1. HABERLER

  2. MEVZUAT HABERLERİ

  3. Türkiye Adalet Akademisi Yönetmelikleri
Türkiye Adalet Akademisi Yönetmelikleri

Türkiye Adalet Akademisi Yönetmelikleri

Türkiye Adalet Akademisi Yönetmelikleri

A+A-

––  Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu Çalışma Usul ve Esasları ile Denetim Kurulu Hakkında Yönetmelik
––  Türkiye Adalet Akademisi Hizmet İçi Eğitimi Hakkında Yönetmelik
—  Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

YÖNETMELİK

Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULU ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI İLE DENETİM KURULU HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunun toplantı ve çalışma usul ve esasları ile Denetim Kurulunun oluşumunu düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunun oluşumu, yetki ve görevleri, toplantı ve çalışma usul ve esasları ile Denetim Kurulunun oluşumuna ilişkin konuları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 12,13,14 ve 18 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

b) Bakan: Adalet Bakanını,

c) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

ç) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

d) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

e) Denetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Denetim Kurulunu,

f)  Kanun: 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununu,

g) Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,

ğ) Kurul Başkanı: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurul Başkanını,

h) Üye: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurul üyesini,

ı) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Oluşumu ve Üyeliğin Sona Ermesi

Kurulun oluşumu

MADDE 5 – (1) Kurul; Bakan, Bakanlık Müsteşarı, Başkan, Başkan Yardımcıları, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri Genel Müdürü, Hukuk İşleri Genel Müdürü, Kanunlar Genel Müdürü, Avrupa Birliği Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, Eğitim Dairesi Başkanı ve dört yıl için seçilen aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun biri hukuk daireleri, biri ceza daireleri üyeleri arasından seçeceği iki üye,

b)  Danıştay Başkanlık Kurulunun Danıştay üyeleri arasından seçeceği bir üye,

c) Askerî Yargıtay Başkanlar Kurulunun Askerî Yargıtay üyeleri arasından seçeceği bir üye,

ç) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin hâkim sınıfından olan üyeleri arasından seçeceği bir üye,

d)  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye,

e)  Bakanın, birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş; adlî yargı hâkim ve savcıları arasından görevlendireceği dört, idarî yargı hâkim ve savcıları arasından görevlendireceği iki üye,

f) Yükseköğretim Kurulunun Türkiye’deki hukuk fakültelerinin öğretim üyeleri arasından seçeceği iki üye,

g) Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun en az on beş yıl fiilen mesleği icra etmiş avukatlar arasından seçeceği bir üye,

ğ) Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun birinci sınıf noterler arasından seçeceği bir üye.

Üyeliğin sona ermesi

MADDE 6 – (1) Seçimle gelen üyelerin görev süresi seçilme tarihinden itibaren dört yıl geçmekle sona erer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurulun Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları

Kurulun görevleri

MADDE 7 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Kurul üyeleri arasından, Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek.

b) Yönetim Kurulu tarafından sunulan yıllık çalışma raporu ile Denetim Kurulu raporunu inceleyerek karara bağlamak.

c) Yönetim Kurulu tarafından sunulan kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planı ile yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

ç) Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen personel ihtiyaçlarını inceleyerek karara bağlamak.

d) Başkan ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası hakkında karar vermek.

e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Toplantı

MADDE 8 – (1) Kurul, her yıl Nisan ayı içinde Başkan tarafından belirlenen yer ve zamanda olağan toplantısını yapar.

(2) Yönetim Kurulu veya Başkan, gereken hallerde Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Kurulun en az on beş üyesinin, görüşülecek konuyu da belirten yazılı istemi üzerine, Başkan, Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

(4) Kurul, her toplantıda, kendi üyeleri arasından açık oylama usulüyle bir başkan ve iki kâtip üye seçer.

