TMO Görevde Yükselme Yönetmeliği

TMO Görevde Yükselme Yönetmeliği

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde görev yapan personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin BazıMaddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak istihdam edilen personelden bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen görevlere, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması hâlinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Genel Müdür: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünü,

d) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirlenen kadro veya pozisyon unvanlarına aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak yükselme niteliğindeki atamaları,

e) Görevde yükselme sözlü sınavı: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan sözlü sınavı,

f) Görevde yükselme yazılı sınavı: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne ya da yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak yazılı sınavı,

g) Hizmet grubu: Benzer kadro ve pozisyon unvanlarının gruplandırılmasını,

ğ) Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, diğer kurumlarda geçen süreleri,

h) Kadro veya pozisyon unvanı: Personelin Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğündeki kadro veya pozisyon unvanını,

ı) Merkez: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını,

i) Taşra Teşkilatı: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı dışındaki birimleri,

j) TMO: Toprak Mahsulleri Ofisini,

k) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

l) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

m) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görev grupları

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro ve pozisyonlar;

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü,

2) Şef, itfaiye şefi, koruma ve güvenlik grup şefi, ajans amiri, koruma ve güvenlik amiri,

3) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Denetim hizmetleri grubu;

1) Kontrolör.

ç) Araştırma, planlama hizmetleri grubu;

1) Eğitim uzmanı, teknik uzman, uzman,

2) Uzman yardımcısı.

d) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı.

e) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici,

2) Sistem programcısı.

f) İdari hizmetler grubu;

1) Eksper, muhasebeci,

2) Bilgisayar işletmeni, sekreter, puantör, memur, ambar memuru, satın alma memuru, santral memuru,şoför, koruma ve güvenlik görevlisi,

3) İtfaiyeci.

g) Yardımcı hizmetleri grubu;

1) Dağıtıcı, aşçı, hizmetli, kaloriferci, bahçıvan, teknisyen yardımcısı.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar; avukat, mühendis, mimar, kimyager, biyolog, eczacı, ekonomist, istatistikçi, diyetisyen, tekniker, teknisyen, laborant, grafiker, sağlık memuru, programcı, mütercim.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

MADDE 5  (1) Müşavir ve başuzman kadrolarına atanabilmek için 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde belirtilen kadro unvanlarında çalışmış olmak şartı aranır.

(2) İç Denetim Dairesi Başkanı kadrosuna görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) bendine göre son beş yıl içinde ve (D) bendine göre son on yıl içinde disiplin cezası almamış olmak şartı ile, İç Denetim Dairesi Başkanı ve iç denetçi kadrolarına görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda 30/9/2014 tarihli ve 2014/6842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2015 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programına ekli Kararın 24 üncü maddesi gereğince aşağıdaki şartlar aranır.

a) İç Denetim Dairesi Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az beş hizmet yılını doldurmanın yanı sıra Kamu İç Denetçi Sertifikası ve/veya CIA (CertifiedInternal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified Government Auditing Professional) sertifikalarından birine sahip iç denetçi olmak,

3) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan şartlara sahip olmak,

gerekir.

(3) İç Denetim Dairesi Başkanı, iç denetçiler için aranan şartları haiz olan; tercihen TMO personeli arasından; kıdem, bilgi ve tecrübe düzeyi dikkate alınarak Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından atanır.

(4) İç denetçi kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

b) En az beş hizmet yılını doldurmanın yanı sıra Kamu İç Denetçi Sertifikası ve/veya CIA (CertifiedInternal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified Government Auditing Professional) sertifikalarından birine sahip olmak,

gerekir.

(5) Dördüncü fıkranın (b) bendinde sayılan sertifikalardan birine sahip yeterli sayıda iç denetçi atanamaması durumunda; sertifika dışındaki şartları haiz TMO personeli arasından boş iç denetçi kadro sayısının iki katına kadar personel seçilerek iç denetim ile ilgili asgari iki aylık eğitime gönderilir. Eğitim sonrasında yapılacak sınavda başarılı olanlar en fazla iki yıl içerisinde adı geçen sertifikalardan birine sahip olmak şartı ile iç denetçi olarak atanabilirler. İki sene içerisinde dördüncü fıkranın (b) bendinde sayılan sertifikalardan birinin edinilememesi halinde iç denetçiler atandıkları usule göre görevden alınırlar.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranılacak genel şartlar

MADDE 6  (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

b) TMO’da alt görevlerde altı ay çalışmış olmak.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranılacak özel şartlar

MADDE 7  (1) Sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda; personelde aranacak özel şartlar unvanları itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

a) Şube müdürü olarak atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan şartlara sahip olmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

3) Görevde yükselme sözlü sınavında başarılı olmak.

