşlar ile varsa yurtdışındaki birimleri,

ı) Giriş sınavı: Denetçi yardımcılığına atanabilmek için, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre Başkanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan alan adayların katılacağı yazılı ve sözlü sınavı,

i) Müsteşar: Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarını,

j) Sınav kurulu: Giriş sınavını yapan kurulu,

k) Yeterlik sınav kurulu: Yeterlik sınavını yapan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluk

Teşkilat ve bağlılık

MADDE 4 – (1) Başkanlık; bir Başkan ile başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcılarından oluşur. Başkanlık; Bakana bağlıdır, Bakanın veya Müsteşarın emri veya onayı ile Bakan adına görev yapar.

(2) Başkanlığın yazı, hesap, arşiv ve benzeri iş ve işlemleri büro tarafından yürütülür.

Görev merkezi

MADDE 5 – (1) Başkanlığın görev merkezi Ankara’dır. Bu merkez, denetçilerin de görev merkezidir.

(2) Gerektiğinde Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile Ankara dışında da çalışma merkezleri ile bunlara bağlı bürolar kurulabilir ve aynı yolla kaldırılabilir.

(3) Başkanlık, bu merkezlerde, verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, denetçilerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi konularında o merkezdeki denetçilerden birini görevlendirir.

Başkanlığın görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Başkanlık, Bakanın veya Müsteşarın emri veya onayı ile Bakan adına 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve yürürlükteki diğer mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirir.

Rehberlik ve Denetim Başkanının atanması

MADDE 7 – (1) Başkanlığa, başkanlıkta görev yapmış başdenetçiler arasından atama yapılır. Ayrıca, Genel Müdürlük, dengi veya üstü görevleri fiilen yapanlar arasından da Başkanlığa atama yapılabilir.

Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Başkan aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesini sağlamak,

b) Başkanlığı sevk ve idare etmek, Başkanlığın iç işleyişine ilişkin düzenlemelerin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, denetçi ve denetçi yardımcıları ile büro personelinin çalışmalarını koordine etmek ve denetlemek,

c) Yıllık çalışma ve denetim programlarını hazırlamak, onaya sunmak ve uygulanmasını sağlamak,

ç) Denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması onayı üzerine Denetçileri görevlendirmek,

d) Gerekli gördüğü hallerde bizzat denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması yapmak,

e) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi hükmü uyarınca birim faaliyet raporunu hazırlamak,

f) Başkanlığın bütçe teklifini hazırlamak, Başkanlık ve denetçilerin giderlerini incelemek,

g) Başkanlığın denetimi kapsamındaki hizmetlerin yürütülmesine ilişkin görüşlerini yıllık raporlarla Bakana sunmak,

ğ) İnceleme yapmak ve mesleki bilgisini geliştirmek amacıyla dış ülkelere gönderilecek denetçileri belirlemek,

h) Denetçilerden gelen raporları incelemek veya görevlendireceği denetçiler vasıtasıyla inceletmek, eksikliklerin giderilmesi ile hataların düzeltilmesini sağlamak ve ilgili birimlere göndermek,

ı) Denetçi yardımcılığı giriş sınavı ile yeterlik sınavının yapılmasını ve yürütülmesini sağlamak, denetçi yardımcılarının yetişmelerini sağlayıcı tedbirler almak,

i) Denetçileri meslekleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu amaçla yurt içi ve dışında inceleme ve araştırma yapmalarını sağlamak, mesleki ve yabancı dil bilgilerinin artırılması yönünde; hizmet içi eğitim, kurs, seminer ve toplantılar düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmalarını sağlamak,

j) Uygulamada, denetçiler arasında mevzuatın farklı yorumlandığı hallerde, bu farklılığın giderilmesi için görüş ve uygulama birliğini sağlamak,

k) Denetçilerden gelen raporlarda yer alan konularla ilgili eksik inceleme bulunmamakla birlikte, tespit edilen hususlarla ilgili değerlendirme ve önerilerin uyumlu olmadığı, yaptırılacak yeni bir incelemenin ise zaman ve insan kaynağı israfına neden olabileceği durumlarda; raporlar ve eklerinde yer alan tespit ve bilgiler doğrultusunda mevzuata uygun işlem önerisinde bulunulmasını sağlamak üzere Başkanlık görüşü oluşturmak,

l) Görev alanına giren konularda, ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken yasal ve idari tedbirler konusunda teklifte bulunmak,

m) Başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcılarının çalışmalarını, iş verimlerini, göreve olan ilgilerini ve meslek gereğine göre hareket edip etmediklerini izlemek, gerekli zamanlarda bu çalışmaları yerinde denetlemek,

n) Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

Başkan yardımcıları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Başkanın teklifi, Müsteşarın uygun görüşü ve Bakanın onayı ile yeterli sayıda başdenetçi veya denetçi, Başkana yardımcı olarak görevlendirilebilir.

(2) Başkan Yardımcıları, Başkan tarafından verilen görevleri yaparlar.

(3) Başkan Yardımcıları, görevlerinin yerine getirilmesinden Başkana karşı sorumludur.

Denetçilerin görev ve yetkileri

MADDE 10 – (1) Denetçilerin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Denetime tabi kurum ve kuruluşların mevzuat hükümlerinin uygulanması ile faaliyet ve işlemlerle ilgili olarak usulsüzlükleri ve hataları önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetim, araştırma, inceleme ve soruşturmalar yapmak,

b) Denetime tabi kurum ve kuruluşların personelinin idarî, malî ve hukukî işlemleri hakkında kanun, tüzük, yönetmelik, çalışma plan ve programı ve Başkanlık talimatları çerçevesinde, denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması yapmak,

c) Denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması görevlerinin gerektirdiği hallerde, denetime tabi kurum ve kuruluşların ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlü varlıklarına ilişkin sayım yapmak, bunlara ait gizli olsun veya olmasın her türlü evrak, dosya, vesika ve elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamındaki verileri tetkik etmek veya almak, gerektiğinde tasdikli örnek veya fotokopilerini bırakmak suretiyle belgelerin asıllarını almak,

ç) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile ilgili suçların soruşturulmasında bu Kanun hükümleri ile ilgili usul ve esaslar uyarınca hareket etmek,

d) Görevlerini yaparken bizzat öğrenmiş oldukları ve görev emri dışında kalan yolsuzluk ve usulsüzlükler için, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere, durumu hemen Bakanlığa bildirmek, gecikmesinde zarar görülen ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,

e) Refakatlerine verilen denetçi yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamak, liyakat, temsil, çalışma azmi ve başarıları hakkında düzenleyecekleri değerlendirme raporunu Başkanlığa intikal ettirmek,

f) Denetime ilişkin standartların belirlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla incelemeler yapmak ya da yapılan çalışmalara katılmak,

g) Denetime tabi kurum ve kuruluşların yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi, kurumsal yapıların ve süreçlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla incelemeler yapmak ya da yapılan çalışmalara katılmak,