Gündem

MADDE 9 – (1) Kurulun gündemini;

 a) Olağan toplantıya çağırılması halinde,  7 nci maddede sayılan ve Başkan tarafından belirlenen konular,

b) Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağırılması halinde, Başkan tarafından belirlenen konular,

c) Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağırılması halinde, Yönetim Kurulu kararında belirtilen ve Başkan tarafından önerilen konular,

ç)  En az on beş üyenin yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılması halinde, söz konusu istemde belirtilen ve Başkan tarafından önerilen konular,

oluşturur.

(2) Gündem birinci fıkrada belirtilen konular çerçevesinde Başkanlık tarafından hazırlanır ve toplantıdan üç gün önce üyelere dağıtılır.

(3) Gündemde, yoklama, açılış, Kurul Başkanlığı seçimi, Kurul Başkanının açılış konuşması, görüşülmesi istenen konular, üyelerin dilek ve temennileri, Kurul Başkanının dilek ve temennilere cevap teşkil eden konuşması, Kurul Başkanının kapanış konuşması, toplantı yeter sayısının sağlanamaması durumunda ikinci toplantının yeri ve zamanı ile gerek görülen diğer hususlar yer alır.

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 10 – (1) Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı katılan üyelerle yapılır.

(2) Kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

(3) Oylamada çekimser oy kullanılamaz.

Kurul başkanlığı

MADDE 11 – (1) Kurul Başkanlığı, bir başkan ve iki kâtip üyeden oluşur. Kurul Başkanı ve iki kâtip üye Kurulun kendi üyeleri arasından açık oylama usulüyle seçilir.

Görüşmeler

MADDE 12 – (1) Kurulun görüşmeleri aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Başkan tarafından toplantı yeter sayısının bulunması durumunda toplantı açılır ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilir.

b) Gündem üzerinde bir değişiklik önerisi yoksa maddeler sırasıyla görüşülür. Başkan veya en az beş üyenin yazılı önergesi ile sunulan konuların gündeme alınmasına karar verilebilir. Gündemde bulunmayan ve Kurulca gündeme alınmayan konular müzakere edilemez.

c) Toplantıda farklı görüşlerin ileri sürülmesi sebebi ile olumlu veya olumsuz bir çoğunluk kararına bağlanamayan veya üyelerce incelenmesi gerekli görülen konuların, bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verilebilir.

ç) Bütün önergeler yazılı olarak Kurul Başkanına verilir. Önergeler Kurul tarafından kâtip üyeye okutulur. Kurul Başkanı gerekli gördüğü önergeler hakkında leh ve aleyhte konuşma yapmak isteyenler olup olmadığını tespit ederek müzakere açabileceği gibi önergeyi doğrudan Kurulun onayına da sunabilir. Müzakereye açılan önergelerde Kurul Başkanı, ilk ve son sözü önerge sahibine vermek suretiyle, söz isteyenlere istem sırasına göre, usul hakkında söz isteyenlere ise öncelikle söz verir.

d) Üyeler, gündemin herhangi bir maddesinin görüşülmesi sırasında konu hakkında Kurul Başkanından bilgi isteyebilir. Kurul Başkanı, istenen bilgiyi kendisi verebileceği gibi bir üyeden veya konunun teknik yönünü göz önünde bulundurarak Akademiden bir görevliyi toplantıya çağırarak açıklamada bulunmasını sağlayabilir.

e) Konuşmalar Kurul Başkanına hitaben yapılır.

f) Kurul Başkanı konuya ilişkin görüş ve oyunu en son açıklar.

Oylama usulü

MADDE 13 – (1) Gündemde yer alan her madde, hakkındaki görüşmeler tamamlandıktan sonra oylanır.

(2) Oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yönetim Kurulu ile Denetim Kuruluna katılacak asıl ve yedek üyelerin seçimi, gizli oylama usulüyle ayrı ayrı yapılır.

(3) Oylama sonucu, Kurul Başkanı tarafından açıklanır.

Kurul toplantı tutanağı

MADDE 14 – (1) Kurul toplantılarında alınan kararlar, toplantının yeri ve tarihi ile katılanların ad ve soyadlarını içerecek şekilde tutanak altına alınır.

