1. HABERLER

  2. MEMUR HABER

  3. Teknisyen, işletme bölümünü bitirirse 2.200 ek göstergeyi alır
Teknisyen, işletme bölümünü bitirirse 2.200 ek göstergeyi alır

Teknisyen, işletme bölümünü bitirirse 2.200 ek göstergeyi alır

Devlet Personel Başkanlığından teknisyenlerin ek göstergeleri için önemli görüş

A+A-

Devlet Personel Başkanlığı, teknisyen kadrolarında bulunanların mühendislik fakültelerinin bitirmeleri halinde kadroya atanmadan 3.600 ek göstergeyi alamayacağını ancak işletme bölümünü bitirmesi halinde 2.200 ek göstergeyi alabileceğine belirtti.

İŞTE 2014 YILINDA VERİLEN GÖRÜŞ

ÖZET: ... Teknik Hizmetler Sınıfında istihdam edilen personelin yararlanacağı ek göstergeler hakkında. (27/2/2014-813)

Bilindiği üzere, 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde; "Gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre;

a) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunlarına, "teknisyen",

b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker",

c) Lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "yüksek tekniker",

d) Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlara "teknik öğretmen",

e) Teknik öğretmen unvanını kazananlar için ilgili teknik eğitim fakültelerince düzenlenecek en fazla iki yarı yıl süreli tamamlama programlarını başarıyla bitirenlere dallarında "mühendis",

Unvanı verilir.

Bu unvanlar, eğitim görülen dalın ismi ile birlikte kullanılır." hükmüne yer verilerek mesleki teknik öğretim alanlarına göre teknisyen, tekniker, yüksek tekniker, teknik öğretmen ve mühendis unvanını kimlerin kullanacağı belirtilmiş olup, bu hükme göre tekniker unvanını, lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik eğitim görenlerin eğitim görülen dalın ismi ile birlikte kullanabilecekleri ifade edilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendinde ise "Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir." hükmü yer almakta olup, Yükseköğretim Kurulunca verilen 10/19/2002 tarihli ve B.30.0.EÖB.0.00.00.1-2113/23227 sayılı görüş yazısında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak eğitim veren Teknik Yüksek Öğretmen Okullarının 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Teknik Eğitim Fakültelerine dönüştürüldüğü belirtilmiştir.

Devlet memurlarının ek göstergelerine ilişkin olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 43/B maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında; "Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz." hükmü yer almaktadır.

Mezkur madde ile ek göstergenin memurun yer aldığı sınıf ve görevlerde bulunduğu sürece ödeneceği ifade edilmiş olup, ek göstergenin kadroya bağlı olduğu belirtilmiştir. Zira 657 sayılı Kanun kapsamında kadro memurun çalıştığı belli bir görev yerini ifade etmekte olup, yapacağı işle bağlantısının da kurucu unsurudur. Aynı zamanda kadro personelin sayısının, niteliğinin, görev yerinin, unvanının, sınıf ve derecesinin, yükselmesinin, parasal ve özlük haklarının da genel olarak belirleyicisidir.

Nitekim benzer bir konuya ilişkin olarak Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 7/12/2007 tarihli ve E:200/2, K:2007/1 sayılı kararında; "İçtihadın birleştirilmesi istemine konu olan kararlarda uyuşmazlığı, kimya mühendisi unvanına sahip olmakla beraber, teknik hizmetler sınıfında kimyager kadrosunda görev yapanların ek göstergelerinin tespitinde tahsil durumunun mu, yoksa kadro unvanının mı esas alınacağı, buna göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3'üncü maddesi ile eklenen (I) Sayılı Cetvelin Teknik Hizmetler Sınıfı bölümünün (a) bendinde öngörülen (3600) ek gösterge rakamından mı, yoksa (b) bendinde öngörülen (3000) ek gösterge rakamından mı yararlandırılacağı hususu oluşturmaktadır...

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43'üncü maddesinde, ek göstergelerin bir takım görevlerin önem ve niteliklerinden ötürü kabul edildiğini, memura yapılacak aylık ödemenin gösterge tablosundaki rakama bu ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle bulunacak gösterge rakamı üzerinden hesaplanacağını belirten hükümler, bunların kesinlikle göreve bağlı, sunulan hizmetin ve yapılan görevin karşılığı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ek gösterge, kadro görevini yürüten personele verilen önemin göstergesi, yetki ve sorumluluğunun karşılığıdır. Yetki ve sorumluluk ise, eğitim sonucu elde edilen unvana göre değil, kadro unvanına bağlı olarak kullanılır.