ğ) Denetime tabi kurum ve kuruluşların mevzuatının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmalar yapmak ya da yapılan çalışmalara katılmak,

h) Denetime tabi kurum ve kuruluşların faaliyet ve işlemlerinin hukuka uygun, ekonomik, etkili ve verimli yürütülmesine yönelik rehberlik hizmetleri vermek, bu amaçla yürütülen çalışmalara katılmak,

ı) Mesleki konularda yurt içinde ve yurt dışında incelemeler yapmak,

i) Başkanın hizmetle ilgili olarak vereceği diğer görevleri yapmak,

j) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

Denetçilerin sorumlulukları ve yasaklar

MADDE 11 – (1) Denetçiler; kanun, tüzük ve yönetmeliklerle kendilerine tanınan yetkileri kullanmaktan, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

(2) Denetçiler:

a) 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hareket ederler.

b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine işlemlerin denetlendiğini gösteren tarih ve imza koymak suretiyle yaptıkları açıklamalar dışında, şerh düşemezler, ilave ve düzeltme yapamazlar, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgi ve kayıtları değiştiremezler.

c) Görevli gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri açıklayamazlar.

Görevden uzaklaştırma

MADDE 12 – (1) Denetçiler, haklarında soruşturma yaptıkları memurların görevlerinden uzaklaştırılmasını, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137 nci maddesinde belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, 138 inci maddesinde belirtilen yetkili mercilerden talep edebilirler.

Büronun görev ve sorumlulukları

MADDE 13 – (1) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı bürosu; hizmetin gerektirdiği nitelikleri taşıyan yeterli sayıda personelden oluşur. Büro personeli Başkanın talimatları doğrultusunda aşağıdaki görevleri yürütür.

a) Denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması konularında Denetçilere verilecek görevlendirme yazışmalarını yapmak,

b) Denetçilerden gelen raporları kayıt etmek, gelen raporları gerekli sayıda çoğaltmak ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek, işleri biten rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek, arşiv hizmetlerini yürütmek,

c) Denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması konularına ilişkin cetvellerle istatistikleri tutmak,

ç) Başkanlığın yıllık bütçesini hazırlamak, ödeme emri belgeleri ile diğer mali işlemleri yürütmek, denetçilerin çalışma ve hakediş cetvellerini incelemek ve ilgili yerlere zamanında gönderilmesini gerçekleştirmek,

d) Başkanlıkta görev yapan denetçilerin ve diğer memurların özlük haklarıyla ilgili idari ve mali işlemlerini yaparak takip etmek ve sonuçlarını ilgililere bildirmek,

e) Başkanlığın taşınır mal işlemlerini yürütmek ve kayıtlarını tutmak,

f) Yönetmelik, genelge ve talimatları denetçilere yazı veya elektronik ortamda ulaştırmak,

g) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Büro işlerinde gizlilik esastır. Raporlar, dosyalar ve yazışmalar Başkanlığın izni olmadan kimseye gösterilemez ve açıklanamaz.

İKİNCİ KISIM

Denetçi Yardımcılığına Giriş, Atanma ve Yetiştirilme

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavı

Denetçiliğe giriş

MADDE 14 – (1) Denetçiliğe, denetçi yardımcısı olarak girilir. Denetçi yardımcılığına atanabilmek için bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak ve bu Yönetmelikte belirtilen giriş sınavını kazanmak zorunludur.

Giriş sınavı şartları

MADDE 15 – (1) Denetçi Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya sınav duyurusunda belirtilen ve en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

ç) Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve hür türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak,

d) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSS (A)’dan, giriş sınavı duyurusunda Başkanlıkça ilan edilen puan türünden yeterli puanı almış olmak,

şartları aranır.

Giriş sınavı

MADDE 16 – (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavı, kadro ve ihtiyaç durumlarına göre Bakanlıkça uygun görülecek zamanlarda yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır.

(2) Giriş sınavına başvuracak adaylar 15 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde aranan mezuniyet alanları itibarıyla farklı gruplara ayrılabilir.

(3) Her bir gruptan ne kadar denetçi yardımcısı alınacağı sınav duyurusunda ilan edilir.

(4) Giriş sınavına; her bir gruptan ilan edilen kadro sayısının yirmi katından fazla olmamak, ilanda yer alan KPSS puan türlerine göre en yüksek puandan başlamak üzere KPSS puan sıralaması esas alınmak kaydıyla ilanda belirtilen sayı kadar aday sınava girmeye hak kazanır. Her bir grup için sınava girmeye hak kazanan sonuncu aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır.

(5) Yazılı sınav, yapılacak protokol çerçevesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Bu durumda sınavın usulü, ilanı, başvuruların kabul edilmesi, soruların hazırlanması, cevapların değerlendirilmesi ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması ile sınav kâğıtlarının saklanması işlemleri, protokolde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

Sınav kurulu

MADDE 17 – (1) Denetçi yardımcılığı Sınav Kurulu, Bakan onayı ile Başkanın başkanlığında beş kişiden oluşur. Ayrıca, aynı usulle beş yedek üye tespit edilir.

(2) Sınav Kurulu; giriş sınavı ile ilgili iş ve işlemler ile giriş sınavının Başkanlıkça yapılması durumunda, sınav sorularının hazırlanması, değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınava ilişkin diğer işleri yürütür.

(3) Sınavın sekretarya işlemleri büro tarafından yürütülür.

(4) Sınav Kurulu, Başkan ve üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Katılamayacak üye ya da üyelerin yerine, ilk yedek üyeden başlamak üzere, yedek üyeler çağrılır.

(5) Sınava, Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin boşanmış olsalar dahi eşlerinin, evlatlıklarının, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(6) Giriş sınavında yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için gerektiğinde ilgili fakülte ve yüksekokulların öğretim üyelerinden yararlanılabilir.

Giriş sınavı ilanı

MADDE 18 – (1) Sınavın şekli, yeri ve zamanı, müracaat tarihi ve yeri, sınava katılma şartları, atama yapılacak kadro ve sınava alınacak aday sayısı, sınav konuları, istenilecek belgelere ilişkin bilgiler ile diğer hususlar giriş sınavı tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulur. Sınav ilanı Bakanlığın ve Devlet Personel Başkanlığının internet sitelerinde de yayımlanır.

Giriş sınavı işlemleri, usulü ve sınav giriş belgesi

MADDE 19 – (1) Denetçi yardımcılığı sınavına girmek isteyen adaylar;

a) T.C. Kimlik numarası beyanı,

b) Sınav başvuru formu,

c) KPSS sonuç belgesi,

ç) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da Başkanlıkça onaylı örneği,

d) Üç adet fotoğraf,

ile Başkanlığa müracaat ederler.

(2) Sınava başvuran adayların başvuru formları ve diğer belge ve bilgileri sekretarya görevlileri tarafından değerlendirilir ve giriş sınavına kabul edilenlerin listesi Bakanlık internet sitesinde duyurulur.