(2) Tutanağın her sayfası Akademi mührü ile mühürlenip Kurul Başkanı ve kâtip üyelerce imzalandıktan sonra Başkanlığa tevdi edilir.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 15 – (1) Kurulun sekretarya hizmetleri, Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Kurulu Üyesi Adaylığı, Başvuru Usulü ve Seçimi

Adaylık

MADDE 16 – (1) Yönetim Kurulunun seçimle gelen üyeliklerine, Kurul üyeleri doğrudan aday olabilir veya diğer bir Kurul üyesi tarafından aday gösterilebilir.

Başvuru usulü

MADDE 17 – (1) Toplantıdan önce başvuru Başkanlığa, toplantı sırasında başvuru ise Kurul Başkanlığına verilecek bir dilekçeyle yapılır.

(2) Toplantıdan önce başvuran kişilere, başvurunun yapıldığını gösteren bir alındı belgesi verilir.

(3) İadeli taahhütlü olmak koşuluyla, posta yoluyla başvuru yapılabilir; bu durumda, başvurunun Başkanlığa ulaştığı tarih esas alınır.

Üyelerin seçimi

MADDE 18 – (1) Yönetim Kurulunun seçimle gelen üyeliğine başvuru yapanları ve aday gösterilenleri belirten mühürlü oy pusulaları ve zarflar üyelere dağıtılır.

(2) Birden fazla üyelik seçiminin aynı toplantıda yapılması durumunda oylama, oy pusulasına boş üye sayısı kadar adayın ad ve soyadının karşısındaki kutucuğun işaretlenmesi suretiyle yapılır.

Geçersiz oylar

MADDE 19 – (1) Oylar;

a) Oy pusulasında seçilecek üye sayısından fazla adayın ad ve soyadının işaretlenmiş olması,

b) Akademi mührünü taşımayan pusula veya zarf kullanılmış olması,

c) Belirgin bir işaret taşıyan pusula veya zarf kullanılmış olması,

hallerinde geçersiz sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim Kurulunun Oluşumu, Seçimi ve Üyeliğin Sona Ermesi

Denetim Kurulunun oluşumu

MADDE 20 – (1) Denetim Kurulu, Kurulun kendi üyeleri arasından seçtiği üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

Adaylık

MADDE 21 – (1) Denetim Kurulu üyeliğine, Kurul üyeleri doğrudan aday olabilir veya Kurulun bir üyesi tarafından aday gösterilebilir.

Başvuru usulü

MADDE 22 – (1) Denetim Kurulu üyeliği adaylık başvurusu, 17 nci maddedeki usule göre yapılır.

Üye seçimi

MADDE 23 – (1) Denetim Kurulu üyeliği seçimi, 21 inci maddeye göre aday olanlar arasından Kurulca, 18 inci ve 19 uncu maddelere göre yapılır.

Üyeliğin sona ermesi

MADDE 24 – (1) Denetim Kurulu üyelerinin görevi, seçilme tarihinden itibaren iki yıl geçmekle sona erer.

(2) Denetim Kurulu üyelerinden, herhangi bir sebeple üyeliği sona erenlerin yerine, yedek üyelerden en fazla oy alan üye getirilir. Bu şekilde göreve gelenler, yerlerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlarlar.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 30/3/2010 tarihli ve 27537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunun Toplantı, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yürütür.

