Yazgan, Kamu Görevlilerinin Taleplerini Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’a İletti

Yazgan, Kamu Görevlilerinin Taleplerini Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’a İletti

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile yaptığı görüşmede kamu görevlilerinin taleplerini ve sorunlarını iletti.

Genel Yetkili Sendika Büro Memur-Sen, kamu görevlilerinin taleplerini her platforma taşımaya devam ediyor.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yüksel ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u ziyaret etti. Genel Başkan Yusuf Yazgan, bakanlıkta gerçekleşen ziyarette Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki kurumlarda çalışan kamu görevlilerinin taleplerini ve sorunlarını görüştü.

Sözleşmeli kamu görevlilerinin kadro beklediğini söyleyen Genel Başkan Yazgan, “Aynı birimde ülkemize ve milletimize hizmet eden kamu görevlilerimiz arasındaki farklı istihdam modellerini doğru bulmuyoruz. Farklı istihdam modelleri çalışma barışına zarar vermekte, kamu görevlilerinin moral ve motivasyonunu düşürmektedir. Bunun için sözleşmeli kamu görevlileri kadroya geçirilmelidir. Bu konuyla ilgili kanunlar revize edilerek sözleşmeli personel kadroya alınmalı, mali, sosyal ve özlük hakları iyileştirilmelidir.” dedi.

Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan kamu görevlilerinin yaşadığı mağduriyetlere değinen Yusuf Yazgan “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda tesis edilen sınıflar arasında sadece yardımcı hizmetler sınıfına dâhil kamu görevlileri için ek gösterge belirlenmemiştir. Ek gösterge belirlenirken bu hizmet sınıfına dâhil personelin kapsam dışı tutulması yardımcı hizmetler sınıfındaki kamu görevlilerinin aylık ücretleri ve emeklilik haklarının diğer memurlara göre daha düşük seviyede kalmasına neden olmaktadır. Bu da yardımcı hizmetler sınıfındaki kamu görevlilerinin hem çalışırken hem de emeklilikte maddi kayıplar yaşamalarına sebep olmaktadır. Bu adaletsizliklerin ortadan kaldırılması için yardımcı hizmetler sınıfındaki kamu görevlileri, genel idari hizmetler sınıfına geçirilmelidir.” diye konuştu.

Kamu görevlilerinin salgın sürecine rağmen özveri ile çalıştığına dikkat çeken Yazgan, bu nedenle kamu görevlisine pandemi ikramiyesi verilmesi gerektiğini vurguladı.

SGK’nın ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bir kurum olduğunu hatırlatan Yazgan, kurumdaki tüm işlemlerin uzmanlık gerektirdiğini kaydetti. SGK’daki kamu görevlilerinin alanında uzman ve yetişmiş kişiler olduğunun altını çizen Yazgan, en kısa sürede sosyal güvenlik uzmanlığı kadrosunun oluşturulmasını istedi.

İŞKUR kurum içi iş ve meslek danışmanı alımının da yapılması gerektiğine değinen Yazgan, Büro Memur-Sen’in yer aldığı Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu’ndaki kurumlarda çalışan kamu görevlilerinin taleplerini dosya halinde Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’a iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Selçuk, Genel Başkan Yazgan’ın ilettiği raporu inceledi. Kamu görevlilerinin fedakâr çalışmalarının farkında olduklarını kaydeden Zehra Zümrüt Selçuk, Büro Memur-Sen’in taleplerinin karşılanması adına gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

 

BÜRO MEMUR-SEN TARAFINDAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK’A İLETİLEN TALEPLER

BÜRO MEMUR-SEN OLARAK TALEPLERİMİZ

1. Sözleşmeli Personel Kadroya Geçirilmelidir.

            Sözleşmeli personel istihdamına yönelik yasal ve idari mevzuatın çeşitliliği, kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel istihdamına yönelik uygulama farklılıkları; sözleşmeli personel rejimini karmaşık hale getirmiştir. Bu durum kadrolular ve sözleşmeliler ile sözleşmelilerin kendi arasındaki eşitsizlik ve adaletsizliği derinleştirmiştir. Bu kadar farklı istihdam türünün olmasının da, bu kadar çok sayıda sözleşmeli personel istihdam edilmesinin de kamu yararı açısından uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.