(3) Sınav başvuruları, duyuruda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

(4) Denetçi yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Başkanlıkça, fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir.

(5)Yazılı sınav, test usulü ya da klasik usulde yapılabilir.

(6) Yazılı ve sözlü sınav Ankara'da yapılır.

Sınav konuları

MADDE 20 – (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavı soruları aşağıda belirtilen konulardan hazırlanır.

a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanların yer aldığı grup için;

1) Maliye ve Ekonomi: Maliye politikası, vergi hukuku, kamu gelirleri ve giderleri, bütçe ve kamu borçları, mikro ve makroekonomi, para ve banka teorileri, işletme ekonomisi, uluslararası ekonomi ve dış ticaret politikası, güncel ekonomik sorunlar,

2) Kamu Hukuku: Anayasa hukuku (genel esaslar, temel haklar ve hürriyetler), idare hukuku (genel esaslar, idarî yargı, idarî teşkilât ve kamu personeli hukuku), ceza hukuku (genel esaslar ve kamu görevlileri ile ilgili suçlar), ceza muhakemesi hukuku (genel esaslar),

3) Özel Hukuk: Ticaret hukuku (genel esaslar), borçlar hukuku (genel esaslar), medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç),

4) Muhasebe: Genel muhasebe, şirketler muhasebesi, mali analiz ve teknikleri,

5) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi.

b) Diğer gruplardan sınava katılacaklar için; Bakanlık Makamı onayında belirtilen ve sınav duyurusunda yer alan konular ile birinci fıkrada belirtilen yabancı dil,

konularından hazırlanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yazılı Sınav

Yazılı sınavın yürütülmesi

MADDE 21 – (1) Yazılı sınav sorularının hazırlanması, muhafazası, sınavın sevk ve idare sorumluluğu Sınav Kuruluna aittir.

(2) Başkan, Sınav Kuruluna yardımcı olmak üzere yeterince, denetçi ve denetçi yardımcısını gözlemci olarak görevlendirir.

(3) Yazılı sınav, duyuruda belirtilen yer ve saatte başlar, geç gelenler sınava alınmazlar. Sınava giren adaylar, yanlarında sınav giriş belgesi ile birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdür.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) Yazılı sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

(2) Yazılı sınavın değerlendirilmesinde, en yüksek puandan başlamak üzere 70 ve üzerinde puan alanlardan giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının dört katına kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılır. Yazılı sınavı son sırada kazanan aday ile puanı eşit olan diğer adaylar da sözlü sınava alınır.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 23 – (1) Yazılı sınavı kazananları, başarı sırasını, sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste Bakanlık internet sitesinde ilan olunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sözlü Sınav

Sözlü sınava katılacaklardan istenilecek belgeler

MADDE 24 – (1) Sözlü sınava katılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,

b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

c) Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı,

ç) Özgeçmiş.

Sözlü sınavın yapılış şekli ve konuları

MADDE 25 – (1) Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren en geç üç ay içerisinde adaylara bildirilen yer, tarih ve saatte yapılır.

(3) Sözlü sınavda, her aday için Sınav Kurulu başkan ve üyeleri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder.

(4) Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(5) Adaylar, Sınav Kurulu tarafından dördüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.

Giriş sınavının değerlendirilmesi, başarı sırası ve itiraz

MADDE 26 – (1) Adayın, denetçi yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılması için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması şarttır. Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

(2) Giriş sınavı notunun eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla olursa, ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl olarak, diğer adaylardan başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday da yedek olarak sınavı kazanmış sayılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

(3) Giriş sınavı sonuçları, Bakanlık internet sitesinde ilan olunur. Ayrıca, başarılı olan adayların başvuru formlarında belirttikleri adreslere Başkanlıkça, taahhütlü mektup ile tebligat yapılır. Adayların, atanma ile ilgili işlemlerini yaptırmak üzere duyuruda belirtilen tarihe kadar Başkanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(4) Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde dilekçe ile Başkanlığa yapılır. İtirazlar, Sınav Kurulunca en geç beş iş günü içinde incelenir. Kurul, inceleme sonucunu bir tutanağa bağlayıp Başkanlığa sunar. Başkanlıkça inceleme sonucuna göre işlem yapılır.

Denetçi yardımcılığına atanma

MADDE 27 – (1) Giriş sınavında başarı gösterenlerin ataması başarı sırasına göre yapılır.

(2) Giriş sınavını asıl olarak kazanıp atanma hakkından feragat edenler, atandığı halde kanuni süresi içinde göreve başlamayanlar ile atanma sırası gelen yedek adaylardan atanma hakkından feragat edenler veya atandıkları halde kanuni süresi içinde göreve başlamayanlar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Bunların yerlerine, yedek olarak sınavı kazanan adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir.

(3) Göreve başladıktan sonra altı ay içinde ayrılanların yerine, yine başarı sırasına göre yedek adaylar arasından atama yapılabilir.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 28 – (1) Giriş sınavı sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 29 – (1) Sınav Kurulunca düzenlenen ve sınava girenlerin aldıkları notları gösteren listeler ile tutanaklar haricinde kalan belge ve kayıtlar, 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak saklanır.

(2) Sınavla ilgili işlemlerin herhangi bir nedenle yargıya intikal etmesi halinde yargılama sonuna kadar sınav belgeleri saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetçi Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Genel ilkeler

MADDE 30 – (1) Denetçi Yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır:

a) Çalışma alanına giren mevzuat ile uluslararası denetim standartları ve yöntemleri konularında bilgi, deneyim ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

b) Bilimsel çalışma ve teknolojinin getirdiği yeniliklerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak,

c) Yabancı dil bilgilerini geliştirmelerini özendirmek,

ç) Denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması usulleri ile raporlama tekniklerini öğretmek,

d) Bilimsel çalışma ve araştırmalarla, mesleki, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarını özendirmek.

Denetçi yardımcılarının eğitim programı ve çalışmaları

MADDE 31 – (1) Denetçi yardımcıları, üç yıllık yardımcılık dönemlerinde aşağıdaki programa göre yetiştirilir.

a) Birinci dönem çalışmaları: Başkanlığın yetki alanına giren denetim, inceleme ve soruşturma ile ilgili her türlü mevzuatın denetçi yardımcılarına öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

b) İkinci dönem çalışmaları: Denetim, inceleme ve soruşturmalar denetçi refakatinde yapılır. Bu denetim, inceleme ve soruşturmalarda denetçi yardımcılarının yetiştirilmesine özel önem ve öncelik verilir. Denetçiler programlarını; mevzuat ve uygulamasının, denetim ve soruşturma usullerinin refakatlerindeki denetçi yardımcılarınca yeterli derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar. Denetçi yardımcıları da bu suretle gereği gibi yetişmeye gayret ederler.

c) Üçüncü dönem çalışmaları: En az iki yıllık birinci ve ikinci dönem çalışmalarını bitiren Denetçi Yardımcılarından, yeterli olduğu anlaşılanlara, Başkanın önerisi üzerine Bakan Onayı ile resen iş görme yetkisi verilebilir. Bu şekilde yetkili kılınan denetçi yardımcıları, denetçilerin sahip olduğu yetkileri haizdir.