 

 

YÖNETMELİK

Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, noterlerin, serbest veya kamuda çalışan avukatların; Türkiye Adalet Akademisinde kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek suretiyle mesleki bilgi, kabiliyet, tecrübe, yeterlilik ve liyakatlerini üst seviyeye ulaştırmak ve meslekî gelişmelerinin sağlanması için yaptırılacak hizmet içi eğitimin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, noterlere, serbest avukatlara, hukuk ve adalet alanında ilgili kurum, kuruluş ve kurullarda çalışan kişilerden Türkiye Adalet Akademisinde eğitim alması teklif edilenlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 31, 32, 33 ve 41 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

b) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

c) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

ç) Daire Başkanlığı: Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığını,

d) Eğitim: Hizmet içi eğitimi,

e) Eğitim Merkezi Başkanlığı: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanlığını,

f) Genel Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,

g) Kanun:  4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununu,

ğ) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitimin Hedefleri, İlkeler, Sorumluluk ve Eğitime Katılım

Eğitimin başlıca hedefleri

MADDE 5 – (1) Eğitimin hedefleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Noterlerin, serbest avukatların, hukuk ve adalet alanında ilgili kurum, kuruluş ve kurullarda çalışan kişilerin mesleki bilgi, kabiliyet, tecrübe, yeterlilik ve liyakatlerini üst seviyeye ulaştırmak suretiyle meslekî gelişimlerini sağlamak.

b) Zamanı verimli şekilde kullanabilme ve karşılaşacakları hukuki problemleri en kısa zamanda kavrayıp, doğru çözüm üretebilme becerilerini geliştirmek.

c) İnsan haklarına ve hukuka uygun, adil ve hızlı yargılama yapabilme becerisini geliştirmek.

ç) Mevzuatta meydana gelen değişiklikleri uygulamaya yansıtmak ve uygulamada birliği sağlamak.

d) Noterlerin, serbest avukatların, hukuk ve adalet alanında ilgili kurum, kuruluş ve kurullarda çalışan kişilerin ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik değişim ve gelişmelere uyumlarını sağlamak.

e) Hukuk ve adalet alanındaki sorunların giderilmesi ve mesleki gelişim konularında üst seviyede yarar sağlamak.

İlkeler

MADDE 6 – (1) Eğitimin gerçekleştirilmesinde;

a) Akademide verilecek hizmetin aksatılmaması,

b) Eğitimde plana uygunluk,

c) Eğitimde süreklilik,

ç) Uygulamaya yönelik olma,

d) Eğitim konularının belirlenmesinde gereklilik ve öncelik sıralaması,

e) Katılımcıların belirlenmesinde talebe öncelik,

f) Katılımcılar arasında eşitlik,

g) Katılımcıların başarılarının değerlendirilmesi,

ilkeleri göz önünde tutulur.

Sorumluluk

MADDE 7 – (1) Eğitime katılanlar, eğitim süresi içerisinde, kurs, seminer, sempozyum, konferans ve uygulama şeklindeki çalışmalara düzenli olarak devam ederler ve Akademi tarafından belirlenen kurallara uyarlar.

(2) Eğitime, ilgili mevzuat hükümlerine göre haklı bir mazereti bulunmaksızın katılmayanların durumu ilgilinin kurumuna bildirilir.

Eğitime katılım

MADDE 8 – (1) Katılımcılar, eğitim planında belirlenen sayıda, yerde ve sürede aşağıdaki belirtilen şekilde eğitime katılabilir:

a) Eğitime katılacak kamu kurum, kuruluş ve kurullarda çalışanların listesi ilgili kurum, kuruluş veya kurullarınca,

b) Eğitime katılacak serbest avukatların listesi doğrudan başvuru dışında, Türkiye Barolar Birliği veya ilgili barolarca,

c) Eğitime katılacak noterlerin listesi Türkiye Noterler Birliğince,

belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitimin Uygulanması

Görevlendirme

MADDE 9 – (1) Hizmet içi eğitimlerde;

a) Yüksek mahkemelerin başkan, daire başkanı ve üyeleri,

b) Hâkimler ve savcılar,

c) Yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları,

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına mensup uzmanlar, avukatlar ve noterler,

d) Yabancı ülkelerden gelen akademisyenler ve uzmanlar,

e) Özel eğitim ve danışmanlık kurumlarında çalışan uzmanlar,

öğretim elemanı olarak görevlendirilebilir.