Anılan Kanunun 33'üncü maddesinde ise, kadrosuz memur çalıştırılamayacağının hükme bağlandığı, ek göstergeden yararlanabilmek için cetvellerde karşılığı gösterilen kadroların birine atanmış ve bu görevi fiilen ifa ediyor olma şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiği, ayrıca 147'nci maddesinde de aylığın hizmetlerin karşılığında kadroya dayanılarak ay itibarıyla ödenen parayı ifade ettiği belirtilmiştir. Bu itibarla anılan hükümler dikkate alınmaksızın 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı ek gösterge cetveli tek dayanak alınmak suretiyle ek göstergenin unvana göre uygulanması gerektiği sonucuna varmak mümkün değildir. Kadro ve bunun karşılığı ödenen parayı ifade eden aylığın ve bunun bir parçasını oluşturan ek göstergenin, başka bir anlatımla memurun parasal haklarını düzenleyen kuralların, yorum yoluyla kapsamlarının genişletilmesi veya boşluklarının doldurulması mümkün değildir.

657 sayılı Kanunun 43'üncü maddesi, ek gösterge konusunda bu Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellere atıf yaptığından, ilgililere uygulanacak ek göstergenin tespitinde söz konusu cetvellerin yanında 43'üncü maddede yer alan düzenlemelerin de (unvana ilişkin görevde-kadroda bulunma koşulunun da) göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Buna göre, Devlet memurlarının fiilen görev yapmakta oldukları kadro unvanları için ek gösterge öngörülmesi halinde bundan yararlanacakları, kadro unvanında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece mezuniyet diplomasında yer alan unvan, başka bir anlatımla tahsil durumu dikkate alınarak ek gösterge uygulamasından yararlanamayacakları sonucuna ulaşılmaktadır." ifadelerine yer verilerek kimyager kadrosunda bulunmakta iken, kimya mühendisliğini bitirenlerin, mühendis kadrosuna atanmaksızın, mühendis kadrosu için öngörülen ek göstergeden yararlanmalarının mümkün bulunmadığı belirtilmiştir.

2575 sayılı Danıştay Kanununun 40 ıncı maddesinde de; "İçtihatların birleştirilmesi veya birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi, Danıştay Başkanı, konu ile ilgili daireler, idari ve vergi dava daireleri kurulları veya Başsavcı tarafından istenebilir.

2. Aykırı kararlarla ilgili kişiler, içtihatların birleştirilmesi için Danıştay Başkanlığına başvurabilirler.

3. Kurulun, içtihatların birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkındaki kararları, gönderildikleri tarihten itibaren bir ay içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanır.

4. Bu kararlara, Danıştay daire ve kurulları ile idari mahkemeler ve idare uymak zorundadır." hükmüne yer verilerek, Danıştay İçtihadı Birleştirme kararlarının bağlayıcı ve bu kararlara idarenin uymak zorunda olduğu ifade edilmiştir.