2013 yılından itibaren belirli bir süre sözleşmeli personel olarak görev yaptıktan sonra kadroya geçişi öngörülen sözleşmeli personel modeline ağırlık verilerek sözleşmeli personel pozisyonundaki kamu görevlisi istihdamına ağırlık verilmiştir. Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli çalışanlara ilişkin olarak KHK’lar ile yapılan düzenlemelerle, 3 yıl sözleşmeli çalışma süresini tamamlayanlar, bulundukları yerde 657 sayılı kanunun 4/A kapsamındaki kadrolara atanmaktadır.

Sendikamız hizmet kolu kapsamında yer alan Bakanlığınıza bağlı kurumlarda çalışan sözleşmeli personele ilişkin olarak bu sisteminin uygulanmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin eksikliği ve her sözleşmeli personel için uygulama birliğinin olmamasının Anayasal bir ilke olan eşitlik ilkesini zedeleyeceği değerlendirilmektedir.

Süresiz 4/B’li sözleşmeli personel, haklı bir beklenti ile yönetimin düzenleyici işlemine veya uzun süren bir uygulamasına güvenerek lehlerine olan bir sonuca ulaşabileceklerini ümit etmektedir. Yasama ve idarenin bu beklentileri göz önünde bulundurması yerinde olacaktır. Sendikamız hizmet kolu kapsamındaki Bakanlığınıza bağlı SGK ve İŞKUR kurumlarında çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve ilgili kanunların revize edilerek tüm haklarının kadrolu personelin mali, sosyal ve özlük hakları ile eşitlenmesini talep ediyoruz.

2.Yardımcı Hizmetler Sınıfı Kaldırılmalıdır

Bakanlığınıza bağlı Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli unvanlarda (teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı vb.) görev yapan Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlileri, bulundukları hizmet sınıfından kaynaklı mağduriyet yaşamakta ve hizmet sınıflarının değiştirilmesi suretiyle bu mağduriyetlerinin giderilmesini beklemektedirler.

2005 yılında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; “Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması” için çalışma yapılacağı kararının yer alması, Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlilerinin sınıf değişikliğine ilişkin beklentilerini daha da artırmıştır.

Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlileri, kadro unvanlarına ilişkin görevlerin sınırının unvan bazında net olarak belirlenmemiş olmasından dolayı sorunlar yaşamaktadır. Unvanlarına ilişkin görev tanımlarının belirgin olmaması, bu kişilere kurumlarda pek çok işin gördürülebileceği personel olarak bakılmasına neden olmaktadır. Bu hizmet sınıfındaki kamu görevlileri görevde yükselme sorunu da yaşamaktadır. Bu sınıftaki kamu görevlilerinin görevde yükselme sınavına tabii olmaması yükselmelerinin önündeki bir engeldir.

Aynı zamanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen sınıflar arasında sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfına dâhil kamu görevlileri için ek gösterge belirlenmemiştir. Ek gösterge belirlenirken bu hizmet sınıfına dâhil personelin kapsam dışı tutulması Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlilerinin aylık ücretleri ve emeklilik haklarının (emekli aylığı ve emekli ikramiyesi) diğer memurlara göre daha düşük seviyede kalmasına neden olmaktadır. Bu ise Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlilerinin hem çalışırken hem de emeklilikte maddi kayıplar yaşamalarına sebep olmaktadır.

Sendikamızca Yardımcı Hizmetler Sınıfının tümden kaldırılması ve bu sınıfta çeşitli unvanlarda görev yapan personelden; Mesleki ve teknik öğrenime sahip olanların “Teknik Hizmetler Sınıfına”, Mesleki ve teknik öğrenime sahip olmayanların ise “Genel İdare Hizmetleri Sınıfına” geçirilmesiyle, bu hizmet sınıfının varlığından kaynaklı sorunların ortadan kalkacağı ve verimliliği arttıracağı değerlendirilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenecek geçici bir madde ile atıl durumda olan ve hâlihazırda memurun tanımı ile uyuşmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfının tümden kaldırılarak bu sınıfta bulunan personelin öğrenimlerine uygun hizmet sınıflarında değerlendirilmesi için düzenleme yapılmasını talep ediyoruz.

