1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. YURTKUR KİK Nisan 2016 Çalışma Raporu imzalandı
YURTKUR KİK Nisan 2016 Çalışma Raporu imzalandı

YURTKUR KİK Nisan 2016 Çalışma Raporu imzalandı

Eğitim-Bir-Sen ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürlüğü arasında yapılan Kurum İdari Kurulu (KİK) Nisan 2016 Çalışma Raporu imzalandı.

A+A-

Eğitim-Bir-Sen ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürlüğü arasında yapılan Kurum İdari Kurulu (KİK) Nisan 2016 Çalışma Raporu imzalandı. Genel Müdürlükte gerçekleştirilen toplantıda, kurula sunulan talepler görüşülerek, mutabakat sağlanan konular imza altına alındı.
 

Eğitim-Bir-Sen’in kurulun gündemine taşıdığı taleplerden mutabakata varılanlar şunlar:

 

Konu- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde zaman kaybetmeksizin, asaleten atama yapılmamış bütün görevde yükselmeye tabi kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları açılması sağlanmalıdır.

Görüş - Danıştay 16. Dairesinin 03.07.2015 tarihli ve E:2015/1156 sayılı Kararıyla Kurum Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Görevde Yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlarını içeren 6/3-a-2, 6/3-b-2, 6/3-c-2, 6/3-d-2, 6/3-e-2 maddelerinin yürütmesi durdurulmuştur. Ancak bu Karar için itiraz başvurusunda bulunulmuş, itiraz başvurusunun sonucuna göre hizmet gereği ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak  görevde yükselmeye tabi kadrolar için sınav açılması öngörülmektedir.

 

Konu- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav takviminin açıklanmasını müteakiben Kurum çalışanları için sınav konuları çerçevesinde hizmet içi eğitim programları düzenlenmelidir.

Görüş- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının açılmasına müteakip Kurum Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını kazanıp da ilgili kadroya ataması yapılan personelin bir plan dâhilinde hizmet içi eğitime alınması uygun görülmektedir.

 

Konu- Aile veya sağlık durumuna bağlı olarak yer değişikliği talebinde bulunanların yer değişikliği işlemleri, talepleri esas alınmak suretiyle ivedilikle sonuçlandırılmalıdır.

Görüş- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde konu hakkında çalışmalar devam etmektedir. Buna göre;  eş ve sağlık durumuna bağlı olarak 2015 Eylül ayından bu güne kadar 121 personelin yer değişikliği işlemleri gerçekleştirilmiş olup, bu çerçevede çalışmaların devam etmesi uygun görülmektedir.

 

Konu- Kurum bünyesinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personele de mazerete bağlı olarak yer değişikliği hakkı tanınmalıdır.

Görüş- Kurum bünyesinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personelin Kurum içi yer değişikliği Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların kurum içi yer değişikliği başlıklı Ek 3 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Mazerete bağlı olarak yer değişikliğine ilişkin söz konusu düzenleme aşağıda belirtilen şekildedir.

“Kurum içi yer değişikliği

Ek Madde 3 – (Ek: 2/3/2009-2009/14799) Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.

Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.

a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.

b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.

c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.

d) Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.

e) (Ek:12/5/2011-2011/1802) Pozisyonunun bulunduğu yerde, kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğü adli veya mülki makamlarca belgelendirilen personel ile eşi vefat eden personelin kurum içi yer değişikliği talebi; geçiş yapacağı birimde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyon bulunması kaydıyla kurumun hizmet gerekleri dikkate alınarak yerine getirilebilir…”

Düzenlenen bu madde çerçevesinde Kurumumuzda çalışan sözleşmeli personelin mazerete bağlı yer değişikliği işlemlerinin gerçekleştirilmesi uygun görülmektedir.           

Konu- Merkez ve taşra teşkilatında memur kadrosunda görev yapan personel ile yurt yönetim memuru kadrosunda olmasına rağmen taşra teşkilatında görev yapan personelin istekleri dâhilinde ilgili mevzuat çerçevesinde veri hazırlama kontrol işletmeni kadrolarına atanması sağlanmalıdır.     

Görüş- Kurum hizmet birimlerinde görev yapan memur personelin veya yurt yönetim memuru kadrosunda olmasına rağmen taşra teşkilatında görev yapan personelin aranan niteliklere sahip olması kaydıyla ihtiyaç ve kadro imkânları ölçüsünde veri hazırlama kontrol işletmeni kadrolarına atanmalarına ilişkin çalışmaların yerine getirilmesi uygun görülmektedir.

Konu-  Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında bulunup da herhangi bir sebeple çalışma izni iptal edilen ve gerekli nitelikleri taşıyanların, yurt yönetim memurluğu veya il müdürlüklerinde durumlarına uygun yerlerde görevlendirilmeleri sağlanmalıdır.