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun mezkur kararı uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli I sayılı cetvelin "Teknik Hizmetler Sınıfı" bölümünün (a) bendindeki; "Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yüksek öğretim veren fakülte veya yüksek okullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanlar," ifadesi, (b) bendindeki "Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yüksek öğretim veren fakülte veya yüksek okullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları," ile (c) bendindeki; "Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar," ifadesine göre kadroları teknik hizmetler sınıfında bulunan ve yüksek öğrenim görerek anılan unvanları alanlar, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun mezkur kararına istinaden, ancak o kadrolara atanmaları halinde anılan unvanların ek göstergelerinden (a bendinde sayılan 1 inci dereceli kadrolarda bulunan ilgililer 3600 ek göstergeden, b bendinde sayılan 1 inci dereceli kadrolarda bulunan ilgililer 3000 ek göstergeden, c bendinde sayılan 1 inci dereceli kadrolarda bulunan ilgililer 2200 ek göstergeden) yararlanabileceklerdir. Örneğin; tekniker kadrosunda bulananların, mühendislik fakültesinden mezun olması halinde, mühendis kadrosuna atanmaksızın, a bendinde belirtilen 3600 ek göstergeden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, anılan bölümün (b) bendinde "Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları" ile (c) bendinde "yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları" için kadroya atanma şartı aranmamış, sadece mezun olma koşulu getirilmiş olup, bu çerçevede kadroları teknik hizmetler sınıfında olan ve 1 inci dereceli kadrolarda bulunan; Teknik Yüksek Öğretmen Okulu (diğer bir deyişle bu okulların dönüştürüldüğü "Teknik Eğitim Fakültesi") mezunlarının 3000 ek göstergeden, a ve b bendinde sayılmayan kadrolarda bulunan yüksek öğrenim mezunlarının ise 2200 ek göstergeden yararlanması mümkün bulunmaktadır. Örneğin, teknisyen kadrosunda bulananların, Teknik Yüksek Öğretmen Okulundan (veya Teknik Eğitim Fakültesinden) mezun olması halinde, kadroya atanma şartı aranmaksızın b bendinde belirtilen 3000 ek göstergeden yararlanabilecektir. Yine teknisyen kadrosunda bulunanların elektrik ön lisans programından, adalet meslek yüksekokulundan, işletme fakültesinden veya mühendislik fakültesinden mezun olmaları halinde, (diğer bir deyişle teknik eğitim fakültesi hariç herhangi bir lisans veya ön lisans programından mezun olmaları halinde) kadroya atanma şartı aranmaksızın c bendindeki "kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları" ifadesi uyarınca 2200 ek göstergeden yararlanması mümkün bulunmaktadır.

Nitekim 1/12/2001 tarihli ve 24600 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 152 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde de; "...1- Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan yükseköğrenim mezunlarından 657 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelin "II- Teknik Hizmetler Sınıfı" bölümünün (a) ve (b) sıralarında unvanları sayılan kadrolara atanmış olanlar dışında kalan personelin mezun oldukları yükseköğrenimin niteliğine bakılmaksızın söz konusu bölümün (c) sırasında belirtilen ek göstergelerden yararlandırılması gerekmektedir..." ifadelerine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

1- Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun mezkur kararına istinaden kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında olanların ek göstergelerinin tespitinde öğrenim durumları yerine kadro unvanlarının esas alınması gerektiği, bu kapsamda 657 sayılı Kanuna ekli I sayılı cetvelin "Teknik Hizmetler Sınıfı" bölümünün (a) bendindeki ek göstergelerden, sadece anılan bentte sayılan (mühendis, şehir plancısı) kadrolarda bulunanların yararlanabileceği,

2- Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun mezkur kararı uyarınca 657 sayılı Kanuna ekli I sayılı cetvelin "Teknik Hizmetler Sınıfı" bölümünün (b) bendindeki ek göstergelerden, anılan bentte sayılan (kimyager, istatistikçi gibi) kadrolarda bulunanların yararlanabileceği; ancak "Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları" için kadroya atanma şartı aranmadığı sadece mezun olma koşulu getirildiği, bu kapsamda kadroları teknik hizmetler sınıfında olan Teknik Yüksek Öğretmen Okulu (bu okulların dönüştürüldüğü "Teknik Eğitim Fakültesi") mezunlarının, kadro unvanlarına bakılmaksızın, (b) bendindeki ek göstergelerden yararlanabileceği,

3- Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun mezkur kararı uyarınca 657 sayılı Kanuna ekli I sayılı cetvelin "Teknik Hizmetler Sınıfı" bölümünün (c) bendindeki ek göstergelerden, anılan bentte sayılan kadrolarda (tekniker, yüksek tekniker kadrolarında) bulunanların yararlanabileceği; ancak "diğer yüksek öğrenim mezunları" için kadroya atanma şartı aranmadığı sadece mezun olma koşulu getirildiği, bu kapsamda kadroları teknik hizmetler sınıfında olan ve "a ve b bendindeki kadrolarda bulunmayan yüksek öğrenim mezunlarının", kadro unvanlarına bakılmaksızın, (c) bendindeki ek göstergelerden yararlanabileceği,

mütalaa edilmektedir.

www.memurlar.net

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.