Spor Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Değişikliği Yönetmeliği

Spor Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Değişikliği Yönetmeliği

Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Spor Genel Müdürlüğünden:

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Spor Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Genel Müdürlükte görev yapan personelden, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü kadroları hariç 5 inci maddede sayılan görevlere, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılıBakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı hizmet grubunda ya da hizmet grubu içinde alt görev grupları olması halinde aynı alt görev grubunda gösterilen görevleri,

c) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

ç) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

d) Birim: Spor Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı birimleri ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerini,

e) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,

f) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

g) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarıarasından yapılacak atamaları,

ğ) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre; Şube Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Spor Eğitim Merkezi Müdürü ile Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü kadrolarına atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı; hizmet gruplarında sayılan diğer görevlere atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

h) Hizmet grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı düzeyde unvanların bir araya getirilmesi ile oluşturulan grubu,

ı) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

j) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara yapılan atamaları,

k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

l) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Grupları

Hizmet grupları

MADDE 5  (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ile unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Spor Eğitim Merkezi Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü,

2) Şef.

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Sportif Eğitim Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Uzman.

c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

ç) İdari hizmetler grubu;

1) Ayniyat Saymanı, Muhasebeci,

2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Satın Alma Memuru, Anbar Memuru, Ayniyat Memuru, Santral Memuru, Mutemet, Daktilograf, Memur, Şoför.

d) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Bahçıvan, Bakıcı Anne, Dağıtıcı, Bekçi-Bakıcı.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Avukat, Antrenör, Biyolog, Çocuk Eğiticisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Hemşire, Kimyager, Laborant, Mimar, Mühendis, Mütercim, Programcı, Psikolog, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sosyal Çalışmacı, Sosyolog, Teknik Ressam, Tekniker, Teknisyen.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atanacaklarda Aranılacak Şartlar

Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvanlara atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 6  (1) Bu Yönetmeliğe tabi olmayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde aranan niteliklere sahip olmak şarttır.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 7  (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacakşartlar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Genel şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi ile ilgili diğer mevzuatta aranan niteliklere sahip olmak,

b) En az altı ay Genel Müdürlükte çalışmış olmak,

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

(3) Özel şartlar:

a) Şube Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Spor Eğitim Merkezi Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,

b) Sivil Savunma Uzmanı, Eğitim Uzmanı ve Uzman kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,

c) Sportif Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinden mezun olmak,

2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,

ç) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,

3) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

e) Ayniyat Saymanı ve Muhasebeci kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,

f) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Satın Alma Memuru, Anbar Memuru, Ayniyat Memuru, Santral Memuru, Mutemet, Daktilograf, Memur ve Şoför kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolarda çalışmış olmak,

3) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ile Daktilograf kadrolarına atanabilmek için; Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da Mili Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan bilgisayar işletmenliği sertifikası almışolmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi aldığını belgelemek,

4) Şoför kadrosuna atanabilmek için; en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.

(4) İlan edilen kadrolar için şartları sağlayacak personel bulunmaması halinde ikinci fıkranın (b) bendinde yer alan süre şartı aranmaz.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8  (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerekir.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 9  (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) Mühendis, Mimar, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Sosyolog, Biyolog, Çocuk Eğiticisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Hemşire, Kimyager, Laborant, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Teknik Ressam, Tekniker, Teknisyen ve benzeri mesleki ve teknik öğrenim görmüş olmayı gerektiren kadrolara atanabilmek için;

1) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların filoloji, mütercim, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (B) düzeyinde puan almış olmak,

ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim görmüş olup; bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

d) Antrenör kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) İstenilen branşta en az II. kademe antrenör belgesine sahip olmak,

gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav şartı

MADDE 10  (1) Şube Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Spor Eğitim Merkezi Müdürü ile Basın ve Halklaİlişkiler Şube Müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolara, unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı sınavda başarılı olmalarıgerekir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 11  (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınav tarihinden en az kırk beş gün önce Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilerek personele duyurulur.

(2) Duyuruda; sınava katılma şartları ile sınavın hangi usulde yapılacağına, atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı ile derecesi ve sayısına, sınav tarihi ile yerine, başvuru tarihi ile süresi, yeri ve son başvuru tarihine, atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıkları ile sınavdaki ağırlıklarına ve gerektiğinde sözlü sınava ilişkin hususlara yer verilir.

(3) Başvurular için öngörülecek süre on iş gününden, son başvuru tarihi ile yazılı sınav tarihi arasındaki süre ise on günden az olamaz.

(4) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirlenen şekilde başvuruda bulunabilir.

