Yargıtay Görevde Yükselme Yönetmeliği

Yargıtay Görevde Yükselme Yönetmeliği

Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

YÖNETMELİK

Yargıtay Başkanlığından:

YARGITAY PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yargıtay PERSONELİ Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Unvan değişikliği sınavı “tanımındaki “, eğitime tabi tutulmaksızın” ibaresi ile “Görevde yükselme eğitimi” tanımı yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “Görevde yükselme sınavı” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

“Görevde yükselme sınavı: Yazı işleri müdürü ve aynı düzeydeki diğer müdür kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacakları yazılı ve sözlü sınavı; diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacakları yazılı sınavı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Genel Yazı İşleri Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Kütüphane Müdürü, Yayın İşleri Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü, İdari ve Mali İşler Müdürü ve Müdür,

2) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefî,

b) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici,

c) İdari Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat Saymanı, Sayman,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, zabıt kâtibi, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, şoför,

d) Yardımcı Hizmetler Grubu;

l) Teknisyen yardımcısı, aşçı, mübaşir, hizmetli, bahçıvan.

Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) BİOLOG, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, hemşire, diyetisyen, LABORANT, sağlık teknikeri, teknisyen, mühendis, tekniker, programcı, avukat.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personel için ilan edilen kadro için Başkanlıkta en az çalışma şartını sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, en az altı ayı Başkanlıkta geçmek ve halen Başkanlıkta çalışıyor olmak kaydıyla 3 yıl süreyle alt görevlerde çalışmış olma,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – Bu maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda, aşağıda belirtilen özel şartlar aranır;

a) Genel Yazı İşleri Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, Kütüphane Müdürü, Yayın İşleri Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak,

2) 3 yıl Şef olarak çalışmış olmak,

3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

b) İdari ve Mali İşler Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık eğitim veren iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak,

2) 3 yıl şef veya ayniyat saymanı olarak çalışmış olmak,

3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

c) Bilgi İşlem Merkezi Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık eğitim veren matematik, istatistik, fizik, bilgisayar, elektrik ve elektronik lisans veya mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

2) Çözümleyici, programcı veya mühendis kadrolarından herhangi birinde en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

ç) Müdür (Bakımevi müdürü) kadrosuna atanabilmek için;

1) Yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak,

2) 12/10/1987 tarihli ve 87/12197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

3) Çocuk Gelişimcisi kadrosunda en az 3 yıl çalışmış olmak,

4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

d) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

2) En az 3 yıl veznedar, ayniyat saymanı, memur, zabıt kâtibi, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya ilk derece mahkemelerinde aynı süre zabıt kâtibi olarak çalışmış olmak,

3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

e) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

2) En az 3 yıl koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

f) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

l) Yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümü mezunu olmak veya Yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık eğitim veren matematik, istatistik, fizik, bilgisayar, elektrik ve elektronik veya mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğine dair belge sahibi olmak,

3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

g) Ayniyat Saymanı ve Sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

2) En az 3 yıl veznedar, memur, zabıt kâtibi, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya İlk derece mahkemelerinde aynı süre zabıt kâtibi olarak çalışmış olmak,

3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

ğ) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar kullanım bilgisine sahip olduğunu belgelemek,

3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

h) Zabıt Kâtibi kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Yardımcı Hizmetler Grubundaki kadrolarda en az 3 yıl hizmeti olmak,

3) 9/12/1983 tarihli ve 18246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yargıtay Personeli Özlük İşleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

ı) Memur ve veznedar kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Yardımcı Hizmetler Grubundaki kadrolarda en az 3 yıl hizmeti olmak,

3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

i) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) Yardımcı Hizmetler Grubundaki kadrolarda en az 3 yıl hizmeti olmak,

3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

j) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Yardımcı Hizmetler Grubundaki kadrolarda en az 3 yıl hizmeti olmak,

3) E sınıfı ehliyete sahip olmak,

4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin; bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

ğ) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümü mezunu olmak veya Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren matematik, istatistik, fizik, bilgisayar, elektrik ve elektronik lisans veya mühendislik bölümleri mezunu olmak veya en az dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar programcılığı sertifikasına sahip olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

h) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) Yapacağı görevle ilgili en az iki yıl süreli teknik eğitim veren yüksekokul mezunu olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

ı) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık Ruhsatnamesi sahibi olmak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11 – Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar Başkanlık personeline yazılı sınavlardan en az kırkbeş gün önce duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir, ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin SON günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.

Diğer kurum ve kuruluşların PERSONELİ ile aday memur statüsünde olanlar başvuruda bulunamazlar.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri Personel ve Eğitim Müdürlüğüne iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Müdürlüğü tarafından incelenir, aranan şartları taşıyanlar Başkanlığın İNTRANET sitesinde ilan edilir. Sınava başvuranlar, listenin yayımlanmasından itibaren beş iş günü içinde itiraz edebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından, itiraz süresinin bitimini müteakip yedi iş günü içinde değerlendirilir. İtiraz sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 14 – Görevde yükselme sınavı, Yazı İşleri Müdürü ve aynı düzeydeki diğer müdür kadrolarına atanacaklara yazılı ve sözlü, diğer personel için yazılı olarak yapılır. Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, Başkanlık tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.

Yazı İşleri Müdürü ve aynı düzeydeki diğer müdür kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. SON adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı sıralaması ve sınav sonuçlarının açıklanması

Madde 16 – Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, Yazı İşleri Müdürü ve aynı düzeydeki diğer müdür kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Başkanlığın resmi İNTRANET sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu daha yüksek olanlara,

öncelik verilir.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin 5 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan kadrolara atamalar, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yaptırılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarıya göre gerçekleştirilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 18 – Başkanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme veya unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir. Sınav kurulu veya kurulları; Genel Sekreter Başkanlığında, Yargıtay Yönetim Kurulunun görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi, iki Genel Sekreter Yardımcısı ile Personel Müdürü olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca her üyenin yedeği de tespit edilir. Kurul, Başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye katılır. Kararlar oyçokluğu ile alınır.

Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının görevde yükselme sınavı ve unvan değişikliği sınavında görev alamazlar.

Sınav kurulunu teşkil EDEN üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 19 – Sınav kurulu; sınavların yapılması veya yaptırılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

Başkanlık, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için sınav tarihinden altmış gün önce sınav kurulunu bilgilendirir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 20 – Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda duyurulan boş kadro sayısı kadar personelin ataması en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasına göre yapılır.

Atanmaya hak kazandıkları kadrolara ilişkin görevlerine sınav sonucunun kesinleştiği tarihten itibaren 30 günlük süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre Başkanlıkça belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlgililer, sınav sonucunun Başkanlığın resmi İNTRANET sitesinde ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Sınav Kurulu, itirazın intikalinden itibaren en geç onbeş iş günü içerisinde itirazla ilgili işlemleri sonuçlandırarak, sonucunu ilgiliye yazılı olarak ya da Başkanlık İNTRANET sitesi vasıtasıyla bildirir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “eğitimi ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin madde başlığındaki “Özürlülerin eğitim ve” ibaresi “Engellilerin” şeklinde, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “özürlülerin eğitimi ile” ibaresi “engellilerin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yargıtay Birinci Başkanı yürütür.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.