Görüş- Güvenlik görevlisi olarak çalışamayacaklarına ilişkin sağlık kurulu raporu olan veya gerekli nitelikleri taşımaması sebebiyle ilgili mevzuat gereği çalışma izni yenilenmeyen koruma güvenlik kadrosunda görev yapan personelin, ihtiyaç durumuna uygun diğer unvanlara Görevlendirme Talimatı çerçevesinde görevlendirilmeleri mümkün bulunmakta olup, konuya ilişkin il müdürlükleri 10.02.2016 tarihli ve E.1201/15563 sayılı yazı ile talimatlandırılmıştır. Buna göre, herhangi bir sebeple çalışma izni iptal edilen personelin hizmet sınıfı da (Genel İdare Hizmetleri Sınıfı) dikkate alınarak gerekli nitelikleri taşıması kaydıyla ihtiyaç ve durumlarına uygun olarak öncelikle il müdürlükleri emrinde görevlendirmelerinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Konu- Aile bütünlüğünün korunabilmesi için il dışı görevlendirilmelerinin, personelin rızası dâhilinde gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

Görüş- Görevlendirmelere ilişkin iş ve işlemler Kurum Görevlendirme Talimatına göre yapılmaktadır. İlgili Talimatın 5 inci maddesinde Görevlendirme teklifleri ve görevlendirmelerde takip edilecek hususlar ayrıntılı olarak açıklanmış olup, söz konusu maddenin (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

a) Birim/il müdürlüklerince yapılacak görevlendirmeler bir yılda en fazla 6 ay ile sınırlı olacaktır (İsteğe bağlı olma hali hariç memuriyet mahalli dışında yapılacak görevlendirmelerin bir yılda 2 ayı geçmemesine özen gösterilecektir.). Bir yılda 6 ayı aşan görevlendirmeler ise ilgili birim/il müdürlüğünün teklifi üzerine İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca Genel Müdürlük Makamından onay almak suretiyle yapılacaktır.

b) Görevlendirmeler kesinlikle cezai mahiyette olmayıp, ihtiyaca ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik olacaktır. Görevlendirilecek personelin görevlendirildiği kadro unvanının gerektirdiği genel ve özel nitelikleri taşımasına dikkat edilecektir. İl sınırları içerisindeki görevlendirmelerde personelin ikamet ettiği yer ile görevlendirileceği yer arasındaki ulaşım durumu dikkate alınarak, mağduriyete sebep verilmeyecek şekilde yapılacaktır.”

Bu itibarla, Kurum personelinin il dışı görevlendirilmeleri yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi uygun görülmektedir.

Konu- Nöbet iznini personel eksikliği sebebiyle Özel ve Gece Hizmetleri Talimatı çerçevesinde kullanamayan personel yönünden nöbet izninin, birim amirinin uygun göreceği ileriki bir tarihte kullanabilmesine imkân sağlanmalıdır.

Görüş- Yurt müdürlüklerindeki personelin nöbet hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler Özel ve Gece Hizmetleri Talimatına göre yürütülmektedir. Buna göre; Mezkûr Talimatın Nöbet izinlerinin kullanılması başlıklı Madde 7 sinde;

a. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Pazar günleri yürüten personele takip eden gün,

b. Cuma, Cumartesi, bayram ve genel tatil günleri ile yarım çalışma günlerinde yürüten personele nöbeti takip eden hafta içerisinde ilgilinin isteği, birim amirinin uygun göreceği bir gün, nöbet izni verilecektir.

c. Nöbet izinlerinin herhangi bir sebeple kullanılmaması halinde, iznin en fazla 10 günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek o yıl içerisinde kullandırılabilir” şeklinde düzenlenmiştir. Bu itibarla, nöbet izninin yapılan düzenlemeye göre yürütülmesi uygun görülmektedir.           

Konu- Yurt müdürlüklerinde bulunan yönetici ve personel kadro sayısı, barınma kapasitesi esas alınarak norm kadro (personel ihtiyaç tespiti) şeklinde belirlenmelidir.

Görüş- Yurt müdürlüklerinde personel ihtiyaç sayısı 23.11.2015 tarihli ve 47511210-601.03-E.4252/50140 sayılı Genel Müdürlük Talimatı ile belirlenen usul ve esaslara göre belirlenmektedir. Buna göre;

Yurt Müdürü

Her yurt müdürlüğü için bir yurt müdürü personel ihtiyaç sayısı belirlenecektir.