(2) Denetçi yardımcılarına, bağımsız olarak denetim, inceleme ve soruşturma yetkisi verilmesinde, refakatinde çalıştıkları denetçilerin görüşleri dikkate alınır.

(3) Devlet memurluğundan çıkmayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere, denetçi yardımcılığı döneminde yetersizlikleri tespit edilenler ile denetçilikle bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, yeterlik sınavı beklenmeksizin Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yeterlik Sınavı, Denetçiliğe Atanma, Denetçilerin Eğitimleri ile Çalışma Esasları

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı

Yeterlik sınav kurulu

MADDE 32 – (1) Yeterlik Sınav Kurulu, Bakan onayı ile Başkan ve dört üyeden oluşur. Ayrıca, aynı usulle beş yedek üye tespit edilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 33 – (1) Denetçi yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

(2) Yeterlik sınavı test veya klasik usulde yapılır. Sınavın tarihi, yeri ve saati sınavdan en az iki ay önce ilgililere bildirilir.

Yeterlik sınav konuları

MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavı aşağıda yer alan konulardan yapılır.

a) Mevzuat ve uygulamaları;

1) Denetime tabi kurum ve kuruluşların teşkilat ve görevlerine ilişkin mevzuat,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ikincil düzenlemeler,

3) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

4) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

5) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

6) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (Genel hükümler, ekonomi sanayi ve ticarete ilişkin suçlar, malvarlığına karşı suçlar, kamu güvenine karşı suçlar, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar),

7) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu (Genel hükümler),

8) Medeni Hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç),

9) Ticaret Hukuku,

10) Borçlar Hukuku,

11) İdare Hukuku.

b) Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yöntemleri;

1) Başkanlık mevzuatı ve uygulaması,

2) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,

3) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

4) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (Genel hükümler, soruşturma, kovuşturma evresi),

5) 237 sayılı Taşıt Kanunu.

c) Muhasebe;

1) Genel Muhasebe,

2) Şirketler Muhasebesi,

3) Bilanço Analizi ve Teknikleri,

4) Devlet Muhasebesi.

ç) Bakanlık Diğer Mevzuatı.

Sınav sonucunun değerlendirilmesi, bildirilmesi ve itiraz

MADDE 35 – (1) Sınav cevap kâğıtları, Yeterlik Sınav Kurulu tarafından değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

(2) Sınav sonuçları ilgili Denetçi Yardımcılarına, sınavın bitimini takip eden en geç on iş günü içinde yazılı olarak bildirilir.

(3) Sınav sonucuna itirazlar, sonucun açıklanmasından itibaren üç iş günü içinde dilekçe ile Başkanlığa yapılır. İtirazlar, Yeterlik Sınav Kurulu tarafından en geç beş iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Denetçiliğe Atanma, Kıdem ve Denetçi Güvencesi

Denetçiliğe atanma

MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanlar, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye en geç yeterlik sınavından itibaren iki yıl içinde sahip olmaları halinde denetçi kadrolarına atanırlar.

(2) Yeterlik sınavında başarı gösteren denetçi yardımcılarının denetçi kadrolarına, yeterlik sınavı başarı sırasına göre atamaları yapılır. Yeterlik sınavı puanlarının eşitliği halinde, denetçi yardımcılığı kıdemi esas alınır.

Yeterlik sınavını kazanamayanlar, sınava girmeyenler ve yabancı dil belgesi ibraz edemeyenler

MADDE 37 – (1) Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Bu süre sonunda da yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler denetçi yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

(2) Yeterlik sınavında başarılı olmasına rağmen yabancı dil yeterliğini gösterir belgesini ibraz edemeyenlere, yabancı dil belgesini ibraz etmeleri için, yeterlik sınavından itibaren iki yıl süre tanınır. Bu süre sonunda da yabancı dil yeterliği belgesini ibraz edemeyenler, denetçi yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

Denetçilerin kıdemi

MADDE 38 – (1) Denetçilik kıdeminde; denetçi yardımcılığında, denetçilikte, denetçilik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla geçici görev ve ücretli tüm kanuni izinlerde, bu kadrolarda iken askerlik görevinde geçirilen süreler esas alınır.

(2) Denetçilik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; denetçi yardımcıları açısından giriş sınavındaki, denetçiler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

(3) Başdenetçilerin kıdem sırası, denetçilerden öncedir. Başdenetçiler arasındaki kıdem sırasının tespitinde başdenetçiliğe atanma tarihi esas alınır.

(4) Başkanlık yaptıktan sonra bu görevden ayrılanlar istekleri halinde denetçiliğe dönerler ve dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla denetçi olması durumunda, bunların kıdem sırasının tespitinde denetçilik kıdemi esas alınır.

(5) Aynı giriş sınavı ile Başkanlıkta göreve başlayan denetçi yardımcılarından 37 nci maddedeki nedenler ile denetçiliğe geç atananların kıdemleri, kendi dönemlerinden olan denetçilerden sonra gelir.

(6) Başkanlığa naklen geçen denetçilerin kıdemlerinin belirlenmesinde, kontrolörlük, müfettişlik veya denetçilikte geçirilen süreler esastır. Bu sürelerin eşit olması halinde varsa idarecilikte geçirdikleri süre, bunda da eşitlik olması halinde memuriyette geçirdikleri süreler dikkate alınır.

(7) Denetçilerin sosyal hak ve imkânlardan yararlanmaları, kıdem listesi esas alınarak sağlanır.

(8) Herhangi bir nedenle denetçilik kıdem listesinin yeniden düzenlenmesi gerektiğinde, bu iş için Başkan tarafından az üç denetçiden oluşan bir komisyon görevlendirilir. Komisyon tarafından hazırlanan kıdem listesi Başkanlıkça onaylanır ve denetçilere duyurulur.

Başdenetçiliğe atanma

MADDE 39 – (1) Denetçilerden, 1 inci derece kadroya tayin edilebilecek şartlara sahip olan, görev ve sorumluluk bilinci, mesleki bilgileri, çalışma ve gayretleri Başkanlıkça yeterli bulunanlar başdenetçiliğe atanabilir.

Denetçiliğe yeniden atanma

MADDE 40 – (1) Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanlığından istifa suretiyle veya naklen ayrılan denetçiler göreve dönmek istediklerinde denetçiliğe engel bir durumları yoksa kadro durumları dikkate alınarak kazanılmış haklarıyla yeniden atanabilirler.

(2) Denetçi yardımcıları görevden ayrıldıkları takdirde yeniden atanamazlar.