(5) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(6) İlan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar ile aday memur statüsünde bulunanlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılamazlar.

(7) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından incelenerek aranan şartları taşıyanlar Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(8) Sınav başvuruları, duyuruda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

Yazılı sınav

MADDE 12  (1) Yazılı sınav, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe uygun görülen zamanlarda, Sınav Kurulunca belirlenen ve duyuruda yer verilen konulardan yapılır.

(2) Görevde yükselme yazılı sınavları, Genel Müdürlük tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir. Bu durumda sınavın yürütülmesine ve sınav sonuçlarına itiraza ilişkin hususlara, Genel Müdürlük ile sınavın yaptırılacağı kurum veya kuruluş arasında yapılan protokolde yer verilir.

(3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı sayılmak için yüz puan üzerinden alınması gereken asgari puan, sözlü sınava alınması gereken personel için altmış, diğer kadrolara atanacaklar için en az yetmiş puandır.

(4) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin, yerine başkası sınava girenlerin veya gerekli şartlarıtaşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olanların onaylarıiptal edilir ve ayrıca haklarında gerekli yasal işlemler başlatılır.

Sözlü sınav

MADDE 13  (1) Şube Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Spor Eğitim Merkezi Müdürü ile Basın ve Halklaİlişkiler Şube Müdürü kadrolarına atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday ile son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı ile sözlü sınav tarihi ve yeri Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(2) Adaylar, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak değerlendirilir.

(3) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilir.

(4) Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 14  (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, gençlik merkezi müdürü, spor eğitim merkezi müdürüile basın ve halkla ilişkiler şube müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısınedeniyle ataması yapılamayacak adaydan, en fazla asıl aday sayısı kadar aday, ihtiyaç duyulması halinde başarısıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları sonucunda başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu fazla olanlara,

öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

Sınav sonuçlarının açıklanması

MADDE 15  (1) Sınav Kurulu, yazılı/sözlü sınav sonuçlarının Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilmesini sağlar.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 16  (1) Sınava katılanlardan başarılı olanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise müteakip sınava kadar Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığında saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17  (1) Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itirazlar üzerine Sınav Kurulu tarafından on beş iş günüiçinde itirazlar karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 18  (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasına göre atanır.

(2) Sınav Kurulunca adaylardan tercih alınmasına karar verilmesi durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar, başarısız olanlar, atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatta öngörülen süre içinde başlamayanlar veya yedeklerden altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınav duyurusuna kadar atanmamış olanlar, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 19  (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanlarıen az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan Genel Müdürlük personelinin atanması, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelin, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere ataması yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav Kurulu ve Görevleri

Sınav kurulu

MADDE 20  (1) Sınav Kurulu, Bakan onayı ile oluşturulur.

(2) Kurul; Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ile en az Şube Müdürü düzeyinde olmak üzere toplam beş üyeden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle iki yedek üye seçilir.İhtiyaç duyulması halinde Genel Müdürlük dışından kamu görevlileri arasından Kurula üye veya üyeler görevlendirilebilir. Kurul, Başkan ve üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asılüyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava katılacak personel için aranan öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınavlara, Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

(6) Sınav Kurulu; sınavların hazırlanması ve yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engellilerin sınavları

MADDE 21  (1) Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Hizmet grupları arasındaki geçişler

MADDE 22  (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı hizmet grubunun aynı alt görev grubu içinde yer alan veya alt görevlere atanılacak kadronun gerektirdiğiözellikleri taşımak şartıyla ilgili personelin isteği üzerine sınav yapılmaksızın atama yapılabilir.

b) Hizmet grupları arasında görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görev grubundan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Doktora öğrenimi yapmış olanların uzman veya aynı düzeydeki görevler ya da daha alt görevlere sınavsız olarak atamaları yapılabilir.

d) Avukat unvanlı kadrodan Hukuk Müşaviri unvanlı kadroya yapılacak atamalarda sınav şartı aranmaz.

Naklen atamalar

MADDE 23  (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt görev grubunda yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atanabilir.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmaları; ihraz ettikleri unvanların, bu Yönetmelikte yer alan unvanlarla aynı olmaması halinde, öğrenim durumları, ihraz ettikleri unvan ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü dikkate alınarak yapılır.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

MADDE 24  (1) Başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra anlaşılanların atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa bile iptal edilir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 25  (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Genel Müdürlüğe yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 26  (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların haklarısaklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 27  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28  (1) 1/7/2011 tarihli 27981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel MüdürlüğüPersoneli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1  (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 29  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.