Bayan memur hakkında uygunsuz konuşan memur ne ceza alır?

Bir bayan memur hakkında, ahlaki zaafları olduğu şeklinde konuşmalar yapılması halinde, buna ne ceza verileceği 657 sayılı kanununda net olarak belirtilmemiştir.

Bu tür durumlarda, 657 sayılı Kanunun 125. maddesinde yer alan torba maddeler uygulanmaktadır.

Örneğin, 125. maddede,

"ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak"

fiiline aylıktan kesme cezası uygulanacağı belirtilmiştir.

Bir kamu kurumunda yaşanan olayda, görev yapan bir bayan hakkında ahlaki noktada değişik söylentiler olduğu izlenimi uyandıracak şekilde konuşmalar yapılmıştır. Şikayet üzerine yapılan soruşturmada, konuşmaların yapıldığı tespiti yapılmış ve konuşmayı yapan memurlara aylıktan kesme cezası uygulanmıştır. Ceza alan memurların açtığı davalar ise reddolunmuştur.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

...

T. 26.01.2016

İstemin Özeti :....nde uzman tabip olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 C(ı) maddesi uyarınca 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 17.09.2010 gün ve 1333 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; kurumda görev yapan bir bayan hakkında ahlaki noktada değişik söylentiler olduğu izlenimi uyandıracak şekilde konuşmalar yapıldığı ve böylece bu kişi üzerinde ahlaki anlamda psikolojik baskı uygulandığı, davacının da söz konusu eyleme iştirak ettiği, bu durumda dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda ... 2. İdare Mahkemesince verilen 28/12/2011 tarihli ve ... sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Fatih Yıldırım

Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 26.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

www.memurlar.net

- Memur Postası, Soru & Cevap bölümünde yayınlandı
https://www.memurpostasi.com/haber/8120738/bayan-memur-hakkinda-uygunsuz-konusan-memur-ne-ceza-alir