(3) Denetçilik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan denetçiliğe dönenlerin kıdemi, denetçilikten ayrıldıkları tarihteki denetçilik süresine göre belirlenir.

Denetçilik güvencesi

MADDE 41 – (1) Denetçiler denetim hizmetlerinin gerekleri ile bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, kendi istekleri dışında diğer idari görevlere atanamazlar.

(2) Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, en az üç denetçinin düzenleyeceği soruşturma raporu ile tevsiki esastır.

(3) Açık olan maddi ve hukuki durumun bilerek değiştirilmesi veya başka türlü gösterilmesi veya denetçiliğin ve etik ilkelerin gereklerine uyulmaksızın rapor düzenlenip zarara yol açılması gibi haller hariç olmak üzere denetçiler, düzenledikleri raporlardaki kanaat ve teklifleri sebebiyle sorumlu tutulamaz.

(4) Denetçiler; denetçilik hakları saklı kalmak suretiyle atamaya yetkili amirin kararı ve denetçinin rızası ile idari kademelerde geçici olarak görevlendirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetçilerin Çalışma ve Görevlendirilme Esasları

Denetçilerin çalışma esasları

MADDE 42 – (1) Denetçiler, denetime tabi kurum ve kuruluşların yaptıkları denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması faaliyetlerinde, bu kurum ve kuruluşların daha iyi hizmet vermesine, başta insan kaynağı olmak üzere kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesine yönelik çözümler ve öneriler getirir.

(2) Denetçiler, denetim programındaki işleri ve program harici görevlerini aksatmadan yürütürler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Başkanlığa zamanında bilgi verip, alacakları talimata göre hareket ederler.

(3) Denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması işlerinde birden fazla denetçi görevlendirilmesi halinde, Başkanlıkça görev emrinde grup koordinatörü olarak belirlenen denetçi tarafından çalışmaların koordinasyonu sağlanır. Başkan yardımcılarından birisinin müşterek çalışmalarda görev alması durumunda, grup koordinatörü Başkan yardımcısıdır.

(4) Denetime tabi kurum veya kuruluşların herhangi birisinde yapılacak denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması işlerinde Denetçilerle birlikte bu kurum veya kuruluşun denetimle yükümlü personeli de görevlendirilebilir. Bu durumda çalışmalar, Bakanlık Denetçisi tarafından koordine edilir.

İşlerin devri

MADDE 43 – (1) Denetçilere verilen işin devredilmemesi asıldır. Devir zorunluluğu doğarsa; denetçiler işlerini, Başkanın talimatı ile bir başka denetçiye devredebilir.

(2) Devre konu işe başlanılmış ise devri yapacak olan denetçi, devir tarihine kadar yapılan işlerin neler olduğuna ilişkin çıkaracağı özetle birlikte, işle ilgili tüm belgeleri, işe başlanılmamış ise sadece işle ilgili kendisine tevdi edilen belgeleri bir yazı ekinde hazırlayacağı dizi pusulası ile devreder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetçilerin Eğitimleri

Meslek içi eğitimde amaç

MADDE 44 – (1) Meslek içi eğitim;

a) Denetime tabi kurum ve kuruluşların mevzuatı ve ilgili mevzuattaki değişiklikler ile özellik ve farklılık gösteren denetim, ön inceleme, inceleme, araştırma ve disiplin soruşturması konularının irdelenip tartışılması, denetim metotlarının geliştirilmesi, modern yönetim, organizasyon ve denetim teknikleri ile ilgili yeni uygulama ve hizmetlerin tanıtılması,

b) Denetçilerin bilgi, görgü ve yeteneklerinin artırılması, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilmesi,

c) Denetime tabi kurum ve kuruluşların görev alanındaki hizmetler ile ilgili uluslararası gelişmelerin yakından takip edilmesi,

amaçlarına yönelik olarak yapılır.

Meslek içi eğitim programı

MADDE 45 – (1) Denetçiler, belirtilen amaçlar doğrultusunda gerektiğinde meslek içi eğitime tabi tutulurlar. Meslek içi eğitimin zamanı ve ne şekilde yapılacağı Başkanlıkça yıllık eğitim programı ile belirlenir.

(2) Yıllık eğitim programı çerçevesinde, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden destek alınabilir.

(3) Eğitim, seminer, kurs, kongre ve konferans masrafları Bakanlıkça karşılanır.

Yurt dışına gönderilme

MADDE 46 – (1) Denetçilerin yurt dışına gönderilmesinde, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenleyecekleri raporu, döndükleri günden itibaren üç ay içinde Başkanlığa sunarlar.

(3) Denetçilerin seminer, toplantı, kongre ve benzeri yurtdışı görevlendirilmelerinde kıdem esas alınmaz.

Yabancı dil eğitimi

MADDE 47 – (1) Denetçi yardımcılarının, denetçiliğe atanabilmek için gerekli olan yabancı dil şartının sağlanabilmesi; denetçi ve denetçi yardımcılarının uluslararası toplantılarda etkinliğinin artırılabilmesi, denetime tabi kurum ve kuruluşların görev alanındaki yabancı yayınları izleme ve inceleme olanağına kavuşabilmelerinin temin edilebilmesi amacıyla, yabancı dil öğrenimi için dil kurslarından yararlanmaları halinde eğitim masraflarının Bakanlık bütçesinden karşılanacak olan kısmı genel hükümlere göre tespit edilir. Yabancı dil kurslarına katılacak olanlar Başkanlığın teklifi üzerine Bakan onayı ile belirlenir.

Lisansüstü öğrenim ve uzmanlık eğitimi

MADDE 48 – (1) Yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans ya da doktora öğrenimi yapmak isteyenlerle, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünce düzenlenecek uzmanlık programlarına mesai saatlerinde devam etmek isteyen denetçi ve denetçi yardımcılarının Başkanlıktan izin almaları şarttır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Görevler ve Raporlar

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel ve Özel Denetim

Genel denetim

MADDE 49 – (1) Genel denetim; denetime tabi kurum ve kuruluşların faaliyet ve işlemlerinin belirli periyotlarla denetimidir.

(2) Genel denetim; denetime tabi kurum ve kuruluşların faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanlar ile kurum ve kuruluşların gelişmesine ve yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmak suretiyle yapılır.

Genel denetim uygulaması

MADDE 50 – (1) Genel denetimlerin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacı ile her yıl Başkanlıkça genel denetim programı hazırlanır ve Bakan veya Müsteşar onayı ile uygulamaya konulur.

(2) Denetimlerde suç unsuruna rastlanılmamışsa, bir önceki denetim tarihi esas alınarak iş ve işlemler denetime tabi tutulur.

Özel denetim

MADDE 51 – (1) Özel denetim; denetime tabi kurum ve kuruluşlar ile bunların belirli konulardaki faaliyet ve işlemlerinin aksayıp aksamadığının kısa süreli, ani ve habersiz denetimidir.