Yurt Müdür Yardımcısı

Barınan öğrenci cinsiyeti, yurt müdürlüğünün kapasitesi ve konumu dikkate alınarak;

 Aynı cinsiyette öğrenci barındıran ve aynı mahalde hizmet veren yurt müdürlüklerinde aynı cinsiyette olmak üzere öğrenci yatak kapasitesi 1000’e (bu sayı dâhil) kadar olanlar için bir, 1001-3000 (bu sayı dâhil) arası iki, 3001 ve üzeri yerler için üç yurt müdür yardımcısı personel ihtiyaç sayısı olarak belirlenecektir.

Farklı cinsiyette öğrenci barındıran ve aynı mahalde hizmet veren yurt müdürlüklerinde öğrenci yatak kapasitesi 400’e (bu sayı dâhil) kadar olan yerler için bir (tercihen yurt müdürünün karşı cinsiyetinde olmak üzere), 401-1500 (bu sayı dâhil) arası iki (bir bayan, bir bay), 1501- 3000 (bu sayı dâhil) arası üç (Bir bayan, bir bay, üçüncü ihtiyaç sayısının belirlenmesinde ise sırasına göre yurt müdürlüğünde barınan öğrenci cinsiyet kapasitesi, bina sayısı dikkate alınacaktır. Bunların da eşit olması halinde bayan), 3001 ve üzeri dört (iki bayan, iki bay olarak, ancak; yurt müdürlüğünde barınan öğrenci cinsiyet oranı diğer cinsiyet oranının %25 ve altında olması halinde cinsiyete göre bir bayan/bay, üç bayan/bay) yurt müdür yardımcısı personel ihtiyaç sayısı olarak belirlenecektir.

Aynı yurt müdürlüğüne bağlı olarak farklı mahalde (Özel ve Gece Hizmetleri Talimatı çerçevesinde ayrı nöbet hizmetinin yürütülmesi zorunlu/elzem olan) hizmet veren bina/binalarda bu bendin (1) ve (2) nci alt bentlerinde belirtilen hususlar dikkate alınarak her bina/binalar ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle yurt müdür yardımcısı personel ihtiyaç sayısı olarak belirlenecektir.

Yurt Yönetim Memuru/Personeli

Barınan öğrenci cinsiyeti, yurt müdürlüğünün kapasitesi ve konumu dikkate alınarak;

 Aynı cinsiyette öğrenci barındıran ve aynı mahalde hizmet veren yurt müdürlüklerinde aynı cinsiyette olmak üzere öğrenci yatak kapasitesi 400 e (bu sayı dahil) kadar olan yerler için üç, 400 üzeri her 188 öğrenci yatak kapasitesi için ilave bir yurt yönetim memuru/personeli ihtiyaç sayısı belirlenecektir.

Farklı cinsiyette öğrenci barındıran ve aynı mahalde hizmet veren yurt müdürlüklerinde her cinsiyete ayrı ayrı olmak üzere yatak kapasitesi 400’e (bu sayı dahil) kadar olan yerler için üç, 400 üzeri her 188 öğrenci yatak kapasitesi için ilave bir yurt yönetim memuru/personeli ihtiyaç sayısı belirlenecektir. 

Aynı yurt müdürlüğüne bağlı olarak farklı mahalde (Özel ve Gece Hizmetleri Talimatı çerçevesinde ayrı bir nöbet hizmetinin yürütülmesi zorunlu/elzem olan) hizmet veren bina/binalarda bu bendin (1) ve (2) nci alt bentlerinde belirtilen hususlar dikkate alınarak her bina/binalar ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle yurt yönetim memuru/personeli ihtiyaç sayısı belirlenecektir.

Psikolog

Öğrenci kapasitesi 1500 (bu sayı dahil) ve üzeri yurt müdürlüklerine bir psikolog personel ihtiyaç sayısı belirlenecektir.

Sosyal Çalışmacı

Öğrenci kapasitesi 500 (bu sayı dahil) ve üzeri yurt müdürlüklerine bir sosyal çalışmacı personel ihtiyaç sayısı belirlenecektir.

Kurumumuza tahsis edilen kadro imkânları ölçüsünde yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis edilmesi uygun görülmektedir.

 

Konu- Yıllık izinlerin kullanılacağı tarih konusundaki kısıtlamanın kaldırılması sağlanmalı; bu hususta personelin isteği dikkate alınmalıdır.

Görüş- Kurum hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Genel Müdürlük, il müdürlükleri ve bağlı yurt müdürlüklerinde görev yapan personelin yıllık izinlerini 15 Ağustos 2016 tarihine kadar kullanmaları 11.02.2016 tarihli ve 75042664-903.05.04- E.1217/15633 sayılı Genel Müdürlük Talimatıyla düzenlenmiş olup, zorunlu ihtiyaç hallerinde söz konusu personele belirlenen tarihten sonra da yıllık izin verilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.