3.Sekiz Yıla Bir Kademe Verilmesi Uygulamasında Sözleşmelilikte Geçen Süreler Dikkate Alınmalıdır

Sözleşmeli statüde çalışmakta iken, 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında istihdam edilmeye başlanan kamu görevlileri, kurumlarına kademe ilerlemelerinin yapılması için başvuru yapmaktadır. Fakat kamu kurum ve kuruluşlarında bu konuda bir uygulama birliğinin bulunmadığı gözlenmektedir. Bazı Kurumlar başvuran kamu görevlilerine, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde istihdam edilen personelin ilgili mevzuatında disiplin hükümlerinin bulunmaması ve bu nedenle söz konusu statüdeki hizmetlerinin disiplin cezası almaksızın geçirilen sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle ret cevabı vermektedir.

Sözleşmeli statüde göreve başlayan ve kadroluya geçen kamu görevlilerinin disiplin cezası almaksızın geçirdiği sürelere ilişkin kademe ilerlemelerinin yapılmasının uygun olacağı Sendikamızca değerlendirilmektedir. Kurumların Disiplin Yönetmeliklerindeki ilgili hükümlerin sözleşmeli personel hakkında da uygulanacağını öngören düzenlemeler bulunmaktadır. Ayrıca bu durumdaki kamu görevlilerinin 4/B’ li olarak geçirdikleri süreler kazanılmış hak aylığı derece ve kademesinde değerlendirilmektedir. Aynı şekilde sözleşmeli personel olarak çalıştığı süre içinde herhangi bir disiplin cezası almamış olan kamu görevlileri için aynı sürenin 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamındaki hizmetlerin 64 üncü maddede belirtilen sekiz yıllık sürelerin hesabında değerlendirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 4/B’ li iken kadroya geçen kamu görevlilerinin, disiplin cezasız geçirdiği sekiz yıla karşılık bir kademe verilmesi hesaplamasında sözleşmeli olarak geçirilen sürelerin de dâhil edilmesi gerekmektedir.

4. Tüm Kamu Görevlilerine En Az Bir Maaş Tutarında “Pandemi İkramiyesi” Ödemesi Yapılmalıdır

Covid-19 salgın sürecinde her türlü fedakârlığı yapıp, tüm cefaları çeken; hatta iznini bile kullanamayan tüm kamu görevlilerine sosyal refah devletinin gereğini yaparak fedakârca ve özverili çalışmalarından dolayı bir maaş tutarında “Pandemi İkramiyesi” ödemesi yapılmalıdır.

 

A.SGK’YA İLİŞKİN TALEPLERİMİZ:

1.Kurumunuz Merkez ve Taşra birimlerinde uzman ve kariyer kadrolarının oluşturulması (Sosyal Sigorta Uzmanı / İl Sosyal Güvenlik Uzmanı) için gerekli çalışmaların yapılması ile öncelikli olarak kurumunuz çalışanlarının atanması,

2. Sosyal Güvenlik Kurumunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapan Sözleşmeli Personelin mazeret görevlendirmelerinin (eş ve sağlık mazeretleri vb.) yapılması,

3. Kamu İdarelerinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapan Sözleşmeli Eczacıların Kadrolu Eczacılar ile aynı işi yapmaları sebebiyle Mali ve Özlük Haklarının Kadrolu Eczacılar ile eşdeğere getirilmesi ve Kadroluya geçirilmelerini sağlayacak yasa taslaklarının hazırlanması konusunda ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulması,

4. 657 sayılı Kanun değişikliklerinde; Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfının oluşturulması ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Güvenlik Kurumunda Çalışma Tazminatı ihdası yapılarak kurumunuz personeline (Çalışma Tazminatı) ödenmesi için gerekli çalışmaların yapılması,

5. Sosyal Güvenlik Kurumunda görev yapan şeflerin mali ve özlük haklarının sorumlulukları gereği daha hakkaniyetli duruma getirilmesi amacıyla Özel Hizmet Tazminatlarının Arttırılması hususunda gerekli çalışmaların yapılması,

6.Sosyal Güvenlik Kurumunda Büyükşehirlerde görev yapan personelin mali ve özlük haklarının sorumlulukları ve iş yoğunlukları nedeniyle gösterdikleri fedakarlık gözetilerek daha hakkaniyetli duruma getirilmesi amacıyla Özel Hizmet Tazminatı veya başka bir ödeme şeklinde ekstra bir ücret ödeme yapılması hususunda gerekli çalışmaların yapılması,