(2) Özel denetimler, Başkanlık önerisi üzerine veya doğrudan Bakan veya Müsteşar emri ile yapılır.

Denetime ilişkin diğer hususlar

MADDE 52 – (1) Denetçiler, denetim sırasında öncelikle denetim defterini ve dosyalarını incelemek suretiyle, bir önceki denetimde ilgili birimlerce yerine getirilmesi istenen hususların yerine getirilip getirilmediğini tespit eder ve bunu raporlarında belirtirler. Makul ve haklı bir neden olmadan ilgililerce yerine getirilmeyen hususların tespiti halinde sorumlular hakkında gerekli işlemleri başlatırlar.

(2) Denetçiler, denetimde gerekli görmeleri halinde ilgililerle toplantı düzenleyebilir ve bilgi alabilirler.

(3) Denetimlerde; görevlilerin muhafazasına verilmiş olan ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlü varlıklara ilişkin sayımlar bizzat denetçi tarafından yapılabileceği gibi gerektiğinde denetçi tarafından görevlendirilecek bir komisyon marifetiyle de yapılabilir.

Genel denetim raporlarının cevaplandırılması

MADDE 53 – (1) Genel denetim raporlarında eleştiri ve öneri konusu yapılan hususlar, raporun teslim tarihinden itibaren Denetçi tarafından on günden az otuz günden fazla olmamak üzere verilecek süre içinde cevaplandırılarak Başkanlığa bildirilir.

(2) Denetçilerce düzenlenen raporların denetime tabi kurum ve kuruluşlar tarafından değerlendirilmesi, takibi, açıklık ve işlerlik kazandırılması ve sonuçlandırılması hususları alt düzenleyici işlem ile düzenlenebilir.

Denetim programına ara verilmesi, programda değişiklik ve programın iptali

MADDE 54 – (1) Yıllık denetim programının ara verilmeden tamamlanması asıl olmakla birlikte, merkezde işlerin yoğun olması veya aciliyet gerektiren başka konuların ortaya çıkması durumunda, yıllık denetim programına ara verilebilir.

(2) Başkan, uygulamada ortaya çıkan yeni durum ve ihtiyaçlar üzerine gerekli onayı almak kaydıyla, denetim programında veya denetim dönemlerinde değişiklik yapabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Rapor Çeşitleri

Rapor çeşitleri

MADDE 55 – (1) Denetçiler, çalışmalarının neticesinde işin özelliğine göre;

a) Genel Denetim Raporu,

b) Özel Denetim Raporu,

c) İnceleme Raporu,

ç) Araştırma Raporu,

d) Soruşturma Raporu,

e) Ön İnceleme Raporu,

f) Tazmin Raporu,

g) Suç Duyurusu Raporu,

ğ) Tevdi Raporu,

düzenlerler.

(2) Raporların açık, anlaşılır, yazım kurallarına uygun olması ve objektif delillere dayandırılması gerekir.

Genel denetim raporu

MADDE 56 – (1) Genel denetim raporu; denetime tabi kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlerde noksan ve hatalı bulunan, düzeltilmesi veya tamamlanması gereken işlemler hakkında, her ünite için ayrı ayrı tanzim edilen raporlardır.

(2) Genel denetim raporları denetlenen birimlerdeki iş ve işlemlerde görülen noksanlık ya da yanlışlıkları ya da başkaca eleştiriyi gerektiren konuları yürürlükteki mevzuat uyarınca görevlilerin kendi imkan ve yetkileri içinde düzeltmelerini, tamamlamalarını sağlamak amacıyla düzenlenir.

(3) Raporlar esas itibariyle somut verilere dayanılarak, objektif değerlendirmeleri içerecek şekilde, hizmetin hukuka uygunluk ile ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik içinde yürütülüp yürütülmediğinin tespiti, değerlendirilmesi ve önerileri kapsayacak biçimde düzenlenir.

(4) Genel ve özel denetim raporlarının mahallinde düzenlenmesi esastır.

(5) Her birim için tek bir genel denetim raporu düzenlenmesi esas olmakla birlikte, zorunlu hallerde servis veya fonksiyonlar itibariyle ayrı ayrı rapor düzenlenebilir.

(6) Genel denetim raporları denetim sonunda yerinde düzenlenir ve başlıca şu bilgileri kapsar;

a) Görev emrinin tarih ve sayısı, denetlenen birim, denetim dönemi, denetime başlama ve bitirme tarihleri,

b) Eleştiri ve öneriyi gerektiren durumlar ve gerekçeleri,

c) Denetlenen birimlerin cevapları ile denetçilerin son görüşü ve teklifleri.

(7) Genel denetim raporu üç nüsha düzenlenerek bir nüshası cevaplandırılmak üzere ilgili birime teslim edilir. Denetçi tarafından on günden az otuz günden fazla olmamak üzere verilecek süre içinde ilgili memur ve amirler tarafından 3 nüsha halinde cevaplandırılır. Cevabın iki nüshası denetçiye gönderilir ve bir nüshası da denetim dosyasında saklanır.

(8) Rapor cevaplarını verilen süre içinde denetçiye göndermeyen ilgililerin gecikme sebebini bildirmeleri gerekir. Gecikme gerekçesi göstermeyen veya gösterdiği gerekçe haklı nedenlere dayanmayan ilgililer hakkında gerekli disiplin hükümlerinin uygulanması için Denetçilerce Başkanlığa yazı yazılır.

(9) İlgililerce verilen cevapların denetçi tarafından yeterli veya uygun görülmemesi halinde, son görüş ve tekliflerin açık ve gerekçeli yazılmasına önem verilir.

(10) Genel denetim raporlarında belirtilen ve yerine getirilmesi gereken hususlarla ilgili olarak, Bakanlık merkez teşkilatı tarafından da ilgili birime talimat verilerek sonuçları takip edilir.

(11) Denetim sırasında inceleme, ön inceleme, araştırma ve disiplin soruşturması konusu yapılan hususlar raporda ayrıca belirtilir.

(12) Denetim neticesinde denetçi tarafından rapor düzenlenmesine gerek görülmemesi halinde bu husus gerekçesiyle birlikte denetim defterine not edilir. Önemli olmayan eksiklikler ve hatalar için görevlilere sözlü açıklamalar yapmakla yetinilebilir.

Denetim defteri

MADDE 57 – (1) Denetime tabi kurum ve kuruluşlarda sayfaları numaralandırılmış, mühürlenmiş ve son sayfasına defterin kaç sayfadan ibaret olduğu yazılarak ilgili birimin en üst amirince tasdik edilmiş bir denetim defteri bulundurulur.

(2) Denetçiler, denetimin başlayış ve bitiş tarihlerini, hangi işleri denetlediklerini, düzenledikleri raporun tarih ve sayısını, denetlenenin adını, soyadını ve görevini deftere yazmak suretiyle imzalarlar. Denetim ile ilgili olarak Bakanlıktan gönderilen emir ve genelgelerin tarih ve sayıları ile özetleri, denetlenen memurlarca defterin ilgili bölümüne yazılarak imzalanır.