Ders ücreti

MADDE 10 – (1) Akademide ders vermekle görevlendirilenlerden;

a) Üniversite öğretim elemanlarına 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre,

b) Üniversite dışından görevlendirilenlere, birinci derecede olanlar için profesörlere, ikinci derecede olanlar için doçentlere, üç veya daha aşağı derecede olanlar ile kamu görevlisi olmayanlar için okutmanlara ödenen kadar,

ders ücreti ödenir.

(2) Birinci fıkrada sayılanlara ders ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz.

Eğitim konuları

MADDE 11 – (1) Eğitim konuları, ilgililerin talepleri dikkate alınarak belirlenir.

(2) Eğitim konularının belirlenmesi sırasında;

a) Mevzuatta meydana gelen değişikliklere,

b) Uygulamada sıklıkla karşılaşılan ve duraksamalara neden olan hukuk ve ceza yargılaması usul hükümlerine,

c) Avrupa Birliği müktesebatının iç hukuka yansıtılmasında karşılaşılan sorunlara,

ç) İnsan haklarına ve evrensel hukuk anlayışına,

ilişkin konulara öncelik verilir.

Eğitim konusunun ve öğretim elemanlarının bildirimi

MADDE 12 – (1) Eğitimde verilecek kurs, seminer, sempozyum ve konferansların konuları ile bu konularda eğitim verecek öğretim elemanlarının isimleri, eğitimin başlamasından önce Başkanlık tarafından ilgililere bildirilir.

Eğitim programının bildirimi

MADDE 13 – (1)  Kabul edilen eğitim programı, ilgili kurum, kuruluş veya kurullara bildirilir.

İşbirliği ile eğitim

MADDE 14 – (1) Eğitim, konularına göre ilgili kurum, kuruluş veya kurullarla yapılacak işbirliği sonucu düzenlenecek etkinlikler anılan kuruluşlarca belirlenecek tesislerden de yararlanmak suretiyle yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Eğitim sonunda belge verilmesi

MADDE 15 – (1) Katılımcılardan;

a) En az altmış saatlik bir eğitim programına tabi tutularak, eğitim sonunda yapılan değerlendirmede başarılı kabul edilenlere Ek-1'deki sertifika,

b) Diğer eğitim faaliyetlerine katılanlara Ek-2'deki katılım belgesi,

Başkanlıkça verilebilir.

Eğitim ücreti

MADDE 16 – (1) Eğitime katılanlardan;

a) Kamuda çalışanların eğitim ücreti, mensubu olduğu kamu kurum, kuruluş veya kurullarınca,

b) Diğer katılımcıların ücreti kendileri tarafından,

eğitime başlamadan önce Akademi tarafından bildirilen banka hesabına yatırılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 8/10/2004 tarihli ve 25607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.

 

 

 

Ek-1

 

 

HİZMET İÇİ EĞİTİM SERTİFİKASI

 

Sayın .............................

 

Türkiye Adalet Akademisince ..../...../20.. .../..../20.. tarihleri arasında ..............  için düzenlenen.................................... hizmet içi eğitimi başarı ile tamamlayarak  sertifika almaya hak kazanmıştır.

 

BAŞKAN

 

 

Ek-2

 

HİZMET İÇİ EĞİTİME KATILIM BELGESİ

 

Sayın .............................

 

Türkiye Adalet Akademisince ..../...../20... ..../..../20... tarihleri arasında ..............  için düzenlenen.................................... konulu hizmet içi eğitime katılması nedeniyle  işbu belge tanzim edilerek kendisine verilmiştir.

 

BAŞKAN

 

YÖNETMELİK

Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunun toplantı ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunun oluşumu, toplanması, yetki ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 15, 16 ve 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

c) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

ç) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

d) Genel Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,

e) Kanun: 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununu,

f) Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

g) Üye: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu Üyesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Oluşumu ve Üyeliğin Sona Ermesi

Kurulun oluşumu

MADDE 5 – (1) Kurul, Başkanın başkanlığında, Bakanlık Personel Genel Müdürü ile Genel Kurulun kendi üyeleri arasından seçeceği beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

(2) Başkan, Kurulun başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde, kendisine vekâlet eden başkan yardımcısı, Kurula başkanlık eder.