b) Hukuk müşaviri olarak atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan şartlara sahip olmak,

2) Hukuk fakültesi mezunu ve avukatlık ruhsatına sahip olmak.

c) Sivil savunma uzmanı olarak atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan şartlara sahip olmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

ç) Kontrolör olarak atanabilmek için;

1) Dört yıllık yükseköğrenimin idari ve/veya teknik bölümlerinden mezun olmak,

2) Hizmet süresi en az beş yıl olmak.

d) Teknik uzman olarak atanabilmek için;

1) Dört yıllık yükseköğrenimin teknik bölümlerinden mezun olmak,

2) Hizmet süresi en az beş yıl olmak.

e) Uzman, eğitim uzmanı olarak atanabilmek için;

1) Uzman olabilmek için dört yıllık yükseköğrenimin idari bölümlerinden mezun olmak,

2) Eğitim uzmanı olabilmek için dört yıllık yükseköğrenimin eğitimle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

3) Hizmet süresi en az beş yıl olmak.

f) Şef, itfaiye şefi, koruma ve güvenlik grup şefi, ajans amiri, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik amir yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şef ve ajans amiri kadroları için hizmet süresi en az beş yıl olmak,

3) Diğerleri için hizmet süresi en az üç yıl olmak.

g) Sistem programcısı ve çözümleyici olarak atanabilmek için;

1) Dört yıllık yükseköğrenimin istatistik, fizik, matematik bölümleri veya mühendislik fakültelerinin elektrik, elektrik/elektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden veya dört yıllık yükseköğrenimin bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Hizmet süresi en az üç yıl olmak.

ğ) Eksper olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenimin tarım ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Hizmet süresi en az üç yıl olmak.

h) Muhasebeci olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenimin idari bölümlerinden mezun olmak,

2) Hizmet süresi en az üç yıl olmak.

ı) Uzman yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) Dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Hizmet süresi en az üç yıl olmak.

i) Bilgisayar işletmeni, sekreter, memur, ambar memuru, satın alma memuru, santral memuru olarak atanabilmek için;

1) Bilgisayar İşletmeni kadrosu için en az iki yıllık yükseköğrenimin bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Diğerleri için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

j) Şoför olarak atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Ağır vasıta ehliyetine sahip olmak.

k) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

gerekir.

Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar

MADDE 8  (1) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda; unvan değişikliği sınavında başarılı olma koşulunun yanında son başvuru tarihi itibariyle deneme süresine tabi sözleşmeli personel olmamak şartı aranır.

Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 9  (1) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda; unvan değişikliği sınavında başarılı olma koşulunun yanında aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlardan; mühendis, mimar, kimyager, biyolog, eczacı, ekonomist, istatistikçi, mütercim, diyetisyen pozisyonları için fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak.

b) Avukat pozisyonu için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

c) Programcı pozisyonu için; bilgisayar programcılığı alanında en az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak veya dört yıllık fakültelerin fizik, matematik bölümleri ile mühendislik fakültelerinin elektrik, elektrik/elektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak.

ç) Tekniker pozisyonu için; atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği alanlarda iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

d) Teknisyen pozisyonu için; atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği alanlarda eğitim veren bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.

e) Laborant pozisyonu için; fakülte, yüksekokul, sağlık meslek liselerinin veya meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak.

f) Sağlık memuru pozisyonu için; fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümümezunu olmak.

g) Grafiker pozisyonu için; mesleğin gerektirdiği alanda eğitim veren en az iki yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Kurulu ve Sınavlara İlişkin Hükümler

Sınav Kurulu

MADDE 10  (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin işlemleri yürütmek üzere beşkişiden oluşan Sınav Kurulu oluşturulur. Sınav Kurulu; Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ve diğer üyelerden oluşur. Aynı usulle birer yedeküye belirlenir.

(2) Sınav Kurulu üyeleri, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına alınacak personelden fiilen yürütülmekte olan kadro unvanı ve öğrenim itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav Kurulu üyeleri, eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhri hısımlarının katılacağı yazılı sınavlara ilişkin iş ve işlemlere dâhil olamazlar. Bu durumdaki asıl üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya Kurul Başkanının marifetiyle yedek üye katılır. Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Sözlü sınav değerlendirmesi ise her üye tarafından ayrı ayrı yapılır.

(5) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 11  (1) Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarının hangi kurum tarafından yapılacağını ve sınav tarihlerini belirlemek, yazılısınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, yazılı sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek,

b) Yazılı sınav sonuçlarının ve başarılı olanların duyurulmasını sağlamak,

c) Yazılı sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak,

ç) Şube müdürü kadrolarına görevde yükselme yoluyla yapılacak atamalara ilişkin sözlü sınav tarihlerini belirlemek, sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınavları yapmak ve değerlendirmek, sözlüsınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek,

d) Sözlü sınavların sonucuna göre başarı listelerinin düzenlenmesini ve ilanını sağlamak,

e) Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak.