Özel denetim raporu

MADDE 58 – (1) Yapılan özel denetim sonucunda düzenlenen raporlardır. Bu raporlarda denetim sırasında tespit edilen aksaklık ve eksiklikler ile bunlara ilişkin çözüm önerileri yer alır.

İnceleme raporu

MADDE 59 – (1) İnceleme raporları; şikâyet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme sonucunda cezai takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin, yürürlükteki mevzuatın uygulanmasında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilme yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin bildirilmesi maksadıyla düzenlenir. Denetçiler, bu raporları verilen görev gereği olarak düzenlerler.

Araştırma raporu

MADDE 60 – (1) Araştırma yaptırılan çeşitli konular hakkındaki düşünceler ile mesleki ve bilimsel çalışmaların sonuçlarının bildirilmesi maksadıyla düzenlenir ve Başkanlığa teslim edilir.

Soruşturma raporu

MADDE 61 – (1) Soruşturma raporları; denetime tabi kurum ve kuruluşlarda görevli bütün personel ile suça iştirak eden ve suç işleyen diğer şahısların, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata aykırı cezai ve hukuki sorumluluklarını gerektirecek nitelikte olan, adli suç veya disiplin suçu ya da kusurlu sayılacak eylem ve davranışları hakkında yapılan soruşturmalar sonucunda düzenlenen raporlardır.

(2) Kanunlara göre suç sayılan ve/veya disiplin cezasını gerektiren fiil veya hallerin varlığına rastlandığı veya haber alındığı zaman, bunların mevcut olup olmadığı mevcut ise kimler tarafından ve ne suretle işlendiği, zarar ve ziyan mevcut ise mahiyet ve miktarı ile sorumlularının kimler olduğunu tespit etmek amacıyla soruşturma yapılır.

(3) Soruşturma raporları başlıca şu bölümleri kapsar;

a) Soruşturma konusunun intikal şekli ve işe başlama tarihi,

b) Soruşturma konusu,

c) Yapılan inceleme ve araştırmalar,

ç) Alınan ifadeler,

d) Delillerin değerlendirilmesi,

e) Sonuç.

(4) Soruşturma raporları, Başkanlığa sunulur. Başkanlıkça bu raporlar Bakan onayı alınarak ilgili birimlere gönderilir.

(5) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca yapılan soruşturma sonucu, Kanunun 17 nci maddesindeki suçlardan dolayı düzenlenen soruşturma raporu Denetçi tarafından Başkanlık kanalıyla ve/veya doğrudan yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına sunulur.

Ön inceleme raporu

MADDE 62 – (1) Ön inceleme raporları, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına giren memur ve diğer kamu görevlileri için, yetkili merci tarafından verilecek izin üzerine, bu Kanun kapsamına giren eylem ve işlemleri hakkında yapılan inceleme ve araştırma çalışmaları sonucunda soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararlarına dayanak teşkil etmek amacıyla düzenlenen raporlardır.

Tazmin raporu

MADDE 63 – (1) Tazmin raporu, inceleme sonucu tespit edilen zararların tazmini amacıyla yürürlükteki mevzuat çerçevesinde düzenlenen rapordur.

Suç duyurusu raporu

MADDE 64 – (1) Türk Ceza Kanununa veya özel kanunlara göre suç sayılan ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturulamayan eylemlerle ilgili olarak yetkili yargı mercilerine gönderilmek üzere düzenlenir. Bakanlık dışındaki kurum ve kuruluşların görev alanına giren konuların bildirilmesi veya personeli hakkında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla da suç duyurusu raporu düzenlenir.

Tevdi raporu

MADDE 65 – (1) Denetim, inceleme ve soruşturmaların yürütülmesi sırasında 4483 sayılı Kanun kapsamında ön inceleme yapılması gereken konuların tespit edilmesi durumunda ön inceleme yaptırmaya yetkili mercilere iletilmek üzere tevdi raporu düzenlenir. Konunun özelliğine göre tevdi raporu düzenlenmeyip, açıklayıcı bir yazıyla da yetkili merciye bilgi verme yoluna gidilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Raporların Düzenlenmesi ve Başkanlıkça İncelenmesi

Raporların düzenlenmesi

MADDE 66 – (1) Raporlar yeterli sayıda düzenlenip, her sayfası denetçi mührü ile mühürlenerek paraflanır, son sayfasına denetçinin adı, soyadı, unvanı yazılarak, raporu düzenleyen denetçiler tarafından imzalanır.

(2) Raporlar mümkün olan en kısa sürede ve zamanaşımı da dikkate alınarak denetçi tarafından bir yazı ekinde Başkanlığa sunulur.

(3) Raporların dijital bir örneği de Başkanlığa teslim edilir.

(4) Rapor numaraları; denetçinin mühür numarası/yıl içinde düzenlenen rapor sayısı takip edilerek verilir.

Raporların başkanlıkça incelenmesi

MADDE 67 – (1) Denetçiler tarafından düzenlenen raporlar, Başkanlık tarafından incelendikten sonra Başkan Onayına sunulur.

(2) Başkanlık tarafından gerek görülmesi halinde raporlar görevlendirilecek denetçilere incelettirilir. İncelemeyle görevlendirilen denetçiler, kendilerine tevdi edilen raporları, mevzuata uygunluğu ile maddi hata ve usul hatası içerip içermediği yönünden değerlendirirler.

(3) Denetçiler tarafından düzenlenen raporlarda açık hata, noksanlık veya maddi hatalar varsa, bunların giderilmesi, raporu düzenleyen denetçiden yazılı olarak istenir. Rapordaki eksiklik denetçi tarafından giderilir.

(4) Açık hata ve noksanlık tespit edilen raporlar üzerine Denetçi ile görüş birliğine varılamaması halinde konu, diğer denetçi veya denetçilere yeniden inceletilir veya rapor üzerinde inceleme yaptırılır ya da Başkanlık görüşü ile birlikte onaya sunulur.

(5) Birden fazla denetçi tarafından düzenlenen raporlarda denetçiler arasında görüş farklılıklarının bulunması halinde, farklılıkların giderilmesi ilgili Denetçilerden yazılı olarak istenir. Farklılıkların giderilmemesi halinde rapor, Başkanlık görüşü ile birlikte onaya sunulur.

(6) Denetçiler tarafından düzenlenen ve onay gerektirmeyen raporlar, Başkanlıkça incelendikten sonra doğrudan ilgili birimlere/mercilere gönderilir.

Rapor sonuçlarının geri bildirimi

MADDE 68 – (1) Denetime tabi kurum ve kuruluşlar, Bakan onayına bağlanmış raporlarda belirtilen ve yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerden, kendileriyle ilgili olanların sonuçlarını, ayrıca tarih belirtilmemişse en geç üç ay içinde Başkanlığa bildirmek zorundadırlar. Üç ay içinde sonuçlandırılması mümkün olmayan iş ve işlemler hakkında sonuçlanıncaya kadar her üç ayda bir gelişmeler hakkında bilgi verilir.