(3) Bakanlık Personel Genel Müdürü bulunmadığı zaman kendisine vekâlet eden yardımcısı, Kurul toplantısına katılır.

Üyeliğin sona ermesi

MADDE 6 – (1) Seçimle gelen üyelerin görev süresi dört yıldır. Kurulun seçimle gelen asıl üyelerinden önce ikisi, sonra üçü sırayla her iki yılda bir yenilenir.

(2) Görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir.

(3) Seçimle gelen üyelerden herhangi bir sebeple üyeliği sona erenlerin yerine yedek üyelerden en fazla oy alan üye getirilir. Bu şekilde göreve gelen, yerini aldığı üyenin görev süresini tamamlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurulun Görevleri ve Çalışma Usul ve Esasları

Kurulun görevleri

MADDE 7 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Başkanlık tarafından hazırlanmış olan yıllık çalışma raporu ve programı ile personel ihtiyaçlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,

b) Başkanlık tarafından hazırlanmış olan yönetmelik ve benzeri düzenlemeleri incelemek ve kabul etmek,

c) Kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planları hazırlamak, eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin kararları almak,

ç) Akademinin görev alanına giren konularda taşınır ve taşınmaz mal satın almak, yaptırmak, satmak, kiralamak, rehin ve ipotek tesis etmek üzere gerekli işlemleri yerine getirmek,

d) Akademice verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretleri gösteren tarifeyi hazırlamak, değiştirmek ve yürürlüğe koymak,

e) Akademide, Kanunun 22 ve 24 üncü maddeleri kapsamında çalıştırılacak yerli ve yabancı öğretim elemanı, araştırmacı ve danışmanın nitelikleri, sözleşme şartları ve ücretlerini 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre belirlemek,

f) Akademide, Kanunun 22 ve 24 üncü maddelerine göre görev yapanlar hakkında geçici olarak çalıştırma veya görevlendirme kararını kaldırmak ya da sözleşmesine son vermek üzere ilgili mercie teklifte bulunmak,

g) Gereken hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,        

ğ) Başkan ve üyelerin diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak,

h) İlgili mevzuatla Kurula verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ı) Kanunlarla ve yönetmeliklerle başka bir organ gösterilmeksizin Akademiye verilen yönetim görevlerini yerine getirmek.

Toplantı

MADDE 8 – (1) Kurul, Başkanın çağrısı üzerine olağan olarak ayda iki defa, Başkan tarafından belirlenen yer ve zamanda toplanır.

(2) Kurul, gereken hallerde Başkan tarafından doğrudan veya en az üç üyenin görüşülecek konuyu da belirten yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

(3) İvedi hallerde Başkan toplantı gününü ve gündemini şifahen bildirmek suretiyle de Kurulu olağanüstü toplantıya davet edebilir.

(4) Üyelere toplantı gündemi, yeri ve zamanı, elektronik posta, sesli ileti, kısa mesaj ve benzeri yöntemlerle bildirilebilir.

Gündem

MADDE 9 – (1) Gündem, Başkan tarafından belirlenir.

(2) Kurul, önemli ve ivedi konularda gündem dışı konuların da gündeme alınmasına karar verebilir.

Önerilerin verilmesi

MADDE 10 – (1) Başkanın önerileri, Başkan tarafından imzalanarak Kurula sunulur. Üyelerin vermiş olduğu öneriler ise, öneriyi veren üye veya üyeler tarafından imzalanarak Başkana sunulur ve Başkan tarafından Kurula havale edilir.

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 11 – (1) Kurul, en az beş üye ile toplanır.

(2) Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Kurul toplantılarında çekimser oy kullanılamaz.