7. 5502 sayılı Kanunun 28. maddesine istinaden Kurumunuz personeline İkramiye ödemesi yapılmakta iken 666 sayılı KHK ile anılan kanunun ilgili hükmü iptal edilerek söz konusu ödemeye son verilmiştir. Ancak 27.12.2012 tarihli, 2012/205 sayılı Anayasa Mahkemesi kararıyla 5502 sayılı yasanın Ek Ödeme, İkramiye ve Fazla Mesai ödemesini sağlayan hükümlerin iptal eden 666 sayılı KHK’nin ilgili hükmü iptal edilmiştir. Bahse konu iptal kararı ile hukuki boşluk oluşan alanların İkramiye ödenmesine ilişkin yargı kararları da dikkate alınarak kurumunuz personeline yeniden İkramiye ödenmesi ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması,

8.4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun Güvenceler Başlıklı 18. Maddesinin ikinci fıkrası “Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi, sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini (…)(1) sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez.” amir hükmü gereğince Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan işyeri sendika temsilcisi, sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerimizin zorunlu rotasyon kapsamında görev yerinin değiştirilmemesi hususunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını,

9.Fatura inceleme ve ödeme işlemlerinde fiilen çalışan Genel İdari Hizmetler sınıfındaki memurlara verilen 30 puan ilave ek ödeme 2012 tarihi itibariyle kesilmiş olup yeniden ödenmesi hususunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını, (Örneğin, halihazırda tabip ve Eczacılara 100 puan; yardımcı sağlık çalışanlarına 75 puan ilave ek ödeme verilmektedir.)

10. Kurumunuzun taşra teşkilatında önemli görevler ifa eden, mevzuat bilgisine sahip Kurum gelirlerinin arttırılmasına önemli katkılar sağlayan İcra Memurlarının kadro derecelerinin (VHKİ ve Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Yurt Yönetim Memurlarında olduğu gibi) 3. dereceye kadar yükseltilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması,

11. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında görev yapan bazı personel, iş yoğunluğu ve yapılandırma kanunu ve pandemi gibi bir çok sebep nedeniyle fazla mesai yapmak zorunda kalmış ancak Fazla Çalışma Ücretleri ödenmemiş ve emeklerinin karşılığını alamamışlardır. Kurumunuzda iş yoğunluğu nedeniyle fazla çalışma yapılması çoğu zaman gerekli olduğundan fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi için gerekli çalışmanın yapılması,

12. Sosyal Güvenlik Kurumu personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği gereğince ihtiyaç duyulan kadrolar için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının açılması,

 

    B. İŞKUR’A İLİŞKİN TALEPLERİMİZ:

1. Türkiye İş Kurumunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapan Sözleşmeli personelin Kadrolu personel ile aynı işi yapmaları sebebiyle Mali ve Özlük Haklarının Kadrolu personel ile eşdeğere getirilmesi ve Kadroluya geçirilmelerini sağlayacak yasa taslaklarının hazırlanması konusunda ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulması,

2. Türkiye İş Kurumunda 2018 yılından bu tarihe kadar kurum çalışanlarından İş ve Meslek Danışmanlık Sertifikası almış personellerden “İş ve Meslek Danışmanı” kadrosuna herhangi bir alım yapılmadığı için biran evvel söz konusu kadroya alım için gerekli çalışmaların yapılması,

3. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra kadrosunda görev yapan personellere iş yoğunluğu, Kısa Çalışma Ödeneği ve pandemi gibi bir çok sebep nedeniyle fazla mesai yapmak zorunda kalmış ancak Fazla Çalışma Ücretleri ödenmemiş ve emeklerinin karşılığını alamamışlardır. Kurumunuzda iş yoğunluğu nedeniyle fazla çalışma yapılması çoğu zaman gerekli olduğundan fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi için gerekli çalışmanın yapılması,

4. Türkiye İş Kurumu personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği gereğince ihtiyaç duyulan kadrolar için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının açılması, hususları talep edilmektedir.

Etiketler :

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.