Yazılı sınavın duyurulması

MADDE 12  (1) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca; atama yapılacak kadro ve pozisyon unvanı, sayısı, varsa derecesi, sınıfı ile sınava başvuru tarihi, başvuru süresi, sınav yeri, sınav tarihi ile atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin sınav konularının başlıkları ve sınavdaki ağırlıkları sınavdan en az altmış gün önce personele duyurulur ve TMO internet sayfasında ilan edilir.

Yazılı sınava başvuru

MADDE 13  (1) İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına yapılan başvurular Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca incelenerek aranan şartları taşıyan personel, sınav tarihinden otuz gün önce TMO internet sayfasında ilan edilir.

Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları

MADDE 14  (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi kadro ve pozisyonlar için yapılacak olan yazılı sınava ilişkin konular ve bu konuların sınavdaki ağırlıkları, atanılacak kadronun gerektirdiği alanlar esas alınarak tespit edilir.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin ders notları sınav tarihinden en az otuz günönce personele duyurulur ve TMO internet sayfasında yayımlanır.

Yazılı sınav

MADDE 15  (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne ya da yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılabilir. Unvan değişikliği yazılı sınavı, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır. Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır. Sınav sonuç listesi başarısıralamasına göre oluşturulur ve TMO internet sayfasında ilan edilir.

Sözlü sınav

MADDE 16  (1) Sözlü sınav sadece şube müdürü kadrosu için yapılır.

(2) Şube müdürü için yapılan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday yazılı sınav sonucunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(3) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(4) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 17  (1) Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde ilan edilir.

(2) Şube müdürü kadrosu için yapılan sözlü sınav sonuçları, sözlü sınavının yapıldığı tarihten sonra en geçon beş gün içinde TMO internet sayfasında ilan edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18  (1) Sınav sonuçlarının TMO internet sayfasında açıklandığı tarihten itibaren en geç beş işgünü içinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir.

(2) Bu itirazlar en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonuçları, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca itiraz sahiplerine duyurulur.

(3) Yapılan sınavlarda hatalı sorular var ise hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeniden sınav yapılır.

Engellilerin sınavı

MADDE 19  (1) TMO, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli şartları sağlamakla yükümlüdür.

Yazılı sınavın diğer kurumlarca yapılması

MADDE 20  (1) Yazılı sınavın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılması hâlinde, sınava ilişkin hususlar, Genel Müdürlük ile ilgili kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atamaya İlişkin Hükümler

Atama

MADDE 21  (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadro ve pozisyonlara atanmak için;

a) Şube müdürü için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması, şube müdürü dışında kalan diğer pozisyonlar için ise yazılı sınav sonuçları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

b) Şube müdürü için sözlü sınav, diğer pozisyonlar için yazılı sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde atama yapılır.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarısıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

(3) Başarı sıralamasında, sınav puanının eşit olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(4) Atamaları yapılanlardan, yasal süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilir. Bu durumda olanların görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanabilmeleri için, bu Yönetmelikteöngörülen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına yeniden girmeleri ve başarılı olmaları gerekir.

(5) Duyurulan kadrolardan;

a) Atama şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan ya da boşalan kadro veya pozisyonlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar başarı listesindeki yedek adaylar arasında en yüksek başarı puanı olandan başlamak üzere atama yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kazanılmış haklar

MADDE 22  (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanlara, ilgili mevzuat uyarınca atanmış veya atanma hakkı kazanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Hizmet grupları arasında geçişler

MADDE 23  (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Aynı görev grubunda kalmak kaydıyla atanılacak kadro veya pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar, sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir.

c) TMO’da veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynıdüzey görevlere atanılacak kadro veya pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

ç) TMO’da veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlerden alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

d) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılabilir.

e) Avukat pozisyonundan hukuk müşavirliği kadrosuna bu Yönetmelikte belirlenen atama şartlarınıtaşımak ve TMO’da altı ay çalışmış olmak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

f) Doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatındaki şube müdür yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için dört yıllık yükseköğrenim mezunu, TMO’da alt görevlerde altı ay çalışmış ve toplam en az altı yıl hizmet süresi olmak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar,

a) Unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere,

b) Atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartınıtaşımaları kaydıyla,

uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atanabilirler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25  (1) 14/8/2005 tarihli ve 25906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim durumu

GEÇİCİ MADDE 1  (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan personel hakkında diğer koşullara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddesinin uygulanması bakımından iki veya üç yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 26  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.