(4) Herhangi bir nedenle toplantı yeter sayısının sağlanamayacağının anlaşılması veya mazeret bildiren üyelerin konunun önemi dolayısıyla toplantıya katılmalarının zorunlu görülmesi hallerinde, Başkan izinli üyeleri toplantıya çağırabilir. Çağrılan üye, raporla belgelenen hastalık hariç, toplantıya katılmak zorundadır.

Görüşmeler

MADDE 12 – (1) Kurulun görüşmeleri aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Başkan, 11 inci maddede toplantı için öngörülen koşulların bulunması halinde toplantıyı açar.

b) Gündem üzerinde bir değişiklik önerisi yoksa gündemdeki maddeler sırasıyla görüşülür.

c) Yeniden incelenmesi gerekli görülen konuların, bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verilebilir.

ç) Başkan, gerekli gördüğü ve Kurulun olağan işleri dışında özel önem taşıyan ve teknik inceleme gerektiren konuların görüşülmesi sırasında, bir üyeden konuyu incelemesini ve Kurulda raportörlük yapmasını isteyebilir.

d) Üyeler, gündemin herhangi bir maddesinin görüşülmesi sırasında konu hakkında Başkandan bilgi isteyebilir. Başkan, istenen bilgiyi kendisi verebilir veya konunun teknik yönünü göz önünde tutarak Akademiden bir görevliyi toplantıya çağırarak açıklamada bulunmasını sağlayabilir.

Oylama usulü

MADDE 13 – (1) Gündemde veya öneride yer alan her madde hakkındaki görüşmeler tamamlandıktan sonra o madde hakkında oylama yapılır.

(2) Oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır.

(3) Başkan, oyunu en son açıklar.

(4) Kurul içinden, Kurul temsilcisi veya yetkili bir organa katılacak asıl ve yedek üyelerin seçimi gizli oylama usulüyle her üye için ayrı ayrı yapılır.

(5) Oylar;

a) Oy pusulasında boşalan üye sayısından fazla adayın ad ve soyadının yazılmış olması,

b) Akademi mührünü taşımayan pusula veya zarf ile kullanılmış olması,

c) Belirgin bir işareti taşıyan pusula veya zarf ile kullanılmış olması,

ç) Adaylar dışında başka kişi veya kişilerin ad ve soyadlarının yazılması suretiyle kullanılmış olması,

hallerinde geçersiz sayılır.

(6) Oylama sonucu Başkan tarafından açıklanır.

Kararların yazımı ve tutanağın tanzimi

MADDE 14 – (1) Kurul kararları, sıra numarası verilerek, üç suret halinde hazırlanır ve Başkan ile üyeler tarafından imzalandıktan sonra muhafaza edilir.

(2) Kararlar;

a) Toplantı tarih ve sayısını,

b) Katılanların adı, soyadı ve unvanlarını,

c) Gündem maddesinin özetini,

ç) Öneri metnini,

d) Karar metnini,

e) Karar eklerini,

f) Akademi mührünü,

içerir.

(3) Alınan karara muhalif kalan üyeler, karşı görüş gerekçelerini, en geç üç gün içinde Başkanlığa yazılı olarak verir. Söz konusu karşı görüş gerekçeleri karara eklenir.

(4) Kararlara, her takvim yılında birden başlayarak sıra numarası verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sekretarya hizmetleri

MADDE 15 – (1) Kurulun sekretarya hizmetleri, Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Üyelerin bilgi istemesi

MADDE 16 – (1) Üyelerin, Akademinin çalışmaları hakkında yazılı olarak bilgi istemeleri halinde, bu talep makul sürede yerine getirilir. Gizlilik ileri sürülerek bilgi vermekten kaçınılamaz.

Ücret

MADDE 17 – (1) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinden, uhdesinde kamu görevi bulunanlara ayda ikiden fazla olmamak üzere her toplantı günü için 2500, uhdesinde herhangi bir kamu görevi bulunmayanlara ise 3500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktar üzerinden toplantı ücreti ödenir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.