(2) Raporlar üzerine yapılan iş ve işlemlerle ilgili sonuçlar, Başkanlıkça, raporu yazan denetçiye, rapor birden fazla denetçiye ait ise en kıdemlisine gönderilir.

(3) Sonuçlar denetçi tarafından yeterli bulunmadığı takdirde, konu ile ilgili görüşlerini gerekçesiyle birlikte en geç otuz gün içinde Başkanlığa bildirirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetçiye Yardım Yükümlülüğü

Denetçiye yardım yükümlülüğü

MADDE 69 – (1) Denetime tabi kurum ve kuruluşlarda görevli bulunanlar; bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, denetçinin ilk talebinde ve en kısa süre içinde vermek, inceleme ve sayılmalarını kolaylaştırmak, ayrıca denetçilerin görevlendirildikleri konularda, bilgi işlem sistemleri, raporlama araçları, internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri tabanlarına erişimini sağlamak, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgiler ve kayıtları, sözlü veya yazılı ilk talebinde denetçiye göstermek ve incelemesine sunmak, istendiğinde elektronik, manyetik ve benzeri ortamdaki bilgiler ve kayıtların kopyalarını vermek zorundadır.

(2) Denetçiler, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkilidir; bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

(3) Denetlenenler, denetçilerce yöneltilen soruları geciktirmeden yanıtlamakla, denetçilerce gerek görülen evrak, kayıt ve belgelerin denetçilerce onaylanmış suretlerini alarak, asıllarını vermekle yükümlüdür.

(4) Denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması yapılan denetime tabi kuruluşların yöneticileri, hizmetin sürat, düzen ve gizlilik içinde yürütülmesi amacıyla, Denetçilere görevleri süresince konumlarına ve temsil ettikleri makama uygun; bir çalışma yeri ve hizmet aracı sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almakla görevlidirler.

(5) Denetime başlanan birim görevlilerine daha önceden verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, denetçinin istemi üzerine denetim sonuna kadar durdurulabilir. İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmazlar. Ancak, denetçinin gerekli gördüğü zorunlu hallerde iznini kullanmaya başlamış olan personel geri çağrılabilir.

(6) Denetçiler, görevleri ile ilgili konularda bilgi ve uzmanlıklarından yararlanmak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarından yeterli sayıda personel görevlendirilmesini talep edebilirler.

(7) Denetçilerin, görevleri ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki teknik ve kriminal laboratuvarlarından istedikleri inceleme ve tespit işlemleri süresi içinde sonuçlandırılır.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kimlik belgesi ve mühür

MADDE 70 – (1) Denetçilere ve yetkili denetçi yardımcılarına beratıyla birlikte birer resmi mühür ve fotoğraflı kimlik belgesi verilir.

(2) Kimlik belgeleri Bakan tarafından imzalanır.

(3) Kimlik belgelerinde, kimlik sahibine ait bilgiler yer alır.

(4) Denetçiler, kendilerine verilen resmi mührü muhafaza etmek, lüzum ve istek üzerine kimlik belgelerini ilgililere göstermek ve denetçilik görevinden ayrıldıklarında üzerlerinde bulunan mühür ve diğer malzemeleri eksiksiz olarak teslim etmek zorundadırlar.

Yazışma usulü, kayıt, raporlama ve dosya işleri

MADDE 71 – (1) Denetçiler, görevleri ile ilgili konularda, denetime tabi kurum ve kuruluşlar ile resmî ve özel bütün kişi ve kuruluşlarla doğrudan veya Başkanlık aracılığıyla yazışma yapabilirler.

(2) Ancak; Başbakanlık, yüksek yargı organları ve diğer bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşları ile Bakanlık yurt dışı teşkilatıyla yazışmalarını Bakanlık aracılığıyla yaparlar.

(3) Denetçilerce yapılan yazışmalarda numaralandırma; denetçinin mühür numarası/yıl içinde yazılan yazı sayısı takip edilmek suretiyle verilir.

(4) Denetçiler, yazışma, raporlama ve dosyalama işlemlerinde mevzuatına uygun hareket ederler.

Haberleşme

MADDE 72 – (1) Denetçiler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını Başkanlığa yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirirler. Grup çalışmalarında yazışma ve haberleşmeler kıdemli denetçi tarafından yapılır.

Yolluk ve diğer hakların alınması

MADDE 73 – (1) Denetçi ve denetçi yardımcılarının yolluk ve diğer haklarına ilişkin işlemler denetim elemanlarının yolluk ve diğer ödemeleri hakkında mevzuata uygun olarak yapılır.

Çalışma ve hakediş cetveli

MADDE 74 – (1) Denetçiler, çalışmalarıyla yolluk ve diğer haklarını düzenleyecekleri ve Başkanlıkça hazırlanan çalışma ve hakediş cetvellerinde gösterirler.

(2) Çalışma ve hakediş cetvelleri, ait olduğu ayı izleyen yedi gün içinde düzenlenerek Başkanlığa sunulur.

Görev yerinden ayrılma ve izin kullanılması

MADDE 75 – (1) Denetçiler, merkez dışında görevli bulundukları yerden, Başkanlığı bilgilendirmeden ayrılamazlar.

(2) İşin devamlılığını engellememek ve aksatmamak şartıyla ve geçerli bir sebep üzerine izin talep eden denetçilere, Başkanın uygun görmesi üzerine izin verilebilir.

(3) Merkezde ve merkez dışında görevli denetçiler izinden dönüş tarihlerini Başkanlığa bildirirler.

Diğer kurumlardan rehberlik ve denetim başkanlığı ile denetçiliğe atanma

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Rehberlik ve Denetim Başkanı, Başkanlığın kuruluş ve teşkilatlanma sürecinin yürütülebilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe yarışma ve yeterlik sınavı ile girmiş ve Başdenetçi olarak atanma koşullarını taşıyanlar ile Genel Müdürlük, dengi veya üstü görevleri fiilen yapanlar arasından Başkanlığa atama yapılabilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe yarışma ve yeterlik sınavı ile girenlerden denetçi, müfettiş ve kontrolör unvanlarını ihraz etmiş olanlar, 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 11 inci maddesi çerçevesinde, bir defaya mahsus olmak üzere 27/02/2015 tarihine kadar Başdenetçi ve Denetçi olarak atanabilirler. Bu şekilde atananların, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında denetçi, müfettiş ve kontrolör unvanlarında geçen süreleri Bakanlıkta geçmiş sayılır.

(3) Denetçi, müfettiş ve kontrolör unvanlarını ihraz etmiş olanlardan kazanılmış hak aylık derecesi uygun olanlar Başdenetçi olarak atanabilirler.

İKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 76 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 77 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.